Bilaga 2a norr dagvattenutredning 210416

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Föreslagen ytavrinning Svackdike

Strandkant å & damm Dagvattenledning

Föreslaget dagvattensystem

Beteckningar

Damm, torr och våt Planområdesgräns

Öppet dike

Gata / torg / parkering Skolområde

Framtida markanvändning

Kvartersmark

Naturmark

Koordinatsystem Sweref 99 16 30 Höjdsystem RH2000

Dagvattenledning Kupolsilbrunn Befintligt VA-system

Fastighets- och traktgräns

Utredningsgräns norr Utredningsgräns syd

Vattenledning Spillvattenledning

Flödesväg ytavrinning

Befintliga kablar/ledningar El

Fjärrvärme Optokabel Serviceplats

Inlopp / utlopp

Träd med skelettjord, alternativt kolmakadam

GATA

TORG

TORG

TORG

P

TORG

P

PARK NATUR

GATA

GATA

GATA GATA SKOLA

SERVICEPLATS GRUSVÄG

36,27 36,34

35,65

36,82 37,08

37,22

37,69

35,68 35,21

34,85

35,50

36,40

36,56

35,88

35,96

37,00 36,00

35,61

37,71

37,77

37,76

35,96

36,43

36.8

37.0

37.4

38.2

38.2

37.7

37.3

37.0

36.7

36.3

35.5

36.4

37.1 36.9

36.5

36.5 36.0

35.5 35.8 36.0

36.4

BONDEGATAN

ENROTHS VÄG

ENROTHS VÄG GREVGATAN

SLOTTSVÄGEN RINGVÄGEN

ENEROTHS VÄG

BONDEGATAN VIDÅKERSVÄGEN

21

23

25

27

29

31

33

35

38

35-38

21-24 8A 7A

5A

5B 6A

6B 10

H

A

30

12 A

H 17

19

21

16

18 11

13

20 15

16

18

20

18 21

23

20 1

3 1

9:1>3

2:200>1

1

Vy +34,90

Vy +35,70

Vy 35,30 2

13:6

13:8 2:382>3

5

3 7

2 6

8

9

1 12

13

14 12

19 11

16

32 30 31

15

28

35

27

34 13:4

13:5

26>2

13:7

26>1

MÖNTÖREN

TRÄDGÅRDEN

ORANGERIET

ORANGERIET

TRÄDGÅRDEN TRÄDGÅRDEN

HANSJÖ

39,5 35,5

37,5

36,5

37,5

35,5

36,5

37,5

38,5

SÄVSTAHOLM 2:200>1 SÄVSTAHOLM

TRÄDGÅRDEN 26>1

KAMRERAREN

Koloniområde

Vingåkers hundklubb

HENALAVÄGEN

www.norconsult.se

Meter 0

50

100

Figure

Updating...

References

Related subjects :