r&r TECHNICKÁ UNlVERZ|TA V L|BERC|

Download (0)

Full text

(1)

ifl:Y,

r&r TECHNICKÁ UNlVERZ|TA V L|BERC|

il.í;.i.;l:*l'"rti*h;i.ť*i;;i"t1t* í-j

POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVE PRACE

Jméno dip|omanta: Bc. Jiří Plachta

Název dip|omové práce: AnaIýza podnikate|ského prostředí v české repub|ice

Jméno vedoucího diplomové práce: prof. Ing. Ivan Jáč, CSc.

Jméno oponenta dip|omové prácel Ing. Petr D|uhoš oponent: . název firmy:

. pracovní zařazeni: kontakt: 603527 73L

Vyjádření minimálně v rozsahu 10 řádků k dipIomové práci z hlediska splnění jejích cílů, využití metod řešení a návrhů opatření včetně formá|ní úpravy, práce s literaturou a její citace (uved'te na druhou stranu posudku).

otázky k obhajobě diplomové prácel

Definujte faktory, které se podílejí na utváření podnikatelského prostředí při využití PEST analýzy.

Práci doporučuji . kobhajobě.

Dip|omovou práci navrhuji k|asifikovat stupněm; výborně

práce

T E c H N I c K Á U N I V E R z I T A V L l B E R c | | S t u d e n t s k á 2 |

f o k L l i t a I V o r o n ě Ž s k a 1 3 | 4 6 1 1 7 L i b e r e c l 4 6 A A 2 L i b e r e r ; 2

Výborně Velmi

dobře Dobře Neprospě|

I. Hodnocení zpracování tématu diplomantem:

Sp|něnící|e práce x

Vo|ba metod a jeiich ap|ikace při zpracovánítématu x H|oubka provedené ana|Ýzv

II. Hodnocení struktury a obsahu orácel

Přeh|ednost a |oqická stavba (struktura) práce x Aktuá|nost a vhodnost použibich pramenů x Schopnost dip|omanta zpracovat získané podk|adv x Přiměřenost a srozumite|nost závěrů práce x Formu|ování v|astních názorů dip|oma ntem x III. Hodnocení formv a stvlu práce:

Formální úprava práce ítext, tabu|kv' orafu) x

Sty|istická úroveň práce x

Práce s českou |iteraturou včetně odkazů a citací x Práce se zahraniční |iteraturou včetně odkazů a citací x

Datum: 26.5. 2OL4

(2)

Autor diplomové práce ve své práci provedl komp|exní zhodnocení kvality podnikatelského prostředí v České republice.

V úvodních kapitolách diplomové práce zhodnotil vývoj podnikatelskóho prostředí v České republice z hlediska jejich historického vývoje. V dalších kapitolách uvedl formy podnikríní ve vazbě na nové právní předpisy a zátoveí se zabývá jednotlivých formami podpory podnikaní na narodní úrovni a v rámci Evropské unie.

V závěrečných kapitolách autor DP proved| ana|ýzu českého podnikatelského prostřední věetně zhodnocení konkurenceschopnosti podnikatelského prostředí v mezinárodním srovnání pomocí vybraných indexů.

Diplomová práce je přehledná, doplněná srozumitelnými tabulkami a grafy. Zptacovani diplomové práce plně splňuje zadžniDP,

Diplomová práce splňuje podmínky ke schválení diplomové práce k obhajobě s návrhem klasifikace stupněm: v ý b o r n ě .

Figure

Updating...

References

Related subjects :