Bokslutskommuniké. Januari December Fjärde kvartalet Helåret januari december Efter periodens utgång

12  Download (0)

Full text

(1)

Fjärde kvartalet 2007

- Resultatet efter skatt uppgick till 19 mkr (32)

- Realisationsvinster vid avyttr ingar av aktier i portföljbolag uppgick till 62 mkr (0)

- Resultat per aktie uppgick till 0,30 kr (0,47)

- Kassaflödet under perioden uppgick till 51 mkr (-15)

Helåret januari – december 2007

- Resultatet efter skatt uppgick till 174 mkr (350)

- Realisationsvinster vid avyttr ingar av aktier i portföljbolag uppgick till 171 mkr (188)

- Resultat per aktie uppgick till 2,64 kr (5,29)

- Kassaflödet under perioden uppgick till -22 mkr (119)

Efter periodens utgång

- Skanditek har förvärvat 1,4 procent i PartnerTech - Styrelsen föreslår en utdelning om 0,30 kr per aktie

Skanditek Industriförvaltning AB (publ)

Nybrogatan 6, SE-114 34 Stockholm, Tel: +46-8-614 00 20, fax: +46-8-614 00 38, info@skanditek.se, org.nr 556235-4141

Bokslutskommuniké

Januari – December 2007

Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan som Skanditek ska offentligöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 februari 2008 kl 11.00 CET

(2)

2 | SKANDITEK BOKSLUTSK0MMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2007

2 | SKANDITEK BOKSLUTSK0MMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2007 3 | SKANDITEK BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2007

Investeringsverksamheten Fjärde kvartalet 2007

Investeringar i portföljbolag har totalt skett under fjärde kvartalet med 6 mkr (12) varav förvärv av aktier i Vitrolife skett med totalt 5 mkr.

Avyttringar i portföljbolag har skett under fjärde kvartalet med 114 mkr (3) och utgörs i sin helhet av inlösen av aktier i Bure Equity för 114 mkr.

Helåret januari – december 2007

Investeringar i portföljbolag har totalt skett under helåret med 256 mkr (14) varav de största investeringarna är:

- Investerat i aktier, teckningsoptioner och inlösenrätter i Bure Equity för totalt 242 mkr.

- Förvärv av aktier i Vitrolife för 5 mkr.

Avyttringar av aktier och värdepapper i portföljbolag under helårsperioden har totalt skett med 235 mkr (205). Fördelat enligt följande:

- Inlösen av aktier i Bure Equity för 114 mkr.

- Avyttring av återstående aktier i Powerwave om totalt 65 mkr.

- Avyttring av hela innehavet i PBK Outsourcing för 46 mkr.

- Avyttring av aktier i Vitrolife för 9 mkr.

Nettoomsättning och resultat Fjärde kvartalet 2007

Koncernens nettoomsättning uppgick till 170 mkr (225).

Resultatet före skatt uppgick till 24 mkr (26).

Realisationsvinster från försäljning av portföljbolag upp- gick till 64 mkr (0) och är hänförlig till inlösen av aktier i Bure Equity.

Resultat från intresseföretag -22 mkr (11) består främst av andelar i intresseföretagens resultat -23 mkr (11) där resultatan- delen från PartnerTech uppgick till -24 mkr.

Förändringar i verkligt värde, enligt IAS 39, på valutatermi- ner och kortfristiga placeringar har påverkat koncernens resul- tat negativt med -3 mkr (5).

Koncernens nettoresultat uppgick till 19 mkr (32) vilket motsvarar 0,30 kronor (0,47) per aktie.

Helåret januari – december 2007

Koncernens nettoomsättning uppgick till 680 mkr (784).

Resultatet före skatt uppgick till 179 mkr (345).

Realisationsvinster från försäljning av portföljbolag upp- gick till 171 mkr (188) och är hänförliga till avyttringar i Bure Equity 64 mkr, Powerwave 63 mkr, PBK Outsourcing 38 mkr och Vitrolife 6 mkr. Avyttringarna kommer inte att medföra några skattekonsekvenser.

Resultat från intresseföretag 48 mkr (92) består av andelar i intresseföretagens resultat 2 mkr (69) och realisationvinster från avyttringen av PBK Outsourcing och Vitrolife enligt ovan. I mot- svarande period föregående år ingår andel av nyemissionsvinster i intresseföretag med 23 mkr.

Förändringar i verkligt värde, enligt IAS 39, på valutatermi- ner och kortfristiga placeringar har påverkat koncernens resul- tat negativt med -5 mkr (14).

Koncernens nettoresultat uppgick till 174 mkr (350) vilket motsvarar 2,64 kronor (5,29) per aktie.

En sammanställning av Skanditeks ägarandelar i portfölj- bolagen visas på sidan 12.

Skanditekkoncernens rörelseresultat i sammandrag

Belopp i mkr 2007

okt – dec 2006

okt – dec 2007

jan – dec 2006

jan – dec

Förvaltningskostnader -7 -4 -20 -18

Realisationsresultat 64 0 171 188

Resultat från portföljbolag 1 -37 26 14 139

Nyemissionsvinster i portföljbolag 0 0 0 23

Övrigt, koncernjusteringar 1 7 14 20

Summa rörelseresultat 22 29 178 352

1 I resultat från portföljbolag ingår resultat från dotterföretag, andelar av intresseföretags resultat samt utdelningar från övriga bolag.

KONCERNENS INVESTERINGAR OCH RESULTAT

(3)

2 | SKANDITEK BOKSLUTSK0MMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2007

2 | SKANDITEK BOKSLUTSK0MMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2007 3 | SKANDITEK BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2007

Finansiell ställning

Vid periodens utgång uppgick koncernens likvida medel till 150 mkr (173). Därutöver fanns kortfristiga placeringar med ett marknadsvärde om 38 mkr (50).

Nettokassan tillgänglig för investeringsverksamheten (exklusive portföljbolag som ingår i koncernen) uppgick till totalt 104 mkr (143). Det fanns inga räntebärande skulder i koncernen (0 mkr).

Eget kapital motsvarade 21,57 kronor per aktie (19,54).

Ökningen jämfört med föregående år förklaras huvudsakligen av resultatet samt att vissa finansiella instrument värderas till verkligt värde i enlighet med IAS 39 och att dessa ökat i värde.

Förändringen redovisas direkt mot eget kapital. Soliditeten upp- gick i koncernen till 92 procent (89).

Skanditekaktien

Totalavkastningen (summan av kursutveckling och återinves- terad utdelning) under perioden uppgick till minus 39,7 pro- cent (19,2).OMX Stockholm Mid Cap Index (OMXSMCGI) sjönk under samma period med minus 8,6 procent.

Skanditeks börskurs uppgick vid periodens slut till 25,20 kr (42,60) varav 14,21 kr (17,53) motsvarar marknadsvärdet av de noterade portföljbolagen. Indikerat värde på de onoterade innehaven uppgick till 9,39 kr (21,95) beräknat som Skanditeks börskurs minus marknadsvärdet på de noterade innehaven och nettokassan.

I nedanstående diagram visas fördelningen av Skanditeks börsvärde fördelat per innehav vid periodens utgång.

Skanditek aktien

Bure 38%

PartnerTech 10%

Vitrolife 9%

Indikerat värde på onoterade innehav 37%

Likvida medel, inkl kortfr. plac. 6%

KONCERNENS FINANSIELLA STÄLLNING OCH SKANDITEKAKTIEN

Data per aktie

(kr)

2007 okt – dec

2007 juli – sep

2007 apr – jun

2007 jan – mar

2006 okt – dec

2007 Helår

2006 Helår

Eget kapital 21,62 23,50 22,40 20,24 19,54 21,57 19,54

Resultat efter skatt 0,30 0,22 1,82 0,28 0,47 2,64 5,29

Börskurs vid periodens utgång 25,20 34,70 42,50 42,80 42,60 25,20 42,60

Värde noterade innehav 14,21 20,57 21,64 17,93 17,53 14,28 17,53

Indikerat värde onoterade innehav 9,39 14,03 20,59 22,32 21,95 9,39 21,95

Investerat kapital vid periodens utgång 21,99 22,72 22,69 19,86 18,96 21,94 18,96

Totalavkastning, % -27,4 -18,4 0,5 0,5 3,1 -39,7 19,2

Nyckeltal kvartalsvis

(mkr) 2007

okt – dec 2007

juli – sep 2007

apr – jun 2007

jan – mar 2006

okt – dec 2007

Helår 2006

Helår

Börsvärde vid utgången av perioden 1 647 2 273 2 784 2 804 2 791 1 651 2 791

Nettokassa1 104 6 18 167 205 104 205

Värde noterade innehav 931 1 348 1 418 1 175 1 148 931 1 148

Indikerat värde onoterade innehav 612 919 1 348 1 462 1 438 615 1 438

Investerat kapital vid periodens utgång 1 437 1 488 1 487 1 301 1 242 1 437 1 242

Förvaltningskostnader 2 20 18 18 18 18 20 18

Förvaltningskostnad / börsvärde, % 2 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6 0,8 0,6

Soliditet, % 92 90 90 90 89 92 89

1 Nettokassan tillgänglig för investeringsverksamheten. Fr o m kvartal 3 2006 räknas innehavet i Powerwave till nettokassan.

2 Förvaltningskostnader och börsvärde avser senaste tolv månadersperioden.

(4)

4 | SKANDITEK BOKSLUTSK0MMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2007

4 | SKANDITEK BOKSLUTSK0MMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2007 5 | SKANDITEK BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2007

SKANDITEKS PORTFÖLJBOLAG

PORTFÖLJBOLAGET, jan – dec SKANDITEKS ANDEL1

Nettoomsättning Rörelseresultat Ägar Netto-

omsättning Rörelse-

resultat Bokfört värde

koncern Marknads- värde

Portföljbolag (mkr) 2007 2006 2007 2006 andel 2 2007 2007 31 dec 2007 31 dec 2007

Noterade porföljbolag

Bure Equity 3 2 651 2 113 224 111 17,5 % 463 39 617 617

PartnerTech 2 644 3 057 -18 180 35,9 % 949 -6 200 162

Vitrolife 189 171 21 20 25,9 % 49 5 61 152

Summa noterade portföljbolag 5 483 5 341 228 311 1 461 38 878 931

Onoterade portföljbolag

Aptilo Networks 29 21 -12 -15 10,2 % 3 -1 6

CMA Microdialysis 57 60 1 3 77,9 % 45 1

H Lundén Holding 45 159 31 127 20,0 % 9 6 53

MYDATA automation 622 724 12 68 95,0 % 591 11

The Chimney Pot 116 92 1 2 35,7 % 41 0 10

Theducation 4 126 107 -3 -5 46,3 % 58 -1 2

Summa onoterade portföljbolag 995 1 164 30 180 747 16

Nettokassa Skanditek 5 104

Indikerat värde onoterade

portföljbolag 6 612

Summa portföljbolag totalt 6 478 6 505 258 490 2 208 54 1 647

1 Skanditeks andel av portföljbolagens omsättning och resultat multiplicerat med ägarandelen per 31 dec 2007.

2 Ägarandelen per 31 dec 2007.

3 Bures andel av omsättning och EBITA för kvarvarande verksamheter per 31 december 2007 exklusive exitresultat, pro forma 2006.

4 Pro forma inklusive InfoKomp 2006.

5 Nettokassa avser likvida medel inklusive kortfristiga placeringar i investeringsverksamheten.

6 Indikerat värde onoterade portföljbolag = Skanditeks börsvärde minus marknadsvärde på noterade innehav och nettokassa.

Utvecklingen i portföljbolagen

Skanditeks andel av portföljbolagens nettoomsättning, beräk- nad som ägarandelen vid periodens utgång multiplicerad med bolagens nettoomsättning uppgick under perioden till

2 208 mkr (2 362). Jämförelsetalet är beräknat pro forma med samma ägarandelar som vid periodens utgång. På motsvaran- de sätt uppgår Skanditeks andel av portföljbolagens rörelse- resultat till 54 mkr (178).

Skanditeks andel av portföljbolagens omsättning

PartnerTech MYDATA 42%

automation 27%

Bure 21%

Vitrolife 2%The Chimney Pot 2%CMA Microdialysis 2%Övriga 1%

Theducation 3%

Bure Equity

Bures andel av portföljbolagens nettoomsättning uppgick till 2 651 mkr (2 113) vilket motsvarar en ökning om 26 procent.

För jämförbara enheter uppgick omsättningsökningen till 9 pro- cent. Bures andel av portföljbolagens rörelseresultat uppgår till 224 mkr (111). Utvecklingen i nästan samtliga portföljbolag har under året varit stark såväl omsättnings- som resultatmässigt.

Under året har Bure genomfört en kapitalutskiftning om 1 492 mkr genom inlösenprogram samt via återköp av egna aktier. Vid årets slut uppgick nettolånefordran i moderbola- get till 1 462 mkr. Bures styrelse föreslår en utdelning om totalt 93 mkr för verksamhetsåret 2007.

Bure har under året genomgått en renodling av verksamhe- ten med avyttringar av Systeam, Cygate och de börsnoterade innehaven i Grontmij och Jeeves. Av omsättningen är nu 60 pro- cent hänförlig till utbildningsbolagen, A new learning och Mercuri. Utöver det tillkommer det börsnoterade utbildnings- bolaget AcadeMedia som Bure lade ett budpliktsbud på i okto- ber 2007. Bures ägarandel i AcadeMedia uppgår till 38,3 pro- cent av kapitalet och 49,8 procent av rösterna. Bure bedömer att det finns stora möjligheter till samordning mellan Bures utbildningsverksamheter och AcadeMedia. Efter rapportperio- dens utgång meddelade Bure att ett VD-byte förbereds som en konsekvens av renodlingen till ett rörelsedrivande utbildnings- bolag. Rekrytering av ny VD har startats.

(5)

4 | SKANDITEK BOKSLUTSK0MMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2007

4 | SKANDITEK BOKSLUTSK0MMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2007 5 | SKANDITEK BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2007

SKANDITEKS PORTFÖLJBOLAG

PartnerTech

Nettoomsättningen uppgick under perioden till 2 644 mkr (3 057). Efter den starka omsättningsökningen 2006 har PartnerTech under 2007 minskat sin nettoomsättning med 14 procent. Tre större kunder står för 86 procent av omsätt- ningsminskningen. Detta har krävt anpassningar av verksam- heten till nuvarande volymer. Ett åtgärdsprogram initierades därför i december. Aktiviteter för anpassning och effektivise- ring intensifierades under senare delen av fjärde kvartalet, vil- ket medfört ytterligare ökade kostnader. Utöver effekterna av omsättningsminskningen har valutasvängningar i fjärde kvar- talet varit större än förväntat. Rörelseresultatet uppgick till -18 mkr (180) vilket innebär en rörelsemarginal om minus 0,7 procent (5,9). Resultatet har belastats med 79 mkr av engångskaraktär inom åtgärds programmet. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 135 mkr (24).

Vitrolife

Nettoomsättningen under perioden uppgick till 189 mkr (171) vilket motsvarar en ökning med 10 procent. Rensat för valu- taeffekter var ökningen 13 procent. Under fjärde kvartalet var försäljningstillväxten hänförlig till produktområdet Fertilitetsprodukter 20 procent, i lokal valuta. Rörelse- resultatet för perioden uppgick till 21 mkr (20).

Vitrolife satsar mycket på FOU, bland annat en helt ny transplantationsmetodik med hjälp av STEEN Solution™.

Rörelseresultatet, exklusive FOU-kostnader, uppgick till 48 mkr (44). Andelen FOU-kostnader av omsättningen var oförändrade och uppgick till 14,2 procent (14,1). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 21 mkr (24).

Vitrolifes soliditet uppgick till 85 procent (81).

Efter periodens utgång har distributören i Italien förvärvats och distributören i Frankrike övertagits. Detta är i linje med tidi- gare lagd strategi att verka i egen regi på nyckelmarknader.

CMA Microdialysis

Nettoomsättningen under perioden uppgick till 57 mkr (60).

vilket motsvarar en minskning om 4 procent jämfört med före- gående år. Rörelseresultatet under året försämrades till 1mkr (3). Den starka svenska kronan påverkade försäljningen och resultatet negativt med -2 mkr jämfört med 2006. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2 mkr (0). CMA:s intresseföretag Dipylon Medical AB färdig ställde sin nya kate- terlösning för kontinuerlig monitorering av hjärtmuskeln efter kirurgiska ingrepp. CMA erhöll 4,3 mkr i finansieringsbidrag från den statliga myndigheten Vinnova för ovanstående forsk- ningsprojekt.

MYDATA automation

Nettoomsättningen uppgick för perioden till 622 mkr (724), motsvarande en minskning om 14 procent. Korrigerat för valu- taeffekter var minskningen 10 procent jämfört med motsva- rande period föregående år. Orderingången under året uppgick till 636 mkr (725), en minskning med 12 procent. Rensat för valutaeffekter var nedgången i orderingång för perioden 8 pro- cent. Nedgången av omsättningen beror på en svagare US-dollar

men även en viss efterfrågenedgång märks. En lägre totalmark- nad leder också till ökad konkurrens och prispress.

Rörelseresultatet under perioden uppgick till 12 mkr (68).

Resultatet belastas av engångskostnader motsvarande 6 mkr.

Andelen forskning och utveckling uppgick till 18 (14) procent av omsättningen. FOU har belastat resultatet under perioden med 111 mkr (99). FOU- kostnaderna under perioden är fort- satt något högre än motsvarande period föregående år med anledning av det ökade tempot i pågående produktutveck- ling. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 12 mkr (65).

Den selektiva marknadsbearbetningen av MY500, som inleddes under tredje kvartalet, följer enligt plan. Orderingången under fjärde kvartalet hänförlig till MY500 uppgick till 4 mkr. Produkten är en helt ny teknik att applicera lodpasta på kretskort.

MYDATA automation

Belopp i mkr

3 mån 2007 okt – dec

3 mån 2006 okt – dec

12 mån 2007 jan – dec

12 mån 2006 jan – dec

Nettoomsättning 152 208 622 724

Kostnad för sålda varor -109 -133 -399 -445

Bruttoresultat 43 75 224 279

Försäljningskostnader -28 -30 -91 -95

Administrationskostnader -7 -8 -27 -28

Forsknings- och

utvecklingskostnader -31 -28 -111 -99

Övriga rörelseintäkter

och rörelsekostnader 8 5 16 11

Rörelseresultat -15 13 12 68

Finansnetto 1 -3 -1 -10

Resultat före skatt -14 10 11 58

Nyckeltal

3 mån 2007 okt – dec

3 mån 2006 okt – dec

12 mån 2007 jan – dec

12 mån 2006 jan – dec

Rörelsemarginal, % -9,7 6,2 1,9 9,3

Operativt kassaflöde, mkr 1 57 12 65

Nettokassa, mkr 76 71 76 71

Soliditet, % 68 66 66 58

Övriga innehav

The Chimney Pots nettoomsättning uppgick för perioden till 116 mkr (92). Omsättningstillväxten uppgår därmed till 26 procent. Rörelseresultatet uppgick till 1 mkr (2).

Nyetableringarna i Kiev och Moskva har fortsatt kraftigt belas- tat resultatet.

Theducations nettoomsättning ökade till 126 mkr (107) där fjolårets siffra är pro forma då förvärvet av friskolan InfoKomp konsolideras från och med 1 augusti 2006. Rörelseresultatet uppgick till -3 mkr (-5).

(6)

6 | SKANDITEK BOKSLUTSK0MMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2007

6 | SKANDITEK BOKSLUTSK0MMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2007 7 | SKANDITEK BOKSLUTSK0MMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2007

ÖVRIG INFORMATION

Moderbolaget

Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 0 mkr (0).

Resultatet före skatt uppgick till -154 mkr (106). Till stora delar är resultatet hänförligt till resultat från kon- cernföretag -168 mkr netto. Nettot består av nedskriv- ningar om totalt -433 mkr som har aktualiserat av utdel- ningar från koncernföretag om 265 mkr samt värde- minskningar i PartnerTech. I övrigt består resultatet av realisationsresultat från avyttringar av portföljbolag om netto 65 mkr (0) förvaltningskostnader om -17 mkr samt finansiella intäkter och kostnader. Moderbolagets investeringar i portföljbolag under perioden uppgick till 256 mkr (15). Försäljningar i portföljbolag har skett till ett värde av 125 mkr (31).

Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 68 mkr (årets början 9). Därutöver fanns kortfristiga placeringar med ett marknadsvärde uppgående till 35 mkr (årets bör- jan 45). Det fanns inga räntebärande skulder (0 mkr).

Soliditeten uppgick till 91 procent (89).

Redovisningsprinciper

Denna bokslutskommuniké är upprättad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och i enlighet med de krav som ställs i Redovisningsrådets rekommendation RR31.

Redovisningsprinciper som tillämpats i denna delårsrap- port är oförändrade jämfört med de som finns utförligt beskrivna i Skanditeks årsredovisning för 2006, sidorna 40 – 44.

Medarbetare

Medelantalet anställda i koncernen var vid periodens slut 351 (345). Moderbolaget har fem anställda (5) vilket motsvarar förvaltningsorganisationen.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Inga väsentliga förändringar av moderbolagets och kon- cernens risker och osäkerhetsfaktorer har skett under perioden. För detaljerad redovisning av risker och osäker- hetsfaktorer, se förvaltningsberättelsen i årsredovisningen för 2006.

Transaktioner med närstående

Inga väsentliga förändringar har skett i relationer eller transaktioner med närstående, jämfört med det som beskrivits i årsredovisningen 2006.

Återköp av egna aktier

I december har styrelsen utnyttjat sitt mandat från års- stämman 2007 och återköpt 146 100 aktier för totalt 3 mkr.

Händelser efter rapportperiodens utgång

Skanditek har efter periodens utgång förvärvat 1,4 pro- cent i PartnerTech. Ägarandelen efter förvärvet uppgår till 37,3 procent. Förvärvet orsakar ingen budplikt, då Skanditek i enlighet med övergångsreglerna, är befriade

från budpliktsreglerna, vilka trädde i kraft 1 juli 2006.

Skanditek ägde den 1 juli 2006 mer än 30 procent av bola- gets aktiekapital och röstetal.

I övrig har inga väsentliga händelser inträffat efter rap- portperiodens utgång.

Utdelningsförslag

Styrelsen föreslår årsstämman att lämna 0,30 kr per aktie i utdelning för verksamhetsåret 2007 (föregående år 0,30 kr plus en extra utdelning om 0,20 kr).

Årsstämma

Årsstämma 2008 kommer att hållas den 7 april 2008, kl 17.00 i Svenska Läkarsällskapets lokaler i Stockholm.

Se kallelse i SvD och Post och Inrikes tidningar samt på bolagets hemsida. Årsredovisning kommer att finnas tillgänglig från och med v. 11 på Skanditeks hemsida www.skanditek.se.

Nominering av styrelseledamöter

Valberedningen består av Tomas Billing, Ulf Strömsten och Bob Persson. De som vill lämna förslag till styrelse- ledamöter kan göra detta skriftligt, på nedanstående adress:

Skanditek Industriförvaltning AB (publ) Valberedningen

Nybrogatan 6

114 34 STOCKHOLM Upplysningar

Bokslutskommunikén har inte granskats av bolagets revi- sorer.

Kommande rapporttillfällen

Kommande rapporttillfällen under 2008 är planerade att publiceras följande dagar:

januari – mars 5 maj

januari – juni 28 augusti

januari – september 3 november

Rapporter och pressmeddelanden publiceras på svenska och engelska och finns tillgängliga på bolagets hemsida www.skanditek.se

För mer information, kontakta:

Patrik Tigerschiöld, verkställande direktör, telefon + 46-8-614 00 20

Jonas Alfredson, ekonomichef, telefon + 46-8-614 00 20

Stockholm den 22 februari 2008 SKANDITEK INDUSTRIFÖRVALTNING AB (publ) Styrelsen

(7)

6 | SKANDITEK BOKSLUTSK0MMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2007

6 | SKANDITEK BOKSLUTSK0MMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2007 7 | SKANDITEK BOKSLUTSK0MMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2007

SIFFROR I SAMMANDRAG

Koncernens resultaträkning i sammandrag

Belopp i tkr 3 mån, 2007

okt – dec 3 mån, 2006

okt – dec 12 mån, 2007

jan – dec 12 mån, 2006 jan – dec

Nettoomsättning 169 806 224 826 679 577 784 099

Kostnad för sålda varor -117 867 -140 664 -422 654 -468 734

Bruttoresultat 51 939 84 162 256 923 315 365

Resultat från intressebolag -21 850 11 235 47 485 92 146

Resultat från övriga portföljbolag 62 441 0 126 020 188 065

Försäljningskostnader -32 832 -35 153 -109 290 -113 193

Administrationskostnader -14 038 -13 440 -55 303 -53 295

Forsknings- och utvecklingskostnader -28 117 -27 101 -98 807 -99 848

Förändring verkligt värde

på finansiella instrument -3 457 4 999 -4 792 13 829

Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader 7 659 4 152 15 987 9 381

Rörelseresultat 21 745 28 854 178 223 352 450

Resultat från finansiella investeringar:

Finansiella intäkter 3 778 1 611 8 542 4 711

Finansiella kostnader -1 699 -4 113 -7 681 -12 509

Resultat före skatt 23 824 26 352 179 084 344 652

Skatt -4 879 5 799 -4 883 5 799

Periodens resultat 18 945 32 151 174 201 350 451

Hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare 19 376 31 076 172 894 346 710

Minoriteten -431 1 075 1 307 3 741

Periodens resultat 18 945 32 151 174 201 350 451

Resultat per aktie före och efter utspädning

(exkl minoritet), kr 1 0,30 0,47 2,64 5,29

Antal aktier vid periodens utgång, tusental 1 65 359 65 505 65 359 65 505

Antal aktier i genomsnitt, tusental 1 65 481 65 505 65 499 65 505

1 Det finns inga emitterade instrument som kan ge upphov till fler aktier.

(8)

8 | SKANDITEK BOKSLUTSK0MMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2007

8 | SKANDITEK BOKSLUTSK0MMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2007 9 | SKANDITEK BOKSLUTSK0MMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2007

Koncernens balansräkning i sammandrag

Belopp i tkr 2007

31 dec 2006

31 dec TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 95 481 77 101

Materiella anläggningstillgångar 4 585 5 123

Andelar i intresseföretag 328 275 346 796

Andelar i övriga portföljbolag 642 064 458 408

Övriga finansiella tillgångar 26 072 28 670

Summa anläggningstillgångar 1 096 477 916 098

Omsättningstillgångar

Varulager m m 121 501 118 798

Kundfordringar 107 914 153 172

Kortfristiga fordringar 45 758 44 455

Kortfristiga placeringar 38 303 50 451

Likvida medel 149 977 173 111

Summa omsättningstillgångar 463 453 539 987

SUMMA TILLGÅNGAR 1 559 930 1 456 085

EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 1 412 792 1 280 291

Minoritetsintresse 20 926 19 789

Summa eget kapital 1 433 718 1 300 080

Långfristiga skulder

Icke räntebärande skulder 1 927 707

Uppskjuten skatteskuld 159 18 852

Summa långfristiga skulder 2 086 19 559

Kortfristiga skulder

Räntebärande skulder

Leverantörsskulder 47 071 48 259

Övriga icke räntebärande skulder 77 055 88 1876

Summa kortfristiga skulder 124 126 136 446

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 559 930 1 456 085

Ställda säkerheter 35 700 35 700

Eventual förpliktelser 4 417 4 201

SIFFROR I SAMMANDRAG

(9)

8 | SKANDITEK BOKSLUTSK0MMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2007

8 | SKANDITEK BOKSLUTSK0MMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2007 9 | SKANDITEK BOKSLUTSK0MMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2007

Förändring av koncernens eget kapital

okt – dec, 2007 okt – dec, 2006

Belopp i tkr

Hänförligt till moderbolagets

aktieägare

Hänförligt till

minoriteten Summa

Hänförligt till moderbolagets

aktieägare

Hänförligt till

minoriteten Summa Ingående balans enligt balansräkning 1 539 286 21 491 1 560 777 1 221 153 17 109 1 238 262

Förändring finansiella instrument

Värdeförändringar i finansiella tillgångar

tillgängliga för försäljning -79 494 -79 494 29 141 29 141

Omfört till resultaträkningen under perioden -66 713 -66 713 0 0

Förändrad skatteeffekt 292 292 5 202 5 202

Förändringar i intresseföretags eget

kapital, IAS 39 -304 -304 1 120 1 120

Omräkningsdifferenser 3 846 -134 3 712 -3 443 114 -3 329

Förvärv av minoritet i delägt dotterföretag -3 958 1 491 -2 467

Återköp av egna aktier -3 497 -3 497

Periodens resultat 19 376 -431 18 945 31 076 1 075 32 151

Belopp vid periodens utgång 1 412 792 20 926 1 433 718 1 280 291 19 789 1 300 080

jan – dec, 2007 jan – dec, 2006

Belopp i tkr

Hänförligt till moderbolagets

aktieägare

Hänförligt till

minoriteten Summa

Hänförligt till moderbolagets

aktieägare

Hänförligt till

minoriteten Summa Ingående balans enligt balansräkning 1 280 291 19 789 1 300 080 1 018 409 14 482 1 032 891 Förändring finansiella instrument

Värdeförändringar i finansiella tillgångar

tillgängliga för försäljning 106 004 106 004 58 206 58 206

Omfört till resultaträkningen under perioden -129 508 -129 508 -187 582 -187 582

Förändrad skatteeffekt 16 889 16 889 66 596 66 596

Förändringar i intresseföretags eget

kapital, IAS 39 -1 045 -1 045 3 409 3 409

Omräkningsdifferenser 3 516 -170 3 346 -8 398 75 -8 323

Förvärv av minoritet i delägt dotterföretag -3 958 1 491 -2 467

Återköp av egna aktier -3 497 -3 497

Utdelning -32 753 -32 753 -13 101 -13 101

Periodens resultat 172 894 1 307 174 201 346 710 3 741 350 451

Belopp vid periodens utgång 1 412 792 20 926 1 433 718 1 280 291 19 789 1 300 080

SIFFROR I SAMMANDRAG

(10)

10 | SKANDITEK BOKSLUTSK0MMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2007

10 | SKANDITEK BOKSLUTSK0MMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2007 11 | SKANDITEK BOKSLUTSK0MMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2007

Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag

Belopp i tkr 3 mån, 2007

okt – dec 3 mån, 2006

okt – dec 12 mån, 2007

jan – dec 12 mån, 2006 jan – dec

Resultat efter finansiella poster 23 824 26 567 179 084 344 652

Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet -34 007 -9 305 -140 060 -281 749

Betald skatt -4 883 -214 -4 883 -214

Kassaflöde från den löpande verksamheten

före förändringar i rörelsekapital -15 066 17 048 34 141 62 689

Förändring av rörelsekapital 33 312 -17 658 42 034 -57 715

Kassaflöde från den löpande verksamheten 18 246 -610 76 175 4 974

Kassaflöde från investeringsverksamheten1) 91 648 -16 060 -61 251 171 523

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -59 176 1 302 -37 409 -57 585

Periodens kassaflöde 50 718 -15 368 -22 485 118 912

Likvida medel vid periodens början 99 078 189 179 173 111 55 985

Kursdifferenser i likvida medel 181 -700 -649 -1 786

Likvida medel vid periodens slut 149 977 173 111 149 977 173 111

1 Investeringar i immateriella tillgångar uppgår under helårsperioden till 30 946 tkr (17 363) och 8 149 tkr (5 290) under fjärde kvartalet.

Moderbolagets resultaträkning i sammandrag

Belopp i tkr 3 mån, 2007

okt – dec 3 mån, 2006

okt – dec 12 mån, 2007

jan – dec 12 mån, 2006 jan – dec

Nettoomsättning 15 0 60 60

Bruttoresultat 15 0 60 60

Resultat från koncernföretag -370 557 0 -167 677 100 006

Resultat från intresseföretag -39 251 0 -32 352 2 163

Resultat från övriga portföljbolag 63 749 0 64 533 16 279

Administrationskostnader -5 752 -3 615 -17 448 -14 985

Förändring verkligt värde

på finansiella instrument -98 497 -2 850 1 704

Rörelseresultat -351 894 -3 118 -155 734 105 227

Finansnetto 872 -461 2 186 459

Resultat före skatt -351 022 -3 579 -153 548 105 686

Skatt 917 917 27 731

Periodens resultat -350 105 -3 579 -152 631 133 417

SIFFROR I SAMMANDRAG

(11)

10 | SKANDITEK BOKSLUTSK0MMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2007

10 | SKANDITEK BOKSLUTSK0MMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2007 11 | SKANDITEK BOKSLUTSK0MMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2007

SIFFROR I SAMMANDRAG

Moderbolagets balansräkning i sammandrag

Belopp i tkr 2007

31 dec 2006

31 dec TILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar 608 711

Finansiella anläggningstillgångar 1 512 787 1 753 370

Summa anläggningstillgångar 1 513 395 1 754 081

Kortfristiga fordringar 14 226 38 775

Kortfristiga placeringar 34 948 45 154

Likvida medel 68 458 8 883

Summa omsättningstillgångar 117 632 92 812

SUMMA TILLGÅNGAR 1 631 027 1 846 893

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 1 487 888 1 638 646

Långfristiga skulder

Icke räntebärande skulder

Kortfristiga skulder

Räntebärande skulder

Icke räntebärande skulder 143 139 208 247

Summa skulder 143 139 208 247

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 631 027 1 846 893

Ställda säkerheter

Eventual förpliktelser

Not 1 Segmentsrapportering (primärt per rörelsedrivande bolag) Nettoomsättning per bolag

Belopp i tkr 3 mån, 2007

okt – dec 3 mån, 2006

okt – dec 12 mån, 2007

jan – dec 12 mån, 2006 jan – dec

Skanditek Industriförvaltning 15 0 60 60

CMA Microdialysis 17 491 16 981 57 232 59 592

MYDATA automation 152 300 207 845 622 285 724 447

Koncernen 169 806 224 826 679 577 784 099

Rörelseresultat per bolag

Belopp i tkr 3 mån, 2007

okt – dec 3 mån, 2006

okt – dec 12 mån, 2007

jan – dec 12 mån, 2006 jan – dec

Skanditek Industriförvaltning 1 -351 796 -3 615 -152 884 103 523

CMA Microdialysis 2 161 1 685 773 2 876

MYDATA automation -14 747 12 868 11 594 67 652

Övriga koncernföretag2 -135 487 -648 -22 657 172 781

Andel i intresseföretags resultat -22 884 11 235 2 064 92 146

Värdeförändringar finansiella instrument 3 -3 457 4 999 -4 792 13 829

Koncernjusteringar 4 547 955 2 330 344 125 -100 357

Koncernen 21 745 28 854 178 223 352 450

1 Moderbolagets värdeförändringar i finansiella instrument redovisas i denna tabell på egen rad.

2 Avser bolag med förvaltning och värdepappershandel och utgörs främst av utdelningar, nedskrivningar och realisationresultat.

3 Består av värdeförändringar av finansiella instrument som redovisas tilll verkligt värde via resultaträkningen. I denna post ingår även värdeförändringar i moderbolaget.

4 Koncernjusteringar under 2007 och 2006 består främst av utdelningaroch nedskrivningar från koncernföretag som elimineras på koncernnivå.

(12)

Skanditeks portföljbolag

Skanditeks portföljbolag och ägarandel av kapitalet den 31 december 2007.

Bolag Sektor Ägarandel

Noterade

Bure är ett investeringsbolag med huvudinriktning att vara en långsiktig ägare till onoterade bolag med god intjäning.

PartnerTech är en kontraktstillverkare med spets- kompetens inom mekatronik – kombinationen elektronik och mekanik.

Vitrolife utvecklar, producerar och marknadsför högkvalita- tiva närings lösningar för förvaring av celler, vävnader och organ.

Bolag Sektor Ägarandel

Onoterade

MYDATA automation utvecklar, tillverkar och marknadsför avancerad utrustning för ytmontering av elektroniska komponenter.

CMA utvecklar, tillverkar och marknadsför

medicintekniska produkter, vetenskapliga instrument och förbrukningsartiklar.

Digital bearbetning av ljud och rörlig bild.

Kapitalförvaltning med fokus på absolut avkastning.

Utbildningsanordnare inom gymnasieskola och

vuxenutbildning.

Aptilo utvecklar och säljer lösningar vilka möjliggör fast- och trådlös Internetaccess på publika platser, sk hotspots.

711 2 147

04 05 06 04 05 06

17%

180 3 057

04 05 06 04 05 06

36%

w w w . m i c r o d i a l y s i s . c o m

20 171

04 05 06 04 05 06

26%

68 724

04 05 06 04 05 06 95%

3 60

04 05 06 04 05 06 78%

2 92

04 05 06 04 05 06 36%

128 159

04 05 06 04 05 06 20%

1 58

04 05 06 04 05 06

48%

-14 21

04 05 06 04 05 06 10%

PORTFÖLJBOLAGEN

Skanditek Industriförvaltning AB (publ)

Nybrogatan 6, SE-114 34 Stockholm, Tel: 08-614 00 20, fax: 08-614 00 38, info@skanditek.se, org.nr 556235-4141 Skanditek är ett börsnoterat industriförvaltningsbolag med ägarintressen i svenska noterade och

onoterade företag. Affärsidén är att skapa en långsiktig och god värdetillväxt genom industriell förvaltning av rörelsedrivande företag. Skanditek bidrar till portföljbolagens utveckling med industriell och finansiell kompetens på styrelse- och ledningsnivå. Investeringarna görs oftast i ett skede, då Skanditek kan tillföra erfarenhet av affärsutveckling inriktad på hög och lönsam tillväxt.

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :