• No results found

DETALJPLAN FÖR DEL AV NORRKÄRR 1:14(SELÄTEROMRÅDET)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "DETALJPLAN FÖR DEL AV NORRKÄRR 1:14(SELÄTEROMRÅDET)"

Copied!
7
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

ANTAGANDEHANDLING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR

DEL AV NORRKÄRR 1:14 (SELÄTEROMRÅDET)

Strömstads kommun Västra Götalands län

Upprättad av VästArkitekter AB 2003-01-20 Antagen av KF 2003-10-16

Laga kraft 2003-11-13

(2)

DETALJPLAN FÖR DEL AV NORRKÄRR 1:14 (SELÄTEROMRÅDET)

Strömstads kommun, Västra Götalands Län

PLANBESKRIVNING

HANDLINGAR

• Plankarta med bestämmelser

• Illustrationskarta

• Planbeskrivning

• Genomförandebeskrivning

• Fastighetsförteckning

Aktuellt

planområde

(3)

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Detaljplanens syfte är att komplettera med en byggrätt för ett enbostadshus inom fastigheten Norrkärr 1:14.

Inom den aktuella tomtplatsen finns idag ett gammalt mindre bostadshus med tillhörande uthus. Fastighetsägarna, som är tre syskon, önskar av- stycka denna bebyggelse med en egen tomtplats.

PLANDATA LÄGE

Planområdet är beläget cirka 6 km norr om Strömstads tätort.

AREAL

Den aktuella förändringen omfattar ca 1200 m2 och utgörs idag av naturmark.

MARKÄGARE

Marken är i privat ägo och ägs av sökanden.

Flygbild över området

(4)

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

För området gäller en detaljplan som vann laga kraft 1997-03-20.

Miljönämnden har i beslut 2001-09-27 MN § 252, Dnr MN/2001-0694, meddelat sökanden, att man är positiv till att pröva frågan om nybyggnad av fritidshus i en planändring och har undertecknat ett planavtal med sökanden.

Miljönämnden har beslutat 2002-06-20, MN § 169, Dnr MN/2001-1542, att samråd enligt 5 kap 28 § plan- och bygglagen skall genomföras.

Samrådshandlingar har varit utsända till berörda myndigheter och sakägare 2002-10-03 med yttrandetid tom 2002-10-30.

Planförslaget har efter samrådet justerats i enlighet med Länsstyrelsens och Lantmäteriets yttranden. Planförslaget kommer att behandlas som ett normalt planförfarande och ställas ut för granskning.

GÄLLANDE DETALJPLANER

För området gäller idag detaljplan, laga kraftvunnen 1997-03-20, där det aktuella planområdet utgöres av naturmark.

RIKSINTRESSEN

Planområdet berörs av riksintressen för turismen och det rörliga friluftslivet (MB 4kap 1-3§§) och landskapsskydd (NVL19§).

Enligt miljöbalken (MB) 4kap 2§ gäller generellt, att turismens och

friluftslivets intressen särskilt skall beaktas vid exploateringsföretag inom kustområdet och skärgården i Bohuslän från riksgränsen mot Norge i norr till Lysekil i söder.

Den aktuella planen ligger inom en tidigare fastställd detaljplan och planområdet är präglat av befintlig bebyggelse. Passagemöjlighet för allmänheten skall bibehållas på naturmarken söder om den aktuella nya kvartersmarken för bostadsändamål.

Riksintressena kommer alltså marginellt att påverkas av den nya detaljplanen.

(5)

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR Detaljplanens omfattning

Detaljplanen utföres i form av en ny kvartersmark för bostadsändamål inom den sydvästliga delen av fastigheten Norrkärr 1:14.

Den nya byggrätten har samma bestämmelser som den angränsande befintliga byggrätten inom samma fastighet dock med den avvikelsen att takvinkeln begränsas till 35o. Illustrationskartan redovisar en större

huvudbyggnad än dagens utförande.

Bebyggelsen i bakgrunden är den aktuella nya kvartersmarken

Naturmiljö

Detaljplanen bedöms inte nämnvärt påverka naturmiljön, då platsen redan idag är präglad av befintlig bebyggelse.

Den aktuella tomtmarken är präglad av gräsytor och trädgårdsanlägg- ningar i anslutning till bebyggelsen.

(6)

Tomtplatsen sedd från sydväst Den befintliga bebyggelsen

Geotekniska förhållanden

Den nya byggnaderna planeras att lokaliseras i anslutning till den

tidigare gamla bebyggelsen, som avses rivas. Denna har ej genom åren påverkats av sättningar, varför grundförhållandena anses goda. Någon risk för stenras inom byggrätten anses ej föreligga.

Diket inom byggrätten bör flyttas åt nordväst innan byggnation påbörjas.

Om radonhalt över tillåten nivå föreligger skall radonsäker grundläggning ske.

Fornlämningar

Inga kända fornlämningar finns inom planområdet.

Tillfart och parkering

Angöring med bil kommer att ske via lokalgatan i väster. Inom

kvartersmark skall in- och utfart och parkering ske gemensamt till den befintliga bostadsfastigheten respektive den nya bostadsfastigheten.

Gångvägar

Allmänhetens tillgänglighet till hamnen, badplatsen och stranden sker via en gång- och cykelväg utmed huvudgatan till Seläters vändplan

(allmänna vägen 1035).

(7)

Vatten och avlopp

Vatten- och avloppsledningar anslutes till det kommunala ledningsnätet med egen anslutning i tomtgräns. Dagvatten infiltreras i mark på

kvartersmarken.

El och tele

Det nya planområdet anslutes till el- och telenätetnätet.

Avfall

Den nya bostadsfastigheten skall på samma sätt som den omgivande bostadsbebyggelsen utnyttja den kommunala avfallshanteringen.

Möjligheter till kompost på tomten skall utnyttjas.

Administrativa frågor

Planens genomförandetid är 5 år.

Medverkande tjänsteman Åke Sundemar Stadsarkitekt Upprättad av

VÄSTARKITEKTER AB 2003-01-20

Jan Dahlhielm Arkitekt SAR/MSA

Antagen av KF 2003-10-16 Laga kraft 2003-11-13

References

Related documents

Den nya södra infarten kommer att samnyttjas fram till godsterminalen för både LKABs egen interna trafik samt för besökande till terminalen. Efter terminalen kommer vägbom

Tabell 6 Avstånd mellan byggnader och skyddsobjekt (väg) Byggnad Ungefärliga kortaste avstånd med acceptabel risk.. mellan byggnad och ny väg (m) Kimiten (byggnad 8)

En mindre del ligger inom detaljplan för del av Kiruna 1:1 m fl, Kiruna Gruvindustriområde, Kiruna kommun.. Den vann laga kraft 1994-12-22 och anger för del som är inom

Kommunen kommer att ansöka hos länsstyrelsen om att förordnandet upphävs för de områden som lagts ut till kvartersmark i den nya planen.. Kommunala beslut Det finns en

Detaljplan I gällande detaljplan vilken vann laga kraft 1992-06-06 är området avsatt för småindustri som inte får vara störande för omgivningen.. Kommunala beslut Kiruna

Ett genomförande av planförslaget enligt samrådsförslaget, utan inarbetade åtgärder eller skyddsåtgärder, bedöms ge måttliga till stora konsekvenser för hasselsnok och

I föreliggande plan sker en proportionalitetsavvägning mellan allmänna och enskilda intressen vad avser området inom Norrkärr ga:2 (norr om Körnebacksvägen), som övergår

Den pågående förändringen av Norra Kebal- området från huvudsakligen fritidsboende till en ökande andel hel- eller delårsboende samt utbygg- naden av Kebalviken skapar

Servitut skall inrättas för in- och utfart samt biluppställning för den befintliga byggrätten och belastas den nya

Den västra delen av planområdet som linjerar mot nuvarande väg E6 ligger inom vägområde för denna väg, se karta ovan.. Planprogram

Nya fastigheter inom området kommer att bildas genom avstyck ning från fastigheten Osby 193:1, som ägs av Osby kommun. Kommunen hanterar ansökan om fastighetsbild- ning hos

Föreslagen bebyggelse inom planområdet bidrar till ett ökat underlag för kollektivtrafiken.. Ett genomförande av föreslagen detaljplan påverkar inte områdets tillgänglighet

Förutsättningar att använda hållbara transportsätt för att ta sig till och från förskolan finns då den ligger inom stadsstrukturen och med kollektivförbindelser cirka 350

Planbeskrivningen kompletteras med detaljer angående miljökvalitetsnormer för luft, markföroreningar och buller.. En antikvarisk förundersökning beställdes för att förtydliga

Området ligger inom Ubmeje tjeälddies åretruntmarker vilket medför att åtgärder inte får vidtas som innebär avsevärd olägenhet för rennäringen (Rennäringslägen 30

Att höja byggnaden till beräknat högsta flöde innebär också en kostnad som ska vägas mot den eventuella merkostnad som ett större återställande av bottenvåningen som

Kommunstyrelsens plan- och fastighetsutskott gav 2010-02-22 § 39 kommunledningskontoret i uppdrag att ändra eller upphäva delar av detaljplaner, norr om Häggviks trafikplats,

Användningen av Liturgen 1 anges som område för allmänt ändamål; Trosa 10:64 anges som område för park eller plantering..

Resterande del av fastigheten som gränsar mot Rådhusgatan får bebyggas med en tvåvåningsbyggnad med delvis inredd vind samt byggnadsdjupet ca 10 meter.. På Styrmannen 4 får

Det aktuella planområdet omnämns inte specifikt i gällande översiktsplan för Hultsfreds kommun, men den norra delen av Hulingen utpekas som LIS- område, det vill säga ett

Planområdet kommer att användas som parkeringsyta till den befintliga kyrkan och därför kommer kvartersmarken i detaljplanen att vara för kyrkoändamål (C 1 ).. För att

I anslutning till planerad förskola inom området ska en friyta i soligt och skuggfritt läge som möjliggör för lek och socialt samspel anordnas.. Målsättningen med friytan är

Bakgrund Grannfastigheten till Romberga 23:14 avser köpa del av fastigheten (ca 25 kvm) för att underlätta att verksamhetens fordon har tillräcklig svängradie inom