• No results found

164906 UPPDRAG Väg 723, gång- och cykelväg Ransta–Kumla kyrkby, vägplan SIGN

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "164906 UPPDRAG Väg 723, gång- och cykelväg Ransta–Kumla kyrkby, vägplan SIGN"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

RITNINGSFÖRTECKNING

ANTAL BLAD 1 BLAD NR. 1

OBJEKTNR.

164906

UPPDRAG

Väg 723, gång- och cykelväg Ransta–Kumla kyrkby, vägplan

SIGN.

AC

DATUM

2021-09-10

SEN. REV.

RITNINGSNUMMER BET RITNINGENS BENÄMNING RITNINGS-

DATUM ÄNDRINGS- DATUM SKALA

MARKERA MARK GÖTEBORG AB

Översikter

200T0101 Översiktsplan 1:5000 2021-09-10

Illustrationskartor

200T0501 Km -0/001–1/000 1:1000 2021-09-10

200T0502 Km 1/000–2/000 1:1000 2021-09-10

200T0503 Km 2/000–3/000 1:1000 2021-09-10

200T0504 Km 3/000–3/464 1:1000 2021-09-10

Illustrationskartor – detaljer

200T0551 Busshållplatser söder om Heden,

Km 1/930–2/180 1:500 2021-09-10

200T0552 Heden, Km 2/180–2/500 1:500 2021-09-10

200T0553 Busshållplatser Kumla Kyrkby,

Km 3/280–3/464 1:500 2021-09-10

Typsektioner

200T0401 Typsektioner, GC-väg, väg 723 1:100 2021-09-10 200T0402 Typsektioner, friliggande GC-väg,

väg 723

1:100 2021-09-10

References

Related documents

Vänsterpartiets budget för Stockholms stad innebär att Rinkeby-Kista får 2,6 mnkr mer till stöd och service till personer med funktionsned- sättningar. Med vår budget hade vi

Projektet omfattar anläggning av en cirka 3,5 km ny gång- och cykelväg mellan Ransta (vid korsningen till Kärrbäcksbovägen) och Kumla kyrkby (vid hållplats Parkvägen), längs

Vad gäller den skrivelse som kommit in från arbetsgruppen Bredda vägen i Ransta och som är positiva till anläggning av gång- och cykelväg mellan Ransta och Kumla kyrkby,

NÄSTA BLAD FÖRVALTNINGSNUMMER TEKNIKOMRÅDE / INNEHÅLL. BESKRIVNING OBJEKTNUMMER / KM DELOMRÅDE

Samrådsmöten i tidigt skede hölls med enskilda som kan antas bli särskilt berörda den 12 februari 2020 och den 13 februari 2020 med Länsstyrelsen i Västmanlands län och Sala

• Anläggning av ca 3,5 km ny GC-väg längs östra sidan av väg 723, från korsningen Kärrbäcksbovägen i Ransta till busshållplats Parkvägen i Kumla kyrkby..

Vad gäller den skrivelse som kommit in från arbetsgruppen Bredda vägen i Ransta och som är positiva till anläggning av gång- och cykelväg mellan Ransta och Kumla kyrkby,

Gång- och cykelvägen ger ökade möjligheter att underlätta och utveckla alternativ kommunikation till biltransporter mellan Ransta och Kumla kyrkby, men även till och

• Ny gång- och cykelväg mellan Ransta (vid korsningen till Kärrbäcksbovägen) och Kumla kyrkby (vid hållplats.. Parkvägen), längs med

För att ta så stor hänsyn som möjligt till befintliga värden och bostadshus längs sträckan har Trafikverket valt en lösning där gc-vägen byter sida av väg 593 på tre

 Ökad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter och fordonstrafikanter, genom att anlägga en gång- och cykelväg från Billsta (korsningen väg 593/Inlandsbanan) och fram

Den första delen av sträckan från Industrivägen och cirka 250 meter västerut föreslås att gång- och cykelvägen förläggs i direkt anslutning till väg 721 för att ta så lite

Genom att anlägga en gång- och cykelväg skapas dels ett sammanhängande gång- och cykelstråk från Skärhamn i sydväst till Myggenäs i nordost och dels en mer trafiksäker

Naturvärdesklass: Visst naturvärde knutet till permanent vattenföring vilket i sig bidrar till och skapar förutsättningar för biologisk mångfald.. I öster är bäcken

Resultaten från laboratorieanalyser av jord jämförs med Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark, känslig markanvändning, KM och mindre känslig

Ett vattendrag rinner längs med den södra sidan av väg 721, från längdmätning 0/770 till 0/430 där vattendraget korsar vägen via en trumma och rinner norrut för att sedan mynna

Idag utgör sträckan mellan Industrivägen och cirkulationsplatsen vid väg 721/723 en barriär för oskyddade trafikanter som vill ta sig till och från Skärhamn centrum, Breviks

• Passage över till södra sidan vid grusvägen som ansluter till Kroksdal. • Fortsatt förläggning på södra sidan fram

Andra synpunkter handlar om önskemål om en gång- och cykelväg från järnvägsövergången i Kumla kyrkby till Tärnabadet, att gång- och cykelvägen blir belyst samt anläggning av

I denna handling beskrivs åtgärder för Trafikverkets projekt Gång- och cykelväg, väg 70 Kumla kyrkby–Sala, åtgärder som inte kommer beröra utredningsområdet öster

Ett samrådsmöte med enskilt berörda hölls digitalt den 3 juni 2021 och samrådshandlingen fanns tillgänglig för synpunkter under perioden 31 maj–24 juni 2021 på Medborgarkontoret,

Detta utgör underlag för att Länsstyrelsen ska kunna fatta beslut om projektet innebär en betydande miljöpåverkan eller inte.. Efter samrådet tas en samrådsredogörelse fram,

Samråd i tidigt skede hölls den 13 februari 2020 med Länsstyrelsen i Västmanlands län, Sala kommun samt enskilda som kan antas bli särskilt berörda i Kumla församlingshus i Kumla