• No results found

NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen "

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen

KUNGÖRELSE 2018-01-16

Aktbilaga 16

Mål nr

M 6134-17 Avdelning 3

Anges vid kontakt med domstolen

Dok.Id 526660

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid

Box 1104

131 26 Nacka strand

Augustendalsvägen 20

08-561 656 30 08-561 657 99 måndag–fredag 08:00–16:30 E-post: mmd.nacka.avdelning3@dom.se

www.nackatingsratt.domstol.se

Mark- och miljödomstolen

Vid Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, har Staten genom Trafikverket Region Stockholm ansökt om tillstånd till vattenverksamhet för tillfällig grundvattensänkning i samband med byggnation av ny tunnel för gång- och cykeltrafik inom ramen för projekt Mälarbanan. Verksamheten uppges beröra fastigheten Stockholm Assar 1 m.fl. En miljökonsekvensbeskrivning har getts in. För behandling av ansökan kommer domstolen hålla huvudförhandling.

Synpunkter med anledning av ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen samt yrkanden om ersättning ska framställas skriftligen till Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, Box 1104, 131 26 Nacka strand eller via e-post mmd.nacka.avdelning3@dom.se senast den 20 februari 2018. Målets nummer M 6134-17 ska anges. Domstolen får avvisa senare framställda yrkanden om de inte har föranletts av exempelvis iakttagelser vid syn eller av andra omständigheter som förekommit under huvudförhandlingen.

Handlingarna i målet finns tillgängliga på domstolens kansli och hos aktförvararen

Therése Jernberg, Länsstyrelsen i Stockholms län, Regeringsgatan 66, 111 39 Stockholm, tel: 010- 223 1000, e-post: diarium.arkiv.stockholm@lansstyrelsen.se.

Kallelser och andra meddelanden införs i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet.

References

Related documents

[Kvinnan] har yrkat att Mark- och miljööverdomstolen, med ändring av mark- och miljödomstolens dom, ska upphäva länsstyrelsens beslut att inte bevilja strandskyddsdispens för

Med ändring av det överklagade beslutet upphäver mark- och miljödomstolen Stadsbyggnadsnämndens i Eskilstuna kommun beslut den 13 februari 2013, § 25, dnr 1277/2012, att bevilja

Bolaget stöder sitt ställningstagande till SNCR på den branschgemensamma utredning som SSVL (Stiftelsen för Skogsindustrins Vatten- och Luftvårds- forskning) har gjort. 1

Redogör för hur bergschakten för lagringssilos ska utföras, om den riskerar att medföra sprickbildning och skred från deponierna ut i Mälaren samt vilka försiktighetsåtgärder

De har sedan redovisat resultatet för huvudmannen och fått en bedömning/utlåtande från denne (se bedömningen/utlåtandet i bilaga till yttrandet). Av detta kan utläsas att

missvisande. Visserligen finns en mycket begränsad bebyggelse inom fritidsområdet, men den används för att området ska kunna nyttjas som fritidsområde och den är till sin

Genom att utesluta vissa ord i domen, eller att hänvisa till domar som inte är representativa för detta område tycker dom att Mark och Miljödomstolen ska följa deras pipa.. Jag

Vi konstaterar att det således inte råder något tvivel om att det är principiellt rimligt att föreskriva villkor för bolaget beträffande att minska de olägenheter från