• No results found

OLYCKSFALL I ARBETE ÅR 1933

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "OLYCKSFALL I ARBETE ÅR 1933"

Copied!
50
1
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Det här verket har digitaliserats vid Göteborgs universitetsbibliotek.

Alla tryckta texter är OCR-tolkade till maskinläsbar text. Det betyder att du kan söka och kopiera texten från dokumentet. Vissa äldre dokument med dåligt tryck kan vara svåra att OCR-tolka korrekt vilket medför att den OCR-tolkade texten kan innehålla fel och därför bör man visuellt jämföra med verkets bilder för att avgöra vad som är riktigt.

Th is work has been digitised at Gothenburg University Library.

All printed texts have been OCR-processed and converted to machine readable text.

Th is means that you can search and copy text from the document. Some early printed books are hard to OCR-process correctly and the text may contain errors, so one should always visually compare it with the images to determine what is correct.

01234567891011121314151617181920212223242526272829 CM

(2)
(3)
(4)

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK SOCIALSTATISTIK

OLYCKSFALL I ARBETE ÅR 1933

AV

RIKSFÖRSÄKRINGSANSTALTEN

KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

STOCKHOLM 1936 362983

(5)
(6)

Föreliggande redogörelse för Olycksfall i arbete år 1933, vilken utarbetats i enlighet med bestämmelserna i kungl. brevet den 21 december 1917, an­

sluter sig i huvudsak till motsvarande redogörelse för år 1932. I likhet med denna omfattar den nu föreliggande publikationen såväl riksförsäkringsan- staltens som de ömsesidiga olycksfallsförsäkringsbolagens statistiska material.

I publikationen ingår icke det statistiska material, som härleder sig från tillämpningen av lagen om försäkring för vissa yrkessjukdomar, vilken lag trädde i kraft den 1 januari 1930. Materialet ifråga har nämligen på grund av sin ringa omfattning icke ansetts ännu böra årligen offentliggöras.

Stockholm i juni 1936.

SAM LARSSON.

DAVID ÖSTRAND.

fl—362963

(7)

INNEHÅLLSFÖRTECKNING.

Olycksfall i arbete år 1933.

Text : Sida

Inledning... •... 7

1. Yrkesgruppsindelning... 7

2. Olycksfallsrisken och dess bestämmande... 7

3. Årsarbetare och lönesummor... 7

4. Anmälda olycksfall och därav föranledda ersättningar... 8

5. De skadades fördelning efter ålder...13

6. Olycksfallens fördelning efter skadans påföljd... 14

7. Olycksfallens orsaker ... 17

Sammanfattning på franska... 20

Tabeller: Tab. 1. Uppgifter om årsarbetare och olycksfall i arbete år 1933. a. Män... 24

b. Kvinnor... 28

c. Män och kvinnor. Riksförsäkringsanstalten...32

d. Män och kvinnor, ömsesidiga olycksfallsförsäkringsbolag .... 33

e. Vissa större specialgrupper... 34

Tab. 1 f. Ersättning för läkarvård m. m. från försäkringsinrättningarna på grund av olycksfall i arbete år 1933...39

Tab. 2. Frivillig försäkring för olycksfall utom arbete år 1933. a. Män ... 40

b. Kvinnor... lab. 3. Antal olycksfall i arbete år 1933, fördelade efter yrkesgrupp och de skadades ålder. a. Män. b. Kvinnor. (Ej publicerad för år 1933.) Tab. 4. Antal invaliditetsfall på grund av olycksfall i arbete år 1933, fördelade efter yrkesgrupp och inval id itetsgrad... 42

Tab. 5. Antal invaliditetsfall på grund av olycksfall i arbete år 1933, fördelade efter invaliditetsgrad och ålder...43

Tab. 6. Antal invaliditetsfall på grund av olycksfall i arbete år 1933, fördelade efter invaliditetsgrad och sjuktidens längd...44

Tab. 7. Antal invaliditetsfall på grund av olycksfall i arbete år 1933, fördelade efter invaliditetsgrad och olycksfallsorsak... 45

Tab. 8. Antal invaliditetsfall på grund av olycksfall i arbete år 1933, fördelade efter yrkesgrupp och skadad kroppsdel...46

Tab. 9. På grund av olycksfall i arbete år 1933 förolyckade män och kvinnor jämte deras ersättningsberättigade efterlevande, fördelade efter ålder vid den förolyckades död... 47

Tab. 10. Antal förlorade arbetsdagar per årsarbetare på grund av olycksfall i arbete år 1933, fördelade efter yrkesgrupp och olycksfallsorsak . . 48

Beteckningar för yrkesgrupper och olycksfallsorsaker .... ■... 50

TABLE DES MATIÈRES. Accidents du travail en 1933. Texte: Pages Introduction... 7

1. Classification des industries... 7

2. Le risque d’accident et sa détermination... 7

(8)

Pages

3. Ouvriers à l’année et salaires assurés... 7

4. Déclarations d’accidents et montants des indemnités accordées... 8

5. Répartition des victimes d’après l’âge... 13

6. Répartition des accidents d’après les conséquences de la lésion...14

7. Les causes des accidents...47

Résumé en français...20

Tableaux: Tabl. 1. Données sur les ouvriers à l'année et les accidents du travail en 1033. Grands patrons, sauf l’État. a. Hommes... 24

b. Femmes... 28

c. Assurances auprès de l’Office de l’État. Hommes et femmes... 32

d. Assurances auprès des sociétés mutuelles. Hommes et femmes ... 33

Col. 1: Industries. Col. 2—13: Assurance des indemnités en argent: col. 2, 3: Nombre des patrons, des ouvriers à l’année; col. 4: Montants des salaires assurés (en 1 000 cour.); col. 5—8: Nombre des accidents, des cas d’invalidité, des cas de décès, des jours de maladie; col. 9: Montants des indemnités de maladie en argent (en cour.); col. 10, 11: Valeurs des rentes viagères en cas d’invalidité, de décès (en cour.); col. 12: Montants des secours d’enterrement (en cour.); col. 13: Totaux des col. 9—12. Col. 14—18: Assurance des frais médicaux, etc. des établissements d’assu­ rance: col. 14: Nombre des ouvriers à l’année; col. 15: Montants des salaires assurés (en 1000 cour.); col. 16, 17: Nombre des accidents, des jours de maladie; col. 18: Frais médicaux, etc. (en cour.). e. Les groupes spéciaux les plus grands...34

Col. 1, 2: Industries. Col. 3: Sexe. Col. 4—15, voir Tabl. 1 a—1 d, col. 2—13. Tabl. 1 (suite) f. Frais médicaux, etc. des établissements d'assurance. Grands patrons, sauf l’État... Col. 1: Industries. Col. 26: Hommes, resp. Hommes et femmes, assu­ rances auprès de l’Office de l’État. Col. 7—11: Femmes, resp. Hommes et femmes, assurances auprès des sociétés mutuelles. Frais (en cour.) pour traitement hospitalier (col. 2, 7), autres frais médicaux (col. 3, 8), prothèses (col. 4, 9), certificats de médecin (col. 5, 10), totaux (col. 6, 11). Tabl. 2. Assurance facultative contre les accidents hors du travail. Grands patrons, l’État non compris. a. Hommes... ... b. Femmes ... ... Col. 1—18, voir Tabl. 1 a—1 d, col. 1—18. Tabl. 3. Nombre des accidents du travail en 1933, répartis d’après les industries et l'âge des victimes, a. Hommes, b. Femmes. (Ce tableau n’est pas publié pour l’année 1933.) Tabl. 4. Nombre des cas d'invalidité par suite d'accidents du travail en 1933, répartis d’après les industries et le degré d'invalidité. Tous les patrons. Hommes et femmes . '... ...42

Col. 1: Industries. Col. 2: Nombre des ouvriers à l’année. Col. 312: Degré d’invalidité. Col. 13, 14: Totaux des invalides, des pourcents d’invalidité. Col. 15, 16: Nombre des pourcents d’invalidité par invalide, par 100 ouvriers à l’année. Tabl. 5. Nombre des cas d’invalidité par suite d'accidents du travail en 1933, répartis d’après le degré d’invalidité et l’âge. Tous les patrons. Hommes et femmes...43

(9)

Col. 1: Degré d’invalidité. Col. 2—14: Age: col. 2: au-dessous de 15 ans;

col. 3: de 15 à 19 ans; et ainsi de suite; col. 14: 70 ans et au-dessus.

Col. 15: Totaux.

TabL 6. Nombre des cas d'invalidité par suite d'accidents du travail en 1983, répartis d'après le degré d’invalidité et la durée de la maladie. Tous les patrons. Hommes et femmes...44 Col. 1: Durée de la maladie (en semaines). Col. 2—11: Degré d’invalidité.

Col. 12—14: Totaux des invalides, des pourcents d’invalidité, des jours de maladie. Col. 15: Nombre des pourcents d’invalidité par invalide.

Tabl. 7. Nombre des cas d’invalidité par suite d’accidents du travail en 1983, répartis d’après le degré d’invalidité et les causes des accidents. Tous les patrons. Hommes et femmes...45 Col. 1: Degré d’invalidité. Col. 2—25: Causes des accidents (voir p. 51).

Col. 26: Totaux.

Tabl. 8. Nombre des cas d’invalidité par suite d’accidents du travail en 1933, répartis d’après les industries et la partie du corps lésée. Tous les patrons.

Hommes et femmes...46 Col. 1: Industries. Col. 2: Lésions de la tête autres que celles de l’œil.

Col. 3: Lésions de l’œil. Col. 4: Lésions de l’épaule ou du bras. Col. 5:

Lésions de la main. Col. 6: Lésions des doigts. Col. 7: Lésions de la hanche ou de la jambe. Col. 8 : Lésions du pied. Col. 9 : Lésions du cou, de la poitrine ou du dos. Col. 10: Lésions du ventre, des lombes ou du bassin. Col. 11 : Lésions des organes intérieurs de la poitrine ou du ventre. Col. 12: Hernies. Col. 13: Lésions du système nerveux.

Col. 14, 15: Lésions de plusieurs parties du corps: col. 14: des extrémités seules ; col. 15 : Autres lésions. Col. 16 : Lésions se rapportant au corps dans son ensemble. Col. 17: Lésions diverses. Col. 18: Totaux.

Tabl. 9. Hommes et femmes décédés par suite d’accidents du travail en 1983 et leurs survivants ayant droit à une rente viagère, d’après l'âge à l’occasion du décès de la victime. Tous les patrons...47 Col. 1: Age à l’occasion du décès de la victime. Ans. Col. 2—15: Nombre

des décédés: col. 2—8: Hommes: col. 2: Ne laissant pas de survivants;

col. 3—7: Laissant des survivants: col. 3: femme, non enfants; col. 4:

femme et enfants; col. 5: enfants, non femme; col. 6: père, mère, ni femme, ni enfants; col. 7: Totaux des col. 3—6; col. 8: Totaux des col.

2—6; col. 9—15: Femmes: col. 9: Ne laissant pas de survivants; col.

10—14: Laissant des survivants: col. 10: mari, non enfants; col. 11: mari et enfants; col. 12: enfants, non mari; col. 13: père, mère, ni mari, ni enfants; col. 14: Totaux des col. 10—13; col. 15: Totaux des col. 9—13.

Col. 16—23: Nombre des survivants: col. 16, 17: Veuves: col. 16; sans enfants; col. 17: avec enfants; col. 18, 19: Veufs: col. 18: sans enfants;

col. 19: avec enfants; col. 20, 21: Enfants. La victime est le père (col.

20), la mère (col. 21) des enfants; col. 22: Pères; col. 23: Mères.

Tabl. 10. Nombre des jours de travail perdus par suite d’accidents du travail en 1983 par ouvrier à l’année, avec répartition d'après les industries et les causes des accidents. Grands patrons, sauf l’État. Hommes et femmes . . 48 Col. 1, 34: Industries. Col. 2: Nombre des ouvriers à l’année. Col. 3—26:

Causes des accidents (voir p. 51). Col. 27—30: Nombre des jours de travail perdus par ouvrier à l’année par suite de maladie (col. 27), d’invalidité (col. 28), de décès (col. 29), totaux (col. 30). Col. 31:

Nombre des accidents. Col. 32: Nombre des accidents par 100 ouvriers à Tannée. Col. 33: Nombre des jours de travail perdus par accident.

Désignations des industries et des causes d'accidents 51

(10)

INLEDNING.

I publikationen »Olycksfall i arbete år 1918» lämnades en redogörelse för bl. a. det olycksfallsstatistiska materialet, de ersättningar, som skola utgå enligt olycksfallsförsäkringslagen, samt förekommande försäkringsformer. Be­

träffande dessa förhållanden hänvisas därför till nämnda publikation sid.

1—6. För vissa från och med åren 1920, 1923, 1927 och 1929 vidtagna lag­

ändringar har redogjorts i »Olycksfall i arbete» år 1920, sid. 7, år 1923, sid. 7, år 1927, sid. 7 och år 1929, sid. 7.

Vid beräkningen av livräntors kapitalvärden hava tillämpats de grunder, som fastställts genom kungl. brev den 23 december 1932. Dessa grunder även­

som enligt dem utarbetade kapitalvärdestabeller äro återgivna på sid. 218—224 i det reviderade sexårssammandraget »Olycksfall i arbete åren 1923—1928».

Verksamhet enligt lagen om försäkring för olycksfall i arbete bedrevs un­

der år 1933, förutom av riksförsäkringsanstalten, av 10 ömsesidiga olycks- fallsförsäkringsbolag.

1. ïrkesgruppsindelning.

Den indelning i yrkesgrupper, som för försäkringsverksamhetens bedrivande utarbetats inom riksförsäkringsanstalten, och som även lagts till grund för olycksfallsstatistiken, är en indelning efter arbetsföretagens art. Yrkesgrupps- förteckningen omfattar 20 huvudgrupper, 99 undergrupper och omkring 600 specialgrupper. En förteckning över huvud- och undergrupper återfinnes å sid. 48, varest även den i tabellbilagorna använda beteckningen för de olika grupperna finnes angiven. Se för övrigt »Olycksfall i arbete år 1918», sid. 6.

2. Olycksfallsrisken och dess bestämmande.

För undersökning av olycksfallens orsaker tillämpades redan i 1918 års olycksfall sstatistik ett riskmått, vilket angav antalet förlorade arbetsdagar per årsarbetare (Ic), och beräknades ur formeln

där ns betecknar antalet sjukdagar, antalet invaliditetsprocent och nd an­

talet dödsfall, som förorsakats av de olycksfall i arbete, vilka inträffat inom en viss yrkesgrupp, omfattande JY årsarbetare. Därvid har antagits, att en sjuktid av 365 dagar motsvarar 300 arbetsdagar. Se för övrigt »Olycksfall i arbete år 1918», sid. 7—10.

3. Årsarbetare och lönesummor.

För härledande av vid olika tider och för olika yrkesgrupper med varandra fullt jämförliga uttryck för olycksfallsrisken erfordras, att de till grund härför liggande jämförelsetalen äro av samma art vid olika tider och för olika yrkesgrupper. Ett bland de mera betydelsefulla jämförelsetal, som härvid komma till användning, är antalet årsarbetare, som i förevarande

(11)

statistik definieras såsom 300 dagsverken. Såsom dagsverke har därvid i regel räknats varje dag, som försäkrad arbetare varit i arbete hos arbets­

givaren, oberoende av huru stor del av dagen han arbetat. I en del fall har emellertid uppgift erhållits om antalet arbetstimmar, och en årsarbetare har i sådana fall definierats såsom ett visst antal arbetstimmar, för de flesta yrken 2 400.

Antalet årsarbetare, som under år 1933 omfattats av den obligatoriska försäkringen, framgår ur följande tabell, varest även angivits lönesummorna för hos större arbetsgivare anställda arbetare, beträffande vilka uppgifter härom finnas tillgängliga.

Tab. A. Årsarbetare och löner.

Större arbetsgivare

Mindre

arbetsgivare Staten Summa

Antal årsarbetare... 969 978 409 424 135 270 1 514 672 Män... 693 870 171 089 114 918 979 877 Kvinnor... 276 108 238335 20 352 534 795

Lönesumma i tusental kronor .... 2001876

Män... 1 543 841 ___ ___ _

Kvinnor... 458 035

För hos större arbetsgivare anställda arbetare uppgår den genomsnittliga årliga arbetsförtjänsten, beräknad på sätt, som i lagen om försäkring för olycksfall i arbete föreskrives, till kronor 2 225 för män och till kronor 1 659 för, kvinnor.

Arsarbetarantalet för hos större arbetsgivare anställda arbetare företer i jämförelse med år 1932 en minskning av 1-0 %. För arbetare, anställda hos mindre arbetsgivare, är minskningen 2'6 <&, under det att de statsanställda redovisas med ett 3-9 % högre antal än 1932. Sistnämnda ökning hänför sig så gott som uteslutande till statens arbetslöshetskommissions arbetare.

Fördelningen på olika försäkringsformer av antalet årsarbetare hos större arbetsgivare framgår ur tab. B.

Tab. B. Antal årsarbetare, fördelade efter försäkringsform.

Större arbetsgivare.

Försäkringsform

Antal årsarbetare

Män Kvinnor Summa

Arbetare enligt lagen

olycksfall i arbete...

*

693 870 276108 969 978

olycksfall utom arbete... 63 374 18 299 81 673 Annan arbetare än i lagen avses

olycksfall i arbete... 691 190 881 olycksfall utom arbete... 121 32 153

4. Anmälda olycksfall och därav föranledda ersättningar.

Antalet olycksfall i arbete under år 1933, som enligt kungl. kungörelsen den 9 november 1928 anmälts till riksförsäkringsanstalten, har uppgått till

(12)

116 841, av vilka 43 919 omfattas av försäkringar i ömsesidiga olycksfalls- försäbringsbolag.

Olycksfallens fördelning efter de skadades kön för olika grupper av ar­

betsgivare framgår av efterföljande tab. G.

Tab. C. Olycksfallens fördelning efter de skadades kön för olika grupper av arbetsgivare.

De skadades arbetsgivare

Antal olycksfall

Män Kvinnor Summa

Större arbetsgivare ...

Mindre » ...

Staten ...

Samtliga

75 969 17 286 11402

7 034 4 789 ,

361

83 003 22 075 11 763

IOi 657 12184 116841

I jämförelse med år 1932 utvisar antalet anmälda olycksfall i arbete en ökning av T3 % För arbetare bos större arbetsgivare har antalet olycksfall minskat med 2 4 %, varemot olycksfallen bland arbetare hos mindre arbets­

givare ökat med 10’4 %. För de statsanställda har antalet olycksfall ökat med ej mindre än 14'1 %, en ökning, som väsentligen är att hänföra till de av statens arbetslöshetskommission sysselsatta arbetarna.

I olycksfallsstatistiken för några föregående år hava meddelats resultaten av undersökningar, som verkställts i syfte att utröna, huru arbetsgivarnas skyldighet att anmäla inträffade olycksfall fullgjorts i avseende på den tid, som förflutit från tidpunkten för olycksfallet till den dag, då anmälan om olycksfallet inkom till vederbörande försäkringsinrättning. En liknande undersökning har verkställts för olycksfall, som inträffat under år 1933.

Resultatet härav har sammanställts i tab. D.

Tab. D. Olycksfallens fördelning efter den tid, som förflutit från dagen för olycksfallet till den dag, då anmälan om olycksfallet inkom till försäkrings-

inrättningen.

Period efter olycksfallet, varnndcr anmälan inkom till försäkringsinrättningen

O lycksfall ho S Samtliga olycksfall

(exkl. staten) större arbetsgivare mindre arbetsgivare

Antal % Antal % Antal %

l:a veckan... 31095 37-5 7 384 33-4 38 479 36-«

2:a > ... 23 926 28-8 5 925 26'8 29 851 28-4

3:e » ... 11235 13-5 3173 14-4 14 408 13-7

4:e » ... 5 855 7-1 1871 8-5 7 726 7-4

5:e » ... 3 392 4-1 1088 4-9 4 480 4-3

6:e—9:e > ... 4 529 5'5 1559 7-1 6 088 5-8

10:e—13:e » ... 1 347 1-6 484 2-2 1831 1-7

2:a kvartalet... 1188 1-4 405 1-8 1593 1-5

3:e > ... 266 0-3 109 0-5 375 0-4

4:e > ... 102 0-1 34 0-2 136 0'1

Senare ... 68 o-l 43 0-2 111 0-1

Summa 83003 IOOo 22075 100'o 105078 100- o

(13)

Såsom synes av tabellen anmäla de större arbetsgivarna olycksfallen snab­

bare än de mindre. För övrigt förete de olika år, för vilka nu berörda undersökning utförts, i stort sett samma fördelning av olycksfallen, vilket framgår ur följande sammanställning.

Antal inom olika perioder anmälda olycksfall i ^ ar samtliga olycksfall

Period År 1918 År 1922 År 1925 År 1928 År 1929 År 1933

Inom 1 vecka... : . . 37'8 39'0 37'2 35'7 35'2 36'fi

> 2 veckor... 66 9 68'0 67'0 G5'3 63'7 65'0

> 3 > 79-5 79-9 79-6 78’1 77-0 78'7

> 4 » 85'S 86'3 86'2 84-7 84-1 86'1

> l:a kvartalet... 97'0 97'5 97'7 97'7 97'2 97'9

olycksfall hos större arbetsgivare. För bos större arbetsgivare inträf­

fade olycksfall och därav föranledda ersättningar hava fullständiga uppgifter sammanförts i tab. 1 a—1 f samt 2 a och 2 b.

Tab. 1 innehåller för varje undergrupp de data, som äro erforderliga för fastställande av försäkringsavgifter för ifrågavarande grupper.

Tab. 1 a, b (sid. 24—31). Angående betydelsen av i kol. 1 förekommande yrkesgruppsbeteckning se sid. 50. Kol. 2—13 innehålla uppgifter rörande årsarbetare och lönesummor, som omfattas av den obligatoriska olycksfalls­

försäkringen, samt på grund av denna försäkring utgående ersättningar en­

ligt 6 § första stycket 1 b) och 2 a) samt enligt 7 § i olycksfallsförsäk­

ringslagen. Härvid har hänsyn till avdrag enligt 10 § icke tagits. Kol. 2 angiver summan av antalet arbetsgivare inom varje särskild specialgrupp.

Varje arbetsgivare har härvid medräknats lika många gånger som antalet specialgrupper, inom vilka han bedriver verksamhet. Undantag från denna regel bildar det fall, att arbetsgivaren utom annan verksamhet har kontors- eller hushållspersonal anställd, under vilka förhållanden han endast hänförts till specialgruppen för förstnämnda verksamhet. I det i kol. 5 angivna antalet olycksfall ingår även antalet invaliditets- och dödsfall enligt kol. 6 och 7. Vid beräkningen av antalet sjukdagar (kol. 8) har varje dag, under vilken den skadades arbetsförmåga på grund av sjukdom varit nedsatt exempelvis med hälften, räknats som en halv sjukdag. Kapitalvärdena av invalidlivräntor och livräntor till efterlevande (kol. 10—11) hava angivits vid tidpunkten för invaliditetens inträdande resp. tidpunkten för dödsfallet och beräknats i över­

ensstämmelse med förenämnda för riksförsäkringsanstalten fastställda grunder, för vilka redogjorts i publikationen »Olycksfall i arbete åren 1923—1928». Då i nämnda grunder hänsyn redan tagits till reaktivering (avtagande invaliditet), hava invalidlivräntornas kapitalvärden beräknats på grundval av den invali- ditetsgrad, som var rådande vid livräntans början. I de fall, då särskilt tillägg till livräntan beviljats, motsvarande den sannolika årliga kostnaden för förnyelse av proteser, har kapitalvärdet av detta tillägg inräknats i det i kol. 10 angivna beloppet. Kol. 14—18 innehålla uppgifter avseende försäk­

ring med rätt till ersättning från försäkringsinrättningen för läkarvård m. m. (ersättningar enligt 6 § första stycket 1 a) och 2 b) samt tredje och fjärde stycket).

Tab. 1 c, d (sid. 32, 33) innehålla samma uppgifter som tab. 1 a och 1 b gemensamt för män och kvinnor, ehuru uppgifterna uppdelats endast på huvudgrupper, men särskilts för riksförsäkringsanstalten och de ömsesidiga oly ck sfallsförsäkringsbolagen.

(14)

Tab. 1 e (sid. 34—38) upptager vissa av de i tab. 1 a och 1 b meddelade uppgifterna för specialgrupper med ett årsarbetarantal av i regel 1000 och däröver.

Tab. 1 f (sid. 39) innehåller för de 20 huvudgrupperna en uppdelning av de i tab. 1 a—1 d angivna kostnaderna för läkarvård m. m. på kostnader för sjukhusvård, övrig läkarvård, proteser och läkarintyg. Under rubriken

»övrig läkarvård» (kol. 3 och 8) hava även upptagits kostnader för läkeme­

del, transportkostnader och övriga av den skadades vård föranledda kost­

nader, som icke äro hänförliga till annan rubrik. Kol. 4 och 9 innehålla kostnader för de särskilda hjälpmedel, som tillerkänts enligt 6 § 1). a) i olycksfallsförsäkringslagen, varemot kostnaden för förnyelse av sådana hjälp­

medel icke inräknats här, enär kapitalvärdet av sistnämnda kostnad redan upptagits i kol. 10 av tab. 1 a och 1 b.

1 tab. E lämnas en sammanställning av den genomsnittliga storleken _ per årsarbetare, per 1 000 kronors avlöningssumma, per olycksfall och per sjuk­

dag av ersättningarna enligt tab. 1.

Tab. E. Genomsnittlig storlek av olika ersättningar på grund av olycksfall i arbete.

Slag av ersättning

Ersättning i kronor per

årsarbetare

1000 kronors

avlönings- olycksfall sjukdag

M Kv M Kv M Kv M Kv

Sjukpenning... 8-12 1-44 365 0-87 74-17 56-67 3-63 2-65 Läkarvård... 4-08 l-oo 190 0-62 36'5 6 37-49 1-84 1-82 Ersättning på grund av invaliditet . 8’86 1-42 3'98 0-85 80-97 55’57

ErBättning på grund av dödsfall . . 2-75 0-06 1-24 0-04 25-14 2-47

Summa kronor 23- s i 3-91 IO- 77 2-38 216-84 152so _ För kapitalvärdet av invalidlivräntorna erhålles ett genomsnittsvärde per invaliditetsfall av 3 874 kronor för man och 2 715 kronor för kvinna. För dödsfallsersättningarna, begravningshjälpen inberäknad, befinnas motsvarande medelvärden utgöra resp. 6 822 och 1 160 kronor.

Tab. 2 a, b (sid. 40,41). Dessa tabeller innehålla uppgifter rörande fri­

villig försäkring för olycksfall utom arbete. Såsom framgår av tabellerna, har ifrågavarande försäkring omfattat 63 374 manliga och 18 299 kvinnliga årsarbetare. En fördelning av de i kol. 18 angivna kostnaderna för läkar­

vård m. m. på olika slag av vård ger följande resultat:

Män Kvinnor Snmma

Sjukhusvård...Kr. 5 317 1301 6 618 Övrig läkarvård... » 30 810 5113 35 923 Proteser... » 688 375 1063 Läkarintyg... » 6 766 1 049 7 81i>

Summa Kr. 43 581 7 838 51419

j-2—362983

(15)

Olycksfall hos mindre arbetsgivare. Med hänsyn till att de uppgifter rörande arbetare, anställda hos mindre arbetsgivare, som ingivas till riks- försäkringsanstalten, i allmänhet äro av mera summarisk karaktär, har det icke ansetts motiverat att för varje år utföra en detaljerad bearbetning av ifrågavarande uppgifter. För den undersökning av riskförhållandena bland de mindre arbetsgivarnas arbetare, som verkställts för åren 1922 och 1923, har en närmare redogörelse lämnats i femårssammandraget »Olycksfall i arbete åren 1918—1922». Här meddelas endast några summariska uppgifter rörande antal olycksfall och därav föranledda ersättningar.

Antal olycksfall i arbete hos mindre arbetsgivare framgår av följande sammanställning:

Män Kvinnor Summa

Samtliga olycksfall... . . . . 17 286 4 789 22 075

Härav invaliditetsfall .... .... 729 181 910

och dödsfall... .... 81 10 91

Storleken av de ersättningar, som på grund av den obligatoriska försäk­

ringen tillerkänts i anledning av olycksfall hos mindre arbetsgivare, fram­

går av tab. F.

Tab. F. Ersättningar på grund av olycksfall i arbete hos mindre arbets­

givare.

Sjukpen-

Kapitalvärden av liv­

räntor i anledning av

t

Begrav- Kostnad för läkar-

Summa ersättnin- Försäkringsinrättning ning

Kr.

ningshjälp Kr.

invaliditet Kr.

död Kr.

vård m. m.

Kr.

gar Kr.

Riksförsäkringsansialten 1093415 2403515 282891 11 317 883 570 4 674 708 Män... 904 175 2 089 121 269 708 10 269 683 550 3 956 823 Kvinnor... 189 240 314 394 13183 1048 200 020 717 885 ! Ömsesidiga bolag .... 179102 203099 20447 1305 140180 544 133

Män... 160 559 191 118 20 447 1305 121712 495 141 Kvinnor... 18 543 11981 18 468 48 992 Samtliga 1272517 2606 614 303338 12622 1023 750 5 218841

Fördelningen av läkarvårdskostnaderna på olika slag av vård m. m. fram­

går av följande sammanställning:

Män Kvinnor Summa

Sjukhusvård...Kr. 97 647 30 941 128 588 Övrig läkarvård... » 571537 152 355 723 892 Proteser... » 13 798 2 989 16 787 Läkarintyg... > 122 280 32 203 154 483

Summa Kr. 805202 218488 1023750

(16)

Olycksfall bland statsanställd personal. I likhet med hos mindre arbets-

§ i vare inträffade olycksfall hava icke heller de olycksfall, som inträffat bland en statsanställda personalen, gjorts till föremål för bearbetning i den ut­

sträckning, som kommit uppgifterna rörande olycksfall och arbetare hos större arbetsgivare till del.

Iför huvudparten av den statsanställda personalen inflyta nämligen icke till riksförsäkringsanstalten några fullständiga uppgifter om sjukersättningar, som utgått på grund av olycksfall i arbete, ej heller om sjuktidens längd.

För invaliditets- och dödsfall inkomma däremot fullständiga uppgifter.

Antal olycksfall bland statsanställd personal och deras fördelning efter kön m. m. framgår av följande sammanställning:

Män Kvinnor Summa

Samtliga olycksfall . . . . 11 402 364 11 763

Härav invaliditetsfill . * . . 209 8 217

och dödsfall... . . 39 1 40

1 tab. Gr meddelas en sammanställning av de belopp, till vilka invalidi­

tets- och dödsfallsersättningarna uppgått, varvid uppgifterna för var och en av de större statsinstitutionerna angivits särskilt.

Tab. G. Ersättning på grund av invaliditets- och dödsfall bland statens arbetare.

Institution

Antal års­

arbetare

Invaliditetsfall Dödsfall

Snmma ersätt­

ningar

Kr.

Antal inva- liditets-

fall

Kap.- värde av

invalid­

livräntor Kr.

Antal döds­

fall

Kap.- värde av

efter­

levande- livräntor

Kr.

Begrav­

nings- hjälp Kr.

Järnvägsstyrelsen... 30160 52 297 285 19 213 593 5 025 515 903

Generalpoststyrelseu .... 15 200 11 28115 28115

Telegrafstyrelsen... 16 337 6 27 474 2 26 232 600 54 306 Vattenfallsstyrelsen... 2 264 6 25 266 1 11493 215 36 974 Homänstvrelsen... 10 075 29 72 906 1 110 73016 Arbetslöshetskommissioncn . . 20 920 89 317 609 11 48 903 1 652 368 164 Övriga... 40 314 24 67 966 6 59 589 1620 129 175 Samtliga 135270 217 836 621 40 359 810. 9222 1205 653

5. De skadades fördelning efter ålder.

I 1931 års olycksfallsstatistik angavs i tab. 3 a och 3 b åldersfördelningen för de skadade inom varje särskild yrkesgrupp. Då det icke ansetts erfor­

derligt att utarbeta dessa fördelningstabeller för varje-år, återfinnas de icke i denna publikation.

(17)

6. Olycksfallens fördelning efter skadans pilföljd.

Av anmälda olycksfall i arbete, som inträffat under år 1933, hava 2 859 föranlett invaliditet och 426 den skadades död. Olycksfallens fördelning efter skadans påföljd, försäkringsinrättning, arbetsgivaregrupp och den skadades kön framgår ur tab. H.

Tab. H. Olycksfallens fördelning efter skadans påföljd m. m.

Samtliga olycksfall Invaliditetsfall Dödsfall

Rfa Bolag Summa Rfa Bolag Summa Rfa Bolag Summa

Större arbetsgivare . . 42214 40 789 83 003 1015 717 1 732 136 159 295 Män... 38 308 37 661 75 969 921 667 1 588 130 150 280 Kvinnor ... 3 906 3128 7 034 94 50 144 6 9 15 Mindre arbetsgivare . . 18 945 3130 22075 845 65 910 80 11 91 Män... 14 583 2 703 17 286 670 59 729 70 Jl 81 Kvinnor... 4 362 427 4 789 175 6 181 10 10 Staten ... 11 763 11 763 217 217 40 40 Män... 11402 11 402 209 209 39 39

Kvinnor... 361 361 8 8 1 1

Samtliga arbetsgivare . 72922 43919 116 841 2077 782 2859 256 170 426 Män... 64 293 40 364 104 657 1800 726 2 526 239 161 400 Kvinnor ... 8 629 3 555 12 184 277 56 333 17 9 26

Sjukdom. Någon fullständig uppdelning av olycksfallen efter sjuktidens längd har icke publicerats senare än i 1929 års olycksfallsstatistik. Det har nu synts vara av intresse att publicera en på grundval av 1933 års material utarbetad sjuklängdstabell. I tab. I och K hava, beträffande de under år 1933 hos större arbetsgivare inträffade olycksfallen, angivits antalen kvarvarande sjuka vid olika tidpunkter efter dagen för olycksfallet. Fall, där sjukdomen varat kortare tid än fyra dagar, hava icke medtagits, med hänsyn till att anmälningsskyldighet icke alltid föreligger beträffande dylika olycksfall.

Antalet sjuka under fjärde dagen efter olycksfallet utgjorde 72 275, vilket antal i tabellen reducerats till 10 000.

Tab. I. Sjuklängdstabell för de fem första veckorna efter oly clcs fallsdag en.

Större arbetsgivare (exld. staten).

Dag från olycksfallet

Antal kvar­

varande sjuka

Dag från olycksfallet

Antal kvar­

varande sjuka

Dag från olycksfallet

Antal kvar­

varande sjuka

4 10000 15 4 984 26 2 488

ö 9 712 16 4 637 27 2 346

6 9 311 17 4 351 28 2 214

7 8 826 18 4 085 29 2 087

8 8 255 19 3 831 30 1 971

9 7 729 20 3 598 31 1868

10 7 239 21 3 371 32 1 769

11 6 699 22 3155 33 1678

12 6 241 23 2 956 34 1599

13 5 787 24 2 789 35 1524

14 5 378 25 2 633 36 1450

(18)

Vid partiell nedsättning av arbetsförmågan bar räknats med »reducerad»

sjuktid. Om sålunda ett olycksfall föranlett exempelvis 50 dagars fullständig arbetsoförmåga och 50 dagars förlust av halva arbetsförmågan, har sjuktiden antagits utgöra 75 dagar. Vid uppgörande av sjuklängdstabellen har hänsyn icke tagits till att i en del fall någon tid förflutit fråD olycksfallet till första sjukdag.

Enligt 1928 års sjuklängdstabell för karensförsäkrade utgjorde antalet kvarvarande sjuka den trettiosjätte dagen efter dagen för olycksfallet 19 0 %.

Enligt 1929 års sjuklängdstabell utgjorde motsvarande antal 167 /. Denna väsentligen på karenstidens borttagande beroende skillnad har enligt den nu utarbetade sjuklängdstabellen ökats, i det att enligt densamma antalet kvarvarande sjuka den trettiosjätte dagen efter dagen för olycksfallet icke uppgår till mer än 14-5 %.

Ur tab. K, som är uppställd i överensstämmelse med tab. I, erbålles an­

talet kvarvarande sjuka vid början av varje vecka underlet första sjukåret.

I sådana fall, där sjukdomen varat längre tid än ett år, angives därefter antalet kvarvarande sjuka vid början av varje kvartal, varvid början av femte kvartalet sammanfaller med början av femtiotredje veckan. Även i denna tabell har antalet sjuka tjärde dagen efter olycksfallsdagen antagits utgöra 10 000.

Tab. K. Sjuklängdstabell för hela sjuldiden.

Större arbetsgivare (eockl■ staten).

Antal kvarvarande sjuka 4:e dagen efter dagen för olycksfallet antages = 10 000.

Vecka frän olycksfallet

Antal kvar­

varande sjuka

Vecka från olycksfallet

Antal kvar­

varande sjuka

Vecka från olycksfallet

Antal kvar­

varande sjuka

2 8 255 23 118 44 28

3 4 984 24 109 45 27

4 3 155 25 99 46 25

5 2 087 26 93 47 24

6 1450 27 84 48 23

7 1068 28 79 49 21

8 828 29 74 50 20

0 6:>5 30 00 51 19

10 545 31 64 52 18

11 455 32 60

12 380 33 56 Kvartal från

13 330 34 51 olycksfallet

14 288 35 48

15 253 30 45 5 17

16 226 37 42 6 9

17 204 38 40 7 5

18 183 39 38 8 3

19 166 40 37 9 1

20 153 41 34 10 1

21 140 42 32 11

22 128 43 30 12

I olycksfallsstatistiken för de senare åren har en mindre detaljerad för­

delning av olycksfallen med hänsyn till sjitktidens längd angivits. Mot­

svarande fördelning av de olycksfall, som under år 1933 inträffat hos större arbetsgivare, återfinnes i tab. L.

(19)

Tab. L. Antal olycksfall, fördelade efter sjuktidens längd.

Större arbetsgivare (exlcl. staten).

Sjuktidens läugd

Antal olycksfall

absolut i % av hela antalet

högst 1 vecka... 23 340 28-1 över 1 t. o. m. S veckor... 23 642 28-5

>2 > 3 > ... 13 218 15-9

>3 > 4 » ... 7 718 9-3

>4 > 5 > ... 4 605 5-fi högst 6 veckor... 72523 87'i över 5 t. o. m. 13 veckor... 8 402 10-1

>13 > 26 > ... 1 470 1-8

> 2G veckor t. o. m. 1 är... 482 0'fi

> 1 t. o. m. 2 år... 117 Ou

2 år... 9 0-0 över 5 veckor ... 10480 12-e

Tillsammans 83003 IOOo

Invaliditet. Uppgifter rörande invaliditetsfallen och deras fördelning efter olika synpunkter hava sammanställts i tabellerna 4—8. Tab. 4 (sid. 42) an­

giver fördelningen efter yrkesgrupp och invaliditetsgrad. Medelinvaliditets- graden utgör 22 4 %. Sambandet mellan invaliditetsgrad och ålder framgår ur tab. 5 (sid. 43).

I tab. M har gjorts en sammanställning av antalet olycksfall och invalidi- tetsfall inom olika åldrar, som träffat arbetare, anställda hos större och mindre arbetsgivare (ej staten). Av de i tabellens sista kolumn angivna siffrorna framgår, att invaliditetsrisken, beräknad i procent av samtliga olycks­

fall, i stort sett befinner sig i stigande med växande ålder.

Tab. M. Antal olycksfall och invaliditetsfall, fördelade efter den skadades ålder.

Större och mindre arbetsgivare (exlcl. staten).

Aider vid olycksfallet

Ar

Antal olycksfall Antal invaliditetsfall Invaliditetsfallen i pro­

cent av olycksfallen Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Till­

sammans

Under 15 ... . 403 68 471 12 3 15 3-0 4-4 3-2

15—19... 10131 2 397 12 528 147 24 171 1-5 l-o 1-4 20—24 ... 14 830 2 958 17 788 210 31 241 1'4 l-o 1-4 25—29 ... 14 596 1775 16 371 247 20 267 17 11 1-6 30-34 ... 12 310 1171 13 481 238 29 267 1-9 2-5 2-0 35—39 ... 10 235 783 11018 242 24 266 2’4 3-1 2-4 40—44 ... 8 078 731 8 809 226 26 252 2-8 3 g 2-9

45—49 .... 6 890 526 7 416 223 33 256 3-2 6-3 3‘5

50—54 ... 5 379 489 5 868 222 29 251 4-1 5‘9 4'3 55—59 ... 4 449 359 4 808 194 45 239 4-4 12'5 50 60-64 ... 2 825 218 3 043 157 22 179 5-6 10-1 5-9 65—69 ... 1444 113 1 557 126 16 142 87 14-2 9-1

70 och däröver 816 88 904 73 23 96 8-9 26-1 10-6

Aider okänd . . . 869 147 1 016

Samtliga 93255 11823 105 078 2317 325 2642 2s 2-7 25

(20)

Tab. 6 (sid. 44) angiver sambandet mellan invaliditetsgrad och sjuktidens längd. Såsom synes av tabellen, äger ett tydligt samband rum mellan dessa båda egenskaper. Ur tab. 7 (sid. 45) framgår dels antalet invaliditetsfall, som föranletts av olika olycksfallsorsaker, dels fördelningen efter invalidi­

tetsgrad för varje dylik orsak. Betydelsen av de bokstäver, som beteckna olycksfallsorsakerna, finnes angiven å sid. 50. Största antalet invaliditets­

fall har förorsakats av arbetsmaskiner (491 st.) samt handverktyg och enk­

lare redskap (452 st.), utgörande 17-2 resp. 15-8 % av samtliga. De av olika olycksfallsorsaker framkallade invaliditetsfallen förete icke obetydliga av­

vikelser i avseende på medelinvaliditetsgradens storlek. I tab. 8 (sid. 46) äro invaliditetsfallen fördelade efter yrkesgrupp och skadad kroppsdel.

Dödsfall. Tab. 9 (sid. 47) innehåller en översikt över de på grund av olycksfall i arbete förolyckade jämte deras ersättningsberättigade efterlevande (änkor, änklingar, barn under 16 år samt föräldrar), fördelade efter ålder vid den förolyckades död. Antalet dödsfall bland män utan ersättningsberättigad efterlevande uppgår till 149 och med sådan efterlevande till 251. Motsva­

rande siffror för de på grund av olycksfall avlidna kvinnorna utgöra 18 och 8.

I 83 fall hava de avlidna männen efterlämnat endast änka, i 1 fall änka jämte ersättningsberättigade föräldrar, i 123 fall änka jämte barn (det sam­

manlagda barnantalet utgör i dessa fäll 286), i 3 fäll änka, barn (sammanlagt 6 st.) och ersättningsberättigad fäder, i 2 fäll änka, barn (sammanlagt 3 st.) och ersättningsberättigad moder, i 13 fall endast barn (13 st.) och i 2 fäll barn (sammanlagt 2 st.) och ersättningsberättigade föräldrar.

För de 212 män, som efterlämnat änka, uppgår medelåldern vid dödsfallet till 47-7 och för änkorna till 44 6 år. Åldersskillnaden mellan de till följd av olycksfall avlidna männen och deras hustrur var sålunda 3-l år.

7. Olycksfallens orsaker.

Beträffande olycksfallens orsaker har en särskild undersökning genomförts, varav resultatet sammanställts i tab. 10 (sid. 48, 49).

För undersökningen i fråga har såsom riskmått använts antalet förlorade arbetsdagar per årsarbetare (se härom »Olycksfallsrisken och dess bestäm­

mande», sid. 7). Tabellen, som omfattar samtliga olycksfall hos större ar­

betsgivare, giver i sammanträngd form en fullständig bild av de angivna olycksfällsorsakernas andel i olycksfallsrisken inom varje särskild yrkes­

grupp. Ur tabellen framgår därjämte, huru stor del av den förlorade arbets­

tiden som härrör från sjukdom, invaliditet och död, dels för varje särskild yrkesgrupp, dels för varje särskild olycksfallsorsak. De olycksfall i arbete, som imder år 1933 träffat hos större arbetsgivare anställda arbetare, hava, under de gjorda förutsättningarna beträffande det tillämpade riskmåttet, för­

orsakat en förlust i arbetstid av 6'628 dagar per årsarbetare eller omkring 6 400 000 arbetsdagar. Av denna förlorade arbetstid har 218 % föranletts av sjukdom, 43'8 % av invaliditet och 34-4 % av den skadades död.

Som exempel på mera dominerande olycksfallsorsaker må följande nämnas:

Inom metallindustrien (grupp 3) äro arbetsmaskinerna (orsak C) den mest framträdande olycksfallsorsaken med 1-56 förlorade arbetsdagar per årsarbetare.

Liknande är förhållandet för grupp 2, malmförädJing, inom vilken grupp 1-74 förlorade arbetsdagar per årsarbetare komma på arbetsmaskinernas konto.

För träindustrien (grupp 6) är motsvarande siffra 5-94 eller mer än tredje­

delen av hela den förlorade arbetstiden inom gruppen. Handverktyg och enklare redskap (orsak D) göra sig särskilt gällande inom stenin­

dustrien (grupp 4) med 2-45, inom jordbruk och skogsbruk (grupp 5) med

(21)

1’67 och inom byggnadsverksamheten (grupp 12) med 2-33 förlorade arbets­

dagar per årsarbetare. Hissar, kranar och andra lyftverktyg (orsak E) hava inom sjöfartsgruppen (15) förorsakat en tidsförlust av 5-62 arbetsdagar. Inom denna grupp komma därjämte 9*13 förlorade arbetsdagar på sjöfartsolycks- fallen (orsak K) samt 4'21 dagar på halkning och fall (orsak T). För grup­

pen samfärdsel utom sjöfart (16) kommer mer än en fjärdedel av tids­

förlusten på vagnar, tillhörande spårbanor (orsak H). De elektriska olycks­

fallen (orsak N) hava inom kraft-, belysnings- och vattenverken (grupp 13) medfört en förlorad arbetstid av 124 dagar. Bland olycksfallsorsakerna inom gruvindustrien (grupp 1) framträda särskilt sammanstörtande av föremål och ställningar samt ras (orsak U 2) med 5-78 samt vagnar, tillhörande spårbanor (orsak H) med 4-34 förlorade arbetsdagar per årsarbetare.

Beträffande de 491 invaliditetsfall och 16 dödsfall, som förorsakats av arbetsmaskiner (C), har företagits en uppdelning efter de olika slag av maskiner, som förorsakat olycksfallen i fråga. Resultatet av denna uppdel­

ning har sammanställts i tab. AT. Av tabellen framgår bl. a., att kapital­

värdet av livräntor i anledning av ifrågavarande invaliditetsfall uppgår till 1 794 151 kronor och av livräntor till efterlevande (inkl. begravningshjälp) till 100 637 kronor. Anmärkningsvärd är den betydande anpart i antalet invaliditetsfall och härav föranledda ersättningar, som i likhet med de föregående åren kommer på cirkelsågarnas konto.

Tab. N. Invaliditets- och dödsfall, förorsakade av olika slay av arbetsmaskiner.

A n t a 1 Ersättningar på grund av

Summa

Kr.

Arbetsmaskin, som förorsakat olycksfallet

invali­

di fets- fall

döds­

fall

invali­

ditet Kr.

död

Kr.

I Skär- och huggmaskiner.

Band- och ramsågar... 8 30 937 30 937 Cirkelsågar... 173 4 589 578 7 973 597 551 Fräsmaskiner . . ■... 24 74 332 74 332 Hyvel-, stick-, spånt- och stämmaskiner... 48 163 094 163 094 Svarvar ... 10 2 30 819 30 799 61618 Borrmaskiner... 10 _ 36 468 36 468 Huggmaskiner... 7 40110 40 110 Saxar för maskindrift eller för hand med meka-

nisk anordning av större slag... 4 11010 _ 11010

Övriga skärmaskiner... 19 53 296 53 296

Smärgel-, slip-, poler- och putsmaskiner.

Smärgelmaskiner... 8 1 28 951 10 588 39 539 Slipmaskiner... 6 20 872 __ 20 872 Poler- och pntsmaskiner... 3 11 359 11359 Press- och stansverk.

För metaller... 13 _ 72 176 _ 72 176 Briketteringsmaskiner... 4 __ 16 021 __ 16 021 För läder, tyg, trä, papper och papp... 7 14 829 14 829 Övriga press- och stansverk... 8 25 767 -- 25 767

Valsverk.

För metall... 6 1 22 736 270 23 006 För papper, papp, filt och gummi... 10 2 48 962 31148 80110 Övriga valsverk... 10 43 498 43 498

References

Related documents

För hos större arbetsgivare anställda arbetare uppgår den genomsnittliga årliga arbetsförtjänsten, beräknad på sätt, som i Jagen om försäkring lör olycksfall i

Hor hos större arbetsgivare anställda arbetare uppgår den genomsnittliga årliga arbetsförtjänsten, beräknad på sätt, som i lagen om försäkring för olycksfall i

För hos större arbetsgivare anställda arbetare uppgår den genomsnittliga årliga arbetsförtjänsten, beräknad på sätt, som i lagen om försäkring för olycksfall i

För hos större arbetsgivare anställda arbetare uppgår den genomsnittliga årliga arbetsförtjänsten, beräknad på sätt, som i lagen om försäkring för olycksfall i

Antal invaliditetsfall på grund av olycksfall i arbete år 1954, fördelade efter yrkesgrupp och invaliditetsgrad.. Män

I ovan angivna 93 443 fall med högst en veckas sjuktid ingå dels 1 invali- ditetsfall och 338 dödsfall, i vilka invaliditetstillståndet eller döden inträtt utan föregående

Antal invaliditetsfall på grund av olycksfall i arbete år 1953, fördelade efter yrkesgrupp och invaliditetsgrad.... Antal invaliditetsfall på grund av olycksfall i arbete år

tiden som härrör från sjukdom, invaliditet och död, dels för varje särskild yrkesgrupp, dels för varje särskild olycksfallsorsak. De olycksfall i arbete, som under år 1947

j läkar- sjnk- j vård dagar m.. Antal invaliditetsfall på grund av olycksfall i arbete år 1948, fördelade efter yrkesgrupp och invaliditetsgrad... Män och kvinnor..

Antal förlorade arbetsdagar per årsarbetare på grund av olycksfall i arbete år 1943, fördelade efter yrkesgrupp och olyeksfallsorsak.. Uppgifter om yrkessjukdomar, som yppats under

Eör hos större arbetsgivare anställda arbetare uppgår den genomsnittliga årliga arbetsförtjänsten, beräknad på sätt, som i Jagen om försäkring för olycksfall i

hör hos stöne arbetsgivare anställda arbetare uppgår den genomsnittliga arliga arbetsförtjänsten, beräknad pa sätt, som i lagen om försäkring för olycksfall i

Antal invaliditetsfall på grund av olycksfall i arbete år 1929, fördelade efter yrkesgrupp och invaliditetsgrad.... Antal invaliditetsfall på grund av olycksfall i arbete år

För hos större arbetsgivare anställda arbetare uppgår den genomsnittliga årliga arbetsförtjänsten, beräknad på sätt, som i lagen om försäkring för olycksfall i

Större arbetsgivare (exlä.. Antal invaliditetsfall på grund av olycksfall i arbete år 1926, fördelade efter yrkesgrupp ocli invaliditetsgrad.. Män och kvinnor.. Antal

För hos större arbetsgivare anställda arbetare uppgår den genomsnittliga årliga arbetsförtjänsten, beräknad på sätt, som i lagen om försäkring för olycksfall i

För hos större arbetsgivare anställda arbetare uppgår den genomsnittliga årliga arbetsförtjänsten, beräknad på sätt, som i lagen om försäkring för olycksfall i

Större arbetsgivare (exkl.. antalet kvarstående sjuka vid olika tidpunkter efter dagen för olycksfallet. Det har icke ansetts erforderligt att publicera sådana tabeller varje år.

Större och mindre arbetsgivare (exhl.. Antal invaliditetsfall på grund av olycksfall i arbete år 1922, fördelade efter yrkesgrupp och invaliditetsgrad.. Män och kvinnor..

För hos större arbetsgivare anställda arbetare uppgår den genomsnittliga årliga arbetsförtjänsten, beräknad på sätt, som i lagen om försäkring för olycksfall i

Huru totala antalet olycksfall samt antalet årsarbetare och olycksfall inom industrier med känt antal årsarbetare fördela sig på olika yrkesgrupper under åren 1915 och 1916,

Huru totala antalet olycksfall samt antalet årsarbetare och olycksfall inom industrier med känt antal årsarbetare fördela sig på olika yrkesgrupper under åren 1912, 1913 och

mälda olycksfall i arbete, som under åren 1929—1933 träffat arbetare, å vilka olycksfallsförsäkringslagen obligatoriskt ägt tillämpning, har uppgått till 592 889.