§ 98 Yttrande - Överenskommelse kostnadsansvar hjälpmedel och medicintekniska produkter

Full text

(1)

Utses att justera Camilla Janson (S)

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 2021-08-31

kl. 09:00 Paragrafer §§ 98, 100 - 106

Underskrifter

Sekreterare ...

Sara Wiesner

Ordförande ...

Fredrik Kjos (M)

Justerare

...

Camilla Janson (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum: 2021-08-25

Datum för anslags

uppsättande: 2021-08-31 Datum för anslags nedtagande: 2021-09-21

Förvaringsplats för protokoll: Kommunledningskontoret

Underskrift

...

Sara Wiesner

Plats och tid Digitalt genom teams, 2021-08-25 14:00- 14:45

Ajournering

Ledamöter Tjänstgörande ersättare

Beslutande Fredrik Kjos, ordförande (M)

Camilla Janson, 2:e vice ordförande (S) Jan Stefanson (KD)

Lisa Edwards (C) Anders Åkerlind (M) Hans Åberg (L)

Jan-Erik Björk (KD) §§ 98-100, 102- 103 Andreas Åström (M)

Mary Svenberg (S) Annika Falk (S) Conny Timan (S) Sara Ridderstedt (MP) Katarina Olofsson (SD) Johan Silversjö (SD) Erik Karlsson (V)

Börje Wredén (L)

Karl-Erik Lindholm (KD) §§101, 104-106

Närvarande ersättare

Karl-Erik Lindholm (KD)§§ 98- 100, 102-103

Mattias Peterson (C) Marcus Sköld (M) Christina Brofalk (C) Paul Gustafsson (M) Catharina Andersson (S) Sven-Inge Nylund (S) Claus Engström (SD) Tomas Carneheim (V) Rolf Nersing (S) Bo Nersing (SD) Juan Chacon (S)

Mait Johansson (M) §§ 98-100, 102-103

(2)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sara Wiesner, Sekreterare Sara Lauri, Kanslichef

Thomas Lenell, Samhällsbyggnadschef Anders Nilfjord, Ekonomichef §101

Hannah Rydstedt Nencioni, Kultur- och friditschef §104 temaärende

Helena Austrell, Politisk sekreterare Socialdemokraterna Emil Eneblad, Politisk sekreterare Sverigedemokraterna

(3)

Utses att justera Camilla Janson (S)

Justeringens plats och tid Digitalt 2021-08-25 kl. Paragraf § 99

Underskrifter

Sekreterare ...

Sara Wiesner

Ordförande ...

Fredrik Kjos (M)

Justerare

...

Camilla Janson (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum: 2021-08-25

Datum för anslags uppsättande: 2021-08-25 Datum för anslags nedtagande: 2021-09-15

Förvaringsplats för protokoll: Kommunledningskontoret

Underskrift

...

Sara Wiesner

Plats och tid Digitalt genom teams, 2021-08-25 14:00- 14:45

Ajournering

Ledamöter Tjänstgörande ersättare

Beslutande Fredrik Kjos, ordförande (M)

Camilla Janson, 2:e vice ordförande (S) Jan Stefanson (KD)

Lisa Edwards (C) Anders Åkerlind (M) Hans Åberg (L)

Jan-Erik Björk (KD) §§ 98-100, 102- 103 Andreas Åström (M)

Mary Svenberg (S) Annika Falk (S) Conny Timan (S) Sara Ridderstedt (MP) Katarina Olofsson (SD) Johan Silversjö (SD) Erik Karlsson (V)

Börje Wredén (L)

Karl-Erik Lindholm (KD) §§101, 104-106

Närvarande ersättare

Karl-Erik Lindholm (KD)§§ 98- 100, 102-103

Mattias Peterson (C) Marcus Sköld (M) Christina Brofalk (C) Paul Gustafsson (M) Catharina Andersson (S) Sven-Inge Nylund (S) Claus Engström (SD) Tomas Carneheim (V) Rolf Nersing (S) Bo Nersing (SD) Juan Chacon (S)

Mait Johansson (M) §§ 98-100, 102-103

(4)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Övriga deltagare Ida Texell, Kommundirektör

Sara Wiesner, Sekreterare Sara Lauri, Kanslichef

Thomas Lenell, Samhällsbyggnadschef Anders Nilfjord, Ekonomichef §101

Hannah Rydstedt Nencioni, Kultur- och friditschef §104 temaärende

Helena Austrell, Politisk sekreterare Socialdemokraterna Emil Eneblad (SD), Politisk sekreterare Sverigedemokraterna

(5)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning

§ 98 Yttrande - Överenskommelse

kostnadsansvar hjälpmedel och medicintekniska produkter

6

§ 99 Yttrande över ansökan om nätkoncession för befintlig kraftledning Bålsta-Sigtuna genom Håbo, Sigtuna och Upplands-Bro kommuner

8

§ 100 Upphandlingsdokument - upphandling av groventreprenad för infrastruktur,

Trädgårdsstaden

10

§ 101 Förvärv av Finnsta 1:10 och Finnsta 1:269 12

§ 102 Lokalt Ungdomsråd 14

§ 103 Val av ny ledamot i styrelsen för E.ON Graninge Mälarkraft AB efter Göran Malmestedt (M)

15

§ 104 Rapporter 16

§ 105 Delegationsbeslut 17

§ 106 Anmälningar 18

(6)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 98 Yttrande - Överenskommelse kostnadsansvar hjälpmedel och medicintekniska produkter

Dnr KS 21/0081

Beslut

1. Kommunstyrelsen antar överenskommelse om kostnadsansvar mellan Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län för

förskrivningsbara hjälpmedel och förbrukningshjälpmedel samt för de medicintekniska produkter som används för vård och omsorg i särskilt boende, dagverksamhet, daglig verksamhet samt socialpsykiatriskt boende.

2. Kommunstyrelsen meddelar Storsthlm sitt ställningstagande senast 31 augusti 2021.

Sammanfattning

Region Stockholm och Storsthlm har i samverkan tagit fram ett förslag till överenskommelse om fördelning av kostnadsansvar för förskrivningsbara hjälpmedel, förbrukningshjälpmedel samt för medicintekniska produkter som används för vård och omsorg i särskilt boende, dagverksamhet, daglig

verksamhet samt socialpsykiatriskt boende. Förslaget innebär en revidering och sammanslagning av tidigare överenskommelser i syfte att förtydliga

fördelningen av kostnadsansvar mellan Region Stockholm och kommunerna.

Utgångspunkten i revideringen har varit att förändringarna ska vara så kostnadsneutrala som möjligt. En samverkansorganisation,

Hjälpmedelssamverkan i Stockholms län, föreslås bildas i syfte att underlätta vid behov av justeringar i överenskommelsen avseende hjälpmedel och medicintekniska produkter samt för uppföljning av överenskommelsen.

Kommunledningskontoret har sammanställt kommunens svar som inkommit från Socialnämnden och från Äldre- och omsorgsnämnden. Nämnderna antar socialkontorets förslag till beslut som sitt eget och ställer sig därmed positiva till att de olika överenskommelserna inom området samlas i en ny, enhetlig överenskommelse där ansvarsfördelningen samt inom vilka verksamheter denna fördelning gäller är tydligt beskrivna. Gällande kostnadsneutraliteten lyfter nämnderna också att den länsöverskridande samverkansorgansationen kommer att ansvara för uppföljning av överenskommelsen.

Kommunledningskontoret delar socialkontorets bedömning och föreslår därför att Kommunstyrelsen antar överenskommelsen.

(7)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 2 juli 2021.

• Rekommendation om att anta Överenskommelse om kostnadsansvar mellan Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län för förskrivningsbara hjälpmedel och förbrukningshjälpmedel samt för de medicintekniska produkter som används för vård och omsorg i särskilt boende, dagverksamhet, daglig verksamhet samt socialpsykiatriskt boende

• Ny Överenskommelse om kostnadsansvar mellan Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län för förskrivningsbara hjälpmedel och förbrukningshjälpmedel samt för de medicintekniska produkter som används för vård och omsorg i särskilt boende, dagverksamhet, daglig verksamhet samt socialpsykiatriskt boende.

• Gällande överenskommelse om vård och omsorg för äldre med konsekvensändringar.

• Protokollsutdrag § 29 från Socialnämndens sammanträde den 27 maj 2021

• Protokollsutdrag § 30 från Äldre- och omsorgsnämndens sammanträde den 24 maj 2021

• Socialkontorets tjänsteskrivelse till Socialnämnden den 19 april 2021.

• Socialkontorets tjänsteskrivelse till Äldre- och omsorgsnämnden den 19 april 2021.

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen antar överenskommelse om kostnadsansvar mellan Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län för

förskrivningsbara hjälpmedel och förbrukningshjälpmedel samt för de medicintekniska produkter som används för vård och omsorg i särskilt boende, dagverksamhet, daglig verksamhet samt socialpsykiatriskt boende.

2. Kommunstyrelsen meddelar Storsthlm sitt ställningstagande senast 31 augusti 2021.

Beslutsgång

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att Kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med kontorets förslag till beslut.

Beslutet skickas till:

• Registrator Storsthlm, registrator@storsthlm.se senast den 31 augusti 2021

(8)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 99 Yttrande över ansökan om

nätkoncession för befintlig kraftledning Bålsta-Sigtuna genom Håbo, Sigtuna och Upplands-Bro kommuner

Dnr KS 21/0335

Beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att anta Samhällsbyggnadskontorets yttrande den 7 juli 2021 som sitt eget.

2. Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning

Vattenfall Eldistribution AB har ansökt hos Energimarknadsinspektionen (Ei) om tillstånd att fortsätta använda en befintlig kraftledning (nätkoncession för linje). Remissen gäller den luft- och markledning som går från station Bålsta till station Sigtuna. Ledningen ligger framför allt inom Upplands-Bro kommun där markanvändningen utgörs av jordbruksmark och skogsområden.

Kommunens uppfattning är att de berörda områdena är i fortsatt behov av elförsörjning, och att nyttjande av befintliga ledningar troligtvis är det som medför minsta möjliga påverkan. Kommunen förordar att ledningar grävs ned i mark.

Kommunen vill dock framhålla att det är viktigt att samordna beslut om vilka befintliga ledningar som ska vara kvar med processen kring de nya ledningar som både Vattenfall och Svenska Kraftnät vill dra genom kommunen.

Vattenfall planerar för spänningshöjning av befintliga 70 kV kraftledningar till 130 kV samt byggnation av en ny 130 kV kraftledning Sigtuna – Bålsta.

Svenska kraftnät har ett pågående projekt för en ny 400 kV-ledning Hamra- Överby. Vattenfall behöver tydligare beskriva vad den kumulativa effekten blir av de gamla och de nya ledningarna, och hur detta påverkar kommunen.

Beslutsunderlag

• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 7 juli 2021

• Begäran om yttrande till Upplands-Bro kommun (Elmarknadsinspektionen)

• Bilaga 3, MKB

• Bilaga 11, samrådsunderlag och kartor

(9)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att anta Samhällsbyggnadskontorets yttrande den 7 juli 2021 som sitt eget.

2. Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutsgång

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att Kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med kontorets förslag till beslut.

Beslutet skickas till:

• Energimarknadsinspektionen (Ei)

• Vattenfall Eldistribution AB

• Bygg- och miljönämnden

(10)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 100 Upphandlingsdokument - upphandling av groventreprenad för infrastruktur, Trädgårdsstaden

Dnr KS 19/0361

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner upprättade upphandlingsdokument för upphandling av groventreprenad för utbyggnad av infrastruktur i Trädgårdsstaden, etapp 1.

Sammanfattning

Upphandling av utförandeetreprenad enligt AB04 för genomförandet av detaljplanen för Trädgårdsstaden första etapps ingående delar är allmänna anläggningar såsom gator, gång- och cykelbanor, dagvattendammar, parker och övrig rekreation samt lednings- och mediaförläggning.

Kontraktssumman för entreprenaden uppskattas till ca 100-120 Mkr och omfattar grovplanering av gator, allmänna platser samt ledningar. Finplanering av ytor kommer att genomföras vid senare tillfälle, etappvis utifrån

färdigställande av bostadskvarteren.

Mark- och exploateringsavdelningen avser att handla upp komplexa och tidskritiska moment som utförs och ropas av med ramavtalsentreprenör. Detta för att kunna hålla överenskomna tider med exploatörer inom planområdet samt för att få en så effektiv framdrift som möjligt.

Beslutsunderlag

• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 6 maj 2021

• Administrativa föreskrifter enligt AMA AF 12, den 9 augusti 2021

• Plankarta detaljplan Trädgårdsstaden, etapp 1, den 13 november 2017

• Kommunstyrelsens beslut om att inleda upphandling av infrastruktur i Trädgårdsstaden, den 14 april 2021

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner upprättade upphandlingsdokument för upphandling av groventreprenad för utbyggnad av infrastruktur i Trädgårdsstaden, etapp 1.

Beslutsgång

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att Kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med kontorets förslag till beslut.

(11)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutet skickas till:

• Mark- och exploateringsavdelningen

• Upphandlingsenheten

(12)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 101 Förvärv av Finnsta 1:10 och Finnsta 1:269

Dnr KS 21/0460

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta Förvärv av fastigheterna Finnsta 1:10 och Finnsta 1:269 godkänns.

Jäv Ledamot Jan-Erik Björk (KD) samt ersättare Mait Johansson (M) anmäler jäv i ärendet. Karl-Erik Lindholm (KD) går in som tjänstgörande för Jan-Erik Björk (KD).

Sammanfattning

För att underlätta utvecklingen av centrala Bro som en del i projektet

Omdaning Bro förvärvar kommunen fastigheterna Finnsta 1:10 av Upplands- Brohus till en köpeskilling om 10,5 mnkr och fastigheten Finnsta 1:269 av Upplands-Bro Kommunfastigheter till en köpeskilling om 4,2 mnkr.

Upplands-Brohus har verksamhet i Finnsta 1:10 och utreder tillsammans med kommunen en ny möjlig lokalisering. Vid behov tecknas ett hyresavtal mellan kommunen och Upplands-Brohus för nyttjandet av lokalerna från kommunens fastighetsförvärv och tillträde till fastigheten till Upplands-Brohus lämnar lokalerna för en ny lokalisering.

Utöver fastighetsförvärvet tecknas ett tilläggsavtal mellan kommunen och bolagen för respektive fastighet med en tilläggsersättning för

värdeutvecklingen på fastigheterna vid en nya lagakraftvunnen detaljplan.

Tilläggsersättningen beräknas enigt marknadsvärdet för byggrätterna med avdrag för exploateringskostnaderna samt erlagd köpeskilling.

Beslutsunderlag

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 4 augusti 2021

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta Förvärv av fastigheterna Finnsta 1:10 och Finnsta 1:269 godkänns.

Beslutsgång

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att Kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med kontorets förslag till beslut.

(13)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutet skickas till:

• Upplands-Bro hus AB

• Upplands-Bro kommunfastigheter AB

(14)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 102 Lokalt Ungdomsråd

Dnr KS 21/0463

Beslut

Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att se över formerna för det lokala ungdomsrådet samt återkomma med förslag till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

I kommunens övergripande mål och budget 2022, som beslutades av Kommunfullmäktige den 9 juni 2021 §92, framgår att de modeller för inflytande och dialog som finns i kommunen ska utvecklas för att stärka jämlika livsförutsättningar och motverka segregation. De ska även utvecklas för att möjliggöra ökad delaktighet och inflytande i alla kommunens

beslutsprocesser.

Kommunstyrelsen ger därför kommundirektören i uppdrag att se över formerna för det lokala ungdomsrådet, för att se hur ungdomsrådet kan ges ökat

inflytande samt hur en bredare dialog kan möjliggöras.

Beslutsunderlag

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 10 augusti 2021

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att se över formerna för det lokala ungdomsrådet.

Förslag till beslut på sammanträdet

Camilla Janson (S) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut med tillägget:

”Samt återkomma med förslag till kommunstyrelsen”.

Fredrik Kjos (M) yrkar bifall till Camilla Jansons (S) tilläggsyrkande.

Beslutsgång

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, kontorets förslag med Camilla Jansons (S) tilläggsyrkande och att Kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta.

(15)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 103 Val av ny ledamot i styrelsen för E.ON Graninge Mälarkraft AB efter Göran Malmestedt (M)

Dnr KS 20/0749

Beslut

Marcus Sköld (M) utses till ny ledamot i styrelsen för E.ON Graninge Mälarkraft AB efter Göran Malmestedt (M).

Sammanfattning

Göran Malmestedt (M) är från och med den 16 april 2021 mantalsskriven på annan ort. Hans uppdrag som ledamot i styrelsen för E.ON Graninge

Mälarkraft AB har därmed upphört. Kommunstyrelsen behöver därför utse ett ny ledamot.

Beslutsunderlag

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 27 maj 2021.

Förslag till beslut

XX (M) utses till ny ledamot i styrelsen för E.ON Graninge Mälarkraft AB efter Göran Malmestedt (M).

Förslag till beslut på sammanträdet

Fredrik Kjos (M) föreslår att Marcus Sköld (M) utses till ny ledamot för E.ON Graninge Mälarkraft AB.

Beslutsgång

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, Fredrik Kjos (M) förslag och att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta.

Beslutet skickas till:

• Den valde

• Kommunsekreterare

• Styrelsen för E.ON Graninge Mälarkraft AB

• Förtroendemannaregistret

• Politisk sekreterare

(16)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 104 Rapporter

Temaärende: Kultur- och fritidspolitisk strategi

Hannah Rydstedt Nencioni kultur- och fritidschef, informerar Kommunstyrelsen om kultur- och fritidspolitisk strategi.

Kommundirektörens rapporter:

• Covid-19

• Trygghet och säkerhet

• Sommaren 2021

(17)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 105 Delegationsbeslut

1. Ordförandebeslut - val av ombud till årsstämma - AB Vårljus

Dnr KS 21/0207

2. Svar på remiss gällande deltagande på distans i styrelsesammanträden i samordningsförbund

Dnr KS 21/0241

3. Svar på remiss från Region Stockholm om förslag till valkretsindelning vid val till regionfullmäktige 2022

Dnr KS 21/0351

4. Omsättning av kortfristigt lån

Dnr KS 21/0001

5. Tillförordnad kommundirektör den 3 juli till den 10 juli 2021

Dnr KS 21/0001

6. Friköp av tomträtter, halvår 1 2021

Dnr KS 21/0043

7. Tillförordnad kommundirektör den 14 till den 17 augusti 2021

Dnr KS 21/0001

(18)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 106 Anmälningar

1. Protokoll från centrala samverkansgruppen (CESAM) 2021-06-11

Dnr KS 21/0013

2. Protokoll Samhällsbyggnadskontorets samverkansgrupp 2021-04-14

Dnr KS 21/0014

3. Protokoll Samhällsbyggnadskontorets samverkansgrupp 2021-03-17

Dnr KS 21/0014

4. Protokoll Samhällsbyggnadskontorets samverkansgrupp, 2021-02-02

Dnr KS 21/0014

5. Protokoll Samhällsbyggnadskontorets samverkansgrupp 2021-06-01

Dnr KS 21/0014

6. Protokoll Kommunledningskontorets samverkansgrupp 2021-06-11

Dnr KS 21/0015

7. SKR - Erbjudande om att ansluta till ESF-projektet Digital mognad

Dnr KS 21/0018

8. Inbjudan från SKR - Digital konferens - EU:s fonder och program 29 september 2021

Dnr KS 21/0018

9. SKR inbjuder till utvecklingsnätverk – medborgardialog som ett systematiskt arbetssätt

Dnr KS 21/0018

10. Skrivelse från SKR - Det oacceptabla kommer långt innan det olagliga

Dnr KS 21/0018

11. Meddelande 6/2021 från SKR:s styrelse om sammanträdesplan för 2022

Dnr KS 21/0018

12. Meddelande 7/2021 från SKR:s styrelse om Förbundsavgift 2022

Dnr KS 21/0018

13. Inbjudan - SKR:s detaljplanekonferens 7-8 oktober 2021

Dnr KS 21/0018

14. Inbjudan från SKR - Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg 6-7 december 2021

Dnr KS 21/0018

(19)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

15. Inbjudan från SKR - Seminarium om kostnadsutvecklingen för bostadsbyggandet 2021-09-14

Dnr KS 21/0018

16. Protokoll från Överförmyndarna i Järfälla och Upplands-Bro kommuners sammanträde 2021-06-15

Dnr KS 21/0048

17. Sammanträdesprotokoll samt handlingar från Gemensam nämnd för familjerättsliga frågor den 19 maj 2021

Dnr KS 21/0050

18. Protokoll från Käppalaförbundets fullmäktige 2021-05-18

Dnr KS 21/0051

19. Käppalaförbundets årsredovisning 2020

Dnr KS 21/0051

20. Käppalaförbundets styrelseprotokoll från den 10 juni 2021

Dnr KS 21/0051

21. Kommunalförbundet Norrvattens årsredovisning 2020

Dnr KS 21/0052

22. Protokoll från Kommunalförbundet Norrvattens sammanträde den 3 juni 2021

Dnr KS 21/0052

23. Protokoll från Kommunalförbundet Norrvattens sammanträde den 18 maj 2021

Dnr KS 21/0052

24. Protokoll från Kommunalförbundet Norrvattens sammanträde den 14 april 2021

Dnr KS 21/0052

25. Protokoll AB Upplands-Brohus den 3 maj 2021

Dnr KS 21/0053

26. Kallelse och handlingar till styrelsesammanträde i AB Upplands-Brohus den 8 juni 2021

Dnr KS 21/0053

27. Kallelse och handlingar till styrelsesammanträde i Upplands-Bro Kommunfastigheter AB den 8 juni 2021

Dnr KS 21/0054

(20)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

28. Protokoll Upplands-Bro Kommunfastigheter AB den 13 april 2021

Dnr KS 21/0054

29. Socialnämndens beslut § 18 Yttrande - Storsthlms rekommendation gällande överenskommelse om samverkan vid uppsökande verksamhet – munhälsa

Dnr KS 21/0060

30. Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag ABs beslut § 13 - Svar på revisionsrapport - Granskning av bolagsstyrning

Dnr KS 21/0169

31. Kommunfullmäktiges beslut § 72 - Komplettering av beslut om utvidgning av naturreservatet Lillsjön-Örnässjön

Dnr KS 21/0180

32. Beslut ang. lokala ordningsföreskrifter, 213-45184-2021

Dnr KS 21/0213

33. Gymnasie- och arbetslivsnämndens beslut § 19 - Utvärdering projekt Hållbar skola 2021

Dnr KS 21/0332

34. Revisionsberättelse för 2020 - Brandkåren Attunda

Dnr KS 21/0355

35. Enkät - Leader Mälardalen tar fram ny utvecklingsstrategi

Dnr KS 21/0358

36. Kallelse till årsmöte den 8 juni 2021 - Örnäs-Lillsjöns fiskevårdsområde

Dnr KS 21/0371

37. Mälardalsrådets rapport - Rekrytering till och från högre utbildning i Stockholm-Mälarregionen

Dnr KS 21/0377

38. Samlad nyttoanalys av Storregional systemanalys 2020

Dnr KS 21/0377

39. Resultatet av Arbetsmiljöverkets inspektion 25 maj 2021 - Systematiska arbetsmiljöarbete med fokus på den årliga uppföljningen, 2021/021142

Dnr KS 21/0390

40. Storsthlm: Rekommendation, Överenskommelse Energi- och klimatrådgivning 2022-2025, Dnr S/21/0096

Dnr KS 21/0394

(21)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

41. Minnesanteckningar från Regionalt politikernätverk 3 juni 2021 Haninge

Dnr KS 21/0395

42. Sverigefinska Riksförbundets förbundskongress resolution 2021

Dnr KS 21/0414

43. Socialkontorets Samverkansprotokoll 2021-06-07

Dnr SN 21/0009

44. Socialkontorets Samverkansprotokoll 2021-04-06

Dnr SN 21/0009

45. Kommunfullmäktiges beslut § 105 - Tertialrapport 1 - 2021 med delårsbokslut

Dnr UN 21/0005

46. Protokoll samverkansgrupp, Utbildningskontoret 2021-04-30

Dnr UN 21/0009

47. Mälardalsrådet - Nu avgörs framtidens transporter

Dnr KS 21/0377

48. Inbjudan till Utbildning: Intern kontroll för nämndsledamöter

Dnr KS 21/0072

49. Inbjudan från SKR till en online-workshop om EU:s Green City Accord

Dnr KS 21/0018

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :