• No results found

pi l). ir

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "pi l). ir"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

158 Nori.ser

Egendomligt iir att arten hittills inte hamnat i nrigon bilhiiv, vilkct Ar fallct med si gott som alla dvriga Gyrophaeno-artcr. Bilhivning har f<ire- kommit i stor omfattninB i Hornsti-omridet under sju irs tid.

FOr kontrollbestAmning sanrt tdr fengstuppgif- ter vill jag framfora ett hjiirrligr rack till Stig Lund- berg, Lulei, och Bengt Andersson, Nvbro.

Litleratur

l.undhcrg. S. l9tl2. Fvnd av l<ir Sverige nya skalbaggsar- tcr rapporterade under iiren 198(181. - Ent. Tidskr.

103:51-53.

Palm, T. l96tl. Svensk Insektfauna 9. Kortvingar: fam.

Staphylinidae (5).

Willy Kronblad

Skogsviigen l0 E-sidn, S-574 00 Verlantla. Swedur

Blepharita amica, ett f6r Sverige nytt nattfly

lRlepharita unti<'a (Tr.), a moth new to Sweden (Lep.: Noctuidae)l NILS RYRHOLM och CLAS KALLANDER

Blepharita amica ('1'r.) iir cn ostlig art sont l'rirc- kommer i ett mer eller mindre kontinuerligt band frrin Osteufopa tillJapan (Fihiger lgttl ). I Osteu- ropa ir den utbredd ide norra och centrala delar- na. Artens normala nordvistgrans ger genom Po- len. utmed baltiska kusten in i finska viken for alt sedan vika av dsterut norr om Ladoga (Fibiger

l98l). I Finland ir Blepharitha antica fast tore- kommantlc cndast i sydostra hornet, mellan ryska grlnscn och kotkaomradet. Hiir tycks arten vara kustbundcn och frircdra rippna cller halvtippna marker (Mikkola 1977). Forckomstcn iFinland

varierar mvcket mellan olika zir. Undcr gynnsam- ma ir pitriiffas arten iiven vAstcr om Hclsingfors.

medan den andra ir kan vara siillsynt till och med

i sydost. Flygtiden iir september med maximum under mitten av minaden.

Fjiirilens teckning och storlek iir sa karakteris- tiska att den knappast kan forvixlas med andra ar-

tcr (Fig. l). Larven, som Overvintrar, Ar blek- gron-griisgrrin och har i fingenskap fotts upp pi

ett storl antal olika viixtcr, hl a maskros och higg (Fibiger l9lll).

Det svenska exemplaret ljusfingades pi on Missten en kilometer oster om Singo i Uppland (sc Fig. 2) dcn l5.lX 1984. Samma kvill firngadcs ivcn en Plusia mandurina (Frr.).

V:idret under periodcn (li.lX-) var hristruskigt med ett djupt ligtryck som rorde sig lingsamt 6s- ter ut Over C<ita- och Svealand. Detta medforde vdstliga vindar under hela veckan fram till 14.lX

lig. l. Blephariro anico. - A. Hane. MAssten l5.lx

1984. - lJ. llona. Estland l0.lX 1924 (W. Peterseo leg. ).

t'oto: Nils Ryrholm.

Blepharita untica. - A. Malc, Sweden. Uppland provin- ce. Masstcn l5.lX 1984. - B. Fcmale. Estonia l0.lX

1924 (Lcg. W. Pstcrscn).

di vinden viinde till ostlig och rcgncn upphorde cf- ter lagtryckspassagen. Under l5.lX var det mest

uppehill och fortfarande ostlig vind p g a lig-

(2)

Fig. 2. Fynd a,t Blepharita anrica i Norden. Modifierat cftcr Fihigcr 1981.

Finds of Blepha ta amico in Scandinavia. Revised after Fibiger 1981.

Notiser 159

tryckets forsvagning och ftirflyttning in over Lett- land och Ryssland. Den 16- 17.IX tog nya atlantis- ka ligtryck vid och vindcn viindc iiter till vastlig.

Under dessa tvi dygn med ostvindar kom tydligen en migrationsvfig mcd fjiirilar over Alands hav till

Sverige. Antagligcn hadc foregiende veckas "di-

liga" vidcr med mcr cllcr mindre herda vdstvindar gjort att migrationsheniigna fjiirilar hade stoppats upp och ansamlats vid Finlands sydviistkust.

Blephurira amica (Tr.) har i Finland under 1983

och 1984 haft tvi gynnsamma ir med minga fynd lengs sydkusten och iven tvi relativt vistliga in-

landsfynd, Lathis 1983 och Tavastehus 1984. Vnst- ligaste fyndet glordes 1984 vid Tviirminnc pi Fin- lands sydviistspets (Landtman i brev). Gullander har gett arten det Svenska namnct Bcrgangsfly (Gullander l97l).

Till sist ett stort tack till Magnus Landtman, Helsingfors, f<ir rykandc fiirsk information frin

Finland.

Litleralur

Fibiger. M. & Svendsen P. 1981. Danske natsommerfug- le. Klampenborg (Scandinavian Science Press Ltd).

Cullandcr, B. 1971. Nordens nattflyn. Stockholm (Norstcdts och Soner).

Mikkola. K. & Jalas I. 1977. Suomcn Pcrhosct Vol

I

Helsingfors (Otava).

Nils Ryrholnr, Zoologiska inslitutionen, Enlomo- logiska avdelningen, Uppsah Universitet, Box

561, 751 22 Uppsah, Sweden

Clas Kiilhruler, Institutionen [ar Medicinsk Viro- logi, BMC Uppsah Universiter, B<tx 584, S-751 23

Uppsala, Sweden

References

Related documents

Manuell applicering av massan Mapelastic Smart skall appliceras i minst två skikt med spackel eller roller inom 60 minuter efter tillblandning, för en slutlig tjocklek om minst 2

Aven med mycket begrtinsade kunskaper om det ryska spriket har man stort utbyte av boken, och det iir fcireddmligt att si mycket information har samlats om denna

Sd iir inte fallet diir livscykeln ir tvi-drig. och vux- na djur forekommer har endast vartannat ir. Den- na periodicitet hos tallbarkstinkflyet iir miirklig

Till skillnad frin de flesta populdra civersikter har fdrfattarna valt att ge bestiimningsnvcklar till.. samtliga

Pa detta satt luras man inte till att driva sin bcsttimning langre an till vad boken egentligen zir avscdd for.. Frir den vetgirige kan detta i sig

The distribution of the aquatic species of Hydrochidae and Hydrophilidae (Col- coptcra) in northero Sweden.. with additional

Trombidios iir vanligcn till si pass ringa besvlr och till tiden se bcgrdnsad att den inte fijranleder bes&lt;ik hos liikare och diirf&lt;ir kan tankas forbli

frin Danmark till Holland medfor nigon forind-.. ring

De pi bron funna getingarna miste som regel ha avlegsnat sig en bra bit frin sina dvervintringsplat- ser respektive bon.. I maj och juni forolyckas ovcrvintradc

For varje art beskrivs utseendet, i fdrckommande fall pipe- kas anmirkningsviirda skillnader gentemot snarli- ka arter, ulbrcdning i viirlden, utbredning och f0- rckomst

Denna art lever i frtikapslarna, och imagines till den sislniimnda arten iirkt- togs just sitlande pa blomstillningarna, medan imagines till den fiirsta

av denna sdllsynthet togs pA undersidan av en bjtirkticka, och pA en lutande bjiirkstam i nhrheten sigs flera lO-tal ex.. inkrupna mellan lunna vita tra-

De fuktiga biickravinernas staphylinid-fauna karakliirisemde s framfdr allt av nigra sliirre arter, Quedius kterulis Grav. var ytterst allmiin under ltiv, likase

vanliga linghorningar hdnftir man vel i regel till bestimda triidslag, den ftirstndmnda arten till barrlrdd (tall eller gran), den senare till olika slags.

Frfln trIadeira var fiirut endast en lrutlrridius-art kiind, niimligen nodiler Westw., och denna ftirekom i stor myckenhet pe stockarnns undersida. Men bland alla de

Sternit beim d gerundet vorgezogen, beim 9 kiirzer und breiter und am Hinterrand etwas ausgebuchtet. Zwischen Schonen und Nledelpad ist die Art fast gleichmissig

- minst 300 olika skalbaggsarter blev utbytet friLn dessa biotoper. Dessutom fingades i skirm ett ej ringa antal skalbaggar och andra insekter, som uppehdll sig pA

Hans svnnerligen fulliidiga pedagogiska bana fortsatles i Helsingfors, dir han l912 ulnamndes till tektor vid l'inska Normallyceum och 1926 till dverlirare vid

Bide ftire och efter sin disputation hade Fahlander egnat sig at liran'erksaurhet och 1941 utnemndes han tilt lektor i Lulei, diir han efter- trldde C.. I Lulei

Inseklen er trdg, sitter ej sillan pi blad ay -{nrh.iscr.s silueslris, Gerqniun sill,aticu,r och andra iirter.. Den ses ibland flyga origt

VrcaoR HINSEN: f'ortegnelse oler Danmarks biller lcoleoptera). Entomologiske Medde, Ielser. Entomologisk Forenin8s ,orlag, Zool. Deres udbredelse i Danmark,

Bland tivriga nrera omfattande artiklar i Entomologisk Tidskrift kan nAm- nas , Lepidopterologiska notiser, (1916) samt ,Bidrag till kinnedomen om Sr.eriges

att denna virmeiilskande art i Tyskland ej har varaktig bosattning utan att de flesta fvnden diir giilla frAn mediterrana eller submeditenana omrAden influgna