• No results found

Sammanfattning av ärendet Beskrivning av ärendet Förslag till beslut Gällande Vallgården, särskilt boende

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Sammanfattning av ärendet Beskrivning av ärendet Förslag till beslut Gällande Vallgården, särskilt boende"

Copied!
3
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Sida

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3)

Version Dnr: SN/165

Hörby kommun 242 80 Hörby| Besöksadress: Ringsjövägen 4| Tel: 0415-37 80 00| Fax: 0415-134 77 kommunen@horby.se | www.horby.se

Gällande Vallgården, särskilt boende

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att:

 Överta det särskilda boendet Vallgården i kommunal regi vid avtalets slut.

Sammanfattning av ärendet

Avtalet med Norlandia Care löper ut 31/8-2022. Beslut behöver tas gällande om Vallgården ska övergå i kommunal regi eller om driften av Vallgården fortsatt ska vara i privat regi. Förlängning av nuvarande avtal är inte möjlig utan i så fall måste förvaltningen genomföra ny upphandling snarast.

Förvaltningens bedömning är att verksamheten kan bedrivas i kommunal regi för att på bästa möjliga sätt optimera resurser och anpassa utifrån

kommuninvånarnas behov.

Beskrivning av ärendet

Bakgrund

Vallgården är ett centralt beläget särskilt boende med 30 lägenheter som

sedan fem år tillbaka drivits av Norlandia Care. Boendets inriktning är

somatisk vård och det är också för detta ändamål som Norlandia Care har

tillstånd att bedriva vård där. Avtalets utformning är av sådan karriär att

kommunen alltid betalar för 30 platser, oavsett hur många brukare som finns

på boendet.

(2)

Sida

TJÄNSTESKRIVELSE 2 (3)

Version Dnr: SN/165

Förvaltningen anser att Norlandia Care inte har brustit i kvalité. Våra

verksamhetsuppföljningar har visat att Vallgården håller lika god kvalité som våra kommunala boende. Däremot har förvaltningen upplevt att Norlandia Care det senaste året uppvisat en ovilja att ta emot brukare med andra

bakomliggande sjukdomar, främst psykisk ohälsa av olika slag. Norlandia Care har även sagt nej till brukare med stora somatiska behov som enligt dem varit för unga för Vallgården. Detta, tillsammans med att vårt behov av somatiska platser kraftigt minskat, har medfört att 1-2 lägenheter allt jämnt stått tomma under senaste året.

Kostnaden per plats på Vallgården uppgår år 2021 till 44.362kr i månaden.

Två tomma plaster på ett år är en kostnad på 1 064mkr.

Just nu är fem lägenheter tomma på Vallgården och ingen står i kö samtidigt som vår kö till demensboende fortsätter att öka. Vi har också en framväxande målgrupp äldre med psykisk ohälsa. Den nya socialtjänstlagen uttrycker tydligt att ingen särskild äldre-lag kommer att tas fram. Att vara ”äldre” är inte sjukdom i sig, äldre har med sig olika historik och bagage och kommunerna behöver vara rustade för att möta flera olika sorters behov.

Exakt hur ökningen av kognitiv svikt kommer att se ut är svårt att förutse.

Det som är fastslaget av socialstyrelsen är att vi har en fortsatt ökning att vänta efter år 2020 då 40-talisterna uppnått debutålder för kognitiv svikt.

Detta ställer krav på oss att vara mer flexibla i våra boendelösningar och också att arbeta efter tydligare riktlinjer när det gäller behovet av boende. Det är det primära omvårdnadsbehovet hos brukaren som ska avgöra vilken specialistkompetens brukaren har behov av. För exempel: Brukare X kan ha en demensdiagnos i botten men vara svårt nedsatt fysiskt. Lämpligast är då ett somatiskt boende eftersom det är den specialistkompetensen som behövs. Då behöver vi kunna erbjuda brukare X en plats på somatiskt boende i stället för demensboende. Detta ger bästa möjliga omvårdnad för brukaren, det renodlar demensavdelningarna och gör att vi får bättre kontroll över kön till våra demensplatser.

Analys och förslag

Den flexibiliteten vi eftersträvar för att möta framtidens behov är inte möjlig sett till den privata aktörens tillstånd hos IVO.

Det är inte heller ekonomiskt lönsamt för kommunen att ständigt betala för tomma platser på Vallgården.

Total årskostnad för Vallgården uppgår 2021 till 15 971 mkr. Kostnaden för

att driva Vallgården i kommunal regi beräknas inte bli högre men kan komma

att variera något i personalkostnader beroende på vilken målgrupp som bor

där.

(3)

Sida

TJÄNSTESKRIVELSE 3 (3)

Version Dnr: SN/165

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att:

 Överta det särskilda boendet Vallgården i kommunal regi vid avtalets slut.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-08-16 Riktlinjer socialstyrelsen

Powerpoint sammanfattning förslag på ny lagstiftning Socialnämndens arbetsutskott 2021-08-12 SNAU §182

Sanna Sandström

Verksamhetschef Vård-

och omsorg

References

Related documents

Det är enligt kommunallagen varje kommunstyrelse och nämnds ansvar att se till att verksamheterna inom sitt ansvarsområde drivs enligt lagar, föreskrifter, mål och riktlinjer. Ett

För start av ny gruppbostad LSS med plats till 6 boende krävs också ett engångsbelopp på ca 500 tkr för inköp av inventarier till gemensamhetslokaler samt personalutrymmen.

Norlandia Care har även sagt nej till brukare med stora somatiska behov som enligt dem varit för unga för Vallgården.. Detta, tillsammans med att vårt behov av somatiska

Vid upphandlingen av särskilt boende på Vallgården anlitades Upphandling Direkt med uppdraget att bidra med expertkunskap och projektledning. Upphandling Direkt fakturerade totalt

I förvaltningsrättens dom beslutades att kommunen måste göra om utvärderingen av de anbud som kom in, då det fanns brister i kommunens utvärdering av

Vård- och omsorgsnämnden godkänner budgetuppföljningen för perioden januari till och med november månad 2021.. Beskrivning

Social- och utbildningsnämnden godkänner årsbokslutet 2021 för Utbildningsverksamheterna enligt bilaga 1 daterad 24 januari 2022, och översänder detta till kommunstyrelsen.

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden beslöt på sitt sammanträde den 16 december 2021 § 124 föreslå kommunstyrelsen att lämna yttrande gällande förslag till Länsplan

Kommunistiska Partiet Ludvika yrkar i en motion daterad 2 november 2021 att en arbetsgrupp utses inom kultur – och samhällsutvecklingsförvaltningen som beräknar kostnaden för

Kommunistiska Partiet Ludvika yrkar i en motion daterad 2 november 2021 att en arbetsgrupp utses inom kultur – och samhällsutvecklingsförvaltningen som beräknar kostnaden för

Vård- och omsorgsnämndens rapport angående antal beslut om bistånd som inte har verkställts till och med 30 november 2021. Arbetsutskottets förslag

Kulturnämnden beslutar att överlämna remissvar En god hälsa för alla barn och ungdomar i Katrineholms kommun – utmaningar 2020 – 2022 till kommunstyrelsen för vidare

Bygg- och miljönämnden kan i aktuellt ärende inte se några skäl till att sätta ned avgiften, då överträdelsen inte kan ses som mindre allvarlig eller ouppsåtlig. Sammanfattning

Bygg- och miljönämnden beslutar att anta upprättat förslag till underlag för övergripande plan med budget 2021-2023. Under nämndens överläggning yttrar sig Martin

Vid nämnds eller utskotts sammanträde får, i den mån ej nämnden eller utskottet för särskilt fall annat beslutar, kommunchefen, kontorschefen och/eller den/de tjänstemän

”Nämnden får, om särskilda skäl föreligger och om det finns risk för att nämnden annars inte kommer att vara beslutsför, sammanträda med ledamöter närvarande på

”Nämnden får, om särskilda skäl föreligger och om det finns risk för att nämnden annars inte kommer att vara beslutsför, sammanträda med ledamöter närvarande på

”Nämnden får, om särskilda skäl föreligger och om det finns risk för att nämnden annars inte kommer att vara beslutsför, sammanträda med ledamöter närvarande på

Enligt 21 § jaktförordning (1987:905): Utöver vad som följer av 20, 20 a och 20 b §§ får den myndighet som beslutar om jakten i det enskilda fallet besluta om undantag

Socialnämnden har enligt Socialtjänstlag (2001:453) ansvar för att den som är i behov av vård och omsorg får detta tillgodosett om behovet inte kan tillgodoses på annat

Eftersom införandet av allmänna regler skulle kunna innebära inskränkningar i miljöskyddet är det viktigt att överväga för vilka typer av verksamheter som allmänna regler

Utifrån det framarbetade arbetssättet kring handläggning av våld i nära relation föreslår socialkontoret att lägga utvärderingen av handlingsplanen för arbetet mot våld i

Det ska finnas skriftliga rutiner för vård i livets slutskede, läkemedel ska kunna ges inom en viss tid och det ska finnas möjlighet att ha extra personal när det behövs. Det