ß Ã&ÀFÙ ÀœÑ Ã&À ÔÓÀFÑP¾SàÔÓÑ ÕnÑÓÀWÔÙ ÀFÛهÀWÔÓÀWÆpÑÓÀW¿•ù-Ö

28  Download (0)

Full text

(1)

)+*-,/. 021435768593:<;>=>?@?A* 3B?8CED2DF*HGJI?EKCML

NPO/QSR/T<UWV>XZYSV[UE\]_^FRa`bUEYcO/dfegYgU7hiU7jEk7lnmPQgQpo^Whq^rmsYg`btEO/\oa`uRvk

w>Tyx TgzU|{B}E}n~nlgS€v~E‚Sƒ„M‚$msQgQpo^Whq^glpS…O2†SO‡Y

€]_^W`bh8ˆu‰2Qp^W\U7oaeln^WhbO RŠRf^S‹WŒ`uR2TgToaO

ŽJ>‡‘/’F“g”W‘

XZY•^ESRaU7]r^WRaO2†9tEO/\a`i–d/^FRa`bUEY—UWV`bYS–pYp`uRO ZovRf^FRaO_oakSovRO‡]_o‡l^BtF^W\`iO‡RvkUWV^Ehij7UE\`uReg]_osRep^FR˜UEQ-O‡\f^FRO U7Y

…O/hihžMp^7oŠ`iAUE\f†SO‡\`iYpjšUWVRaepO˜d‡UEYpoŠRa\f^W`bYMRsoŠkSoŠRaO‡]ŸV[UE\ Qg\UFtn`iYgj RaO/\a]r`bYp^FR`iU7YT¢¡£Yng]š™-O‡\ UEV]rO RegUS†goV[UE\

RaegO2oŠOsd‡UEYpoŠRa\f^W`bYMRoŠkSoŠRaO‡]_ooaS§ O‡\>V[\UE]¨d UEYovR\^E`iYMR¢O {SQghbU7oa`iU7Y$^7oRaegOPYMp]š™-O‡\¢UWV&d U7YpoŠRa\f^W`bY7Rfo>jEO/YgO‡\f^FRO/†

†Sg\`iYpj˜^EYp^WhbkSoŠ`qojE\UF…soO‡{nQ-UEYpO‡YMRa`q^Whbhikš… `uRešRegOsoŠ`b©‡OUWVRaegO Qp\aU7™ghiO/]Tª¥OsoŠgj7jEO2ovR>poa`iYgjRaepO«RaegO/UE\k!UWV

Raep^WRs^W\OhbO/oo«Qg\UEYgORaU_d U7YpoŠRa\f^W`bY7R«O {SQghbU7oa`bUEYTª•O!^EhboaU Qp\aO2oŠO/Y7Rs^ ]rO RaepUn†BRU$†SO/\a`btEO˜oapdfed‡UEYpoŠRa\f^W`bYMR

gYn™U7gYp†SO2†_Yng]š™-O‡\<UWVd hbUSdf®no<^WYp†rpoaOsU7g\]rO RegUS†SUEhbUEj7kœRaU!Qp\aUFt7O«Raep^WR<O {S`qovRO‡YMRa`q^Whg©/UEYgO2o^W\O ™-O RŠRO‡\

žMp^Eoa`uAUE\f†SO/\aO2†&T¯ª•OoaegUF…°egUF…°RU•poaOO {S`qovRO‡YMRa`q^Wh©‡U7YgO/o$`bY±t7O‡\`u–d/^FR`iU7YHUWVsR`i]rO2†±w>O‡Ra\`YgO‡Ro_^EYp†

ep^|tEO˜™-O‡O/Y†gO‡\`it7O/†JoŠ`bYgj_UEp\ ]$O‡RaegUS†SU7hiU7jEk7T

³ ´µ$¶·¢¸%¹9º»¶>¼ ¸$µ

½¬¾ ¿&ÀWÁÂ/Ã&ÀWÂ Ä Å[Æ&ÇÈyɘʘË&ÌSÍMÎÅÏÆ&ÐÆÅÒÑÓÀBÔÓÑ ÕnÑÓÀÔÓÖ-Ô ÑÓÀW×9Ô ÅÏÔ Õ¥×9Õ7ØÓ¾SÙ$ÂFÚ&ه٠ÀWÆpÑr‡ÃÕSÁ[ÁÒÀWÆ&ÇSÀÅ[ƱÕSÚÑÓ¾g×9ÕnÑ Å[ÂBÛÙ ¾SÇSهÕS×

Ü

ÀFÙ/ÅÒÐÂFÕnÑ ÅÒ¾gÆ¢ÝÞfÆ%Ñ Ã&À˜Á[ÅÒÑÓÀFÙ/ÕnÑ Ú&Ù ÀPÑ ÃÀFÙ À+ÅÏÔ<Õ$ߚÅ[¿&À

Ü

ÕnهÅ[ÀFъÖJ¾Sà×9¾-¿&ÀWÁ-‡ÃÀWÂ Ä Å[Æ&Ç$ÑÓÀW‡ÃÆÅÏáÚ&ÀWÔà8¾SÙÐÆÅÒÑÓÀÔ Ñ ÕnÑÓÀ˜Ô Ö-Ôfâ

ÑÓÀWחÔFÝã+ÖäÚÔ Å[ÆǕå2ænç9è‡énêbëAìç—íWî8ï-éWðMå2ñÅZÝòÀSÝÒñÛÀFهà@¾SهחÅ[Æ&ÇÑ Ã&À%ÕSÆÕSÁÒÖ Ô Å[Ԙ¾gÆóì‡énôå2îAõÓönë@ôî8åœÙ ÀFÛÙ ÀWÔÓÀWÆÑ Å[Æ&Ǭ÷8Û>¾SÑÓÀWÆ â

Ñ ÅÏÕSÁ[ÁÒ֝Å[Æ&ÐÆÅÒÑÓÀ7øÔÓÀFÑ Ô¾SàÔÓÑ ÕnÑÓÀWԘهÕnÑ Ã&ÀFÙ+Ñ ÃÕSÆ9¾gÆ¥Å[Æ¿Å

Ü

ÅÏ¿ÚÕSÁ ÔÓÑ ÕnÑÓÀWÔFñ ÐÆÅ[ÑÓÀšÔÓÑ ÕnÑÓÀ$ÑÓÀW‡ÃÆÅÏáÚ&ÀWÔ+ÂFÕSƕùÀ$ÕS¿&¾SÛÑÓÀW¿

ÑÓ¾ß+¾S٠ĥÅ[Æ¥Ñ Ã&ÀJÕSÆÕSÁÒÖ Ô Å[Ô+¾SàÅÏÆ&ÐÆÅÒÑÓÀ$ÔÓÑ ÕnÑÓÀ%ÔÓÖ ÔÓÑÓÀW×9ÔWÝ ÞÆ¥Ñ Ã&ÀJÁ[Å[ÑÓÀFهÕnÑ Ú&Ù ÀSñ&Õ

Ü

ÕnÙ/ÅÒÀFъ֥¾SàÔÓÖ ×Bù¾gÁÏÅ[ ÕSÁ[ÇS¾SهÅÒÑ Ã×9Ô

ÃÕ

Ü

ÀúùÀFÀWÆûÛÙ ÀWÔ ÀWÆpÑÓÀW¿ûà@¾SÙ¯ÕSÆÕSÁÒÖ-üWÅ[Æ&Ǥýí|ê8êiþaå2îAõ2ÿìWîAÿ õÓí‡ð îAõÓönô&å/ëAîAëZénô°å/æMå|îŠí|çå±ÈsËSÌ ñÉ  ñ FÕnÎvñ

ÕSÆ¿ß Ã&ÀFÙ ÀHÑ Ã&À

ÑÓÙ/ÕSÆÔ ÅÒÑ ÅÒ¾gƯهÀWÁ[ÕnÑ ÅÒ¾gÆäÅ[Ԝ×9¾gÆ&¾SÑÓ¾gÆÅ[ÂrߚÅ[Ñ Ã¯Ù ÀWÔÓÛ>ÀWÂ|ќÑÓ¾9Ñ ÃÕnњ¾Sه¿&ÀFهÅ[ÆÇ&Ý

ÞfÆJÑ ÃÅ[Ôß+¾SÙ ÄñMß+ÀÂ|¾gÆÂ|ÀWÆpÑÓهÕnÑÓÀ!¾gÆBÙ ÀWÕSÂ/ÃÕnùÅ[Á[Å[ъÖ_ÕSÆÕSÁÒÖ Ô Å[ÔFñM՚ÑÓÀWÂ/ÃÆÅ[á-Ú&ÀsÑ ÃÕnÑÂFÕSÆBù>ÀPÚÔÓÀW¿BÑÓ¾ ÕSÆÕSÁ[ÖüFÀ˜ÔÓÀ

Ü

ÀFهÕSÁ

ÂFÁÏÕSÔ ÔÓÀWÔ$¾SàÔ Õnà8ÀFъֱÛÙ ¾SÛ>ÀFÙ Ñ ÅÒÀWÔÈ­ÌSÍ ñ MÎvÝ$Æ Å[ÆÔÓÑ ÕSÆÂ|À¾SàsÑ Ã&ÀÙ ÀWÕSÂ/ÃÕnùÅ[Á[Å[ъÖHÛه¾SùÁÒÀW× Â|¾gÆÔ Å[ÔÓÑ Ô$¾SàÕ

Ü

ÀWÁ[ÖSñ

Ñ ÃÀ ùÕS¿¥ÔÓÑ ÕnÑÓÀWԜÕnهÀ$ÔÓÑ ÕnÑÓÀWÔ˜Ñ ÃÕnÑ+ß+Àr¿&¾Æ¾SÑߘÕSÆpјÑÓ¾¾-ÂFÂFÚ٘¿Ú&هÅ[Æ&ÇBÕSƕÀ ÀWÂFÚ&Ñ ÅÒ¾gÆ¥¾SàÑ ÃÀ$ÔÓÖ ÔÓÑÓÀW× ÔÓ¾ßÀ_ÕnÙ À

ÅÏÆpÑÓÀFÙ ÀWÔ ÑÓÀW¿HÅ[ÆäÔ Ã&¾7ߚÅ[Æ&ÇÑ ÃÕnњÆ&¾ùÕS¿HÔ Ñ ÕnÑÓÀBÅ[Ԙ٠ÀWÕSÂ/ÃÕnùÁÒÀ%à@Ù ¾g× Ñ Ã&ÀJÅ[ÆÅÒÑ ÅÏÕSÁÔ Ñ ÕnÑÓÀSÝ

(2)

Ü

Ô Ñ ÕnÑÓÀúÔÓÖ ÔÓÑÓÀW×9Ô¥¿&ÀWÔ Â|Ù/ÅÒù>ÀW¿ Å[Æ È É  ñ FÕnÎvÝ rÅ

Ü

ÀWƨÕ4Â|¾gÆÔ ÑÓهÕSÅ[Æї٠ÀFÛهÀWÔÓÀWÆpÑ ÅÏÆ&Ç Ñ Ã&À¬Ô ÀFѕ¾Sà_ùÕS¿

Ô Ñ ÕnÑÓÀWÔFñ&Ñ Ã&ÀrÕSÁÒÇS¾SهÅÒÑ Ã× Û>ÀFÙ à8¾Sه×9ÔÕBÐ -Û>¾gÅ[ÆÑPÅÒÑÓÀFهÕnÑ Å[¾gƕÇSÀWÆÀFهÕnÑ Å[Æ&ÇÔ ÚÂFÂ|ÀWÔ Ô‡Å

Ü

ÀWÁÒ֗Á[ÕnهÇSÀFÙ˜Ô ÀFÑ Ô˜¾Sà<Â|¾gÆÔÓÑÓهÕSÅÏÆpÑ Ô

هÀFÛÙ ÀWÔÓÀWÆÑ Å[Æ&ÇHÑ ÃÀ¥ÔÓÀFѾSàœÔÓÑ ÕnÑÓÀWÔà8Ù ¾g× ß ÃÅ[‡à լùÕS¿4ÔÓÑ ÕnÑÓÀäÂFÕSÆ ùÀ•Ù ÀWÕS‡ÃÀW¿¢Ý ×9ÕSÅÏÆ4Å[Ô Ô‡Ú&À9ߚÃ&ÀWÆ ÚÔ Å[ÆÇ

Ñ ÃÀÕSÁÒÇS¾SÙ/ÅÒÑ Ã× Å[ԚÑÓ¾¯Ô Ã&¾7ß Ñ ÃÕnÑ Ñ ÃÀBÐ Û>¾gÅ[ÆÑ ÅÒÑÓÀFهÕnÑ Å[¾gƱÕSÁÒߘÕWÖ Ô$ÑÓÀFه×9Å[ÆÕnÑÓÀWÔFÝ Ù ÀWÔ ÚÁÒÑ à@ه¾g× È É  nÎ

ÅÏÔ!Ñ ÃÕnÑœÑ Ã&ÀÕSÁÒÇS¾SهÅÒÑ Ã× Å[Ô!ÇgÚÕnÙ/ÕSÆpÑÓÀFÀW¿¬ÑÓ¾—ÑÓÀFه×9ÅÏÆÕnÑÓÀJÀ&ÕSÂ|Ñ ÁÒÖäߚÃ&ÀWÆäÑ ÃÀ%Â|¾gÆÔÓÑÓهÕSÅÏÆpÑšÔ Ö-ÔÓÑÓÀW× Å[Ô_ýíFê@êWÿöMå/ë8þ

ߚÅÒÑ Ã

ß Ã&ÀFÙ ÀœÑ Ã&À ÔÓÀFÑP¾SàÔÓÑ ÕnÑÓÀWÔÙ ÀFÛهÀWÔÓÀWÆpÑÓÀW¿•ù-Ö Å[ÔsÕBÔ Ú&ùÔÓÀFÑP¾Sà¢Ñ Ã&ÀšÔÓÀFѾSàÔÓÑ ÕnÑÓÀWÔPÑ ÃÕnчÃÕnÙ/ÕSÂ|ÑÓÀFهÅÒüFÀWÔFÝ ÃÚÔWñ

ÕSƤÅ[םÛ>¾SÙ Ñ ÕSÆÑÛÕnÙ Ñ9Å[Æ ÚÔ ÅÏÆ&Ç±Ñ ÃÀHÕSÁÒÇS¾SهÅÒÑ Ã× ÅÏÔÑÓ¾4¿&À

Ü

ÀWÁÒ¾SÛ¤×9ÀFÑ Ã&¾-¿Ôà@¾SÙ9ÇSÀWÆÀFهÕnÑ Å[Æ&Ç Æ&ÀFß ßÀWÁ[Á!á-ÚÕSÔ ÅÒâ

¾SÙ/¿&ÀFÙ ÀW¿¬Â|¾gÆÔÓÑÓهÕSÅ[ÆњÔÓÖ ÔÓÑÓÀW×9ÔFÝrÆ&ÀBÔ Ú‡ñםÀFÑ Ã&¾ ¿&¾gÁÒ¾SÇSÖ¯Ñ ÃÕnÑ$Å[Ô!ùÕSÔÓÀW¿¬¾gÆ! $ÅÒÇg×9ÕSÆ#"yÔšÑ Ã&ÀF¾SÙ ÀW× È Å[Ç%$'&MÎvñÅ[Ô

¿ÀWÔ Â|هÅÒù>ÀW¿Å[ÆäÈÉ  &ñ FÕñ sËSÌMÎvÝ Ã&À!×9ÕSÅ[ÆÅ[¿ÀWÕ$ÅÏÔÑÓ¾JÔ Ñ ÕnÙ Ñ à@ه¾g× Õ_ÔÓÀFÑ ¾SàùÕSԇÅ[˜Â|¾gÆÔÓÑÓهÕSÅ[ÆÑ ÔsÕSÆ¿

هÀFÛÀWÕnÑÓÀW¿ÁÒÖB¿&ÀFÙ/Å

Ü

À!Æ&ÀFߣ¾gÆ&ÀWÔsÚÔ ÅÏÆ&Ç Ñ ÃÀ+àAÕSÂ|Ñ Ñ ÃÕnÑ ß+ÀWÁ[Á&á-ÚÕSÔ Åqâv¾Sه¿ÀFهÅ[Æ&Ç$Å[Ô«ÂFÁÒ¾gÔÓÀW¿9ÚÆ¿&ÀFÙÂ|ÀFÙ‡Ñ ÕSÅ[Ɲ¾SÛ>ÀFهÕnÑ ÅÒ¾gÆÔ

¾gƬÂ|¾gÆÔÓÑÓهÕSÅ[ÆÑ ÔšÔ‡Ú‡ÃHÕSԜùÚÅ[Á[¿Å[Æ&Ç%ÐÆÅÒÑÓÀ_ÔÓÑÓهÅ[ÆÇgÔFñ

Ü

ÀWÂ|ÑÓ¾SهÔFñÔÓÀFÑ ÔFñ×ÚÁÒÑ Å[Ô ÀFÑ ÔFñ ÑÓÙ ÀFÀWÔFñÀFÑ ÂnÝ

½±ÕSÆÖ4Â|¾gÆÔÓÑÓهÕSÅÏÆpÑÔÓÖ-Ô ÑÓÀW×9Ô%ùÕSÔÓÀW¿4¾gÆ Ñ Ã&À•Ñ Ã&ÀF¾SÙ Ö¾Sà!ß+ÀWÁ[ÁPá-ÚÕSÔ Åqâv¾SÙ/¿&ÀFهÅ[Æ&Ç±Ô Ú)(>ÀFÙ%à8Ù ¾g× Õ±Â|¾gÆÔÓÑÓهÕSÅÏÆpÑBÀâ

ÛÁÒ¾gÔ ÅÒ¾gÆ4ÛÙ ¾SùÁÒÀW× ÕSÔBÑ ÃÀ¥Æ-Ú×BùÀFÙB¾SàœÂ|¾gÆÔÓÑÓهÕSÅÏÆpÑ ÔÇSÀWÆ&ÀFهÕnÑÓÀW¿£¿ÚهÅ[Æ&ÇäÑ Ã&À¯ÕSÆÕSÁÒÖ Ô Å[Ô%ÇSÙ ¾Eß ÔBÀ Û>¾gÆ&ÀWÆÑ Å[ÕSÁ[ÁÒÖ

ß ÅÒÑ Ã¥Ñ Ã&À%Ô ÅÒüFÀr¾SàÑ Ã&À_ÛÙ ¾SùÁÒÀW×äÝ«ÞƯ¾SÙ/¿&ÀFٜÑÓ¾9×9ÕnÄSÀJÑ ÃÀJÕSÆÕSÁÒÖ Ô Å[Ô+à@ÀWÕSԇÅÒùÁÒÀ_Å[Æ¥ÛهÕSÂ|Ñ ÅÏÂ|ÀJßÀJÆÀFÀW¿¯ÑÓ¾—¿&À

Ü

ÀWÁÒ¾SÛ

ԇÅ[Æ&ÇgÁÒÀ$Â|¾gÆÔÓÑÓهÕSÅ[ÆÑFÝ À_Ô Ú&ÇSÇSÀWÔÓј¾Sه¿ÀFهÅ[Æ&ÇÔÓÑ ÕnÑÓÀ_ÔÓÛÕSÂ|ÀWԘù-֗ÕBÔ ÑÓÙ ¾gÆ&ÇSÀF٘٠ÀWÁ[ÕnÑ ÅÒ¾gÆ¥Ñ ÃÕSÆ¥ß+ÀWÁ[ÁáÚÕSԇÅqâv¾Sه¿&ÀFهÅÏÆ&Ç&ñ

ÆÕSםÀWÁÒÖ¬Ñ ÃÕnÑ_¾Sà_è/íFîZîŠí|õWÿöMå/ë8þféSõfðpíFõ/ë8ô+*úÈò½¬ÅÏÁÏÌ'$-ñ ,¾gÚÌ'$MÎvÝ À—ÂFÕSÁ[Á Ô Ú‡ÃÔÓÖ ÔÓÑÓÀW×9ԕè/íFîZîŠíFõ/þaå2îAõ2ÿìWîAÿ õÓí‡ðúîAõfönôþ

å2ë8îAëZénôúå/æMå|îŠí|çå/ÝÀ%ÕSÁ[ÔÓ¾ÛهÀWÔÓÀWÆpÑ Õ×ÀFÑ Ã&¾ ¿&¾gÁÒ¾SÇSÖ¯ÑÓ¾—¿&À

Ü

ß ÃÅ[‡ÃäÂFÕSƬù>ÀrÚÔÓÀW¿äÑÓ¾SÇSÀFÑ Ã&ÀFÙ$ߚÅÒÑ Ã¯À&Å[ÔÓÑ Å[ÆÇÕSÁ[ÇS¾SهÅÒÑ Ã×9Ԛ¿&ÀWÔ ÅÒÇgÆ&ÀW¿¯à8¾Sٜß+ÀWÁ[ÁqâŠá-ÚÕSÔ Å>¾Sه¿ÀFÙ ÀW¿äÂ|¾gÆÔÓÑÓهÕSÅÏÆpÑ ÔFÝ

Ã&ÀFÙ À ÕnهÀ$Ñaß¾Ûه¾SÛÀFÙ‡Ñ ÅÒÀWÔs¾SàùÀFÑÓÑÓÀFÙ!á-ÚÕSÔ Åqâv¾SÙ/¿&ÀFهÅ[Æ&ÇgÔPÑ ÃÕnј×9ÕnÄSÀrÑ Ã&ÀW× ÕnÛÛÙ ¾SÛÙ/Å[ÕnÑÓÀšà8¾SÙ!ÔÓÖ-×Bù>¾gÁ[Å[œ×9¾-¿&ÀWÁ

Â/Ã&ÀWÂ Ä Å[Æ&Ç&Ýú÷AÅ@ø$ã+ÀFÑÓÑÓÀFÙBá-ÚÕSÔ Åqâv¾Sه¿ÀFهÅ[Æ&ÇäÅ[םÛÁ[ÅÒÀWÔ ßÀWÁ[Á á-ÚÕSÔ ÅÒâv¾Sه¿&ÀFهÅ[ÆÇ&ñÕSÆ¿÷AÅ[Å@ø Å[ÆÕS¿¿ÅÒÑ ÅÒ¾gÆ ÑÓ¾äÑ Ã&À9¾SÛ>ÀFهÕMâ

Ñ Å[¾gÆԘםÀWÆpÑ Å[¾gÆ&ÀW¿¯Õnù¾

Ü

ÀSñù>ÀFÑÓÑÓÀFٜáÚÕSÔ Åqâv¾Sه¿&ÀFÙ/Å[Æ&Ç%Å[ԘÂFÁÒ¾gÔ ÀW¿äÚÆ¿&ÀF٘¿Å[Ô8Ø ÚÆÂ|Ñ Å[¾gƱ÷AÅ[Æ¥Â|¾gÆpÑÓÙ/ÕSÔÓќÑÓ¾ßÀWÁÏÁá-ÚÕSÔ ÅÒâ

¾SÙ/¿&ÀFهÅ[Æ&Çø/Ý Ã&À!ÐهÔÓÑ ÛÙ ¾SÛ>ÀFÙ ÑaÖÅÏםÛÁ[ÅÒÀWÔÑ ÃÕnÑÕSÁ[Á

Ü

ÀFهÅÒÐÂFÕnÑ Å[¾gÆ9ÕSÁÒÇS¾SهÅÒÑ Ã×9Ôs¿&ÀWÔ Å[ÇgÆ&ÀW¿à@¾SÙßÀWÁÏÁ&áÚÕSԇÅqâv¾Sه¿&ÀFÙ ÀW¿

¾gÆ&ÀWÔFÝ Ã&À9Ô ÀWÂ|¾gÆ¿ÛÙ ¾SÛ>ÀFÙ ÑaÖúÕSÁÏÁÒ¾EߚÔ

ÚÔÑÓ¾9¿ÀFهÅ

Ü

ÀrÆ&ÀFß°Â|¾gÆÔÓÑÓهÕSÅ[ÆÑ!ÔÓÖ ÔÓÑÓÀW×9ԘߚÃ&ÀFهÀ$ÀWÕSÂ/ÃHÂ|¾gÆÔÓÑÓÙ/ÕSÅ[ÆpÑ!Å[Ô+ÕÐÆÅ[ÑÓÀ$¿ÅÏÔ8ØÓÚÆÂ|Ñ ÅÒ¾gÆ9¾Sà¾gÁ[¿¯Â|¾gÆÔÓÑÓهÕSÅÏÆpÑ ÔFñ

Ñ Ã-ÚԜחÕnÄ-Å[ÆÇÑ Ã&ÀJÆ&ÀFß ÔÓÖ ÔÓÑÓÀW× ×¾SÙ ÀJÂ|¾gםÛÕSÂ|Ñ Ñ ÃÕSÆäÑ Ã&À_¾gÁÏ¿ä¾gÆ&ÀSÝ

À Å[ÆpÑÓه¾-¿ÚÂ|À Õ ÆÀFß Â|¾gÆÔÓÑÓهÕSÅ[ÆÑHÔÓÖ ÔÓÑÓÀW× ÂFÕSÁ[Á[ÀW¿ í.-Së@å2îŠíFôîAëZönê0/Wénô>í2å•à8¾SÙ

Ü

ÀFهÅ[ÐÂFÕnÑ ÅÒ¾gÆ­¾SàÔÓÖ-Ô ÑÓÀW×9ÔäߚÅÒÑ Ã

ÚÆpù>¾gÚÆ¿ÀW¿ÁÒÖ4×9ÕSÆÖ ÂFÁÒ¾ Â Ä ÔFÝ°Ê &Å[ÔÓÑÓÀWÆÑ Å[ÕSÁ!üF¾gÆ&ÀWÔ¥ÕnÙ ÀHÙ ÀWÁÏÕnÑÓÀW¿¤ÑÓ¾ À Å[Ô ÑÓÀWÆpÑ Å[ÕSÁœÙ ÀFÇgÅÒ¾gÆԗߚÃÅ[Â/à ßÀFهÀ±ÚÔÓÀW¿

ÅÏÆÈ |ùÎsà8¾SÙ

Ü

ÀFهÅÒÐÂFÕnÑ Å[¾gƾSà˜Ñ Å[םÀW¿Æ&ÀFÑaß¾SÙ Ä ÔFÝ21 Ô ÅÏÆ&ǯ¾gÚ&Ù%םÀFÑ Ã&¾ ¿&¾gÁÒ¾SÇSÖúß+À—ÂFÕSÆ4Ô Ã¾Eß ù>ÀFÑÓÑÓÀFÙBá-ÚÕSÔ ÅÒâ

¾SÙ/¿&ÀFهÅ[Æ&Ǘ¾SàsÀ ÅÏÔÓÑÓÀWÆpÑ ÅÏÕSÁ<Ù ÀFÇgÅ[¾gÆÔšÔ ÅÏÆÂ|À%Ñ Ã&ÀFÖ±ÕnÙ ÀÂ|¾gÆÔÓÑÓهÚÂ|ÑÓÀW¿±ùÖ¬Ù ÀFÛ>ÀWÕnÑÓÀW¿ÁÒÖ¯ùÚÅ[ÁÏ¿Å[Æ&ÇÐÆÅ[ÑÓÀ%ÔÓÑÓهÅ[ÆÇgÔ ÕSÆ¿

×ÚÁÒÑ ÅÏÔÓÀFÑ ÔFݬÊÕS‡à À Å[Ô ÑÓÀWÆpÑ Å[ÕSÁüF¾gÆ&À¯Å[ÔBÀWáÚÕSÁPÑÓ¾±Ñ ÃÀ¥¿ÅÏÔ8ØÓÚÆÂ|Ñ ÅÒ¾gƾSàœÕúÔÓÀFѾSà!À Å[Ô ÑÓÀWÆpÑ Å[ÕSÁÙ ÀFÇgÅÒ¾gÆÔFÝúË Å[ÆÂ|À

ù>ÀFÑÓÑÓÀFÙ_á-ÚÕSÔ Åqâv¾Sه¿ÀFهÅ[Æ&Ç9Å[Ô$ÂFÁÒ¾gÔÓÀW¿úÚÆ¿ÀFÙ ¿Å[ÔAØÓÚÆÂ|Ñ ÅÒ¾gÆHÅÒÑ à@¾gÁ[Á[¾EßšÔ Ñ ÃÕnÑ$À Å[Ô ÑÓÀWÆpÑ Å[ÕSÁüF¾gÆ&ÀWÔrÕnÙ Àù>ÀFÑÓÑÓÀFÙrá-ÚÕSÔ ÅÒâ

¾SÙ/¿&ÀFÙ ÀW¿4÷AÕSÆ¿¬Ã&ÀWÆÂ|À_ß+ÀWÁ[Áá-ÚÕSÔ Åqâv¾Sه¿ÀFÙ ÀW¿ø/Ý

ÑÓ¾

Ü

ÀFهÅÒà8ÖJÔ Õnà8ÀFъÖÛÙ ¾SÛ>ÀFÙ Ñ ÅÒÀWÔ<à@¾SÙ

Ñ ÅÏםÀW¿,ÀFÑÓÙ/Å¢Æ&ÀFÑ ÔFÝsÞfÆ¥Ñ Å[םÀW¿,ÀFÑÓهŢÆ&ÀFÑ ÔFñ&ÀWÕSÂ/ÃäÑÓ¾SÄSÀWƬÅ[Ô+ÀWá-ÚÅÒÛÛ>ÀW¿•ßšÅÒÑ Ã¥ÕÙ ÀWÕSÁqâ

Ü

ÕSÁ[Ú&ÀW¿¯ÂFÁÒ¾  ĥ٠ÀFÛÙ ÀWÔ ÀWÆpÑ Å[ÆÇ

Ñ ÃÀ9ÕnÇSÀ—¾Sà+Ñ Ã&À9ÑÓ¾SÄSÀWÆ¢Ý Ú&Ù Ñ Ã&ÀFه×9¾SÙ ÀSñ<ÀWÕSÂ/Ã4ÕnهÂ9ÅÏÔrÀWáÚÅ[ÛÛ>ÀW¿±ß ÅÒÑ ÃÕSÆ Å[ÆÑÓÀFÙ

Ü

ÕSÁ ¿&ÀFÐÆ&ÀW¿ ù-Ö±Ñaß¾úÆÕnÑ Ú&هÕSÁ

Æ-Ú×Bù>ÀFهÔPهÀWÔÓÑÓهÅ[Â|Ñ Å[ÆÇ%Ñ Ã&À_ÕnÇSÀWԘ¾Sà<Ñ ÃÀ ÑÓ¾SÄSÀWÆԘÑÓÙ/Õ

Ü

ÀWÁ[Á[ÅÏÆ&ÇBÑ ÃÀrÕnÙ/ÂnÝ Å[םÀW¿2,ÀFÑÓهÅ>Æ&ÀFÑ Ô˜ÂFÕSÆÆ&¾Sјù>À$ם¾ ¿&ÀWÁ[Á[ÀW¿

ÕSÔ$Ñ Å[×9ÀW¿¬ÕSÚ&ÑÓ¾g×9ÕnÑ Õ È43 nÎ Ô Å[ÆÂ|ÀBÑ Ã&ÀÁÏÕnÑÓÑÓÀFÙ ¾SÛ>ÀFهÕnÑÓÀ¾gÆú՗ÐÆÅÒÑÓÀ%Æ-Ú×%ù>ÀFÙ ¾SàPÂFÁÒ¾ Â Ä Ô ß ÃÅ[ÁÒÀ_Ñ Å[×9ÀW¿5,ÀFÑÓهÅ

ÆÀFÑ Ô Å[ƬÇSÀWÆ&ÀFهÕSÁ×9ÕWÖ¬ÇSÀWÆ&ÀFهÕnÑÓÀÕSƱÚÆpù>¾gÚÆ¿ÀW¿äÆÚ×Bù>ÀFٚ¾SàPÂFÁ[¾-‡Ä-ÔFÝ ÀÃÕ

Ü

ÀÅ[םÛÁÒÀW×9ÀWÆpÑÓÀW¿±Õ9ÛÙ ¾SÑÓ¾SÑaÖÛ>À

à8¾SÙ

Ü

ÀFÙ/ÅÒà@Ö Å[Æ&ÇäÔ Õnà8ÀFъÖÛÙ ¾SÛ>ÀFÙ Ñ ÅÒÀWÔrà8¾SÙ%Ñ Å[םÀW¿6,ÀFÑÓÙ/ÅPÆ&ÀFÑ ÔBÚÔ Å[Æ&ǯÀ&Å[ÔÓÑÓÀWÆÑ Å[ÕSÁ üF¾gÆ&ÀWÔWÝ ÃÀÑÓ¾¾gÁÕSÁ[ÁÒ¾Eß ÔJÚÔ_ÑÓ¾

(3)

Ü Ü

À$ÕSÁ[ÔÓ¾%Â|¾gÆÔ Å[¿&ÀFÙsùÙ ¾gÕS¿ÂFÕSÔÓÑÛÙ ¾SÑÓ¾ Â|¾gÁ[ÔFñpß ÃÅ[‡×Â|¾gÆÔ Å[ÔÓÑP¾Sà>ÕSƕÕnÙ ùÅÒÑÓÙ/ÕnÙ ÖÆ-Ú×Bù>ÀFÙs¾Sà>ÐÆÅÒÑÓÀ|âŠÔÓÑ ÕnÑÓÀ ÛÙ ¾ Â|ÀWÔ ÔÓÀWÔ

Â|¾gח×BÚÆÅ[ÂFÕnÑ Å[Æ&Ç•Ñ Ã&Ù ¾gÚ&Çgì٠ÀWÆ¿&ÀFü

Ü

¾gÚÔ ¾SÙrùÙ ¾gÕS¿ÂFÕSÔ ÑFݜÞÆ£ÈÊ  ½ nÎvñ>Â|¾gÆÔÓÑÓهÕSÅÏÆpÑ Ô ßšÃÅ[Â/ìÂ/ÃÕnهÕSÂ|ÑÓÀFهÅÒüFÀÚ&Ûâ

ߘÕnه¿£ÂFÁÒ¾gÔÓÀW¿ Ô ÀFÑ Ô¾Sà

Ü

ÀWÂ|ÑÓ¾Sهԝ¾Sà ÆÕnÑ Ú&هÕSÁ˜Æ-Ú×%ù>ÀFهÔÕnÙ ÀäÚÔÓÀW¿óÑÓ¾ Â/Ã&ÀWÂ Ä£Ô Õnà8ÀFъÖóÛÙ ¾SÛ>ÀFÙ Ñ ÅÒÀWÔFÝúÞfÆ­È3rÊ , nÎ

Ô À

Ü

ÀFهÕSÁÆÀFß

Ü

ÀFÙ_ÆÕnÑ ÚهÕSÁÆ-Ú×%ù>ÀFهÔWÝ˜Ë Å[ÆÂ|ÀJÑ Ã&ÀWÔÓÀÂ|¾gÆÔÓÑÓهÕSÅ[ÆњÔÓÖ ÔÓÑÓÀW×9Ô$ÂFÕSÆÆ&¾SÑ ù>À

Â|¾gÆÔÓÑÓهÚÂ|ÑÓÀW¿HÚÔ Å[Æ&ÇÑ Ã&À_ÛهÀ

Ü

ÑÓÀFÙ/×9Å[ÆÕnÑ ÅÒ¾gÆ£ÛÙ ¾¾Sà à@¾SÙ—Ñ Ã&ÀHÚÆ¿&ÀFÙ/ÁÒÖ-ÅÏÆ&Ǭ٠ÀWÕSÂ/ÃÕnùÅ[ÁÏÅÒъÖóÕSÁÒÇS¾SهÅÒÑ Ã×HÝ ÛÛÁ[Ö-Å[ÆǬ¾gÚ&ٗ×9ÀFÑ Ã&¾-¿¾gÁÒ¾SÇSÖ ß+À¬ÕnÙ À

ÕnùÁÒÀrÑÓ¾9ÛÙ ¾

Ü

À_ßÀWÁ[Á¢á-ÚÕSÔ ÅÒâv¾Sه¿&ÀFهÅ[ÆÇ%¾SàÑ Ã&ÀWÔÓÀJÂ|¾gÆÔÓÑÓÙ/ÕSÅ[ÆpÑœÔ Ö-ÔÓÑÓÀWחԜÅ[Ư՝ÚÆÅÒà8¾SÙ‡× ×9ÕSÆÆÀFÙWÝs½H¾SÙ À%ÛÙ ÀWÂFÅ[ÔÓÀWÁ[ÖSñ

ß+ÀÔ Ã&¾7ß ÂFÁÒ¾gÔÓÀW¿ÔÓÀFÑ Ôr¾Sà

Ü

ÀWÂ|ÑÓ¾SهÔ_¾Sà+ÆÕnÑ Ú&هÕSÁ«Æ-Ú×%ù>ÀFهÔrÕnÙ À

Â|¾gÆÔÓÑÓÙ/ÕSÅ[ÆpÑrÔÓÖ ÔÓÑÓÀW×9Ô$Å[ԚՕÐÆÅ[ÑÓÀ

ÚÆÅÒ¾gÆ

ÕSÆ¿HÃ&ÀWÆÂ|À_ß+ÀWÁ[Áá-ÚÕSÔ Åqâv¾SÙ/¿&ÀFÙ ÀW¿¢Ý

«Å[ÆÕSÁ[ÁÒÖSñ«ßÀ¥ÛÙ ¾

Ü

ÅÏ¿&À¥ÆÀFß ù>ÀFÑÓÑÓÀFÙ9á-ÚÕSÔ Åqâv¾Sه¿ÀFÙ ÀW¿4Â|¾gÆÔ ÑÓهÕSÅ[ÆÑÔ Ö-ÔÓÑÓÀWחÔBà8¾SÙ

Ü

ÀFهÅÒÐÂFÕnÑ Å[¾gÆ ¾Sà ÁÒ¾gÔ ÔÓÖ Â/ÃÕSÆÆ&ÀWÁ

Ô Ö-ÔÓÑÓÀWחÔ$È SÍMÎÕSÆ¿—Å[ÆÑÓÀFÇSهÕSÁÙ ÀWÁ[ÕnÑ ÅÒ¾gÆÕSÁÕSÚ&ÑÓ¾g×9ÕnÑ Õ¯ÈÉ+ÀFÙ SÎvÝ Ã&ÀšÆ&ÀFߨÂ|¾gÆÔÓÑÓهÕSÅ[ÆÑÔ Ö-ÔÓÑÓÀWחÔPÕnÙ À À-Û>¾gÆ&ÀWÆ â

Ñ ÅÏÕSÁ[ÁÒ֕×9¾SÙ ÀJÔ ÚÂFÂFÅ[ÆÂ|Ñ!Ñ ÃÕSÆäÀ&Å[ÔÓÑ Å[Æ&ǝ¾gÆÀWÔFÝ

  ¾¾gÚ&Ù˜Ä Æ&¾Eß ÁÒÀW¿&ÇSÀrÑ ÃÅ[Ô+ß+¾S٠ĕÅ[Ô+Ñ Ã&ÀrÐÙ/ÔÓÑ+ÕnÛÛÁ[Å[ÂFÕnÑ ÅÒ¾gƕ¾Sà<Ñ ÃÀ$Ñ ÃÀF¾S٠֗¾SàùÀFÑÓÑÓÀFٜá-ÚÕSÔ ÅÒâ

¾SÙ/¿&ÀFهÅ[Æ&ÇgÔ!ÅÏÆ¯Ñ Ã&À%Â|¾gÆÑÓÀ-Ñ ¾SàÔÓÖ ×Bù¾gÁÏÅ[Ârם¾-¿ÀWÁ¢Â‡Ã&ÀW‡Ä-Å[ÆÇ&Ý

Ê ÅÏÔÓÑÓÀWÆpÑ ÅÏÕSÁSüF¾gÆ&ÀWÔÕnÙ À

Ü Ü

ÀFÙ/ÕSÁpÑÓ¾-¾gÁ[Ôà8¾SÙ

Ü

ÀFÙ/ÅÒÐÂFÕnÑ ÅÒ¾gÆ

¾Sà!Ñ ÅÏםÀW¿ ÕSÚ&ÑÓ¾g×9ÕnÑ Õ ñ ÀSÝòÇ&Ý  JËÈs¾

Ü

nΘÕSÆ¿ 14, ,  È , 7ÎvÝ ¾Eß+À

Ü

ÀFÙWñ üF¾gÆ&ÀWÔ‡ÃÕnÙ/ÕSÂ|ÑÓÀFهÅÒüFÀ

ÐÆÅÒÑÓÀ_ÔÓÀFÑ Ôœ¾Sà ÂFÁÒ¾ Â Ä ÔœÕSÆ¿HÑ Ã&ÀFÙ ÀFà8¾SÙ À%ÂFÕSÆÆ&¾SњùÀJÚÔÓÀW¿¯ÑÓ¾—ÕSÆÕSÁÒÖ-üFÀJÑ Å[×9ÀW¿,ÀFÑÓهÅÆ&ÀFÑ ÔFÝ

 ם¾ ¿&ÀWÁ«ÂFÁÒ¾gÔÓÀÑÓ¾¯Ñ Å[םÀW¿,ÀFÑÓهŠÆ&ÀFÑ ÔWñ¢Ñ Å[םÀW¿ Æ&ÀFъß+¾SÙ Ä ÔFñ<ߘÕSÔ_Â|¾gÆÔ ÅÏ¿&ÀFÙ ÀW¿ Å[Æ È |ù&ÎvÝ Ñ Å[םÀW¿ Æ&ÀFÑaß¾SهÄ

Â|¾gÆÔ Å[ÔÓÑ Ô¾SàšÕSÆ ÕnÙ ùÅÒÑÓهÕnÙ Ö Æ-Ú×BùÀFÙ¾SàšÑ ÅÏםÀW¿4ÛÙ ¾-Â|ÀWԇÔÓÀWÔÕSÆ¿£Ã&ÀWÆÂ|ÀäÂ|¾gÆpÑ ÕSÅÏÆ ÕSÆóÚÆpù>¾gÚÆ¿ÀW¿4Æ-Ú×%ù>ÀFÙ¾Sà

ÂFÁ[¾-‡Ä-ÔFÝ ÃÀœÂ|¾gÆÔÓÑÓهÕSÅ[ÆÑPÔÓÖ ÔÓÑÓÀW×

ÕSÆÕSÁÒÖ-ԇÅ[ԘÀ-ÛÁÒ¾-¿À$À

Ü

ÀWƬ¾gÆ¬Ô ×—ÕSÁ[Á>ÕnÛÛÁ[Å[ÂFÕnÑ Å[¾gÆÔFÝ

½¬¾gÔÓÑ ÀWÕnهÁÏÅÒÀFÙß+¾SÙ ÄB¾gƝÔÓÑ Ú¿&Ö Å[Æ&Ç$¿&ÀWÂFÅ[¿ÕnùÅÏÁ[ÅÒъÖ_Å[Ô‡Ô Ú&ÀWÔà@¾SÙ Ñ Å[×9ÀW¿ ,ÀFÑÓهÅ&ÆÀFÑ ÔFñSÀSÝòÇ&ݜÈ ,Ì'$&ñnã3 gñ _½ú½5, gñ

 r¿ Ê MÎvñ>ÀWÅÒÑ Ã&ÀFÙrÙ ÀFÛ>¾SÙ Ñ$ÚÆ¿&ÀWÂFÅ[¿ÕnùÅ[Á[ÅÒÑa֗٠ÀWԇÚÁÒÑ Ô ¾SÙr¿ÀWÂFÅ[¿ÕnùÅ[ÁÏÅÒъ֯ÚÆ¿&ÀFÙ$Ñ Ã&ÀÕSÔ Ô Ú×9ÛÑ ÅÒ¾gÆHÑ ÃÕnÑ$Ñ ÃÀÆ&ÀFÑ

ÅÏÔrù¾gÚÆ¿&ÀW¿¢Ý ß¾SÙ Ä ÂFÁÒ¾gÔÓÀWÁ[Ö±Ù ÀWÁÏÕnÑÓÀW¿ ÑÓ¾H¾gÚ&Ù/Ô_Å[ԗȿ «Ê!  SÎvÝ Ã&À9ÕSÚ&Ñ Ã&¾SÙ/ÔJÂ|¾gÆÔ Å[¿ÀFÙ_Ñ Ã&À—Â|¾

Ü

ÀFÙ/ÕnùÅ[Á[ÅÒÑaÖ

ÛÙ ¾SùÁÒÀW×à8¾SÙ¬Õ ÂFÁ[ÕSÔ Ôä¾SàÑ Å[םÀW¿ ,ÀFÑÓهÅ%Æ&ÀFÑ ÔHÔ Å[חÅ[Á[ÕnÙ¥ÑÓ¾¾gÚ&ÙHם¾ ¿&ÀWÁZÝ Ã&À ×9ÕSÅÏƨ¿Å(ÀFهÀWÆÂ|À Å[Ô¯Ñ ÃÕnÑHÅ[Æ

È¿ Ê" nÎvñÅ[њÅ[ԜÕSÔ Ô‡ÚםÀW¿äÑ ÃÕnÑ Ñ Ã&ÀBÕnÇSÀWÔ ¾Sà«Ñ Ã&À%ÑÓ¾SÄSÀWÆÔ ÕnÙ ÀÆÕnÑ Ú&هÕSÁ<ÆÚ×Bù>ÀFهÔFÝ Ú&Ù Ñ Ã&ÀFÙ/ם¾SÙ ÀSñÅ[ќÅ[ԚÆ&¾SÑ

À Ü

Å[¿&ÀWÆќÃ&¾7ß Å[Ô!ÅÏƯÛهÕSÂ|Ñ Å[ÂFÕSÁÕnÛÛÁ[Å[ÂFÕnÑ ÅÒ¾gÆÔFÝ

ÞfÆ Ñ ÃÅ[ÔrÛÕnÛÀFÙEñ¢ßÀ9Â|¾gÆԇÅ[¿&ÀFÙ_¾gÆÁÒÖúÁ[ÕnüFÖúÑ Å[םÀW¿,ÀFÑÓهÅsÆ&ÀFÑ ÔWÝÞfÆàAÕSÂ|ÑJÅÒÑJÂFÕSÆù>ÀÔ Ã&¾7ߚÆÈ#$%7ÎsÑ ÃÕnÑ

Ü

ÀFÙ Ö

ԇÅ[םÛÁÒÀ_ÂFÁ[ÕSԇÔÓÀWԜ¾Sà«Ñ Å[םÀW¿!,ÀFÑÓÙ/Å<Æ&ÀFÑ ÔšßšÅÒÑ ÃäÚ&Ù ÇSÀWÆњù>ÀWÃÕ

Ü

Å[¾gÚ&هÔ!ÂFÕSƬԇÅ[×BÚÁ[ÕnÑÓÀ_ъß+¾nâŠÂ|¾gÚÆÑÓÀFÙJ×9ÕS‡ÃÅÏÆ&ÀWÔFñÕSÆ¿

ÃÀWÆÂ|ÀÕSÁ[ם¾gÔÓѯÕSÁ[Á

Ü

ÀFهÅÒÐÂFÕnÑ Å[¾gÆûÛÙ ¾SùÁÒÀW×9Ô¥ÕnÙ ÀÚÆ¿ÀWÂFÅ[¿ÕnùÁÒÀ¬à@¾SÙäÑ Ã&ÀW×HÝ ÃÅ[Ô¥Å[Ô¯Æ&¾SÑäÕóÛÙ ¾SùÁÒÀW× ßšÃ&ÀWÆ

Â/Ã&ÀWÂ Ä Å[Æ&ÇBÙ ÀWÕS‡ÃÕnùÅ[Á[ÅÒÑaÖԇÅ[ÆÂ|À!Ñ Ã&À$ÔÓÀFÑs¾Sà>ÑÓهÕSÆÔ Å[Ñ ÅÒ¾gÆÔ ¾Sà¢ÕSƗÚÙ ÇSÀWÆpÑÆ&ÀFÑPÅ[ÔÕJÔ Ú&ùÔ ÀFÑ ¾Sà¢Ñ Ã&ÀšÔÓÀFÑs¾Sà¢ÑÓÙ/ÕSÆÔ ÅÒÑ ÅÒ¾gÆÔ

¾Sà¢Ñ ÃÀ Â|¾SÙ Ù ÀWÔ Û¾gÆ¿Å[Æ&ÇJÁ[ÕnüFÖ9ÆÀFÑFÝ ÃÅ[Ôs×9ÀWÕSÆÔPÑ ÃÕnÑÅÒà¢Õ%Ô ÀFѾSà×9ÕnهÄ-Å[ÆÇgÔsÅ[ÔPƾSÑÙ ÀWÕSÂ/ÃÕnùÁÒÀ$Å[ÆÑ Ã&ÀrÁ[ÕnüF֝Æ&ÀFÑFñ

Ñ ÃÀWÆHÅÒќÅ[Ô!Â|ÀFÙ Ñ ÕSÅÏÆÁÒÖ¯Æ&¾Sќ٠ÀWÕSÂ/ÃÕnùÁÒÀJÅ[Æ¯Ñ ÃÀ%Ú&Ù ÇSÀWÆњÆ&ÀFÑFÝ

(4)

 šà8ÑÓÀFÙ•Ô ¾gםÀHÛÙ ÀWÁÏÅ[×9Å[ÆÕnÙ‡Ö ¿ÀFÐÆÅÒÑ ÅÒ¾gÆÔÅÏƤË-ÀWÂ|Ñ ÅÒ¾gÆ &-ñ+ß+À¬¿&À

Ü

¾SÑÓÀ Ë ÀWÂ|Ñ ÅÒ¾gÆ ÑÓ¾ هÀWÂFÕSÁ[Á[Å[Æ&Ç Ñ Ã&À

ƾSÑ ÅÒ¾gƬ¾SàsÂ|¾gÆÔÓÑÓهÕSÅ[ÆÑ Ô ÕSÆ¿±¿&ÀWԇÂ|هÅÒùÅ[ÆÇÑ Ã&À%Ù ÀWÕSÂ/ÃÕnùÅ[ÁÏÅÒъÖHÕSÁÒÇS¾SÙ/ÅÒÑ Ã×äÝ!ÞfÆ Ë ÀWÂ|Ñ ÅÒ¾gÆ $—ß+ÀBÅ[ÆÑÓÙ ¾ ¿ÚÂ|À%ù>ÀFÑÓÑÓÀFÙÓâ

Ô ÑÓهÚÂ|Ñ Ú&Ù ÀW¿¯ÑÓÙ/ÕSÆÔ ÅÒÑ ÅÒ¾gÆäÔ Ö-ÔÓÑÓÀWחԜÕSÆ¿H¿&ÀWԇÂ|هÅÒù>À_Ã&¾EßŸÑ ÃÀFÖ¯ÂFÕSÆHùÀJÚÔÓÀW¿HÅ[Æ

Ü

ÀFهÅ[ÐÂFÕnÑ ÅÒ¾gÆ¢Ý ÅÏםÀW¿ ,ÀFÑÓهÅÆ&ÀFÑ Ô

ÕnهÀJ¿&ÀFÐÆ&ÀW¿¯Å[ƬË-ÀWÂ|Ñ Å[¾gÆHÍÕSÆ¿äÅ[ÆHË-ÀWÂ|Ñ ÅÒ¾gÆ Bß+ÀJÅ[ÆÑÓÙ ¾ ¿ÚÂ|À$À Å[Ô ÑÓÀWÆpÑ Å[ÕSÁüF¾gÆ&ÀWԜÕSÆ¿äÔ Ã¾EߟÃ&¾7ßŸÑ Ã&ÀFÖ¯ÂFÕSÆäù>À

ÚÔÓÀW¿¯Å[Æ—Ñ ÃÀrÕSÆÕSÁÒÖ-ԇÅ[Ô+¾Sà<Ñ Å[םÀW¿,ÀFÑÓهÅ>Æ&ÀFÑ ÔFÝ Ã&À$Ù ÀWÔ ÚÁÒÑ Ô¾Sà<¾gÚÙ!À-Û>ÀFهÅ[×9ÀWÆpÑ Ô+ÕnÙ ÀJ¿&ÀWÔ Â|Ù/ÅÒù>ÀW¿—Å[ÆHË-ÀWÂ|Ñ ÅÒ¾gÆäÌ-Ý

ÞfƬË-ÀWÂ|Ñ ÅÒ¾gÆ -ñ>Ë-ÀWÂ|Ñ ÅÒ¾gÆ 9ÕSÆ¿¬Ë ÀWÂ|Ñ ÅÒ¾gÆ _ß+À_ÛÙ ¾

Ü

Å[¿&Àrù>ÀFÑÓÑÓÀFٜá-ÚÕSÔ Åqâv¾Sه¿ÀFÙ ÀW¿äÂ|¾gÆÔÓÑÓهÕSÅÏÆpќÔÓÖ ÔÓÑÓÀW×9Ԙà8¾SÙœÑ Ã&À

Ü

ÀFÙ/ÅÒÐÂFÕnÑ ÅÒ¾gÆä¾SàùÙ ¾gÕS¿ÂFÕSÔÓќÛÙ ¾SÑÓ¾ Â|¾gÁ[ÔFñÁÒ¾gÔ ÔÓ֥‡ÃÕSÆÆÀWÁÔÓÖ ÔÓÑÓÀW×9ԚÕSÆ¿äÅ[ÆpÑÓÀFÇSÙ/ÕSÁÙ ÀWÁ[ÕnÑ Å[¾gÆÕSÁ¢ÕSÚ&ÑÓ¾g×9ÕnÑ Õ Ý

 ¤· /¼ ¼‡µ!·¼ 

À!ÁÒÀFјñúÕSÆ¿¿&ÀWÆ&¾SÑÓÀ˜Ñ Ã&À˜ÔÓÀFѾSàÆÕnÑ Ú&Ù/ÕSÁÆ-Ú×BùÀFÙ/ÔFñMÅÏÆpÑÓÀFÇSÀFهԫÕSÆ¿Æ&¾gÆ&âŠÆ&ÀFÇgÕnÑ Å

Ü

À˜Ù ÀWÕSÁ[ÔÙ ÀWÔÓÛ>ÀWÂ|Ñ Å

Ü

ÀWÁÒÖSÝ

 çÿ êbîAë@åFíWî ¾ Ü

ÀFÙÕHÔÓÀFÑ Å[Ô%ÕH×9ÕnÛÛÅÏÆ&Çäà@ه¾g× ÑÓ¾ ԇÚ‡ÃÑ ÃÕnÑ%à8¾SÙBÕSÆ ÀWÁ[ÀWםÀWÆpÑ! "Bñ ÷&ø_Å[Ô

Ñ ÃÀBÆ-Ú×%ù>ÀFٜ¾S૾ ÂFÂFÚ&Ù Ù ÀWÆÂ|ÀWԜ¾Sà#¯Å[Æ$ ÝÀBÔÓ¾g×9ÀFÑ Å[םÀWÔ ßœÙ‡ÅÒÑÓÀJ×ÚÁÒÑ Å[Ô ÀFÑ ÔšÕSԚÁÏÅ[ÔÓÑ ÔFñÔ ¾9ÀSÝòÇ&Ý% & ÷' (Wø

×9ÀWÕSÆÔ_Ñ ÃÕnÑ) ÷&ø*& &-ñ ÷'(Fø*& 9ÕSÆ¿+ ÷-,>ø*& ¯à8¾SÙ.,0/ 213 (54gÝ À—ÕSÁÏÔÓ¾HÔÓ¾gםÀFÑ Å[×9ÀWÔ_ߜهÅÒÑÓÀ6 ÕSÔ

7 

 (98nÝ

;: ÅÏÔ¥ÚÔÓÀW¿¨ÑÓ¾¿&ÀWÆ&¾SÑÓÀ Ñ Ã&ÀÔÓÀFѯ¾SàB×ÚÁÒÑ Å[Ô ÀFÑ Ô•¾

Ü

ÀFÙBÝ &¾SÙäÑaß¾×ÚÁÒÑ Å[Ô ÀFÑ Ô< HÕSÆ¿= ¬ß+À ¿&ÀFÐÆÀ

 6>? ÅÒà@ 7÷ ø>A g÷&ø$à8¾SÙJÀWÕS‡Ã!B C%Ý À•ÕSÁ[ÔÓ¾H¿&ÀFÐÆÀÑ ÃÀ—ÕS¿¿ÅÒÑ Å[¾gÆD E2 ÑÓ¾Hù>ÀÑ Ã&À

×ÚÁÒÑ ÅÏÔÓÀFÑF ߚÃ&ÀFÙ À) ÷&ø#&= 7÷&øGEC g÷ ø!ÕSÆ¿¢ñÕSÔ Ô Ú×9Å[Æ&ÇH I>J WñÑ Ã&ÀBÔ Ú&ùÑÓهÕSÂ|Ñ Å[¾gÆK LM

ÅÏÔœÑ Ã&À×BÚÁ[Ñ Å[ÔÓÀFÑ; ß Ã&ÀFÙ À ÷&ø&? ÷ ø#LM ÷&ø!à8¾SٚÀWÕSÂ/ÃD DBÝ ÀÚÔÓÀN9ÑÓ¾¥¿ÀWÆ&¾SÑÓÀ%Ñ Ã&ÀÀWםÛÑaÖ

×ÚÁÒÑ ÅÏÔÓÀFÑFñÅZÝòÀSÝÒñN&÷&ø & à8¾SٜÀWÕSÂ/ÃO K%Ý

 FÿöMå/ë8þÓénõfðí|õrÅ[Ô Õ¥ÛÕSÅ[Ù÷ QP$øœßšÃ&ÀFÙ ÀOP Å[Ô$ՕهÀ9RÀ Å

Ü

ÀÕSÆ¿úÑÓهÕSÆÔ ÅÒÑ Å

Ü

ÀùÅ[ÆÕnه֥هÀWÁ[ÕnÑ ÅÒ¾gÆú¾gÆ Õ•ÔÓÀFÑIBÝ

á-ÚÕSÔ ÅÒâv¾Sه¿&ÀFÙ ÅÏÔ Ô ÕSÅÏ¿HÑÓ¾¥ùÀÕ¬ýíFê@êbþ

BñÑ Ã&ÀFهÀJÕnÙ À PÕSÆ¿ ßšÅÒÑ Ã 6•ÕSÆ¿K%SPJnÝ ÀWÆÂ|ÀJÑ ÃÀFÙ ÀJÅ[Ô!Æ&¾9Å[ÆÐÆÅÒÑÓÀrÔÓÑÓهÅ[Â|Ñ Á[Ö¥¿&ÀWÂ|هÀWÕSÔ Å[Æ&Ç9ÔÓÀWá-Ú&ÀWÆÂ|À

¾Sà«ÀWÁÒÀW×9ÀWÆpÑ Ô!¾SàSBÝ

_Å

Ü

ÀWÆBÕ áÚÕSÔ Åqâv¾Sه¿&ÀF٘÷ QP$ø2ñ7ß+À˜Ô ÕWÖ_Ñ ÃÕnÑ«ÕšÔ ÀFÑUTWVJ Å[ÔPÿ3XýPönõfðìFêÒéMåWí ð+ÅÒàYZ T°ÕSÆ¿)OP[( ÅÏםÛÁÒÖ*(\ T•Ý

ÀÁÒÀFÑr×9Å[Æ¢÷T9ø!ù>ÀJÑ ÃÀÔÓÀFÑ ¾SàP×9Å[ÆÅ[×9ÕSÁ>ÀWÁÒÀWםÀWÆÑ ÔrÅ[ÆT¥ñÅZÝòÀSÝÒñÑ ÃÀÔÓÀFÑ)15K]^Z T ÕSÆ¿_`ba KT bca%P[d4pÝ

Þà_÷ QPrørÅ[Ô_Õäß+ÀWÁ[Ásá-ÚÕSÔ Åqâv¾SÙ/¿&ÀFÙ_ßÀ—Ä-Æ&¾7ß Ñ ÃÕnÑ×9Å[Æ¢÷T9ørÅ[ÔrÐÆÅ[ÑÓÀSÝ š¾SÑ ÅÏÂ|À9Ñ ÃÕnÑ%ÅÒàeT Å[Ô_Ú&Û-ß+ÕnÙ/¿ ÂFÁÒ¾gÔÓÀW¿¢ñ

Ñ ÃÀWÆ$T Å[Ô!Â|¾gםÛÁÒÀFÑÓÀWÁ[Ö¥Â/ÃÕnهÕSÂ|ÑÓÀFهÅÒüFÀW¿±ù-Ö¥ÅÒÑ Ôš×9Å[ÆÅ[חÕSÁÀWÁÒÀW×9ÀWÆpÑ ÔFÝ

ÀäÚÔ ÀZ*f¬÷;g>ø_ÑÓ¾ ¿&ÀWÆ&¾SÑÓÀ¯Ñ Ã&À¥ÔÓÀFѾSà!ÐÆÅÒÑÓÀ ÷AÅ[Æ&ÐÆÅÒÑÓÀ7ørÔÓÑÓهÅÏÆ&ÇgÔJ¾

Ü

ÀFÙH%Ý&¾SÙÕ±Ô ÑÓهÅ[Æ&Çih ßÀ¯ÁÒÀFÑ)h÷ø

ù>À•Ñ Ã&À'jlk±ÀWÁÒÀWםÀWÆÑB¾SàFhBÝ rÅ

Ü

ÀWÆ£ÕúáÚÕSԇÅqâv¾Sه¿&ÀFÙä÷ QPrø_ß+À¯¿&ÀFÐÆ&À¯Õ±á-ÚÕSÔ Å¾Sه¿&ÀFÙH÷

f

QP

f

øBÔ ÚÂ‡Ã Ñ ÃÕnÑ

%m@n9n9n9mobpAP;fq( %m@n9n9nrm#( s9Å[àÕSÆ¿¥¾gÆÁÒÖ9ÅÒà¢Ñ Ã&ÀFهÀrÅÏÔÕSƯÅ[ÆMØÓÀWÂ|Ñ ÅÒ¾gÆOtKuY1 wv+4yxz1 w{o4rԇÚÂ‡Ã¥Ñ ÃÕnÑ

+oP[(}|^~

€

à8¾SÙsÀWÕSÂ/à +1 wv4šÕSÆ¿Zt9Å[ÔsÔ ÑÓهÅ[Â|Ñ ÁÒÖם¾gÆ&¾SÑÓ¾gÆ&ÀSñ-םÀWÕSÆÅ[Æ&Ç_Ñ ÃÕnÑ t<÷ø[t<÷-ø ÅÒàÕSÆ¿¾gÆÁÒÖÅÒà

 6&Ý á-ÚÕSÔ Åqâv¾Sه¿ÀFÙ

7 : QP : 8r¾gÆ¯Ñ Ã&ÀJÔÓÀFј¾Sà«×BÚÁÒÑ Å[ÔÓÀFÑ Ô+¾

Ü

ÀFÙy ÂFÕSÆäù>Àr¿&ÀFÐÆ&ÀW¿¯Å[Æ¯ÕÔ ÅÏ×9Å[Á[ÕnÙ+×9ÕSÆÆ&ÀFÙWÝ

 ¾SÑÓÀrÑ ÃÕnÑ+à@¾S٘×BÚÁÒÑ Å[ÔÓÀFÑ ÔFñÑ Ã&ÀrÅ[ÆMØÓÀWÂ|Ñ ÅÒ¾gÆZt¯Å[Ô+Æ&¾SјÆ&ÀWÂ|ÀWÔ Ô ÕnÙ/Å[ÁÒ֝ם¾gÆ&¾SÑÓ¾gÆ&ÀSÝ À$ÕSÁ[Ô ¾¿&ÀFÐÆ&ÀœÑ Ã&ÀráÚÕSÔ Åqâv¾Sه¿&ÀFÙ

÷ g QP g ø_ߚÃ&ÀFÙ À6h P g h ÅÒà+ÕSÆ¿ ¾gÆÁÒÖ ÅÒà+Ñ Ã&ÀFÙ À—ÅÏÔJÕ¬ÔÓÑÓÙ/Å[Â|Ñ ÁÒÖ ×¾gÆ&¾SÑÓ¾gÆ&À¥Å[ÆMØÓÀWÂ|Ñ ÅÒ¾gÆMt"u ‚xƒ ߚÃ&ÀFÙ À

h E÷øFP"h S÷'t<÷øÓø!à@¾SٚÀWÕS‡Ã@ O!Ý À%Á[ÀFÑq„—÷rø˜¿ÀWÆ&¾SÑÓÀJÑ Ã&À_Û>¾Eß+ÀFهÔÓÀFÑ!¾Sào ÕSÆ¿H¿&ÀFÐÆÀrÕهÀWÁ[ÕnÑ ÅÒ¾gÆ+…°¾gÆ

„—÷_ø!Ô ¾Ñ ÃÕnÑ; ;…J0 _Å[àÕSÆ¿¯¾gÆÁÒÖ¥Å[à †‡(y $4 =uˆ`Z $ Ju<PJ(7Ý

(5)

 îAõföSô&å/ëAîAëAéSô å2æMå2îŠí|ç Å[ÔrÕ¥Ñ Ú&ÛÁ[À¯÷#+ QL%xøšßšÃ&ÀFÙ À,+¨Å[ÔrÕ¥Û>¾SÑÓÀWÆpÑ Å[ÕSÁÏÁÒÖ¬Å[Æ&ÐÆÅÒÑÓÀ%ÔÓÀFÑ_¾Sà+ÔÓÑ ÕnÑÓÀWÔJÕSÆ¿CL x ÅÏÔ$Õ

ÑÓÙ/ÕSÆÔ ÅÒÑ ÅÒ¾gÆ4Ù ÀWÁ[ÕnÑ ÅÒ¾gÆÝ ÀäÚÔÓÀ

f

Lx ÑÓ¾ú¿&ÀWƾSÑÓÀ¥Ñ ÃÀ•ÑÓهÕSÆÔ ÅÒÑ Å

Ü

À¥ÂFÁÒ¾gÔ Ú&Ù À•¾Sà)Lx¨Ý Ô‡Ô ÚםÀ•Ñ ÃÕnÑÑ Ã&À¥Ô ÀFÑ-+

¾Sà+ÔÓÑ ÕnÑÓÀWÔ%ÅÏÔ ÀWá-ÚÅÒÛÛÀW¿¬ßšÅÒÑ Ã Õäá-ÚÕSÔ Åqâv¾Sه¿ÀFÙPJÝÀ9Ô ÕWÖúÑ ÃÕnÑ_Ñ Ã&ÀÑÓهÕSÆÔ ÅÒÑ ÅÒ¾gÆ ÔÓÖ ÔÓÑÓÀW×(Å[Ôç9énôéSîvéSôëAì%ߚÅÒÑ Ã

هÀWÔÓÛ>ÀWÂ|ќÑÓ¾iP ÅÒà«à@¾SÙ ÀWÕS‡Ã/. 0.3a

0. 1+ ԇÚÂ‡Ã¬Ñ ÃÕnÑ. P*.Qa

ÕSÆ¿2. Lx3. Ñ Ã&ÀFÙ ÀÅ[ÔœÕ—Ô Ñ ÕnÑÓÀ4.3a

Ô ÚÂ/ÃHÑ ÃÕnÑ

. *P5. a

ÕSÆ¿6. a

Lx7. a Ý

 ýí|ê8êbþŠå|îAõ/ÿìWîAÿ õ í ð¥îAõÓönô&å/ëAîAëZénôå/æMå|îŠí|ç Å[Ô!ÕÑÓهÅÒÛÁÒÀ÷8+ QL x QP øß Ã&ÀFÙ À9÷+ QP ø+ÅÏÔ!ÕßÀWÁ[Á¢á-ÚÕSÔ ÅÒâv¾Sه¿&ÀFهÅ[ÆÇÕSÆ¿

÷#+ QL xø˜Å[Ô!Õ9ÑÓهÕSÆÔ ÅÒÑ Å[¾gÆäÔÓÖ-Ô ÑÓÀW× ßšÃÅ[Â/ÃäÅ[Ԝם¾gƾSÑÓ¾gÆÅ[ÂrߚÅÒÑ Ã¯Ù‡ÀWÔÓÛ>ÀWÂ|ќÑÓ¾P_Ý

9 : #!»&;=<¼ ‡¼f¶?>A@ µFB>¼ 

ÀÂ|¾gÆÂ|ÀWÆÑÓهÕnÑÓÀ¾gÆHÑ Ã&À•õÓí‡ögì|ï öpè|ë8êiëAîAæXõÓépè|ê[í|çu!ÇgÅ

Ü

ÀWÆúÕ9ß+ÀWÁ[ÁqâŠÔ ÑÓهÚÂ|Ñ Ú&Ù ÀW¿HÑÓهÕSÆÔ ÅÒÑ Å[¾gÆHÔÓÖ ÔÓÑÓÀW× ÷#+ QL x QP ø2ñ

ÕSÆ4Å[ÆÅÒÑ Å[ÕSÁÔÓÑ ÕnÑÓÀC. Z D+°ÕSÆ¿ÕHÔÓÀFÑ_¾Sà!ÔÓÑ ÕnÑÓÀWÔ4+FE VG+¨ßšÃÅχÃÅ[Ô_Ú&Û-ߘÕnه¿ ÂFÁÒ¾gÔÓÀW¿ ߚÅÒÑ ÃúÙ ÀWÔÓÛ>ÀWÂ|Ñ_ÑÓ¾MP_ñ<ßÀ

ߘÕSÆÑsÑÓ¾_ÐÆ¿¾gÚ&Ñ ß Ã&ÀFÑ Ã&ÀFÙH+FEúÂFÕSƝù>À!Ù ÀWÕS‡ÃÀW¿à@ه¾g×

¾gÚÑ+ß Ã&ÀFÑ Ã&ÀFÙ˜Ñ Ã&ÀFÙ À_Å[ԘÕÔÓÑ ÕnÑÓÀI.JE! K+ E4Ô ÚÂ/Ã¯Ñ ÃÕnÑ=. f

L x7. EÝ Ã&ÀrÔÓÑ ÕnÑÓÀWԜÅ[Æ6+FE ÕnÙ À_ÚÔ ÚÕSÁÏÁÒÖùÕS¿¯ÔÓÑ ÕnÑÓÀWÔFñ

ÅvÝòÀSÝÒñ>Ô Ñ ÕnÑÓÀWÔ_Ñ ÃÕnÑ$ßÀ¿&¾¯Æ&¾SÑrß+ÕSÆÑrÑÓ¾¯¾-ÂFÂFÚ&Ù_¿ÚهÅ[Æ&ǗÕSÆúÀ ÀWÂFÚ&Ñ ÅÒ¾gÆ¢Ý%Ë-À

Ü

ÀFÙ/ÕSÁÂFÁÏÕSÔ ÔÓÀWÔr¾SàPÔ Õnà8ÀFъÖúÛÙ ¾SÛ>ÀFÙ Ñ Å[ÀWÔ

ÂFÕSƬù>À$هÀW¿ÚÂ|ÀW¿äÑÓ¾9Ñ ÃÀJÙ ÀWÕS‡ÃÕnùÅ[Á[ÅÒÑa֗Ûه¾SùÁÒÀW× ÚÔ ÅÏÆ&ǝÔÓÑ ÕSÆ¿Õnه¿HÑÓÀW‡ÃÆÅÏáÚ&ÀWÔBÈ °ÌSÍ ñ nÎvÝ

Ã&ÀÙ ÀWÕS‡ÃÕnùÅ[Á[ÅÒÑaÖúÕSÆÕSÁÒÖ-ԇÅ[Ô_Å[Ô_Û>ÀFÙ à8¾SهםÀW¿ ¾gÆ

ÂFÁ[¾gÔÓÀW¿¨ßšÅÒÑ ÃûÙ ÀWÔÓÛ>ÀWÂ|ѯÑÓ¾=PJÝ Â|¾gÆÔÓÑÓهÕSÅÏÆpÑŸÂ/ÃÕnهÕSÂ|ÑÓÀFهÅ[üFÀWÔHÕóÛ¾SÑÓÀWÆÑ Å[ÕSÁ[Á[ÖÅ[Æ&ÐÆÅ[ÑÓÀ¬ÔÓÀFѯ¾Sà%ÔÓÑ ÕnÑÓÀWÔ4ÈÈÎÎvÝ

P ¾gÆ­Â|¾gÆÔ ÑÓهÕSÅ[ÆÑ Ô•ß Ã&ÀFÙ À # P ¬ÅÒàJÕSÆ¿û¾gÆÁÒÖÅÒà—ÈÈ 2ÎÎZV ÈÈ ÓÎÎvÝ

ÀäÔÓ¾g×9ÀFÑ Å[םÀWÔߜهÅÒÑÓÀ¯¿Å[ÔAØÓÚÆÂ|Ñ ÅÒ¾gÆÔ ML n9n9nL6ds¾Sà Â|¾gÆÔÓÑÓهÕSÅ[ÆÑ ÔÕSÔ,N21  s4gÝ &¾SÙ9Õ±ÐÆÅ[ÑÓÀ•ÔÓÀFÑ

¾SàrÂ|¾gÆÔÓÑÓÙ/ÕSÅ[ÆpÑ Ô,OrñPÑ Ã&ÀH¿ÅÏÔ8ØÓÚÆÂ|Ñ ÅÒ¾gÆ N O ¿&ÀWÆ&¾SÑÓÀWÔÑ ÃÀHÚÆÅÒ¾gÆó¾Sà$Ñ Ã&Àä¿&ÀWÆ&¾SÑ ÕnÑ ÅÒ¾gÆÔ9¾Sà$ÅÒÑ ÔÀWÁ[ÀWםÀWÆpÑ ÔWñ+ÅZÝòÀSÝÒñ

ÈÈ

N

OÎÎ#&QPSR$T$UsÈÈÎÎvÝ À9Ù ÀWÂFÕSÁ[Á«Ñ Ã&ÀÙ ÀWÁÏÕnÑ ÅÒ¾gÆ"… ¿&ÀFÐÆ&ÀW¿ÅÏÆË ÀWÂ|Ñ ÅÒ¾gÆ6&¯ÕSÆ¿Æ&¾SÑÓÀÑ ÃÕnÑ_à@¾SÙ%Ô ÀFÑ ÔVO WO ¾Sà

$ÅÏםÛÁ[ÅÒÀWÔ N O4qP N O MÝ

Z \[^], _" `a?"%&cb1de%e_"#$[H)

¾SÙÑ Ã&À

Ü

ÀFÙ/ÅÒÐÂFÕnÑ ÅÒ¾gÆ¢ñ ß+À¯ÚÔÓÀ¯Õ¬ÇSÀWÆ&ÀFÙ/ÕSÁ+ÕSÁ[ÇS¾SهÅÒÑ Ã× à@¾SٝÔÓÖ ×Bù¾gÁÏÅ[٠ÀWÕSÂ/ÃÕnùÅ[Á[Å[ъÖ4ÕSÆÕSÁ[Ö-Ô ÅÏԕÈ FÕSÎvÝ Ã&À

ÕSÁ[ÇS¾SهÅÒÑ Ã× Û>ÀFÙ à8¾Sه×9Ô!Õ9ùÕS Ä-ß+ÕnÙ/¿HÙ ÀWÕSÂ/ÃÕnùÅ[Á[Å[ъ֯ÕSÆÕSÁÒÖ Ô Å[ԘߚÃ&ÀFهÀ%՝ÄSÀFÖäÅ[Æ&ÇSÙ ÀW¿ÅÒÀWÆpќÅÏÔ!Â|¾gםÛÚ&Ñ Å[ÆÇÑ Ã&ÀJÛÙ À|â

ÅÏ×9ÕnÇSÀJ¾Sà Õ—Â|¾gÆÔ ÑÓهÕSÅ[ÆÑFÝ ÃÕnњÅ[ÔFñ&ÇgÅ

Ü

ÀWƱÕ9Â|¾gÆÔÓÑÓÙ/ÕSÅ[ÆpÑ <ñßÀÂ|¾gםÛÚ&ÑÓÀB՝ÐÆÅÒÑÓÀJÔ ÀFњ¾Sà Â|¾gÆÔÓÑÓهÕSÅÏÆpÑ Ôgf˜õ í÷ >ø

ԇÚÂ‡Ã­Ñ ÃÕnÑóÈÈN

f˜õ í-÷øÎÎ%Å[Ô¯Ñ Ã&À ÔÓÀFс1h.] ˆi.3a% ÈÈÎÎ _.)L x7.Qal4 ¾SàÔ Ñ ÕnÑÓÀWÔHà8Ù ¾g× ßšÃÅ[Â/Ã°Õ ÔÓÑ ÕnÑÓÀ4Å[Æ ÈÈÎÎBÅ[Ô

هÀWÕS‡ÃÕnùÁ[À_Ñ Ã&Ù ¾gÚ&ÇgÃäÕÔ ÅÏÆ&ÇgÁÒÀrÑÓهÕSÆÔ Å[Ñ ÅÒ¾gÆ¢Ý &¾SٚÕ9Ô ÀFÑjOû¾SàÂ|¾gÆÔ ÑÓهÕSÅ[ÆÑ Ôjf˜õ í-÷#Oœø+Å[Ô˜Ñ Ã&ÀJÚÆÅÒ¾gÆ P R$T$U f˜õ í÷>ø/Ý

_Å

Ü

ÀWƕÕÂ|¾gÆÔÓÑÓÙ/ÕSÅ[ÆpÑE ‡ÃÕnهÕSÂ|ÑÓÀFهÅÒüWÅ[ÆÇBÑ Ã&ÀrÔÓÀFÑ=+FE¾SàùÕS¿•ÔÓÑ ÕnÑÓÀWÔWñ-Ñ ÃÀ Ù ÀWÕSÂ/ÃÕnùÅ[ÁÏÅÒъÖ9ÕSÁÒÇS¾SÙ/ÅÒÑ Ã× Â|¾gםÛÚ&ÑÓÀWÔ

Õ±ÔÓÀFÑ%¾SàœÂ|¾gÆÔÓÑÓهÕSÅ[ÆÑ ÔBÂ/ÃÕnهÕSÂ|ÑÓÀFهÅ[üWÅ[Æ&Ç¬Ñ ÃÀ•ÔÓÑ ÕnÑÓÀWÔBà@ه¾g× ßšÃÅ[‡äÈÈ E

ÎÎ+ÂFÕSÆ ù>À9Ù ÀWÕSÂ/Ã&ÀW¿ ÅÏÆ4ÕnÑB×9¾gÔÓÑ rÔÓÑÓÀFÛÔ

à8¾SÙÔ ÚÂFÂ|ÀWÔ Ô‡Å

Ü

ÀWÁÒÖ Á[ÕnÙ ÇSÀFÙ Ý ½¬¾SÙ À¯ÛÙ ÀWÂFÅ[Ô ÀWÁÒÖSñ«ßÀäÂ|¾gםÛÚÑÓÀ•Ñ Ã&À¯ÔÓÀWá-Ú&ÀWÆÂ|ÀkO WO0WO «ßšÃ&ÀFهÀ•ÀWÕSÂ/Ã5O 

Â/ÃÕnهÕSÂ|ÑÓÀFهÅ[üFÀWÔ¬Ñ Ã&À ÔÓÑ ÕnÑÓÀWÔHà8Ù ¾g×"ߚÃÅ[‡à ÈÈ E ÎÎBÂFÕSÆ°ù>ÀÙ ÀWÕSÂ/Ã&ÀW¿ ÅÏÆ —ÔÓÑÓÀFÛÔ¬¾SÙ¬ÁÒÀWÔ ÔWÝ ÃÕnÑHÅ[ÔWñlO nm &

O opf!õÓí-÷#O vø/Ý š¾SÑÓÀäÑ ÃÕnÑBÑ Ã&ÀäÔÓÀWá-Ú&ÀWÆÂ|À¯Å[ÔÅ[ÆÂ|Ù ÀWÕSԇÅ[Æ&Ç&ñ ÅZÝòÀSÝÒñMOiVqO0<V n9n9nWÝ ÃÅ[ÔÅ[םÛÁ[ÅÒÀWÔ_Ñ ÃÕnÑÑ Ã&À

ÛÙ ¾-Â|ÀW¿Ú&Ù ÀJÂFÕSƱùÀ%ÑÓÀFه×9Å[ÆÕnÑÓÀW¿úÅÒà«ÕSÆ¿Hß Ã&ÀWÆHß+À%Ù ÀWÕSÂ/à Õ9Û>¾gÅ[ÆÑ ¥ßšÃ&ÀFÙ ÀSO )…rO sm|ݘÞfÆ¬Ô Ú‡Ãú՗ÂFÕSÔÓÀBßÀ

ÃÕ

Ü

À¯Ù ÀWÕS‡ÃÀW¿óձРÛ>¾gÅ[ÆpÑBÕSÆ¿tN5O —Â/ÃÕnهÕSÂ|ÑÓÀFهÅ[üFÀWÔÑ Ã&À¥Ô ÀFÑB¾SàšÕSÁÏÁPÔÓÑ ÕnÑÓÀWÔà8Ù ¾g× ßšÃÅ[Â/Ã^+FEŸÅÏÔJÙ ÀWÕSÂ/ÃÕnùÁÒÀSÝ

(6)

ɘ¾gÆÔÓÀWá-Ú&ÀWÆpÑ Á[ÖSñ&Ñ Ã&ÀJÙ ÀWÕSÂ/ÃÕnùÅ[Á[Å[ъ֥¾Sà+FEóà8Ù ¾g× . rÅ[ԘÀWáÚÅ

Ü

ÕSÁ[ÀWÆpÑ!ÑÓ¾9ß Ã&ÀFÑ Ã&ÀFÙj. * 4ÈÈ O FÎÎvÝ

 

ºq¼ ·¢¹6s· s¹ ­¸ µ¶· œ¼/µ$¶ l>¶‡ 

ÞfÆH¾SÙ/¿&ÀFÙ ÑÓ¾¥ù>À%ÕnùÁÒÀBÑÓ¾¥ÅÏםÛÁÒÀWםÀWÆÑœÑ Ã&ÀBÙ ÀWÕS‡ÃÕnùÅ[Á[ÅÒÑaÖäÕSÁÒÇS¾SهÅÒÑ Ã× ß+ÀBÆ&ÀFÀW¿±Ñ Ã&À%à8¾gÁ[ÁÒ¾7ߚÅ[Æ&Ǘà@¾gÚ&Ù$ÛÙ ¾SÛ>ÀFÙ Ñ Å[ÀWÔ

¾Sà«Ñ Ã&ÀJÂ|¾gÆÔÓÑÓهÕSÅ[ÆњÔÓÖ ÔÓÑÓÀW×äÝ

nÝ$É+¾gםÛÚÑ ÕnùÅ[Á[ÅÒÑaÖr¾SàÑ Ã&À!םÀW×Bù>ÀFÙ‡Ô ÃÅÒÛBÙ ÀWÁ[ÕnÑ ÅÒ¾gÆÝÀœÆ&ÀFÀW¿Ñ ÃÅ[ÔÛه¾SÛÀFهъÖJÑÓ¾_‡ÃÀW ÄߚÃ&ÀFÑ Ã&ÀFÙ«Ñ Ã&À!Å[ÆÅ[Ñ Å[ÕSÁ

ÔÓÑ ÕnÑÓÀBԇÕnÑ Å[ÔÓÐÀWÔ!Ñ ÃÀ_Ð¥Û>¾gÅ[ÆÑFÝ

&-Ý$É+¾gםÛÚÑ ÕnùÅ[Á[ÅÒÑaÖ¾Sà Ñ ÃÀäÀWÆpÑ ÕSÅ[ÁÏםÀWÆpѝهÀWÁ[ÕnÑ ÅÒ¾gÆóù>ÀFъß+ÀFÀWƤÂ|¾gÆÔÓÑÓÙ/ÕSÅ[ÆpÑ ÔWÝ ÃÅ[ÔÛÙ ¾SÛ>ÀFÙ ÑŠÖ Å[ԝÆ&ÀFÀW¿&ÀW¿£ÑÓ¾

‡Ã&ÀW‡ÄäÑ Ã&ÀJÑÓÀFهחÅ[ÆÕnÑ ÅÒ¾gÆäÂ|¾gÆ¿ÅÒÑ ÅÒ¾gÆ¢Ý

-Ý$É+¾gםÛÚÑ ÕnùÅ[Á[ÅÒÑa֕¾Sà Ñ ÃÀ%àAÚÆÂ|Ñ ÅÒ¾gÆ/f˜õ í¾gƱÂ|¾gÆÔÓÑÓهÕSÅ[ÆÑ ÔFÝf!õÓíÅÏԚÚÔÓÀW¿¬ÑÓ¾¥¿ÀFهÅ

Ü

À%ÀWÕSÂ/ÃúÀWÁÒÀWםÀWÆњ¾SàsÑ Ã&À

ÔÓÀWá-Ú&ÀWÆÂ|ÀJà8Ù ¾g× Ñ Ã&À_ÛÙ À

Ü

Å[¾gÚԘ¾gÆ&ÀSÝ

&Ý ÀFÙ/×9Å[ÆÕnÑ ÅÒ¾gÆÝ À%Æ&ÀFÀW¿äÑÓ¾9ù>ÀJÕnùÁ[À_ÑÓ¾9ÇgÚÕnهÕSÆÑÓÀFÀ%Ñ ÃÕnÑšÑ Ã&À%ÕSÁÒÇS¾SهÅ[Ñ Ã× ßšÅ[Á[Á>ÕSÁÒߘÕWÖ ÔœÑÓÀFÙ/×9Å[ÆÕnÑÓÀSÝ

Ã&Àà@¾gÚ&Ù‡Ñ Ã ÛÙ ¾SÛ>ÀF٠ъÖúÅ[ÔrÑ Ã&À9ÁÒÀWÕSÔ Ñ_¾Sù

Ü

ÅÒ¾gÚÔr¾gÆ&ÀSÝ ¾Eß+À

Ü

ÀFÙWñ«Ñ Ã&À9ÂFÁ[ÕSÔ Ôr¾Sà˜Â|¾gÆÔÓÑÓÙ/ÕSÅ[ÆpÑJÔ Ö-ÔÓÑÓÀWחÔ_à@¾SÙ_ß ÃÅ[‡Ã

ÑÓÀFÙ/×9Å[ÆÕnÑ ÅÒ¾gÆäÅÏÔ!ÇgÚÕnهÕSÆÑÓÀFÀW¿¬Å[Ô!Â/ÃÕnهÕSÂ|ÑÓÀFهÅ[üFÀW¿¬ù-Ö•Ñ ÃÀJà@¾gÁÏÁÒ¾EߚÅÏÆ&ǝÁÒÀW×9×9Õ Ý

 

 "!$#&%'%)(+*

-, ì‡énôå2îAõÓönë@ôîå/æMå2îŠíFç ë@åHýí|ê8ê4WÿöMå/ë8þféSõfðpíFõÓí‡ð ë.±önôð éSôêiæóë./.|éSõ í öpì|ï

ë8ô10sôë8îŠí32 VJþaë8ôìFõ í önå/ë8ô+*54åFí Fÿí|ôì/ígO*VYO0;VYO yV0n9n9né.%ì/énô&å|îAõfönë8ôî8å76+î8ï íFõÓíBë@å%önô $ý«ï íFõÓí O )…YO sm

.FénõBöSê@ê+38 79

Ã&ÀšÁÒÀW×9חÕJÔ Ã&¾7ߚÔsÑ ÃÕnÑ+Ñ Ã&ÀšÕSÁ[ÇS¾SهÅÒÑ Ã× ßšÅ[Á[Á ÑÓÀFهחÅ[ÆÕnÑÓÀœÀ&ÕSÂ|Ñ ÁÒ֗Å[Æ9Ñ Ã&À ÂFÕSÔÓÀ ߚÃ&ÀFÙ ÀšÑ Ã&À ÔÓÀFѾSàÂ|¾gÆÔÓÑÓهÕSÅÏÆpÑ Ô

É  &ñ FÕ&ñ sËSÌ7ÎÕ_םÀFÑ Ã&¾ ¿&¾gÁÒ¾SÇSÖà@¾SÙ

¿ÀFهÅ

Ü

À ÅÏÔÓÑ Å[Æ&ǾgÆ&ÀWԘÅ[Ԙ¿&ÀWÔ Â|هÅ[ùÀW¿Ý ÃÀ םÀFÑ Ã&¾ ¿&¾gÁqâ

¾SÇSÖ¯Å[Ô+ùÕSÔÓÀW¿¯¾gÆ¯Ñ ÃÀ$àAÕSÂ|Ñ!Ñ ÃÕnќÕSÁ[ÁÐÆÅÒÑÓÀ$¿¾g×9ÕSÅ[ÆÔ+ÕnÙ À_ß+ÀWÁ[Á>áÚÕSԇÅqâv¾Sه¿&ÀFÙ ÀW¿¯ÚÆ¿&ÀFÙÀWá-ÚÕSÁ[Å[ъ֕ÕSÆ¿•Ñ ÃÕnÑ!ßÀWÁ[Á

á-ÚÕSÔ ÅÒâv¾Sه¿&ÀFهÅ[ÆÇgÔJÕnÙ À•ÂFÁ[¾gÔÓÀW¿ ÚÆ¿&ÀFÙBÕ±ÔÓÀFѾSà!ùÕSÔ Å[¾SÛ>ÀFهÕnÑ Å[¾gÆÔBÅÏÆÂFÁ[Ú¿ÅÏÆ&ǕùÚÅ[Á[¿ÅÏÆ&ǕÐÆÅÒÑÓÀ9ÑÓÙ ÀFÀWÔWñsÔÓÑÓهÅ[Æ&ÇgÔWñ

Ü

ÀWÂ|ÑÓ¾SÙ/ÔFñ+Ô ÀFÑ ÔFñ+×ÚÁÒÑ ÅÏÔÓÀFÑ ÔFñsÀFÑ ÂnÝ ÃÅÏÔ×9ÀWÕSÆÔÑ ÃÕnѝß+ÀHÂFÕSÆÔÓÑ Õn٠ѝà8Ù ¾g× ÕÔÓÀFѝ¾SàrÂ|¾gÆÔÓÑÓهÕSÅÏÆpÑ Ô¾

Ü

ÀFٗÐÆÅ[ÑÓÀ

¿¾g×9ÕSÅ[ÆÔ+ÕSÆ¿•Ñ Ã&ÀWÆ¥Ù ÀFÛ>ÀWÕnÑÓÀW¿ÁÒ֝ÇSÀWÆ&ÀFهÕnÑÓÀ_Æ&ÀFß°Â|¾gÆÔ ÑÓهÕSÅ[ÆÑ ÔPù-Ö9ùÚÅÏÁ[¿Å[Æ&Ç_ם¾SهÀ$ÕSÆ¿¯×¾SهÀ$Â|¾gםÛ>¾gÚÆ¿—¿ÕnÑ Õ

Ô ÑÓهÚÂ|Ñ Ú&Ù ÀWÔWÝ ÑaÖÛÅ[ÂFÕSÁ«ÕnÛÛÁ[Å[ÂFÕnÑ Å[¾gÆH¾SàsÑ ÃÅÏÔ ÕnÛÛÙ ¾gÕS‡à Å[Ô$ՕÂ|¾gÆÔÓÑÓهÕSÅ[ÆÑ_ÔÓÖ-Ô ÑÓÀW× ÂFÕSÁÏÁÒÀW¿£í -Së@å2îŠíFôîAëAöSêõ í *gëAéSô&å

ß ÃÅ[‡ÃúÅ[ÔrÚÔÓÀW¿úà8¾SÙ

Ü

ÀFهÅÒÐÂFÕnÑ ÅÒ¾gÆú¾Sà+ÔÓÖ-Ô ÑÓÀW×9Ô$ߚÅÒÑ Ã Å[Ô ÑÓÀWÆpÑ Å[ÕSÁÙ ÀFÇgÅÒ¾gÆÔ ß+ÀFÙ À

ÅÏÆpÑÓÙ ¾ ¿ÚÂ|ÀW¿äÅÏÆ È SÌMÎvÝ

Ã&ÀFÙ ÀÕnÙ ÀÑ Ã&Ù ÀFÀÛÙ ¾SÛ>ÀFÙ Ñ ÅÒÀWÔ$¾Sà+Õ¯ÇgÅ

Ü

ÀWÆ Â|¾gÆÔÓÑÓهÕSÅÏÆpÑJÔÓÖ ÔÓÑÓÀW× Ñ ÃÕnÑB¿&ÀWÂFÅ[¿&ÀÃ&¾7ß À —ÂFÅÒÀWÆÑ_Ñ Ã&ÀÙ ÀWÕSÂ/ÃÕnùÅ[Á[Å[ъÖ

ÕSÆÕSÁÒÖ-ԇÅ[ÔߚÅ[Á[Áù>À¥Å[ÆóÛÙ/ÕSÂ|Ñ Å[Â|ÀSÝ Ã&À¯ÛÙ ¾SÛ>ÀFÙ Ñ ÅÒÀWÔÕnÙ À¯Ñ Ã&ÀHÔ Å[üFÀ¥¾Sà$Ñ Ã&ÀäÔÓÀFÑ f!õÓí-÷>ø/ñÑ ÃÀ¯Â|¾gÔ Ñ9¾Sà Â/Ã&ÀWÂ Ä Å[Æ&Ç

Ü

ÀWÁ[¾SÛÀW¿

ÕSÂFÂ|¾SÙ/¿Å[Æ&ÇäÑÓ¾HÑ ÃÀ9Õnù¾

Ü

ÛÁÒ¾gÔ ÅÒ¾gƬÛÙ ¾SùÁÒÀW× ÂFÕSÚÔÓÀW¿úù-ÖHÑ Ã&ÀÔÓÀFÑ f!õÓí-÷>øšù>ÀWÅ[Æ&ǗÑÓ¾-¾¯Á[ÕnÙ ÇSÀSÝ ÃÅ[ԚÛÙ ¾SùÁÒÀW× ÂFÕSÆú¾Sà@ÑÓÀWÆúù>À%هÀW¿ÚÂ|ÀW¿úù>À

ù-Ö4Â|¾gÆԇÅ[¿&ÀFهÅ[ÆǬÆ&ÀFßJñ ×¾SÙ À¯Â|¾gםÛÕSÂ|Ñ9Â|¾gÆÔÓÑÓهÕSÅ[ÆÑÔ Ö-ÔÓÑÓÀW× ßšÃÅ[‡à ÕnÙ Àä¿Å[Ô8Ø ÚÆÂ|Ñ ÅÒ¾gÆÔ_¾SàœÑ Ã&À¥¾gÆ&ÀWÔ¿&ÀFهÅ

Ü

ÀW¿

ÚÔ Å[Æ&ÇäÑ Ã&À•¾SÛ>ÀFهÕnÑ ÅÒ¾gÆÔÕnù>¾

Ü

ÀSÝHÞfÆóË-ÀWÂ|Ñ Å[¾gÆ äßÀ•ÛÙ ÀWÔÓÀWÆÑBÕúÂ|¾gÆÔÓÑÓهÕSÅÏÆpÑÔÓÖ-Ô ÑÓÀW× ÂFÕSÁ[Á[ÀW¿¨í.-gëÏå|îŠí|ôîAëZönê /Wénôí|å

ß Ã&ÀFÙ À$ÀWÕS‡ïüF¾gÆ&ÀJÂ|¾S٠هÀWÔÓÛ>¾gÆ¿ÔÑÓ¾Ñ ÃÀ$¿ÅÏÔ8ØÓÚÆÂ|Ñ ÅÒ¾gÆ9¾SàÕ¥÷AÔ ¾gםÀFÑ Å[םÀWԘÀ Û>¾gÆ&ÀWÆpÑ ÅÏÕSÁ@øsÆ-Ú×Bù>ÀFÙ¾SàÀ&Å[ÔÓÑÓÀWÆÑ Å[ÕSÁ

هÀFÇgÅÒ¾gÆÔFÝ

(7)

2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

φ2,5 ψ5

«ÅÒÇgÚÙ À ^u ÇSÙ/ÕnÛÃÅ[•Å[Á[Á[ÚÔ ÑÓهÕnÑ ÅÒ¾gƾSàBÈÈ 

 ÎÎ!ÕSÆ¿¨ÈÈ ÎÎvÝ«Å[Á[ÁÒÀW¿ ÂFÅÒهÂFÁÒÀWÔ%Ù ÀFÛÙ ÀWÔÓÀWÆÑÛ¾gÅÏÆpÑ ÔBÔ ÕnÑ Å[ÔÓà8Ö-ÅÏÆ&Ç¬Ñ Ã&À

Â|¾Sه٠ÀWÔÓÛ>¾gÆ¿Å[ÆÇÂ|¾gÆÔ ÑÓهÕSÅ[ÆÑFÝ

1$Ô Å[ÆÇ ¿Å[ÔAØÓÚÆÂ|Ñ ÅÒ¾gÆÔ9¾SàBÂ|¾gÆÔÓÑÓهÕSÅ[ÆÑ Ô¯ÕSÁ[ÁÒ¾7ߚԯÚԗÑÓ¾ ¿&À

Ü

ÀWÁ[¾SÛ­×ÚÂ/ðם¾SÙ À Â|¾gםÛÕSÂ|ÑäÂ|¾gÆÔÓÑÓهÕSÅÏÆpÑäÔÓÖ ÔÓÑÓÀW×9ÔFÝ

Ê ÅÏÔÓÑÓÀWÆpÑ ÅÏÕSÁüF¾gÆÀWԝÕnÙ ÀHÂ|¾gםÛÕSÂ|ѝÀWÆ&¾gÚÇgãÑÓ¾ ÕSÁÏÁÒ¾Eß ÚÔÑÓ¾

Ü

ÀFهÅ[à@Ö4ÕúÛÕnÙ/ÕSםÀFÑÓÀFهÅÒüFÀW¿

Ü

ÀFهԇÅÒ¾gÆ£¾Sà «Å[Ô Â/Ã&ÀFÙ "yÔ

ÛÙ ¾SÑÓ¾-Â|¾gÁPÅ[Æ Õ¯à@ÀFß Ô ÀWÂ|¾gÆ¿ÔFñùÚ&Ñ_ÕSÔ_ßÀ9ԇÃ&¾Eß Å[ÆÊ ÕS×9ÛÁÒÀ &Ý&-ñ<ß+ÀWÁ[Á á-ÚÕSÔ Åqâv¾Sه¿ÀFÙ ÀW¿ Â|¾gÆÔÓÑÓهÕSÅ[ÆÑJÔÓÖ ÔÓÑÓÀW×9Ô

ÕnهÀÆ&¾SÑ$ÂFÁÒ¾gÔÓÀW¿ ÚÆ¿ÀFٚ¿Å[Ô8Ø ÚÆÂ|Ñ Å[¾gƢݘÞƱà8ÕSÂ|ÑFñ>ß+ÀÂFÕSÆÆ&¾SÑ ÛÙ ¾

Ü

ÀßÀWÁÏÁá-ÚÕSÔ Åqâv¾SÙ/¿&ÀFهÅ[Æ&ǝ¾Sà À&Å[ÔÓÑÓÀWÆÑ Å[ÕSÁüF¾gÆ&ÀWÔ

ß ÅÒÑ ÃÅ[Æ¥Ñ Ã&À_à8هÕSםÀFß+¾S٠į¾Sà˜È É  ñ FÕ&ñ sËSÌMÎvÝ

 '    $  '$ * ±í—ì‡énô&å2ëAðí|õ—î8ï íåFíWî &W1-÷ (Føe $A] [(34úönôðúöäõ í|êÒöSîAëZénô

>énô Wøë.•önôðúéSôêiæúë.)(  úéSõ) & ±önôðK( H> ( 9±í

ðí0sôí¬ö±åFíWî &1  ! ] ÷' (Føe 4 é.äì‡énô&å|îAõföSë@ôî8å¯å2ÿ&ìFï4î8ï-öSîJî8ï&íHðpíFôéSîvöSîAëZénô¨ÈÈ ! ÎÎJëÏå•î8ï&í¯ÿ5XýPönõÓð

ìWêqénå/ÿ õÓíBé._÷ (Wø ý ëAî8ï—õ í2å X&í ìEîPîvé6>" 6«ë9Aí196î8ï&í$åFíWî1-÷ca ( a[øe ] ÷ (Wøe>%÷'ca ( aÏø 4 9$#œí ì/önê@êî8ï öSî ýí

ðí0sôí—önôóíFôîvönë8êiç—í|ôî!õÓíFêqögîAëAénô P énôóì/énô&å|îAõfönë8ôî8åý«ï íFõÓí &%

!

%yP '

!

'9ë.ÈÈ '

!

' ÎÎ#V ÈÈ &%

!

%fÎÎ 9)(/ô .|ögìEî6

ëAî .|énê8êÒéný«åBî8ï-öSî  %!*% P  '+!,' ë.%öSôðäénôêbæ—ë.%÷' ( ( Eø 9

úíJý ë8ê8êå‡ï éný°î8ï-öSî!÷- QP$øJëÏå%ö¥ýíFê@êWÿöMå/ë8þféSõfðpíFõönôðäðpí0sô>íö—ô>í|ý°ì‡énô&å|îAõföSë@ôî!å/æMå2îŠíFç. ±ý«ï í|õ í9í öpì|ï

ì/énô&å|îAõfönë8ôîë@å ö ðSëÏå0//ÿ ôìEîAëAénô é.úì/énô&å2îAõÓönë8ôî8åë@ô1 92±í ý ë@ê8ê î8ï íFô°å‡ï éný î8ï-öSî9÷3 QP$øHë@å¬ôégî9ö£ýí|ê8ê

WÿöMå/ë8þféSõfðpíFõönôð9ï&í|ôì2íî8ï-öSî+ýí|ê8êFÿöMå2ë@þÓénõÓðpí|õ2ë8ô+*¯ë@årôéSî!ìFêÒéMåFí‡ð¥ÿ-ôðpí|õBðSëÏå0//ÿ ôìEîAëAénô"9

úí%å2îvönõ|î è|æ—å‡ï-éSý ë@ô+*¬î8ï-öSîœ÷3 %QP$øJë@åö¥ýíFê@ê FÿöMå/ë8þÓénõfðí|õ 954ÿ5X X éMåWíî8ï-öSîœýíBï-ö76Síönôë8ô10sôëAîŠíBåFí Fÿí|ôì/í

 %8!*%  '9!,' rý«ï íFõÓí 9: !:D/P *; !; ë.  9=< énô&å/ëZðpíFõ¬î8ï í¬åFí Fÿí|ôì/íú÷ ( 2øE÷' ( Wø 9>±í

? ôéný î8ï-öSî; > ( .Fénõ¬önê8ê A@ 9CB<ïpë@åäç—í önô&åHî8ï-ögîJýíäï-ö76ní±önôûë@ô10Pôë8îŠíäå/ÿè|åFí.Wÿí|ôì2í¬é.äî8ï í/.Fénõ/ç

÷ ( 0%2øE÷' ( D'Fø sönôð—ï íFôì/íî8ï íFõÓí9önõÓíE1F˜å/ÿìFïäî8ï öSîS( DG [( H6˜èFÿ&îPî8ï íFô !:G P  ! :H

ý«ïëAìFïHëÏåBö

ì/énôîAõÓögðnëZìWîAëZénô 9

IBéný 6$ýí•ðí0sôí¯ö¬åWíFî $& 1J ]7#y& LDn9n9nhL!+JK#8 4 é.—ì‡éSô&å2îAõÓönë8ôî8å59LB<ï í—åFí Fÿí|ôì2í) 8 '

67ëAéSêqöSîŠí|åBî8ï íýíFê@ê FÿöMå/ë8þÓénõfðí|õ2ë@ô+*XõÓé X&í|õ|îAæ¯å/ë8ôì2í .|énõí ögìFïME FSuNEOFšýí%ï-ö76ní9÷3E FŠøq ÈÈQPqÎÎ èFÿ î˜÷3E FŠø*/

ÈÈQREÎÎ!öSôð•ï í|ôì/íÈÈQPqÎÎ/V ÈÈQREÎÎ6Pë98í96Pî8ï íFõÓíöSõÓíôé5EAFœý ëAî8ïSQRPTQP 9

úí•ï-ö76Sí¯å/ï-éný ôûî8ï öSî%÷3 QP ø•ë@å•ôéSîJöýíFê@ê FÿöMå2ë@þÓénõÓðpí|õHönôð4î8ï-öSî_ýíFê@ê FÿöMå2ë@þÓénõÓðpí|õ2ë8ô+* ë@å•ôéSî%ìFêÒéMåWí ð

ÿ ôðí|õBðnë@å"/2ÿ ôìWîAëZénô 9U(/ôVPë*Sÿ õÓíSW 6Pýí *Së06ní0*SõÓö XïpëZìë8ê8êiÿ-å2îAõÓöSîAëZénô&åé .BÈÈ 

 ÎÎ!önôð¥ÈÈ ÎÎ 9

(8)

ÞfÆóÑ Ã&À¥ÛÙ À

Ü

ÅÒ¾gÚÔÔÓÀWÂ|Ñ ÅÒ¾gÆ£ß+À¯Ô‡ÕWß Ñ ÃÕnѝÅ[Æ ¾Sه¿&ÀFÙÑÓ¾Û>ÀFÙ à8¾SÙ‡× Ù‡ÀWÕS‡ÃÕnùÅÏÁ[ÅÒÑŠÖ ÕSÆÕSÁÒÖ Ô Å[ÔB¾gÆó¿Å[Ô8Ø ÚÆÂ|Ñ ÅÒ¾gÆÔ%¾Sà

ÀBÔ Ú&ÇSÇSÀWÔ ÑšÚÔ Å[ÆÇHè/íFîZîŠíFõ

WÿöMå/ë8þféSõfðpíFõ/ë8ô+*gñÕ9Æ&¾SÑ Å[¾gÆäÅ[ÆpÑÓه¾-¿ÚÂ|ÀW¿¯ùÖ ÕSԇà â¨ÅÏÁ[Á[Å[ÕS×9Ô!ÅÏÆ¯Ñ Ã&À SÍ )"yÔÈ °Í'$&ñ½±Å[ÁÏÌ'$EÎvÝ

À¯ÁÒÀFÑ. g ÷- g ø$ù>À9Ñ ÃÀ•ÔÓÀFÑB¾Sà+ÐÆÅÒÑÓÀ¬÷AÅ[Æ&ÐÆÅÒÑÓÀ7ø/ñÔ ÑÓهÅ[Â|Ñ ÁÒÖ Å[ÆÂ|Ù ÀWÕSԇÅ[Æ&ÇHÔÓÀWá-Ú&ÀWÆÂ|ÀWÔB¾

Ü

ÀFÙ˜Ý &¾SÙÕHÐÆÅ[ÑÓÀ

Ô ÀWáÚ&ÀWÆÂ|À .) K g ßÀœÁÒÀFÑ÷ .nø¿&ÀWÆ&¾SÑÓÀ!Ñ Ã&ÀœÔÓÀFÑ ¾Sà>ÆÕnÑ Ú&Ù/ÕSÁ&ÆÚ×Bù>ÀFهÔ¾-ÂFÂFÚ٠هÅ[Æ&Ç_Å[Æ-. ÕSÆ¿ÅÒàF.œÅ[Ô Æ&¾SÑ ÀW×9ÛъÖSñ

 g£ÕSÆ¿K. .  g6oOogóßÀ

ߚهÅÒÑÓÀ .' . šÑÓ¾¿&ÀWƾSÑÓÀ$Ñ ÃÕnÑ .'˜Å[ԘÕBÛÙ ¾SÛ>ÀFÙÛهÀFЗ¾Sà . ÕSÆ¿¥Å[à .'˜Å[ԘÆ&¾SјÀWםÛÑa֗ß+À$ߚهÅÒÑÓÀ .'

f . œÑÓ¾

¿ÀWÆ&¾SÑÓÀJÑ ÃÕnÑ%îvöSë@êÓ÷ .'/ø 7. MÝ

$ÆHÅ[ÆÐÆÅÒÑÓÀrÔÓÀFÑ MVJ

g

Å[Ô!Ô ÕSÅÏ¿¯ÑÓ¾—ù>À_Õ±è önõ2õ2ëZíFõœÅÒà<Ñ Ã&À%à@¾gÁ[Á[¾EߚÅ[ÆÇÂ|¾gÆ¿ÅÒÑ ÅÒ¾gÆÔ!ÕnÙ ÀBÔ ÕnÑ Å[ÔÓÐÀW¿Ý

móÑ Ã&ÀFÙ À%ÕnهÀ%Æ&¾,. 0. I ԇÚ‡ÃäÑ ÃÕnÑ <÷ . /ø÷ . Wø

móà@¾SٚÀWÕS‡Ã/. * Kog4Ñ ÃÀFÙ À%Å[Ô=. ߚÅ[Ñ Ã6.' .

<ÀFÑ9÷ QPrøœù>ÀÕ¥á-ÚÕSÔ ÅÒâv¾Sه¿&ÀFÙWÝ $Æ+%þX öSîZîŠíFõ/ô¬ÅÏÔ Õ¯×9ÕnÛÛÅ[Æ&Ç uCx ߚÃ&ÀFÙ À Å[ÔrՕùÕn٠هÅÒÀFÙWÝÀ9Ô ÕEÖ

Ñ ÃÕnÑ£Å[ÔJÕ!*éWéWðOBþ€X&öSîZîŠí|õ2ôúÅ[àÑ Ã&ÀFهÀ9ÕnÙ À . 0.

f . ÕSÆ¿ ÷ .'‡øP ÷ . Wø/ݗÞà+ÀWÕS‡Ã

šâvÛÕnÑÓÑÓÀFهƱÅ[ԘÇS¾-¾-¿¬ßÀJÔ ÕEÖ¯Ñ ÃÕnÑB÷' QP ø˜Å[Ô!Õúè‡íFîZîŠíFõ FÿöMå2ë@þÓénõÓðpí|õ2Ý

 è/íFîZîŠíFõ/þaå2îAõ2ÿìWîAÿ õÓí‡ðäîAõÓönô&å/ëAîAëZénô å2æ7å|îŠí|ç Å[ԜÕ9ÑÓÙ/ÅÒÛÁÒÀ—÷+ QL x QP ø!ߚÃ&ÀFÙ À•÷#+ QP ø!Å[Ô Õ9ù>ÀFÑÓÑÓÀFÙráÚÕSԇÅqâv¾Sه¿&ÀFهÅÏÆ&Ç

ÕSÆ¿ ÷8+ QLxøÅ[ԘÕÑÓهÕSÆÔ Å[Ñ ÅÒ¾gÆ•Ô Ö-ÔÓÑÓÀW× ß ÃÅ[‡åÅ[Ԙם¾gÆ&¾SÑÓ¾gÆÅ[Â$ߚÅÒÑ Ã¥Ù ÀWÔÓÛ>ÀWÂ|јÑÓ¾KP_Ý ÞÆ

Ü

ÀFهÅ[ÐÂFÕnÑ ÅÒ¾gƯ¾Sà<ù>ÀFÑÓÑÓÀFÙÓâ

Ô ÑÓهÚÂ|Ñ Ú&Ù ÀW¿¨Â|¾gÆÔÓÑÓÙ/ÕSÅ[ÆpѯÔÓÖ ÔÓÑÓÀW×9ÔFñšßÀÆ&ÀFÀW¿¨ÑÓ¾óùÀ ÕnùÁÒÀ±ÑÓ¾ Â|¾gÆÔÓÑÓهÚÂ|Ñ¥ù>ÀFÑÓÑÓÀFÙäáÚÕSԇÅqâv¾Sه¿&ÀFÙ ÀW¿¨Â|¾gÆÔÓÑÓÙ/ÕSÅ[ÆpÑ

Ô Ö-ÔÓÑÓÀWחÔFÝ ÀߚÅÏÁ[Á<Æ&¾7ß Ô Ñ ÕnÑÓÀÑŠß+¾¥ÛÙ ¾SÛ>ÀFÙ Ñ ÅÒÀWԜ¾SàPùÀFÑÓÑÓÀFÙ_á-ÚÕSÔ Åqâv¾SÙ/¿&ÀFÙ‡Ô à@Ù ¾g× Èò½±Å[ÁÏÌ'$7ΫߚÃÅ[Â/ñÕnÙ ÀÀWÔ ÔÓÀWÆÑ Å[ÕSÁ

à8¾SٚÂ|¾gÆÔ ÑÓهÚÂ|Ñ ÅÒ¾gÆä¾Sà Â|¾gÆÔ ÑÓهÕSÅ[ÆќÔÓÖ-Ô ÑÓÀW×9ÔFÝ

   ! ( * 

m1( V' 9 2*)å/ë8ô+*

ë@ôðnÿìWîAëZénô énôK{¤ýíì‡öSô!*í|ô>í|õÓönêië/Eíî8ïëÏåeXõÓé 4 9

m1( .B÷ QP ø_ë@åBöäè‡íWîZîŠí|õ Wÿ&önå/ë8þfénõÓðpíFõBî8ï íFô÷;g QPegøJë@åBö¯è/íFîZîŠíFõ FÿöMå2ë@þÓénõÓðpí|õ 9

1$Ô Å[ÆÇäÑ Ã&À9ÛÙ ¾SÛ>ÀFÙ Ñ Å[ÀWÔJÕnù>¾

Ü

ÀSñ«ßÀ—ßšÅ[Á[Á«¿&ÀFهÅ

Ü

À—ÔÓ¾gםÀ9ÛÙ ¾SÛ>ÀFÙ Ñ ÅÒÀWÔ_Ñ ÃÕnÑBÕSÁ[ÁÒ¾Eß ÚÔ Å[ÆÇ¥ù>ÀFÑÓÑÓÀFÙáÚÕSԇÅqâv¾Sه¿&ÀFÙ ÀW¿

Â|¾gÆÔÓÑÓهÕSÅ[ÆÑ!ÔÓÖ-Ô ÑÓÀW×9ԘÅ[Æ

Ü

ÀFÙ/ÅÒÐÂFÕnÑ ÅÒ¾gƯÕSÆ¿¥ßšÃÅχåßÀrߚÅÏÁ[ÁÚÔÓÀrÑÓ¾à8¾SÙ‡× Õ×9ÀFÑ Ã&¾-¿¾gÁÒ¾SÇSÖ9à8¾Sٜ¿&À

Ü

ÀWÁÒ¾SÛÅ[ÆÇBÆ&ÀFß

Â|¾gÆÔÓÑÓهÕSÅ[ÆњÔÓÖ ÔÓÑÓÀW×9ÔFÝ

,- . D 

W 90/œögìFï±è‡íFîZîŠíFõ FÿöMå2ë@þÓénõÓðpí|õBëÏåBö•ýíFê@êWÿöMå/ë8þféSõfðpíFõ59

1 9(.; ë@å 0sôëAîŠí 6î8ï íFô ÷ &JøJë@åBö¯è/íFîZîŠíFõ FÿöMå2ë@þÓénõÓðpí|õ 9

2 9(.B÷ QP ø_ë@åBöäè‡íWîZîŠí|õ Wÿ&önå/ë8þfénõÓðpíFõ 6˜î8ï í|ô ÷

f

QP

f

ø_ë@åBöäè‡íFîZîŠíFõ FÿöMå2ë@þÓénõÓðpí|õ 9

3 9(.B÷ QP ø_ë@åBöäè‡íWîZîŠí|õ Wÿ&önå/ë8þfénõÓðpíFõ 6˜î8ï í|ô ÷ : QP : øJëÏå%öäè‡íWîZîŠí|õ WÿöMå/ë8þféSõfðpíFõ59

(9)

f!õféEé.59

' 3 ÀFÐÆ&À%ÕSÆä¾Sه¿ÀFÙ°¾gÆHÔÓÀWá-Ú&ÀWÆÂ|ÀWÔ Ô ÚÂ/ÃäÑ ÃÕnÑj.

5.

Å[à

m"t÷ . Šø[t÷ . 7ø/ñ¾SÙ

m"t÷ . Šø#& t÷ . 7ø+ÕSÆ¿4îvönë@êÓ÷ . 2øŸîvönë8êÓ÷ . Wø

š¾SÑÓÀúÑ ÃÕnÑ .  f . Å[םÛÁÒÖ^.  . Ý $Ô Ô Ú×9À¬Õ ù>ÀFÑÓÑÓÀFٕá-ÚÕSÔ ÅÒâv¾Sه¿&ÀFÙ±÷ QP øÕSÆ¿Õ ùÕnههÅÒÀFÙ sÝ

ÀFÑ#[& .'0. <Ô ÚÂ/ÃÑ ÃÕnÑI. G. m_à8¾SÙJÕSÁ[Á Ý ¾EßJñÁÒ¾¾SÄúÕnÑJÑ Ã&À9ÔÓÀWá-Ú&ÀWÆÂ|ÀZ ߚÃ&ÀFÙ À

%U&  ÷ . Zø˜ÕSÆ¿ Å[ԜÕSÆšâvÛÕnÑÓÑÓÀFهÆÝ!Ë ÅÏÆÂ|À—÷' QP ø˜Å[Ԝ՗ù>ÀFÑÓÑÓÀFÙ á-ÚÕSÔ Åqâv¾Sه¿ÀFÙ!Ñ Ã&ÀFÙ ÀBÕnهÀ ÕSÆ¿2—Ô‡Ú‡Ã

Ñ ÃÕnÑI.  f

. ÕSÆ¿ ÷ . Aø*P  ÷ . 7øœà8¾SÙrÀWÕS‡ÃBšâvÛÕnÑÓÑÓÀFهÆÝ ÃÕnÑ_Å[ÔFñà@¾SÙ_ÀWÕSÂ/à ÔÓÀWá-Ú&ÀWÆÂ|À6 + 

ßÀBÃÕ

Ü

ÀBÑ ÃÕnÑœÑ Ã&ÀFÙ ÀJÕnهÀ ÕSÆ¿•Ô ÚÂ/ÃäÑ ÃÕnÑ 6•ÕSÆ¿$+PJSñÅvÝòÀSÝÒñ÷ QPrø+Å[ԜÕß+ÀWÁ[Áá-ÚÕSÔ Åqâv¾SÙ/¿&ÀFÙWÝ

 É+¾gÆÔ Å[¿ÀFٕ÷ &%ørߚÃ&ÀFهÀHW& 13  s 4¥Å[ÔJÐÆÅÒÑÓÀSÝ <ÀFÑ2u =x ù>À9ÕSÆMšâvÛÕnÑÓÑÓÀFÙ‡Æ¢Ý 3$ÀFÐÆ&À

 & K#

÷%vøà8¾SÙ 1 w{o4gÝ ãÖ ÀWח×9Õ $-Ý!Ñ Ã&ÀFÙ ÀœÅÏÔ ÕrùÕn٠هÅÒÀFÙ % V' à8¾SÙPÔÓ¾gםÀ #u .> >"{ Ý

ÕnÄSÀÕSÆÖk. % ÕSÆ¿¬ÕSÆÖK. D g ߚÃ&ÀFÙ À4. f . Ý$Ë Å[ÆÂ|À%£Å[ԚՕùÕnÙ Ù/ÅÒÀFÙWñß+ÀBÄ Æ&¾7ß Ñ ÃÕnÑ$Ñ Ã&ÀFÙ À

Å[Ôg. % Ô ÚÂ/Ã¬Ñ ÃÕnÑg. . %ÕSÆ¿¬Ñ ÃÕnÑ .Z/V . FݚÞÑ à8¾gÁ[ÁÒ¾7ßšÔšÑ ÃÕnÑg. 

f

.%ÕSÆ¿úÃ&ÀWÆÂ|À Å[Ô ÇS¾-¾-¿

ÕSÆ¿4÷ &%ø+Å[ԚÕùÀFÑÓÑÓÀFÙ$áÚÕSÔ Åqâv¾Sه¿&ÀFÙEÝ

 Ô Ô‡ÚםÀœÑ ÃÕnÑ_÷ QP ø Å[ÔÕJù>ÀFÑÓÑÓÀF٘áÚÕSԇÅqâv¾Sه¿&ÀFÙWÝ À$ߚÅ[Á[Á&Ô Ã¾Eß¨Ñ ÃÕnÑ$÷*f QP;fFø Å[ÔÕSÁ[ÔÓ¾ÕJù>ÀFÑÓÑÓÀFÙ+á-ÚÕSÔ ÅÒâ

¾Sه¿&ÀFÙWÝ ÕnÄSÀ¥ÕSÆpÖB(D/ "BÝ &¾SÙh "

f

ñ<ß+À•ÁÒÀFÑ.h\a ¿&ÀWÆ&¾SÑÓÀh=m\(

g

÷AÅZÝòÀSÝÒñ<ß+À•ÕS¿¿4Å[Æ&ÐÆÅ[ÑÓÀWÁÒÖ¬×9ÕSÆÖ

(2ÔBÑÓ¾ Ñ Ã&À¥ÀWÆ¿ó¾SàFh_ø/ÝúÞѝÅ[ÔÂFÁÒÀWÕnÙÑ ÃÕnÑh <P;fHh •ÅÒàœÕSÆ¿4¾gÆÁ[Ö4ÅÒàqh a

Pqg h a Ý ÀFÑ u x yf

ù>ÀÕSÆ+ f âvÛÕnÑÓÑÓÀFهƢÝÀÄ Æ&¾7ß Ñ ÃÕnÑ#%aUu "x g ñ>ߚÃ&ÀFÙ À %aZ÷ .MøF& h;a«ÅÒàsÕSÆ¿ ¾gÆÁÒÖHÅ[à ÷ .Møq& h%ñÅ[Ô

ÕSÆM

g

âvÛÕnÑÓÑÓÀFهÆÝ¥ã+Ö ÀW×9חÕ!$-Ý•Å[Ñ_à@¾gÁ[Á[¾EߚÔ_Ñ ÃÕnÑ%Ñ Ã&ÀFÙ À•ÕnÙ À\.

0.

ûԇÚ‡Ã4Ñ ÃÕnÑS.

 f .

ÕSÆ¿

 a÷ . /øePeg a ÷ . Wø+ÕSÆ¿äÃÀWÆÂ|À ÷ .'/ø@P;f( ÷ . Fø/Ý ÃÅ[ԘםÀWÕSÆÔ˜Ñ ÃÕnÑ úÅ[ԘÇS¾¾ ¿äÕSÆ¿¯Ñ ÃÕnÑ%÷ yf QP;fWø+Å[Ô!Õ

ù>ÀFÑÓÑÓÀFÙ á-ÚÕSÔ Åqâv¾Sه¿ÀFÙWÝ

 &¾gÁ[ÁÒ¾7ߚԜà8Ù ¾g× -Ý

 ÃÅ[Ô ÛÙ ¾SÛ>ÀF٠ъÖß+ÕSÔÛÙ ¾

Ü

ÀW¿9ù-Ö9½¬ÕnهÂ|¾gÆÀ$Å[ƱÈò½¬ÕnÙ nÎvÝ ÞƬÈpÕSÆ MÎvñ gÕSÆÂFÕn٘ÛÙ ¾

Ü

ÀW¿—ÕJß+ÀWÕnÄSÀFÙ

Ü

ÀFÙ‡Ô ÅÒ¾gÆ

¾SàÑ Ã&À˜Ñ Ã&ÀF¾SهÀW×äñgÆÕSםÀWÁÒÖ%Ñ ÃÕnÑ«ùÀFÑÓÑÓÀFÙ á-ÚÕSÔ Åqâv¾SÙ/¿&ÀFهÅ[Æ&Ç ¾Sà÷' QP øÅ[ÔÔ Ú

¾Sàœ÷-„—÷rø Q…_ø/Ý

Ë&Å[ÆÂ|Àù>ÀFÑÓÑÓÀFÙ%áÚÕSÔ Åqâv¾Sه¿&ÀFÙ/Å[Æ&ǕÅÏÔ_ÕäÔÓÑÓÙ ¾gÆ&ÇSÀFÙJهÀWÁ[ÕnÑ ÅÒ¾gÆ Ñ ÃÕSÆß+ÀWÁ[Á«á-ÚÕSÔ Åqâv¾Sه¿ÀFهÅ[Æ&ǯÅÒÑJÅ[ÔrÔ Ú •ÂFÅÒÀWÆpÑ_ÑÓ¾äÛÙ ¾

Ü À

ÚÆ¿&ÀFÙ_ÀWÆpÑ ÕSÅÏÁ[םÀWÆÑJÑÓ¾HÛÙ ¾

Ü

À—ÑÓÀFهחÅ[ÆÕnÑ ÅÒ¾gÆ ¾Sà˜Ñ Ã&À9هÀWÕS‡à â

ÕnùÅ[Á[ÅÒÑaÖ4ÕSÁÒÇS¾SهÅÒÑ Ã× ¾Sà_Ë-ÀWÂ|Ñ Å[¾gÆ -Ý $Á[Á˜Â|¾gÆÔÓÑÓÙ/ÕSÅ[ÆpÑ9Ô Ö-ÔÓÑÓÀWחÔ9¿&ÀFهÅ

Ü

ÀW¿óÀWÕnهÁÏÅÒÀFÙ9Å[ÆóÑ Ã&ÀHÁ[ÅÒÑÓÀFÙ/ÕnÑ Ú&Ù À¯ùÕSÔÓÀW¿£¾gÆ

Ñ ÃÀ—ÕnÛÛÙ ¾gÕSÂ/à ¾Sà%È É  ñ FÕñsËSÌMÎÚÔÓÀÛÙ ¾SÛ>ÀFÙ Ñ ÅÒÀWÔ &-ñ äÕSÆ¿ &Ý ÃÅ[Ô_Å[×9ÛÁ[ÅÒÀWÔ$Ñ ÃÕnÑÕSÁ[Á«Ñ Ã&ÀWÔÓÀ

Â|¾gÆÔÓÑÓهÕSÅ[ÆÑ_ÔÓÖ-Ô ÑÓÀW×9Ô_ÕnÙ ÑÓÀ9ÕSÁ[ÔÓ¾¯ù>ÀFÑÓÑÓÀFÙ%á-ÚÕSÔ Åqâv¾SÙ/¿&ÀFÙ ÀW¿¢Ý ¿ÅÒÙ ÀWÂ|ÑrÂ|¾gÆÔÓÀWá-Ú&ÀWÆÂ|À¾Sà+Ñ Ã&ÀÛÙ ¾SÛ>ÀFÙ ÑaÖ $¥Å[Ô$Ñ ÃÕnÑ

ù>ÀFÑÓÑÓÀFÙ%á-ÚÕSÔ ÅÒâv¾Sه¿&ÀFهÅ[ÆǕ¾Sà˜ÕHÔÓÀFÑ_¾Sà˜Â|¾gÆÔÓÑÓهÕSÅÏÆpÑ ÔBÅ[םÛÁ[Å[ÀWԚù>ÀFÑÓÑÓÀFÙ%á-ÚÕSÔ Åqâv¾SÙ/¿&ÀFهÅ[Æ&Ç¥¾Sà˜¿Å[Ô8Ø ÚÆÂ|Ñ ÅÒ¾gÆԚ¾Sà+Ñ Ã&ÀWÔÓÀ

Â|¾gÆÔÓÑÓهÕSÅ[ÆÑ ÔFÝ

ÞfÆ¯Ñ Ã&À_à8¾gÁ[ÁÒ¾7ߚÅ[Æ&ǝÔÓÀWÂ|Ñ ÅÒ¾gÆÔ!ßÀJԇÃÕSÁ[Á>Å[ÆÑÓÙ ¾-¿ÚÂ|À_ÔÓÀ

Ü

ÀFهÕSÁÂ|¾gÆÔ ÑÓهÕSÅ[ÆќÔÓÖ-Ô ÑÓÀW×9Ô!ߚÃÅχÃäÃÕ

Ü

ÀJù>ÀFÀWÆä¿&ÀFهÅ

Ü

ÀW¿¯ù-Ö

ÕnÛÛÁÒÖ Å[Æ&ÇÑ Ã&ÀJà8¾gÁ[ÁÒ¾Eß Å[Æ&Çъß+¾—ÔÓÑÓÀFÛÔWÝ

(10)

Ã&ÀF¾SÙ ÀW×$-Ý&÷8à@¾gÁÏÁÒ¾EߚÅÏÆ&Ç Õ$םÀFÑ Ã&¾ ¿&¾gÁÒ¾SÇSÖJÔ ÅÏ×9Å[Á[ÕnÙÑÓ¾rÑ ÃÕnÑ«¿&ÀWÔ Â|Ù/ÅÒù>ÀW¿%Å[Æ¥È É  ñ FÕñ sËSÌMÎ8ø/Ý

&-Ý À%ÚÔÓÀrÛه¾SÛÀFهъÖ2$BÑÓ¾—¿ÀFهÅ

Ü

À$ùÀFÑÓÑÓÀFÙ áÚÕSԇÅqâv¾Sه¿&ÀFهÅÏÆ&Ç%¾Sà«ÕÆ&ÀFßJñ&ם¾SÙ ÀJÂ|¾g×9ÛÕSÂ|ќÂ|¾gÆÔÓÑÓهÕSÅÏÆpќÔÓÖ ÔÓÑÓÀW×

 ßšÃ&ÀFهÀ_Ñ Ã&ÀJÂ|¾gÆÔÓÑÓهÕSÅÏÆpÑ ÔœÕnهÀ%¿&ÀFÐÆ&ÀW¿äÕSÔ ¿Å[Ô8Ø ÚÆÂ|Ñ Å[¾gÆÔ+¾SàÂ|¾gÆÔ ÑÓهÕSÅ[ÆÑ ÔœÅ[Æ pÝ

ÀrÆ&¾SÑ Å[Â|À$Ñ ÃÕnÑFñ ÕSÁÒÑ Ã&¾gÚ&ÇgÃM BÅÏÔPם¾SÙ À$Â|¾gםÛÕSÂ|ÑFñ Ñ Ã&À$Â|¾gםÛÚ&Ñ ÕnÑ ÅÒ¾gÆÕSÁÂ|¾gםÛÁÒÀ Å[ъ֝à8¾SÙ‡ÃÀWÂ Ä Å[Æ&ÇםÀW×%ù>ÀFÙÓâ

 Ñ ÃÕSÆäà@¾SÙ Ý Ú&Ù Ñ Ã&ÀFÙ/ם¾SÙ ÀSñÑ Ã&À_هÀWÕS‡ÃÕnùÅÏÁ[ÅÒъ֯ÕSÁÒÇS¾SهÅ[Ñ Ã× ¾Sà

Ë ÀWÂ|Ñ ÅÒ¾gÆ BÅÏƕÇSÀWÆÀFهÕSÁ>Æ&ÀFÀW¿Ô!ם¾SÙ À_ÅÒÑÓÀFÙ/ÕnÑ ÅÒ¾gÆԘÅ[Æ¥ÂFÕSÔÓÀ ÅÏÔÀW×9ÛÁÒ¾EÖSÀW¿Ý š¾7ßÀ

Ü

ÀFÙWñÅ[Æ¥ÕSÁ[ם¾gÔÓÑ!ÕSÁ[ÁÂFÕSÔÓÀWÔ!Ñ Ã&À

Â|¾g×9ÛÕSÂ|Ñ Æ&ÀWÔ Ôš¾(ÀFÙ ÀW¿¬ùÖ 9Å[Ô˜Ñ ÃÀ%¿&¾g×9Å[ÆÕnÑ Å[Æ&Çà8ÕSÂ|ÑÓ¾SÙrÅ[Æ¯Ñ Ã&À_À —ÂFÅ[ÀWÆÂ|Ö¯¾SàÑ Ã&ÀBÕSÁÒÇS¾SهÅÒÑ Ã×HÝ

$Ô9םÀWÆÑ ÅÒ¾gÆ&ÀW¿£ÀWÕnÙ/Á[ÅÒÀFÙWñPÕSÆ ÅÏםÛ>¾SÙ Ñ ÕSÆpѝ¿Å(ÀFÙ ÀWÆÂ|À¯Â|¾g×9ÛÕnÙ ÀW¿£ÑÓ¾ Ñ Ã&ÀHÕnÛÛÙ ¾gÕS‡ã¾SàÈ 

É SÍ ñ FÕñ

sËSÌnÎÅ[Ô«Ñ ÃÕnÑÑ Ã&ÀšÔÓÀWÂ|¾gÆ¿•ÔÓÑÓÀFÛ9¾Sà>¾gÚ&Ù+םÀFÑ Ã&¾ ¿&¾gÁÒ¾SÇSÖÂFÕSÆÆ&¾SÑPù>À!Û>ÀFÙ à8¾SهםÀW¿ߚÅ[Ñ ÃÅ[ÆÑ ÃÕnÑPà8هÕSםÀFß+¾SÙ ÄÔ Å[ÆÂ|À

ß+ÀWÁ[Á¢á-ÚÕSÔ Åqâv¾SÙ/¿&ÀFهÅ[Æ&ÇgÔ!ÅÏƯÇSÀWÆ&ÀFهÕSÁÕnÙ ÀBÆ&¾SќÂFÁÒ¾gÔÓÀW¿±ÚÆ¿&ÀFÙ!¿Å[ÔAØÓÚÆÂ|Ñ ÅÒ¾gÆ÷AÔÓÀFÀ%Ê &ÕSםÛÁ[À&Ý&gø/Ý

­¼ P¹ !«¶>·¼  ¶%

,ÀFÑÓهÅÆ&ÀFÑ ÔÅ[ÔJÕHÛ>¾7ßÀFÙ àAÚÁs×9¾-¿&ÀWÁsߚÅ[¿&ÀWÁÒÖ ÚÔÓÀW¿ ÑÓ¾±×¾ ¿&ÀWÁ Ù ÀWÔ ¾gÚ&هÂ|À•ÕSÆ¿4ÔÓÖ Æ‡ÃÙ ¾gÆÅÒüWÕnÑ ÅÒ¾gÆ4Å[Ô Ô Ú&ÀWÔ%Å[Æ Â|¾gÆ â

ÂFÚÙ Ù ÀWÆÑBÔÓÖ ÔÓÑÓÀW×9ÔFÝ

Ü

ÀFÙÑ Ã&À—ÖSÀWÕnÙ/ÔÔ À

Ü

ÀFهÕSÁ+À-ÑÓÀWÆԇÅÒ¾gÆÔB¾Sà ,ÀFÑÓهÅÆÀFÑ ÔBÃÕ

Ü

À¯ùÀFÀWÆ ÛÙ ¾SÛ>¾gÔÓÀW¿Ý5rÆ&À•Ô‡Ú‡Ã

À ÑÓÀWÆÔ Å[¾gÆÅ[ÔîAë@ç—í ð\fšíWîAõ/ë˜ôíWî8åšßšÃÅ[Â/à ÕSÁ[ÁÒ¾Eß Ô$×9¾-¿&ÀWÁÏÁ[Å[Æ&Ç9هÀWÕSÁ«Ñ Å[םÀÔÓÖ ÔÓÑÓÀW×9ÔFÝ Å[םÀW¿ ,ÀFÑÓÙ/Å Æ&ÀFÑ Ô_ÂFÕSÆÆ&¾SÑ

ù>À_ם¾ ¿&ÀWÁ[ÁÒÀW¿¥ÕSÔ˜Ñ Å[םÀW¿äÕSÚÑÓ¾g×9ÕnÑ Õ¬È43 SÎ<Ô Å[ÆÂ|À$Ñ Å[םÀW¿äÕSÚ&ÑÓ¾gחÕnÑ Õ¾SÛ>ÀFهÕnÑÓÀr¾gÆHÕÐÆÅÒÑÓÀrÆÚ×%ù>ÀF٘¾SàÂFÁ[¾-‡Ä-Ô

ß ÃÅ[ÁÒÀ%Õ•Ñ Å[םÀW¿ ,ÀFÑÓهūÆ&ÀFÑ_×9ÕWÖ¬ÇSÀWÆ&ÀFهÕnÑÓÀ9ÕSÆúÚÆpù>¾gÚÆ¿&ÀW¿¬Æ-Ú×BùÀFÙ ¾SàPÂFÁÒ¾ Â Ä ÔFÝrÞÆúàAÕSÂ|ÑFñ¢Õ•Ñ ÅÏםÀW¿5,ÀFÑÓهūÆ&ÀFÑ

ÃÕSÔÕSÆ ÅÏÆ&ÐÆÅÒÑÓÀ•Â|¾gÆpÑÓÙ ¾gÁ˜ÛÕnÙ ÑFñPÕSԝ¿&¾-ÀWԝÕSÆ£ÚÆpÑ ÅÏםÀW¿,ÀFÑÓهÅ!ÆÀFÑFñPÕSÆ¿£ÅÒÑÕSÁ[ÔÓ¾ ¾SÛ>ÀFهÕnÑÓÀWÔ¾gÆ Å[Æ&ÐÆÅÒÑÓÀ—¿ÕnÑ Õ

Ô ÑÓهÚÂ|Ñ Ú&Ù ÀWÔWñÆÕSםÀWÁÒÖ¥Ñ Ã&ÀJÂFÁÒ¾ Â Ä ÔFÝ

 Ñ Å[×9ÀW¿6,ÀFÑÓهÅPÆÀFѕ÷ ,!_ø_ÅÏÔJÕHÇSÀWÆ&ÀFÙ/ÕSÁ[ÅÒüWÕnÑ ÅÒ¾gÆ4¾SàœÕ,ÀFÑÓهÅPÆ&ÀFÑBߚÃ&ÀFÙ À—ÀWÕS‡à ÑÓ¾SÄSÀWÆ Å[Ô%ÀWáÚÅÒÛÛ>ÀW¿ ߚÅÒÑ Ã Õ

هÀWÕSÁqâ

Ü

ÕSÁÏÚ&ÀW¿HÂFÁÒ¾ Â ÄÝ Ã&À

Ü

ÕSÁ[Ú&À_¾Sà Ñ Ã&À%ÂFÁ[¾-‡įÅÏԜÚÔ ÚÕSÁÏÁÒ֕ÂFÕSÁ[Á[ÀW¿HÑ Ã&À•ö *휾SàÑ ÃÀJÑÓ¾SÄSÀWÆ¢Ý Ú&Ù Ñ ÃÀFهם¾SÙ ÀSñÀWÕS‡Ã

ÕnÙ/Â_¾Sà«Ñ Ã&À%Æ&ÀFќÅ[ԚÁ[Õnù>ÀWÁÒÀW¿¯ùÖ¯ÕSƬÅÏÆpÑÓÀFÙ

Ü

ÕSÁ¿&ÀFÐÆ&ÀW¿¯ù֥ъß+¾•ÆÕnÑ Ú&هÕSÁÆ-Ú×BùÀFÙ/ÔFÝ ÃÅ[Ô!ÅÏÆpÑÓÀFÙ

Ü

ÕSÁ>Ù ÀWÔÓÑÓÙ/Å[Â|Ñ ÔœÑ Ã&À

ÕnÇSÀWԚ¾Sà«Ñ Ã&ÀJÑÓ¾SÄSÀWÆԚÑÓهÕ

Ü

ÀWÁ[ÁÏÅ[Æ&ÇÑ Ã&ÀJÕnهÂFÔWÝ

<ÀFÑ$(/ôîAõ6ù>À!Ñ Ã&À ÔÓÀFѾSàÅ[ÆÑÓÀFÙ

Ü

ÕSÁÏÔ ¾Sà¢Ñ Ã&Àœà8¾SÙ‡× Èub(‡Îß Ã&ÀFÙ À;< KûÕSÆ¿Z(y K4o6124Ý ¾SÙ+Õ%Ù ÀWÕSÁÆ-Ú×BùÀFÙ

,4ßÀ9Ô ÕEÖ±Ñ ÃÕnÑI, ­Èu ( ÎsÅÒà+> ,C>A(7Ý Ñ Å[םÀW¿,ÀFÑÓهŠÆÀFÑ Å[ÔrÕ¯Ñ Ú&ÛÁ[À¯÷ 09(/ô ˜ÿ&î ø ߚÃ&ÀFÙ À Å[Ô

ՕÐÆÅ[ÑÓÀBÔÓÀFÑ$¾SàoXêÒögì/í|å$ÕSÆ¿ Å[Ô Õ¥ÐÆÅÒÑÓÀ%ÔÓÀFÑr¾SàšîAõÓönô&å2ë8îAëZénô&å2Ý (/ô4ÕSÆ¿ ˜ÿ îšÕnÙ À×9ÕnÛÛÅ[ÆÇgԜà8Ù ¾g× ÑÓ¾

(/ôîAõ96

:

¿ÀWÔ Â|هÅÒùÅÏÆ&ÇrÑ Ã&ÀšÅ[Æ&ÛÚ&Ñ ÕSÆ¿9¾gÚ&ÑÓÛÚ&Ñ ÑÓ¾%Ñ Ã&ÀšÑÓهÕSÆÔ ÅÒÑ Å[¾gÆÔFÝ ÃÕnÑPÅ[ÔWñgà@¾SÙ+Õ_ÛÁ[ÕSÂ|À¥ÕSÆ¿9ÕJÑÓهÕSÆÔ ÅÒÑ Å[¾gÆ /ñ

(/ô ÷X Wî øÅ[Ô+Õ×BÚÁ[Ñ Å[ÔÓÀFÑP¾SàÅ[ÆpÑÓÀFÙ

Ü

ÕSÁ[ÔߚÃ&ÀFهÀ ÀWÕSÂ/ÃäÅ[ÆpÑÓÀFÙ

Ü

ÕSÁÅ[ÔÑ Ã&À_ÕnÇSÀ$هÀWÔÓÑÓهÅ[Â|Ñ ÅÒ¾gƕ¾Sà<ÕSƯÕnهÂ$à8Ù ¾g×äÑÓ¾PÕSÆ¿

˜ÿ&îF÷X Wî øÅ[Ô«Ñ ÃÀœ×BÚÁ[Ñ Å[ÔÓÀFÑ«¾SàÅÏÆpÑÓÀFÙ

Ü

ÕSÁ[Ô Á[Õnù>ÀWÁ[ÅÏÆ&Ç ÕnهÂFÔPÁÒÀWÕS¿Å[Æ&Çrà8Ù ¾g×ÑÓ¾<ÝÞaà (/ô«÷X WîÓø./& N÷ ˜ÿ&îF÷X Wî ø*/& Ngø

ß+À%Ô ÕEÖ¯Ñ ÃÕnѱÅ[Ô!ÕSÆ4ë@ô Xÿ&î 2énÿ&îXÿ&î4*Xêqöpì/횾Sà2Ý

 Ô Ñ ÕnÑÓÀ¥¾Sà ÕHÑ Å[םÀW¿ ,ÀFÑÓهÅ+Æ&ÀFÑÅÏÔ%ÂFÕSÁ[ÁÒÀW¿ Õ4ç9önõ ? ë8ô+*¯ÕSÆ¿ó¿&ÀFÐÆÀWÔJÑ Ã&À¯ÆÚ×%ù>ÀFÙBÕSÆ¿ ÕnÇSÀWÔ¾Sà!Ñ Ã&À¥ÑÓ¾SÄSÀWÆÔ

ÅÏÆÀWÕS‡èÛÁÏÕSÂ|ÀSÝ ½¬¾SÙ À±ÛÙ ÀWÂFÅ[ÔÓÀWÁÒÖSñ!Õó×9ÕnÙ Ä Å[Æ&Ç ÅÏÔ•Õ ×BÚÁ[Ñ Å[ÔÓÀFї¾

Ü

ÀFÙMeߚÃ&ÀFÙ À ÷! w,øÅÏÔ—Ñ Ã&À

Æ-Ú×Bù>ÀFٝ¾Sà ÑÓ¾SÄSÀWÆԗߚÅÒÑ Ã ÕnÇSÀ$,¨Å[Æ£ÛÁ[ÕSÂ|ÀÝ À¬¿&ÀFÐÆ&À ÷!>øBÑÓ¾ ù>ÀHÕ×ÚÁÒÑ Å[Ô ÀFѝ¾

Ü

ÀFÙ 

ԇÕnÑ Å[ÔÓà8Ö-Å[ÆÇ

÷" ÷!>øÓøF÷-,¢ø#&# ÷! w,ø/Ý

 ÑÓهÕSÆÔ Å[Ñ ÅÒ¾gÆ šÅ[Ô9í|ôöè|ê[í ðnñÑ ÃÕnÑJÅ[ÔFñ¢ÅÒÑ_×9ÕWÖ±ù>À 0PõÓí‡ðÅ[Æ Õ¯×9ÕnÙ Ä Å[Æ&Ç ÅÒàsà8¾SÙ_ÀWÕS‡Ã4Å[Æ&ÛÚ&Ñ$ÕnهÂnñ¢Ñ Ã&ÀFÙ À9ÅÏÔ$Õ

ÑÓ¾SÄSÀWÆúÅ[Æ¯Ñ Ã&ÀBÂ|¾SÙ Ù ÀWÔÓÛ>¾gÆ¿ÅÏÆ&ǝÅ[Æ&ÛÚ&јÛÁÏÕSÂ|ÀJߚÃ&¾gÔÓÀJÕnÇSÀÅ[ԜÅ[ÆHÑ Ã&À%Å[ÆÑÓÀFÙ

Ü

ÕSÁÁ[Õnù>ÀWÁ[Å[Æ&ÇÑ Ã&À%ÕnÙ/ÂnÝ ÀBÂFÕSÁÏÁ¢Ñ Ã&ÀWÔÓÀ

ÑÓ¾SÄSÀWÆÔsÑ Ã&ÀšÅÏÆ&ÛÚ&Ñ«ÑÓ¾SÄSÀWÆÔFÝ ­Ã&ÀWÆÑ ÃÀœÑÓهÕSÆÔ Å[Ñ ÅÒ¾gƝÅ[Ô«ÐÙ ÀW¿ñgÑ Ã&ÀšÅ[ÆÛÚ&ÑÑÓ¾SÄSÀWÆÔÕnهÀœÙ ÀWם¾

Ü

ÀW¿—ÕSÆ¿9ÆÀFßÑÓ¾SÄSÀWÆÔ

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :