• No results found

Lag om ändring i lagen (1971:965) om straff för trafikbrott som begåtts utomlands

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Lag om ändring i lagen (1971:965) om straff för trafikbrott som begåtts utomlands"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Show more ( Page)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1971:965) om straff för trafikbrott som begåtts utomlands

Utfärdad den 29 maj 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 § lagen (1971:965) om straff för trafikbrott som begåtts utomlands ska ha följande lydelse.

2 §2 Bestämmelserna i 36 § trafikskadelagen (1975:1410) och bestämmelserna om straff för överträdelse av föreskrift i kungörelsen (1972:605) om införande av ny vägtrafiklagstiftning, körkortslagen (1998:488), körkortsförordningen (1998:980), trafikförordningen (1998:1276), fordonslagen (2002:574), fordonsförordningen (2009:211), lagen (2019:370) om fordons registrering och användning och förordningen (2019:383) om fordons registrering och användning tillämpas även i fråga om gärningar varigenom någon utomlands överträtt motsvarande föreskrift som gällde på gärningsorten.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.

På regeringens vägnar MORGAN JOHANSSON

Erland Koch

(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2018/19:33, bet. 2018/19:TU12, rskr. 2018/19:241.

2 Senaste lydelse 2002:926.

SFS 2019:372

Publicerad den 7 juni 2019

References

Related documents

När de intervjuade idrottarna talar om de akti- viteter som anordnas för de nya, framträder en mångtydig bild av fenomenet, både vad det gäller form och funktion.

Trots riksdagens tillkännagivanden och trots att en promemoria med ett lagförslag presenterades redan 2019 har regeringen ännu inte återkommit till riksdagen med

Med hänvisning till de rättsföljder i körkortshänseende som sålunda inträder för den som gör sig skyldig till rattfylleri eller rattonykterhet vid förande av ett motordrivet

c) för ökade levnadskostnader och för andra kostnader i tjänsten till den del ersättningen inte är underlag för skatteavdrag enligt 10 kap. ersättning som en sådan person i

8 § 2 Den som, i samband med att en vara förs in till landet, uppsåtligen underlåter att anmäla varan till tullbehandling, lämnar oriktig uppgift vid tullbehandling

Om det finns anledning att anta att en person, som i omedelbart samband med inresa till eller utresa från landet uppehåller sig i trakterna invid Sveriges landgräns

6 a § Från skatteplikt enligt denna lag undantas utomlands bosatta personer för ersättning i form av lön eller därmed jämförlig förmån på grund av annan

brott enligt 18, 18 a och 20 §§ lagen (2000:1064) om kontroll av pro- dukter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd, som avser sådana produkter eller sådant

I de fall bestämmelserna om tullbehandling inte är tillämpliga vid utförsel till ett annat EU-land, gäller vad som anges i andra stycket 1 angående tull- behandling i

12 § Den som uppsåtligen emballerar, transporterar, förvarar, döljer, bearbetar, förvärvar, överlåter eller ingår avtal om upplåtelse av panträtt i en vara som

1 § 2 En äganderättsutredning enligt denna lag får genomföras i fråga om ett område där äganderätten till fast egendom är oviss, om det från allmän och enskild synpunkt

mål om bevissäkring och betalningssäkring enligt skatteförfarande- lagen (2011:1244), om besiktning enligt fastighetstaxeringslagen (1979:1152), om en uppgifts eller

den som har insiderinformation och som för egen eller någon annans räkning förvärvar eller avyttrar finansiella instrument som informationen rör genom handel på

– utför arbete utomlands i sin bostad under förutsättning att tiden för arbetet där uppgår till högst hälften av den enskildes totala arbetstid i

Regeringen får för ett visst län besluta att nämndemän i kammarrätt ska väljas bland dem som för samma tjänstgöringstid har utsetts till nämndemän i hovrätt.. En nämndeman

På regeringens vägnar MORGAN JOHANSSON.

Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 6 och 20 §§ lagen (2015:953) om kollektivtrafikresenärers rättigheter ska ha följande lydelse. På regeringens vägnar

4 § 2 Den som för ett motordrivet fordon eller en spårvagn efter att ha intagit alkohol i så stor mängd att alkoholkoncentrationen under eller efter färden uppgår

Åklagaren får också uppdra åt tjänstemän vid Tullverket eller Kustbevakningen att vidta en viss åtgärd som hör till förundersökningen, om det är lämpligt med hänsyn

Om någon eller några av ledamöterna får förhinder sedan handläggningen har påbörjats gäller första stycket andra meningen i fråga om domförhet.. 17 a § Regeringen eller

I 19–22, 25 a–27 och 32 §§ finns särskilda bestämmelser om befogenheter för att förhindra, utreda och beivra brott enligt denna lag eller brott, som rör införsel till

uppsåtligt brott enligt 25 och 26 §§ lagen (1992:1300) om krigsmate- riel, som avser kärnladdningar, radiologiska, biologiska och kemiska strids- medel, apparater och andra

Om det finns särskilda skäl får någon annan av de behöriga ledamöterna än den som har högst befattning eller längst tjänstgöringstid vara ordförande... Behörig att