• No results found

Mot bakgrund av ovanstående föreslår grundskoleförvaltningen att grundskolenämnden ska föreslå kommunstyrelsen att anse motionen besvarad

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Mot bakgrund av ovanstående föreslår grundskoleförvaltningen att grundskolenämnden ska föreslå kommunstyrelsen att anse motionen besvarad"

Copied!
6
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Sekreterare ...

Erik Kytömäki

Ordförande ... ………

Sara Wettergren (L) Underskrifter

Justerande ... ………

John Eklöf (M)

Protokollsutdrag

Sammanträdestid 2019-09-24 kl. 09:00-12:00

Plats Grundskoleförvaltningen, Rönnblomsgatan 6A, Vån 9, Sal C9-1

Beslutande ledamöter Sara Wettergren (L) (Ordförande) Sanna Axelsson (S) (Vice ordförande) John Eklöf (M) (Andre vice ordförande) Linnea Jacobsson (S)

Gert Åke Troells Jakobsson (S) Johanna Öfverbeck (MP) Lisa Stolpe (V)

Cecilia Barwén (M) Joacim Ahlqvist (C)

Nima Gholam Ali Pour (SD) Ulf Blomström (SD)

Arzu Erden (S) ersätter Mubarik Mohamed Abdirahman (S) Tina Hill (M) ersätter Robert Lenir (M)

Ej tjänstgörande ersättare Kamyar Alinejad (S) Helena Olsson (V) Leif Mohlin (C)

Oliver Limachi Hinojosa (SD)

Övriga närvarande Anders Malmquist (Direktör) Erik Kytömäki (Sekreterare)

Helena Quarfood (Personalrepresentant, Lärarförbundet) Johan Åström (Personalrepresentant, Lärarnas riksförbund)

Anette Enhav (Avdelningschef, Avdelningen kvalitet och myndighet) Helen Nyman (Ekonomichef)

Caroline Ekstrand (Utbildningschef, Utbildningsområde A) Jan Walhagen (Utvecklingssamordnare)

Jenny Cederbom (Kommunikatör) Gunvor Borre (Utredningssekreterare) Cajsa Malmström (Studentmedarbetare)

Nedim Buric (Enhetschef, Enheten för lokalplanering)

Drilon Iberdemaj (Biträdande enhetschef, Enheten för lokalplanering) Elin Strömberg (Utredningssekreterare)

Utses att justera John Eklöf (M)

Justeringen 2019-10-01

Protokollet omfattar §134

(2)

2

(3)

§ 134 Remiss angående Motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om att motverka skolfrånvaro och främja skolnärvaro

GRF-2019-13874 Sammanfattning

I motionen föreslås bl.a. att berörda nämnder ska upprätta gemensamma mål om skolnärvaro och att grundskolenämnden ska upprätta en årlig rapport om skolfrånvaro. Vidare föreslås att kommunstyrelsen ska utarbeta en kommunal strategi för skolnärvaro som involverar

relevanta aktörer samt utse en kommunal samordnare för arbetet med skolnärvaro som samordnar samverkan mellan olika förvaltningar och verksamheter i Malmö stad.

Grundskoleförvaltningen gör bedömningen att det idag redan finns strukturer både inom grundskoleförvaltningen och mellan förvaltningarna i Malmö som säkrar att arbetet med att främja närvaro och minska frånvaro bedrivs i enlighet med skollagen. Mot bakgrund av ovanstående föreslår grundskoleförvaltningen att grundskolenämnden ska föreslå kommunstyrelsen att anse motionen besvarad.

Beslut

Grundskolenämnden beslutar

1. Grundskolenämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande och skickar det till kommunfullmäktige.

2. Grundskolenämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

3. Grundskolenämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Reservationer

Nima Gholam Ali Pour (SD) och Ulf Blomström (SD) anmäler reservation och avser inkomma med en skriftlig reservation.

Johanna Öfverbeck (SD) anmäler muntlig reservation.

Yrkanden

Nima Gholam Ali Pour (SD) yrkar avslag till förvaltningens förslag till yttrande och att grundskolenämnden ska föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Johanna Öfverbeck (MP) yrkar avslag till förvaltningens förslag till yttrande och att

grundskolenämnden ska föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Sanna Axelsson (S) bifall till grundskoleförvaltningens förslag till yttrande och att

grundskolenämnden ska föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

(4)

Beslutsgång

Ordförande finner att det finns tre förslag till beslut. Dels Nima Gholam Ali Pours (SD) förslag att avslå förvaltningens förlag till yttrande och att grundskolenämnden ska föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen. Dels Johanna Öfverbecks (MP) förslag att avslå förvaltningens förlag till yttrande och att

grundskolenämnden ska föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. Dels Sanna Axelssons (S) förslag att godkänna grundskoleförvaltningens förslag till beslut och att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Ordförande ställer de tre förslagen mot varandra och finner att grundskolenämnden beslutar att godkänna grundskoleförvaltningens förslag till yttrande och att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag

 G-Tjänsteskrivelse GRNAU 2019-09-13 Remiss angående Motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om att motverka skolfrånvaro och främja skolnärvaro

 Förslag till beslut §98 GRNAU Remiss angående Motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om att motverka skolfrånvaro och främja skolnärvaro

 Förslag till yttrande GRN 190924 Remiss angående Motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om att motverka skolfrånvaro och främja skolnärvaro

 Motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om att motverka skolfrånvaro och främja skolnärvaro

4

(5)

Reservation

Grundskolenämnden 2019-09-24 Ärende: GRF-2019-13874

Remiss angående Motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om att motverka skolfrånvaro och främja skolnärvaro

Enligt förslaget till yttrande skulle det finnas ”praktiska svårigheter” med att upprätta gemensamma mål om skolnärvaro. I yttrandet står det inte hur man ska upprätta mål om skolnärvaro överhuvudtaget. Det är uppenbart att de andra partierna inte vill ha mål om skolnärvaro, vilket är märkligt med tanke på att det är viktigt att eleverna faktiskt är närvarande i skolan.

Av grundskolenämndens elva nämndsmål berör inget av dessa nämndsmål

skolnärvaron. Även fortsättningsvis önskar de andra partierna en avsaknad av mål som berör skolnärvaron.

När det gäller förslaget om att grundskolenämnden upprättar en årlig rapport om skolfrånvaro som beskriver nuläget och utvärderar åtgärder, så refererar yttrandet till kvalitetsrapporten där tre sidor av rapportens 35 – 40 sidor, brukar handla om

skolnärvaro.

I yttrandet refereras det till punkten ”Anmälan till huvudmannen enligt 7 kap 19a § skollagen”. Även grundskoleförvaltningen har erkänt att redogörelsen under denna punkt inte ger en korrekt bild av hur frånvaron egentligen ser ut i skolorna.

Inget av de samarbeten som nämns i yttrandet erbjuder just en strategi mot skolfrånvaro. Grundskolenämnden har aldrig behandlat en utvärdering från dessa samarbeten som nämns i yttrandet eftersom dessa samarbeten inte är någon strategi mot skolfrånvaro. Det går inte att utvärdera om dessa samarbeten fått ner

skolfrånvaron eftersom samarbetena behandlar sociala problem i allmänhet.

(6)

Det är viktigt att politiker får en övergripande bild av skolfrånvaron och får en möjlighet att utvärdera de insatser som görs idag. Grundskolenämnden har aldrig överhuvudtaget sett en inventering av de insatser som görs för att främja

skolnärvaro.

Utan gemensamma mål och en strategi på hur olika nämnder ska främja skolnärvaro så är frågan vad det är man ska uppnå och hur man utvärderar sina insatser. Det behövs arbete på makronivå för att kunna främja skolnärvaro. Det kan inte bara äga rum samverkan omkring individuella fall.

Vi yrkar avslag på förslaget till yttrande och bifall till motionen.

Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.

_____________________________ ____________________________

Nima Gholam Ali Pour (SD) Ulf Blomström (SD)

___________________________

Oliver Limachi (SD)

6

References

Related documents

konstatera att kommunstyrelsen beslutar om avtalet mellan kommunen och Trafikledsverket. Beslut Samhällstekniska nämnden beslutade enligt beslutsförslaget. Områdeschef Erkki

Kommunstyrelsen hänvisar i sitt svar till motionen till en kommande rapport, Nulägesbild rörande arbetet mot antisemitism, islamofobi och afrofobi i Malmö stad, och menar att

För det andra, om det nu är så att strukturersättning inte behövs för elever med diagnos, hur kommer det sig att pojkar, nyanlända invandrare, elever med föräldrar som har

Louise Eklund Bergström (L) med instämmande av Noria Manouchi (M), Robert Lenir (M), Dorota Kwiatkowska-Rangatchew (M), Jörgen Grubb (SD) och Ulf Blomström (SD) yrkar bifall till

Nima Gholam Ali Pour (SD) yrkar avslag på grundskoleförvaltningens förslag till yttrande, samt att grundskolenämnden ska föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att

Ordföranden yrkar, med instämmande av Sanna Axelsson (S) och Nima Gholam Ali Pour (SD), att grundskolenämnden ger grundskoleförvaltningen i uppdrag att ta fram förslag för

Nima Gholam Ali Pour (SD) yrkar avslag till grundskoleförvaltningens förslag till yttrande, samt att grundskolenämnden ska föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att

Göteborgs Stad är utsedd till remissinstans för den offentliga utredningen SOU 2020:43 Bygga, bedöma, betygsätta – betyg som bättre motsvarar elevernas kunskaper..