• No results found

Afghanistans krigsherrar måste tas med varsamhet

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Afghanistans krigsherrar måste tas med varsamhet"

Copied!
3
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

# 3 – 2 0 0 6 2 7 A F G H A N I S T A N-N Y T T

T E X T: B Ö R J E A L M Q V I S T

O m krigsherrarna i Afghanistan inte tyglas får det svåra konsekvenser både för Afghanistan och det internationella samfundet, varnar Fa-

him Hakim (bilden), biträdande chef för Afghanistans oberoende männis- korättskommission, AIHRC.

– Då kommer det internationella samfundet att misstros och Afghanis- tan blir en gangsterstat med fristad för internationella terrorister, radi- kala islamister och fundamentalister.

I en sådan miljö blir det mycket svårt, kanske omöjligt, att över huvud taget tala om mänskliga rättigheter och demokrati. Misstron och gapet mellan folket och regeringen blir enormt och detta är inte bara en utmaning för den afghanska regeringen, utan även för det internationella samfundet, säger Fahim Hakim.

Det internationella samfundet måste stödja den afghanska regeringens ansträngningar att införa lagens makt och ett rättssamhälle.

– Säkerhet är grundstenen för återuppbyggnad och en varaktig utveckling och fred. Därför är det bäst att investera i säkerhet för att effektivt ersätta de mäktigas rätt med lagens rätt för att få ett slut på folkets lidanden och misströstan om en bra framtid, menar Hakim.

Men att tackla problemet med de mäktiga krigsherrarna är ingen lätt uppgift.

– De vänder sig mot rättssamhället och är inblandade i den organiserade kriminella ekonomin och verkar för att den består. De är inblandade i va- pen- och narkotikahandel och traffi ck- ing med barn och vuxna. Krigsherrar-

nas existens ger en fortsatt osäkerhet som är förutsättningen för deras över- levnad och för den rådande krigseko- nomin. Samspelet mellan krigsherrar, brist på säkerhet och krigsekonomin är grogrunden för att krigsherreväldet ska bli en dominerande faktor i en ef- terkrigssituation, säger Fahim Hakim och fortsätter...

– Krigsherrarna har också band till den regionala och internationella maffi an och har direktkontakt med regionala underrättelsetjänster som verkar för sina egna syften genom dem. De har tillgång till avancerad kommunikationsteknologi och utrust- ning, bilar av senaste modell och bor i palatsliknande hus.

För sin framtida överlevnad har många krigsherrar skapat sig både en illegal och en legal bas. Ett exempel är kommendanten Gul Aga Sherzai, guvernör i Nangaharprovinsen, vars skräckvälde i Kandahar på 1990- talet var en av huvudorsakerna till att talibanrörelsen uppstod som en motreaktion.

– Han har bildat ett vägbyggnads- företag som har fått kontrakt på att reparera vägen mellan Jalalabad och den pakistanska gränsen. Nu har han en legal inkomstkälla, sitt före- tag, som ingen kan konkurrera med.

Andra ökända krigsherrar opererar på liknande sätt: Guvernören i Balkh, general Atta Mohammad, kontrolle- rar gränsövergången i Hairatan (mot Uzbekistan), konstgödselfabriken i Mazar-i-Sharif och tullen och general Rashid Dostums kommendanter kon- trollerar oljekällorna i Shiberghan och i Sar-i-Pul provinsen, berättar Hakim.

Dostum var kommunistisk milisge- neral under sovjetockupationen, an- klagad för en mängd krigsförbrytelser.

Han innehar nu titeln stabschef över armen. I en sådan miljö är det risk att

straffl ösheten för krigsförbry- telser och människorättsöver- grepp består.

– De har makt inom poli- sen, militären och fi nansvärl- den och försöker manipulera lokalbefolkningen för att få socialt stöd. Deras folk fi nns inom rättsväsendet och de kan bli frigivna om de arresteras. I Badakshan till exempel mör- dade kommendant Rauf en man offentligt i slutet av 2004.

Mannen bands efter en bil och släpades efter den tills allt kött på kroppen hade skavts bort.

Kommendant Rauf satt ar- resterad en kort tid och sedan frigavs han. Det här visar klart hur den här sortens brotts-

lingar har straffrihet och undviker rättvisan. Utan tvekan distanserar det folk från regeringen, säger Fahim.

Han har även synpunkter på par- lamentarikern Malalai Joyas skarpa uttalanden mot krigsherrarna i parla- mentet i juni.

– Det är bra att ha frispråkiga och modiga människor som ställer sig upp mot krigsherrarna, men det får inte ske enbart för publicitetens skull. Det måste vara en del av en strategi och ett medel för att effektivt bekämpa krigsherreväldet. Vi skulle föredra att hon byggde upp ett nätverk för att få stöd från andra parlamentariker. Att hon arbetade med att skapa allian- ser istället för att uttala sig för hårt om rättegångar mot inbördeskrigets mujahedin utan att ha rättsapparaten och den rättsliga grunden på plats.

Nu är hon ensam. Det är ett dilemma hur man samtidigt ska ha frispråkiga människor och en effektiv strategi mot krigsherrarna. Ingen ska låta publicitet gå före en strategi. Attack- erna mot krigsherrarna i parlamentet

Afghanistans krigsherrar måste tas med varsamhet

lingar har straffrihet och undviker

T E M A M Ä N S K L IG A R Ä T T IG H E T E R

(2)

A F G H A N I S T A N-N Y T T

# 3 – 2 0 0 6 2 8

har istället stärkt dem och fört dem samman, säger Fahim Hakim.

Han betonar behovet av ett struk- turerat förhållande till processen med övergångsrättvisa i Afghanistan. Den afghanska regeringen har antagit en treårig arbetsplan som kan bli ett vik- tigt steg i övergångsrättvisans tecken.

– För att bli kvar vid makten försöker krigsherrarna svartmåla mänskliga rättigheter, det civila sam- hället, demokrati och yttrandefrihet.

Fenomen de upplever som hot. De kallar allt det här för anti-islamiskt och mot islamisk lag och roten till anarki, berättar Hakim.

Förutom pengar, vapen och under- jordiska nätverk maskerar de även sin verksamhet.

– De har ett nätverk av predikanter som de aktiverar för att agitera mot vad de anser vara hädelser. En kon- servativ elit har monopoliserat islam och är noga med att bevara status quo, menar Hakim. Vi behöver en debatt om islam och ett ökat medvetande och en ökad kunskap om islam bland fol- ket. Ju mer vi utbildar människor om islam desto mindre kan krigsherrarna manipulera dem. De använder sig av religionen för att hindra folk från att argumentera mot dem. Om någon gör det anklagas denna för att vara mot islam. Om vi vill ha ett moderat land

måste vi utbilda moderata muslimer, fortsätter Hakim.

Talibanerna använde sig tidigare av den allmänna okunnigheten om reli- gionen och utnyttjade pojkar och unga män från religiösa skolor som inte gav eleverna en ordentlig utbildning i islam. Vid offensiver under inbördes- kriget var det ofta dessa pojkar och unga män som fick gå i första ledet.

Ett stort antal krigsherrar och deras gelikar valdes nyligen in i den lagstif- tande församlingen, parlamentet.

– Cirka 50 procent av parlamenta- rikerna är antingen krigsherrar eller lojala mot krigsherrar. Nu försöker de också få sitt folk utnämnda till ministrar och höga statstjänstemän, säger Hakim.

På så sätt får de en allt större kon- troll ute i provinserna. Ett exempel på detta var när parlamentarikern Piram Qul nyligen besökte sin hemby i Rostaq distriktet i Takharprovinsen.

– Han hade fått höra att de lokala myndigheterna utnämnt en ny polis- chef. Eftersom han inte konsulterats besökte han den nya polischefens hem och misshandlade honom. Sedan sa han att som parlamentariker och en vald representant för folket så hade han rätt att göra det. Det här visar mycket klart hur krigsherrarna utövar makt och inflytande över di- strikten, de lokala myndigheterna och

vanliga medborgare, säger Hakim.

För att tackla problemet med krigsherrarna har det förekommit två avväpningsprogram, DDR (Disarma- ment Demobilization and Reintegra- tion) – programmet för avväpning, demobilisering och återanpassning) och Diag (Disbandment of Illegal Ar- med Groups) – avväpning av illegala väpnade grupper).

– Avväpningsprocessen är mycket kvantitetsbaserad och har fokuserats på antalet avväpnade personer. I norr förekom avväpning och fraktions- strider på samma gång. Det skulle ha funnits en demokratiseringsprocess som komplement istället för att bara ta ett antal vapen från beväpnade grupper och mujahedinsoldater, tycker Fahim Hakim. Jag har ingen aning om hur de kom fram till slutsat- sen att DDR var avslutad samtidigt som fraktionsstriderna fortsatte och vapenlager exploderade i områden som hävdades vara täckta av DDR.

Kommendant Jalale Bajgah i Baghlan deltog i processen två gånger sam- tidigt som hans källare var full med ammunition. Den exploderade sedan och dödade 27 bybor och förstörde halva byn, berättar Fahim Hakim.

De som deltog i DDR fick motsva- rande 1 500 kronor för ett inlämnat vapen. Många var obrukbara och de kunde sedan köpa nya Kalasjnikovs

Disarmament Demobilization and Reintegration, DDR, är ett av Afghanistans två avväpningsprogram. Enligt MR-kommissionens Fahim F N

Hakim finns stora brister i hur avväpningen genomförs.

(3)

A F G H A N I S T A N-N Y T T

# 3 – 2 0 0 6 2 9

Lokalkommittéer FALUN Per-Olof Tellander

023-212 30, perolof.tellander@telia.com GÖTEBORG Gunnar Andersson

031-24 73 17, gunnarandersson@yahoo.com LUND Anders Davidson

0413-290 57, anders.davidson@telia.com LULEÅ Mats Danielsson

0920-970 11, mattdan@telia.com MALMÖ Ilse Wahlroos

0410-33 47 30, ilse.wahlroos@telia.com SKELLEFTEÅ Anders Lövheim 0910-502 46, anders.lovheim@telia.com SKÖVDE/SKARABORG Eva Olsson 0703-81 27 96, eva.olsson@fc.skovde.se STOCKHOLM Christina Lindholm 08-744 05 48, e_c_lindholm@hotmail.com SUNDSVALL Anna Westin

060-61 24 72, anna.m.westin@hotmail.com SÖDERTÄLJE Hans Hansson

08-550 190 10, hans.l.hansson@telia.com UPPSALA Peter Nyman

018-46 25 00, peter.nyman@uppsala.se VÄNERSBORG Nils Whalström

0521-674 63, ulla.nisse.whalström@tele2.se VÄXJÖ/SMÅLAND Pål Karlsson

0470-680 14, pal.karlsson@ebox.tninet.se Kontaktpersoner

ARVIKA Curt Larsson 0570-230 93 BENGTSFORS Ida Hammar 0531-127 47 GOTLAND Lars Grahnström 0498-26 15 77 GÄLLIVARE Margareta Hedberg 0970-161 16 HELSINGBORG Gunnel Suu 042-22 02 95 HELSINGFORS Mikael Tunér 00358-503 050 609 HUDIKSVALL Sven Johansson 0650-133 77 HÄRNÖSAND Bertil Pettersson 0611-55 07 27 KARLSTAD Inga-Lill Fjällsby 054-83 44 37 KRISTIANSTAD Roberto Finoli 044-618 17 MARIESTAD Anders Boström 0501-784 75 NORA Olle Viktorsson 019-22 22 07 PITEÅ Bo Persson 0911-164 33

STRÄNGNÄS Peter Hjukström 0159-230 41 STRÖMSTAD Peder Adamsson 0526-602 44 TOMELILLA Karina Lundgren 0417-102 53 TRELLEBORG Bodil Francke Olsson 0410-33 40 13 UMEÅ Lars-Erik Lauritz 090-604 50

VARBERG Jonas Möller-Nielsen 0340-156 40 ÖREBRO Nils Gunnar Pettersson 0582-913 30 ÖSTERSUND Per Olov Olsson 063-304 19 Kanslipersonal

Bengt Kristiansson, generalsekr, 08-545 818 50 Jenny Anderberg, Chef Sve, marknad, 08-545 818 56 Maria Aschenbrenner, adm sekr, 08-545 818 42 Lars Östman, ekonomiansv, 08-545 818 47 Roland Danielsson, vik personalansv, 08-545 818 44 Markus Håkansson, info, redaktör, 08-545 818 45 Klas Bjurström, insamlingsansv, 08-545 818 41 Gisela Ivarsson, projektled vänskolor 08-545 818 54 Anna-Maria Johansson, eko- & insamlass, 08-545 818 46 Harald Holst, föreningsansansv, 545 818 49 Susanne Eriksson, vik biståndshandl, 08-545 818 43 Annelie Renqvist, kansliassistent, 08-545 818 48 Josef Ahlberg, projekthandl, 08-545 818 52 Lars Grebius, personalansv, tjänstledig Håkan Josefsson, biståndshandl, tjänstledig Turid Ulven, projektansvarig

Epost till personalen: fornamn.efternamn@sak.se Svenska Afghanistankommittén

Trekantsvägen 1, 6 tr. 117 43 Stockholm.

Tel 08-545 818 40, info@sak.se

Kontakta oss

producerade i stamområdena för cirka 600 kronor, enligt Hakim. Dessutom finns det stora undangömda vapenla- ger. När DDR avslutades i juni 2005 hade 61 417 före detta milismän avväp- nats, men bara 34 736 små och med- elstora vapen hade samlats in. Varför antalet vapen var så mycket färre än avväpnade personer förklarades aldrig.

Även inom Diag förekommer underliga sifferuppgifter. När 100 kommendanter avväpnades i Jozjan i februari i år lämnade de bara in 400 vapen. Sex veckor senare hittade Isaf, den internationella FN-styrkan i Af- ghanistan, den största vapenarsenalen på senare år i samma provins. Enligt Hakim innehöll den bland annat 80 ton sprängdeg och 25 000 minor.

– DDR använ- des för att legiti- mera kommendan- ter i Ghazni. Dessa notoriska krigsher- rar delade, innan DDR-inspektörer- na anlänt, ut vapen till bönder och handlare i basaren.

Dessa utgav sig sedan för milismän som avväpnades och fick pengar för

avväpningen. Krigsherrarna avkrävde bönderna och handlarna pengarna för de obrukbara vapnen de överlämnat, men de fick behålla biståndspaketet de fått i form av en säck vete, socker, bönor och matolja från DDR. Det här visar att DDR troligtvis avväpnat mestadels civila istället för före detta och nuvarande milismän, säger Hakim.

– Krigsherrarna stödjer då och då de amerikanska koalitionstrupperna i deras krig mot resterna av talibaner- na, al-Qaida och andra terroristgrup- per. Den direkta kontakten motarbe- tar en systematisk utveckling av den afghanska nationella armén, ANA, och polisen. USA hyr också in lokala styrkor. Till exempel har de anlitat kommendant Abdur Rahman Jan för att säkra basen i Sangin, i Helmand, där han plundrar lokalbefolkningen, berättar Fahim Hakim.

– I vissa fall är koalitionstrupperna vapen i händerna på lokala krigsher-

rar som försöker besegra sina fiender genom att stämpla dem som al-Qaida eller talibaner. Då sätter koalitions- trupperna omedelbart igång en militär operation utan att kontrollera informationen de fått. Det enda resul- tatet är civila offer. Det har utspelats många sådana här scener, bland annat bombningen av ett bröllop för några år sedan, berättar han.

Det finns också ett nytt hot mot avväpningen av krigsherrar och kommendanter, ett förslag från den afghanska regeringen om att upprätta en gränsmilis.

– Den afghanska nationella armén och polisen kommer att undermineras om den upprättas, tror Fahim Hakim.

ANA-soldaterna får motsvarande 120* kronor i månaden och den föreslagna milisen är tänkt att få motsvarande 600 kronor i månaden.

Om de genomför denna plan kom- mer man med all säkerhet inte att uppnå målet på 70 000 ANA- soldater till år 2010. Hur kan vi genomföra en avväpning och bli av med krigsherrarna om de upprättar den här milisen, som stärker krigsher- rarna och försvagar regeringen och rättssamhället? De kommer att skapa sina egna lagar och inte tillåta ANA och polisen i sina områden, säger han.

Kommunistregimen på 1980-talet gjorde samma sak under Sovjetunio- nens ockupation, vilket resulterade i okontrollerbara plundrande och våld- tagande miliser på landsbygden, med långsiktiga katastrofala konsekvenser.

– Redan nu finns det inga incita- ment att följa direktiven från Kabul eftersom dekret inte ens följs i Kabul.

Dekretet att ta bort väghindren som upprättats av internationella organi- sationer och ambassader ignorerades och det ger incitament för krigsher- rarna att ignorera regeringen i pro- vinserna, varnar Fahim Hakim.

* Andra källor säger att en soldat i Afghanistans nationella armé, ANA, tjänar 500 kronor i månaden.

I vissa fall är koali- tionstrupperna va- pen i händerna på lokala krigsherrar som försöker be- segra sina fiender genom att stämpla dem som al-Qaida eller talibaner.

References

Related documents

Med anledning av den 40-åriga ockupationen av Västsahara arrangerar Emmaus Stockholm med andra organisationer ett riksdagsseminarium för att lyfta Sveriges ansvar för situationen

Det var mycket pengar som bytte ägare i form av utbetalningar till väljare, hyra av fordon för transporter av väljare till vallokalerna, kostnader för måltider och

Enayatullah Babur Farahmand, Dostums stabschef, säger att Dostum har bidragit till att skapa demokratiska institutioner som bygger på social rättvisa och jämlikhet för

Didaktik models also can guide teacher education and continuing professional development and provide support in the implementation of research-based instruction.. Some didaktik

Avdelning: Vägavdelningen Projektnummer: 4203702-8 Projektnamn: Restprodukter Uppdragsgivare: VTI Distribution: Fri Väg-ochTrafik- institutet Statens väg - och trafikinstitut. Pa:

Through this lens that is based on the dissemination of information to achieve a social change at the individual level (Manyozo, 2012, in Tufte, 2017, p. 51) I analyze

Mong och Standal (2019) påpekade denna betydelse, att ha både den biomedicinska och det alternativa förhållningssättet i sin undervisning, vi tolkar detta i enlighet med

Även om dimensionerna på pelarna är varierande, och blir mindre högre upp i byggnaden är deformationerna större än för det stomsystem med en genomgående dimension, detta

Syftet med föreliggande studie är att med en finita elementanalys (FEA) undersöka hållfastheten i implantatförankrade treleds-brounderkonstruktioner av materialet

Det kan man se idag att där försvann en del utav den här positivismen och glädjen för då började man jobba, då blev det plötsligt, innan var vi ett gäng som jobbade på

När jag sedan frågade vad eleverna hade för uppfattning om att man kan lära sig av att delta i forumspel var svaren mer inriktade på vad man inte får göra. Man skall inte göra

Syftet med detta examensarbete var att diskutera huruvida de läroböcker i matematik som används idag räcker som undervisningsmaterial för att eleven ska ges möjlighet att

Sandberg (personlig kommunikation, 20 mars 2017) betonar att det blir svårt att undervisa elever i ett ämne inom vilket de är betydligt bättre och uppdaterade i. Angående

Syftet med denna studie är att undersöka hur den klimataktivistiska organisationen Extinction Rebellion Sverige gestaltar klimatfrågan och på vilka sätt denna gestaltning ligger

Det syns också i felanmälningarna att Kristallen har en större andel felanmälningar på styrsystemet (2%). På Turning Torso står styrsystemet för mindre än 0,2% av

För det första: Det tar naturligt- vis sin tid för partier som inte har utövat regeringsmakten under de sista 30 åren (bortsett från fyra veckor 1963) att

Att bilda ”Region Blekinge 2019” innebär att Landstinget Blekinge och Region Blekinge bildar en regionkommun ”Region Blekinge”.. Formerna för ett fortsatt inflytande

Tyvärr måste vi här beakta modulkonceptet som för gränsöverskridande transporter tillåter 60 ton (Sverige 62 ton) varför regeln 25 % drivaxeltryck inte kan tillämpas

Detta kapitel behandlar regeringens styrning av samhällets krisberedskap och svarar på följande frågor: Har regeringen säkerställt en god förmåga för samhället att

Vi be- höver mindre prat och mer handling, framförallt när det gäller att arbeta mot fattigdomen, säger Jenny van der Meerwe, som är grundare till och chef för barnhemmet House

om, vilket innebar stora skattesänk- ningar för personer – främst män – med höga taxeringsvärden på sina hus.. Samtidigt gjordes omfattande besparingar

51 Detta perspektiv blir viktigt då vi väljer att undersöka hur ledningen presenterar Regeringen för att sedan sätta detta i relation till hur IT-konsulterna använder

‒ Sänkt kapitalskattesats generellt för sparande, investeringar och företagande;.. likabehandling av över- och underskott för att slå vakt om symmetri