• No results found

Trafikverket utreder E22 förbi Bergkvara

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Trafikverket utreder E22 förbi Bergkvara"

Copied!
1
7
0

Loading.... (view fulltext now)

Show more ( Page)

Full text

(1)

Insamling av personuppgift

För att informera om åtgärder som kan påverka dig har Trafikverket samlat in namn och adress till boende i närområde. Dessa uppgifter lagras hos Trafikverket så länge projektet pågår. Du har rätt att begära registerutdrag, rättelse, radering, begränsning av behandlingen och att invända mot behandlingen.

Personuppgiftsansvarig är Trafikverket, organisationsnummer 202100-6297.

Adress: Trafikverket, 781 89 Borlänge. Telefon: 0771-921 921

www.trafikverket.se/gdpr Dataskyddsombudet nås på samma adress. Du kan klaga hos Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm. www.datainspektionen.se

INFORMATION • E22 FÖRBI BERGKVARA • HÖSTEN 2021

Arkeologi i ert närområde

Området som utreds för ny förbifart ligger i ett arkeologiskt och kulturhistoriskt intressant område.

Den arkeologiska utredningen ska fastställa vilka synliga fornlämningar som kan påverkas av vägprojektet och ge Länsstyrelsen beslutsunderlag inför fortsatta åtgärder.

Den arkeologiska utredningen kan komma att genomföras på eller i närheten av er fastighet. Vår konsult Arkeologerna har enligt 34§ Väglagen rätt att få tillträde till berörda fastigheter. Arbetet består endast av syn i fält vilket innebär att inga fysiska ingrepp kommer att utföras.

Kommande fältarbeten

Geotekniska undersökningar kommer också att utföras under hösten 2021. Berörda fastigsägare kommer att bli kontaktade separat.

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Ronnebygatan 2, Lovisa Bjarting, Annika Helander, utförande konsult 371 32 Karlskrona. projektledare Trafikverket. Telefon: 010-480 81 50

www.trafikverket.se lovisa.bjarting@trafikverket.se Alf Ericsson, utförande konsult

Telefon: 0771-921 921 Telefon: 010-480 81 46

Trafikverket utreder E22 förbi Bergkvara

Trafikverket planerar en ny vägsträckning för E22 förbi Bergkvara för att förbättra både framkomlighet och trafiksäkerhet. Som en del av detta arbete genomförs en arkeologisk utredning under september och oktober år 2021. Denna information riktar sig till er vars fastighet ligger i området.

Samråd

Inom lokaliseringsutredningen förbereds ett tredje samråd. Till dess finns material från sommarens samråd på Trafikverkets hemsida.

Läs mer på trafikverket.se/e22bergkvara

References

Related documents

Eftersom alla i projektet har tillgång till samma information kommer kommunikationen mellan de.. inblandade parterna i projektet förbättras vilket kan leda till

För att en tidig marknadsdialog ska utmynna i goda effekter och leda till goda resultat i senare skeden avseende innovation och utveckling i första hand, så är det av största vikt

Försörjningskvot (åldersindelad) 12 per kommun kan tas fram från flera olika datafiler och jämförelser har gjorts så att de är konsistenta med varandra, tex i fallet med den

”Projektaktuellt Västlänken” visar fel detaljer för bland annat service- tunnlar och ventilationsschakt på ett par platser.. Vi

För att informera om åtgärder som kan påverka dig har Trafikverket samlat in namn och adress till boende i närområde.. Dessa uppgifter lagras hos Trafikverket så länge

För att informera om åtgärder som kan påverka dig har Trafikverket samlat in namn och adress till boende i närområde.. Dessa uppgifter lagras hos Trafikverket så länge

För att informera om åtgärder som kan påverka dig har Trafikverket samlat in namn och adress till boende i närområde.. Dessa uppgifter lagras hos Trafikverket så länge

För att informera om åtgärder som kan påverka dig har Trafikverket samlat in namn och adress till boende i närområde.. Dessa uppgifter lagras hos Trafikverket så länge

Väg Geoteknik Landskap Natur Kultur Miljö,

För att informera om åtgärder som kan påverka dig har Trafikverket samlat in namn och adress till boende i närområde.. Dessa uppgifter lagras hos Trafikverket så länge

MKN finns för bedömning av kemisk vattenkvalitet (för ett antal av EU prioriterade ämnen) samt för bedömning av ekologisk kvalitet för särskilt förorenande ämnen (för ett antal

För att informera om åtgärder som kan påverka dig har Trafikverket samlat in namn och adress till boende i närområde.. Dessa uppgifter lagras hos Trafikverket så länge

För att informera om åtgärder som kan påverka dig har Trafikverket samlat in namn och adress till boende i närområde.. Dessa uppgifter lagras hos Trafikverket så länge

Underrättelse = Ja Alla underrättelser som satts till status Avslutad och överenskommen avvikelse, hinder eller övrigt.. Anmält av beställare Underrättelser som har anmälts

Det primära för att få nytänkande och utveckling i upphandlingarna är att i förfrågningsunderlagen skapa utrymme för leverantörerna att kunna erbjuda ny teknik, nya metoder,

- Från politisk horisont lyfts Samhällsbyggandssektorn fram som viktig på såväl kort som lång sikt. Kring detta råder en bred politisk enighet vilket indikerar att det kommer

- Från politisk horisont lyfts Samhällsbyggandssektorn fram som viktig på såväl kort som lång sikt. Kring detta råder en bred politisk enighet vilket indikerar att det kommer

‒ Hantering och förbättring av kvalitet ” från ax till limpa ” avseende såväl projekteringsuppdrag som för entreprenader.. ‒ Bättre effekt med implementering

Till grund för bildandet av Trafikverket låg bland annat propositionen ”Framtidens resor och trans- porter - infrastruktur för hållbar tillväxt”.. I den angav Regeringen att

Samtidigt skapas ett lärande vad gäller affärsmodeller och vad som krävs för att alla entreprenader på sikt ska utföras med så hög produktivitet och så låga utsläpp som

Mot ovan bakgrund startas två delprojekt under 2017, dels detta kallat ”Uppföljning av arbetsrättsliga villkor i anläggningsprojekt” och dels ”Uppföljning av

Dela in texten i stycken på ett logiskt sätt, så att läsaren inte behöver ta till sig för mycket information på en gång.. Var generös med styckeindelningen, men tänk på

tanter från Trafikverket under de första hundra dagarna skulle träffa alla externa samarbetspartner, till exempel kommu­.. ner