M<ecenas, quod qua»

Full text

(1)

DIATRIBE ACADEMI'CA De_»

REGIS

M Ei S S I JE

Forma , five

PULCHR1TUDINE

Pf 45. v. 3,

CumconfenfuAmpliff:QUAMFacult.Philcfoph;

/?<?£/<? Academia UpjaL

Sub PRaESIDIO

Vtri Admod. Reverevdi &Amphjjimi

MAG. OLAVI CELSII

Ling. Orient. Prof. Reg. & Ordin, Paft, 6c Praepof. in

h. t. Facult.Phil.Dcc.Speétabilis, Tublico bonorumexamini fub'ficit

samuel enander hanss.

Uplandus

In Auä, Guflav. Maj, die XIXMartti Antii MDCCXIX.

Upsalle, typisWern^äianiS;

(2)

S:m R:^; Mrris *

MAGNvE FIDFI VIRO

Generofisßmo dtque Conjulttsßmo

DOMINO

Dn.

[OHANNI

ENÄNDERHIELM

Hallandiae BlekingiseqsJUDICI

PROVINCIALI aequiffimo ,

graviflimo, ut patrui loco

colendo , ita Maecenati &

Patrono omnicultu&ob-

iervantia perpetim fufpiciendo.

Ignojce, Magne

kcmique hocfindiorum meorum

M<ecenas, quod qua»

ti-

rociwwn

(3)

miriiumTibidicatum voluerim. Li*

cetenim nullofito ornatu> nulla crudi-

aftimandum fit: materia tarnen

ob dignitatem , offerentisque pietatem

cptimojurefavoremTuumambit. Se¬

rena itaquefronteilludaccipe , meqtte

prteßdio ac patrocinio Tuo benignißi-

mo ampleäere. Deum J. O. M. afft-

dueprecabor, velit TQper annosbene

mukös jalvum <& incolunienconferva-

r*, omnisgeneris felicitate beare, femperfuturus,

Kobilffimi atque Generoffimi

Nominis Tui

ObferPAntiflimw& depotlfßniu*

cultor

SAMUEL ENANDER.

Haaffon.

(4)

•gmMSrtUtWUi t Stockholm

©en

.ipijgäljfebotne od) .fpogadjtcite

Jjcitctt

HANS DASSAU

$?inom «^ögtdrobe 3B4ößtwär&

}2fn wfllatttiWof&»ob fraffen kfe

'

fjtrwei'/

£>d;börben fpbotfan meb tacffamt taf>i flW/

©adrjuftylbightt/1\)bnjlujbetenö brtff/

.§mab ia# mö företar/ od) nu bor meb pominner.

«Xa'fgatifFa itijfcfefgobt/ mmjaber^buus förnummit/

Qjtaf $err $anbet$93*an/ bwaraf cp mtnfto bet

SO?t$0$ tiöfaötf bor $ förr blifwn frop*

"pen (let/

m m^uprdfna beterprtfa rotfö ^unrtif.

ty

(5)

tag gunfitgf up fwab tag f;aY mcb framgifroer

3 ö)t'ni0 taffamfjet/ mot famma aobbef milb. "

pfi$tt\)bdrbaö af/ft)bdtv»tCt mebra tffl.

gvdttpåtaftf/afrounb/bocfmitfm'aegfdrft#

Itng blifmer.

gdrjtoatformobaö o<f afettabpgbigtfmm/

gör bettaringamdifj dnbocfmdrgrdf*

far' far

§tlfTapnab/anftft/(>p/tf>eriaftagen dt

^)i;r macfra mannet mdrcf / faßfdft at

i famman finna.

I ' '• * /

- 3ag' lat#err#anbeldmanefjrgunft t fyw

, tatgömma;

2ftt btmfengberftdbgftgnåbtgttbtfl bete Wittvitmaillgneife/taaflunbeftgf?albe/

3aantiiggpnnanbetbeprtfaalbrigglömma.

£6ga$tat> £mtM£mannett$

. ,

^tmflffyfbtgfletfenarc SAM ENANDER.

f ; Hanfion.

(6)

'Adntodum Reverendb atqtte DettitfimoVira

Dn. magnoleufstadjo.

Pastori in JoMncte vigilantitfimo, a- vuncuJo & benefadori optima>

statem colcndo. <

Admod. Reverendo Atque clariffimo Viro

gustav.nordstedt.

Pastori Odenfalenfium & Husbyenfi-

öm meritiflimo>affini&fautori plurimumhonorando.

i..

Spettet* fidei& integritetis Viro

DN. erico tolsten,

REDiTUUMRcgiorum,perBorealemHeJ. L

fingiaepartem,PraefedofoIertifömo>

fautoriquovis honoreprofequendo.

Prudentie ae Fide

DNO, petro

Officinarumferrearum in fratri

f-Jdfcepagellas, ob innumerainficol-

favöris & bemgnitatis, cumomni-

D. D.

Nominum

Obfervantijjimut j.^

n€am.Enani?kr.

(7)

SpeBätiffmo Prudentiffimoque Vlro

Dn. hanso g. enander.

Officinarumferrearum,quaeinWesland

& Stromberg habentür, Directori

&Patronofolertiffirno,Parenti

meo cariffimo.

CldriJJitno Atque Confultiffimo Viro

dn. petro castorin,

Hudvikswaldenfium Consuli aequifli-

nio> ut olimpraeceptorifidelifllmo} ita

nuncaffini&fautoriquovishonorc fempercolendo.

SpettAtafidei Viro

dn. olavo frölin g.

RedituumRegiorum,exofficinismetal*

licis Uplandiar, Praefe&o vigilan-

tiffimo> affini honoratiflimo.

Specldtiflimo

enander.

Gyfinge Inspectori impigro*

amantiffimo.

hta beneficia , non finefpe ulterkrk

gw#felicitatis adprecatione

Veftrorum

Cultor

HanfTon.

(8)

Exhniti virtutäacEruditiom Juvenil

Dn. samueli enandro,

Tormam CHRISTI» quali humanacai>

neoliminhis terris confpicuus effet, publicådiflertatione delineanti«,

CleroJeusdetorabat honosfrontefagenasfa^

Queisfult, interriscumDensiretHomö.

Sicoculosjfic ille manus,ficora ferebat.

Sicnituit, Virgo5Sponfus amorfetuus.

bionequidcmEoisJürgens,formofior, undis Phcebusagitcur rus? invehiturquepoio•

Hon Tuusi o Dido,TrojanuspulchriorHerosi Quantumvis humeros osfa Deofimilis.

Wc b>tbitusNumendecuit,cceleftevolebat,

Terrenafacie qvum latuijfe jubar.

Nec magishos vultustimuttvefana lubido.

NonminusinSanttumgensfuribundaruit•

Hos tarnen, hosartus>bac tnembraamplexa

Tonantem Aufa efk facrilega conteinerare manu.

,Mufa Juum nova cecpta animo dum fpeUat

ENANDRUM

Volvere,fic monitis exfiimulatftudiumi Vingerequigefli* calamo pulcloerrimaqua."

quef

Pingere quopoffis talia: pinge DEUM»

Quipenitus toto circumferspeftore Chri»

ftum,

Tu ttobü Chriftum pingeredigntueris.

MAGNUSO.BERONIUS.

(9)

Caput Primum

PRC OEMIALE

§. ii

t®É§55?Ö§5.OnTideranti mihi nu- perPfalrnum Davidis

W. XLV. in animum fe

f fi eunda:ingefiit meditatioju-

quali,puta*

facie fuerit MefiTias

Rex,dumin terris vi- veret? Formofam utique ab Hieropfol-

te adftrui vix dubitare potui. Verum

non multo poft quosdam obfervare Ii- cuit, qui hanc fententiam non modo

nonapprobarint, fedeontrariam fove-

rint. Seculo inprimis praeterito Fran-

cifcus VavafTor Gallusnegativam tuitus

| eftlibello edito: De FormaChrifti in hl- fa terrk viventü. Cum communis, Sc

'■ A ' vera

#

(10)

2

verahaud dubie fententiafit, fuiflefan- ftiffimum Salvatorern gratiarum ac ve- nuftatum dotibus, ultra aliorumfortem hominumrnaximeexornatum. Placuit

igitur liberalis exercitii gratia, quali- tercunque inquirere, quo jure , qui- busquc id rationibus a viro non indo-

fto &fequacibus affirmetur. Qua: al-

lata fuerint, B* L. pro favoretuofoli-

toasqui bonique confulas, conatusin-

noxios finiftrenoninterpretere, rogo.

§. II

Voces inter, quas Philo- fophorumordo, proptereaquodvarias

easquc diverfas admittant fignificatio-

nes, appellat, vocabulumForm*, apud fcriptores frequentiffime occurrens}

numerandum eft. Miffisveroplurimis,

quas obtinet,fignificationibus,perfor-

mam heic loci externam cujusque rei fpeciem , qualiscunquedernum illafue-

rit, intelligimus; quamquam non in-

ficiamur eam abfolute pofitamnonuno

in loco pulchritudinem denotare 5 ut

apud Ovidium a)

Farma bonumfragile efi&c»

& alibi:

Si Lib.//,dt Art, amandit

(11)

* Si Mihidlfficilis formamnaturancgavit,

Ingenioformadamna rependo mea.

1 $. III.

Pulchritudo, qua?, definicnte Cice#

fone b), efi corporis quadam apta figurA

vnembrorum, tum colorls quadamfvavita-

tej & demente Alexandrino: ruptpte- Tgiot, pisXuv (cpiegw jAST ev%gciets: aptru»

memurorum competentia &" partium, cum bono colore , quanta-m fibi vindicaverit

pra?aliis natura? dotibuspraerogativam,

docentveterum efFata, teftaturqueex-

perientia Ut enim nefcio qua? divi-

nitatisveftigia corporis venuftati inefTe

crediderunt, ita magnorum opcrum non alios capaces putarunt , qnam quos eximia Jpeciedonare naturadignataefi, utloqui-

tur Curtius c). Hinc plurima tamin_>

facris literis quam profanisfcriptoVibus

eorumproftant exempla, quiobfingu-

larem forma? prseftantiamimperiifafci-

bus Tunt decorati. In eligendo Saulo primo Ifraehtarum Rege , ingentis fpeciei rationem habitam fuilfo fcriptura docet d). Homcrus A- chillem & He&ora Iaudaturus » eos

A i infigni

b) In quaft Tufc. c) Lib. VI. cap. V.

v,2pé d) i.Sam,X%23.2f.

(12)

4

infigni corporis dignitate ca^térosf fu- peralTe dicit. ./Eneasapud Virgilimrtj

Os humerosque Beofimilis

appellatur. De Xerxe narrat Herodo«

tus Üb.VII. quod in ejus exercitunemo fuerit, qui aut magnitudine corporis,

aut fpecie cum ipfo poffet cotendero,

Et quid multis1 Pleni funtejusmodie-

xe.mplis omnes libri? plena pulchritu-

dinis laude omnis'monumentorum ve-

tuftas. Unde fatetur Cunams e): non barbarorum illud duntaxat, [ed hominum ctjam excultißimorum fuiffe, majeftaterru corporis vener ari , magnorumque opcrurru, illos capacesputare quos eximia fpecie na,'

tura donavlt. , quam quam fpe fua non

raro exciderent, quippe quum Deus etjam in exili interdumcorpore ingentesA' nimi thefaüros recondeVefoleat f) , opti-

mumque fitconfortium pulchritudinis

animi, &pulebritudiniscorporis, jux-

ta:illud Menandri:

Of ijdu xaÄö?, oTctv p£v (TeoQgov*j ffuamfvavis res eft pulebritudo? quan»

do habettnentem fapientem ? Alias enimii decora fueris facie, mo-

ribus 9) BeReptibl Hebr.cap. xtv. f) Vid*

Freinsb,adaüeg*Curt%locum*

(13)

ribus vero inhonefHs> caveas ne Dio¬

genes tibioccinat;Ol quambonadomusy

if malus hofy'S.

Caput Secundum

Theßn noftram argumenta aäßrumsl

! ;tr' ' h.i

QUo

nobisprogredi

inoffenfo ,

liceat?

ut ajunt,

éreefte

pede

videturut fententiam , quam*

defendendam fumfimus> hoc

potiffimum loco exprimamus. Status itaque quaeftionis hic efto: Numnefal-

va veritate dici& probaripojfttj Cbrißum fecunäum corpus non tantum fupra vulga¬

rempulchritudinem afcendiße fedetjamhac gloria reliquosmortales fuperafje ? Affir- mativam, quam in fuperioribus no¬

ftram fecimus, in fcquentibus quibus-

dam fuffulcire ftudebimus argumentis.

Neautem quis exiftimet velienospul-

chritudinis faciei Chrifti qualitatem ad

rnuliebris venuftatis humilitatem de- trudere, profitemur in antcceflTum in- telligerenostalem, quae cumviriliau-

A } ftoritat®

(14)

6

doritate&fingulariquadamgratiacon- junda eft. Verbo, intelligimus curru Cyrillo Alexandrino KcOh.o$ Seo7T(>e7ree:

fulehritudinemDeödignam> & qu#Deum

deceat , cum in humanam fe induit car-

nemf kominumqus more in corpore appa*

ret. Imo cum Fechtio g) dicimus:

„Chriftumpuerum ånativitate fua, o-

„mnium, quiunquam ex corruptispa-

„rentibus prognati fuerunt, infantum

>,(ine omni dubio pulcherrimum , ve-

„nuftiffimumque fuifle. Eundem in a-

„dolefcentia, quamquamnequecibis ad

„amuffim temperatis, neque numero

„atque pondere femper debito ufum»

„exteros tarnen fui temporis fuasqueL»

„nationis adolefcentes, pulchritudinis 5,-digmta te atque decore facile omnes

„fuperaflcj pulchriorem tarnen perfe-

„veraturum fuifle, nifi ex fpontaneo

„arbitrio illo jam aetatis tempore mut-

„tis egere, multa perpeti, quibus fub-

„inde de venuftate ejus quidpiam de-

„cerperetur > voluirfet. In virilibus

„deoique annis venuftatem cumdigni-

,,tate, qua: atquequalis legatum Dei &

„Prophetam 8c Mefliam decebat, reti-

nuifle»

g) Noff, ChriftJLxtrctt.X,c,/. §*xx*p.jf*»

V 1 ' l '• *

(15)

t 7

„nuifle, donecpaffionum,colaphorum,

»vulnerum, caeterarumqueinjuriarum,

J?quas cx divino confilio volenspertu-

furor univerfum iftud formac or-

„namentum deftruxit,

§. II.

Inter argumentanoftra propulchri-

tudineMeffiae primumfit ipfum Spiritus

S.teftimoniumomni exceptione majus?

quod occurrit Pf XLV. v. j. atque ita

habet ex interpretationevulgata: ffe-

ciofus es forma prafiliü hominum; dijfufa eftgratia in labiis tuis* vel cum Luca

Ofiandro: formofijfimus es »rnnium filio-

rum hominunt c. Ut vis & robur hu«

f jus loci oftendatur , obfervabimus u quodextra omnem controverfias aleam

poneredebemus, totumhunc Pfalmum

de Chrifto agere , atteftante id viro B&t7rvivfj(a Hebr. i. v.8.& confcntiente interpretum faniorum ti) univerfo ar«

dine, unde Calvinum deSalomone e-

jusque cum filia regis jEgyptiorurru nuptiis cxplicantes rede perftrinxit

Gesnerus z). Proinde nifi Judaizaro quis velit & Spiritui Sando in os con«

A 4 tradi-

b) Vid.Gejeri comment. in Pfal. Ttenr Gc

s neruminhunclocum. i) Loc«ciup.tfi.

(16)

s

tradicere* de nemine alio hicPfalmus

cxplicariautdebetautpoteft. II. Chri-

ftum hoc in loco non fccundum divi-

nam fcd humanam defcribi naturatUL.

Jllum cnim alloquitur Propheta, qui

vnttu* eß oleo Utitia fr* confortibtif fuü.

Quid? quod ipfa cum filiis hominurrL»

comparatio idem oftendat, nemoenira Chriftum , quaDeum , cum hominibus conferendum, judicabitv III. Quod,

cum Chriftus pülcher Sc formofus di-

catur, id juxta primumintuiturn Sccon- ccptum de corporis forma fit intelli- gendum* Nametjamfide fpccie Mes-

fix fpirituali fimul explicaripofiit, vix

tarnen negari debet, quin illapulchri-

tudinis notio ad corpus primumfit re¬

ferenda. IV. Male inter fe formaiTL»

corporis Scvirtutes animi, per corpo¬

ris membra apte difpofita relucentes * opponi: utraque ubi occurunt homi-

nem reddunt pulcherrimum , grAtter

énim pulchroveniemin corporevirtutj a- lias illa fine hac laudem vix meretur*

qvum corpus fpeciofum in vitia magis

quam virtutes pronum,fimile fit fepul-

chro dealbato, externam quidem prac fc ferentifpeciem9 intusautem fcetore

re

I

(17)

9 referto. Exallato itaque loco optirne

concludit Simeon de Muis k)\ dubium

tion effe quinChrißusvonanimomodoy [ed etjam corporis dotibus & venufiat0? JuprA

caterot mortdlesomnes, quiusquawfunty fuerunt aut erunty cumet] amin histerris

niortalis ageret, exceüuerit.

f. III.

Quamquamporroadulteriorempul-

chritudinis Chrifti defenhonern non_.

parurnconferant argumenta tarn ex u- nione perfonaii , cujus gratia jrav to

vrXvj^apLci ttjg (rupieCjiKcog in Clorißo habitavit l), quamdivihaeimaginisper-

feftione defumta; ea tarnen7 ne fal-

ceminalienamfegetemmittarnus,pne- terimus, ad alia properantes, Apud

cmnesfaniores Philofophos in confeflb eft, naturam femper perfe&iffimum_»

cjuodvis intendere, idque^ nifi aliquid

impedierit, ailequi., eV aorcuri (inquit Ariftoteles) ßeXjiovog 'ogsye&cu Qcifitv ty (pv<nv•) in omnibus femper id,

quodmeliusefi, appeteredicimusnatura mj

&alibi: vj <Pv<ng de1 oroTs1 tcov sv&XoyA*

vav 70 ßfXjigrov, natura femperfacit id y quodpojßbilium optimum efi. Ut pro-

A y pterea?

*) not.intf/.4j. I) Col.IIv.9.

(18)

I o

pterea , quicquid dcformitatishodio

oriatur, kl vel ex peccatoejusque pce-

na, liberéå Deo immiftä, velexvitiis

temperiei admixtis,aliisquecauftispro- fluat, quaetarnen ömnia in Chriftotan- quamwafutflfoexulant. Si itaquena¬

tura, ex quacunque caufta , non im- pedita excellens hominibus ingenium

cum cgregia corporisvenuftateprodu-

cit,- abfit utdicamus Chriftum ipfa Spi¬

ritus Sandi manu immediate forma¬

tum alterutra harum praerogativarum

caruifle. Quin autem pulchritudo fit

inter corporis perfediones numeran- da, neminemfperamusiturum inficias, ideoque prolixanonegere probatione.

§. IV.

Vidimae, quasfub antiquoimmola-

bantfoedere, Chriftumuttypi antity-

pum praffignificafle , nemo dubitatj

qvum autem illae, juxta feveriftimum

Dei mandatum, debuerint efte perfe-

diftimce, fineomnilabe&macula,quis

non credet, oranc vitium a Chrifto quoque efte removendum, quiproba-

ta, leda &gratapatrifuturus eftet ho-

ftia> Atque hane in vidimisofferendi«

diligentiam & deledum gentiles quo- que

(19)

11

que tam fbllicite obfervarunt, ut fa-

crificiis defhnaverint animalia pingvis-

fima lepidifllmaque , hedera, lauroim-

mo auroetjam&argentodecorata. Un-

de rede inferri poteft, Chriftumquoqj uthoftiåmDeoofFerendam, nulli, vei in corpore,defeétui fuifleobnoxium.

§. V.

Quid autem in Chrifti corporevitii,

äut deformitatis efle poterat, quumil-

lud non tantum omnisTceditatis mora¬

lis expers, fed nec in eo ulla caufa_o origo aut principium cujusquam defe-

dus vfuerit ? Docemur å Liica Evan- pelifta Chriftum divina Spiritus Sanéli

tirtÅtvrei in utero materno fuiffe con-

ceptum, qua fa&umeft, utcorpusejus

ab omni impuritate fit praefervatum, &

taleredditum, quod origine deformi¬

tatis careret. Idcm illud corpus po- ftea temperanter vivendo non potuit

non pnlcherrimum confervari; qvutn

quicquid morborum malorumque ex- perimur mortales, ex gula fere atqufc

venereoriginem trahat: hincenimva- letudinis perpetua infirmitas, hinc

lues venerea, hinc ftomachiintempe- ries, fociei per viccs pallor & rubor»

(20)

& ante annos denique langvida ftné-

<ftus, ideoque temperantiam auxilatri-

ccm pulchritudini confervandae porri- gere manum* praeterfapientum moni-

ta, ipfa docet experientia. Chriftum

autem ornnium mortalium temperan- tifiime vixiflfe, vix quisquam negabit, impium enim Sc facrilegum eil cogita-

re vel ad momentum eum cibi potus-

que non fervaflfe mediocritatem, nam Ii in vita aliquid admittere potuifletin- decori, jamnon ampliusvitas nobis et

xemplumfuiflfet. Nunquam enimcogi potuit ad cibumpotumqueabundantius

quamvplebat fumendum: necnifi for¬

te rariuS) paupertatis onerc prefifusj

continere fenecefifum habuitåquotidi-

ano &neceflario cibo* Cum interro- garctDifcipulos: Ghiando miß vosfine faceulo &pera & calceamentis, nunquid Aliquid defuitvobis ? mc fcilicet? tan- quam patrevobis filiis de omnibusne-

ceflariisprovidentc; refponderunt: ni¬

hil unquAm. m)

§. VI.

Ad verba Nicephori Callifti, for-

mamfaciei Chriftidefcribentis, pedem

promovemus. Eum hacde rc, ex La¬

tin»

m) Luc%XXIV IS-

(21)

tina interpretatione loquentem audia«

mus: Porro, inquit, effigies formas«

Domini Jefu Chrifti , ficut å veteri-«

bus accepimus , talis propemodum_

quatenus eam craffius verbiscompre-«

hendere licet, fuit. Egregio isvivi

doque vultu fuit. Corporis ftatura_/c

ad palmosprorfus'feptem, Casfariem«

habuit fubflavam> ac non ädmodum_>«

den (atu, Jeniterquodammodo adcri-«

fpos declinantem: fupercilianigranon'*

perinde inflexa. Ex oculis fubflave-"

fcentibus mirifica prominebat gratia.«

Acres ii erant, &nafus longior. Bar-«

bx capillus flavus, necadmodum de-*' rniflus5capitisporrocapillos tulitpro-«

lixiores. Novacula enim in caput e-«

jus nonafcendit, neque manus ah-<c

qua hominis, praeterquammatris, in«

ten'era duntaxat aetate ejus. Collum«

fuit fen' rn declive, ita ut non arduo«

& extento nimium corporis ftatu es-«

fet; Porro tritici referrens colorem»« / nonrotundam aut acutamhabuit faci «

, fed qualis matbis ejuserat , de-«

orfiru paulum verfus vergentem, ac«

n üdice rubicundam; gravitatem at-«

que prudentiam cum lenitate con-«

jun&arn

(22)

junftamplacabilitatemqué,iracundiae«

expertem, praefeferentem. Lüben-"

tes fatemur tiosfidem huic folifcriptori

non habere, neque certo fidere pofle

iisQjnnibusquae abeo narrantur, qvum fciamus nobiliores quosqueCriticos å-

tro eum notare carbone Multorum

tamen affirmatur confenfu, Nicepho-

rum fuaaliis deberefcriptoribus,longe antiquioribus« Profedfo, quamquam

hoc å Nicephoro allegatum teftimoni-

um? in pari cum fuperioribus, gradu

non Collocemus , haud tamen ratio-

nemvidemus, curhane de formaChri-

fti reJationem) apertae fraudis& falla*

ciae accufemus.

§. VII,

A t, inquis, quorfum haccpertinebit Nicephori relatio, utpotequa?&mon- ftrum potius, quam hominem depin- git, feptem enim asquare palmos ho*

minisexceditformam, 8crciulierculam quandam é vultuMariasmatrisfua?quafi

expreflam fiftit? Verum ad prius quod

attinct, etjamfi facil i negotio contin-

gere potuerit ut autNicephorus in ex*

cerpendo dcfcribendoque exvetuftio-

ribus 9 quos fequutus eflc creditur»

Jeptem

(23)

Jeptem profex pofucrit, aut etjam hie

error ex durioribus hujus operis fatis profluxerit; tarnenipfadefcriptio,ju- ftam hominis flaturam non adeo fupe«

rabit, fi imprimis vocem de pedeRo¬

mano nonexpiicuerimus»/»/V*»««, te¬

ile Cafaubono n) Aliarum gentium pes brevior, quare ctjam nonnullos ad no- vem afccndiflepcdes multis exhiftoria

Graeca probat excmplis. Itnmo

(inqnit Cafaubonus) flaturA *fiimatio-

neRowauafenumpedumcirciterfuit,quem

modumfcrVAtum in Nerone fcribit Sveto- nius, in confcribendn ex Italtcüfenumpe- dum tironibus novA legione, quem Magni

xilexandri phalangem appellabat. Q^pd

| Nicephorus Ghriftum matri fuze fimil- bmum dicat, id dignitate formae nec

quidquam detrahit.- lila enim fimilitu*

do non alitereft intelligenda» quamu-

tnusque fexus ratio patitur. Nonne quotidie fieri videmus, ut filii matri-

btisperfimilesgenerentur? Cum tarnen

inde non fequatur, eos cum forma a- nimum quoque gerere möllern & ef- feminatum. Id unicum evinc 'fJEn x

exem -

#) In Not adSvet, Tid,Nencap,LXFIL iag.

(24)

\6 ; .

f # '

cxemplum, quem Virgilius defcriptu-

rus9gratiam å maternis lineamentisco-

loribusque eidem conciliac. In hunc

vero modum de eo canit o\

ReßititJEneas,cUrdtfo inluce refulßtj

Of humerosqueDeofimitts, namqueipfit

dtcoram

CdfAriern nätogenetrix, lumenfy juventa Purpureum&Utos oculis Aäfltirat hono-

res.

Zjhtale manus addunt ebori decwtf tut

übtflavo

Argentum 9 pariusve lapis circumdatur

auro.

Quod fi hane Virgilii defcriptionetru

circa virum militären) & fortem nom»

toleramus tantum f (ed etjam multis przedicamus elogiis 7 cur id vitio ver-

temus Nicephoro, quodmaterna for¬

mas decora7 quantum virilis gravitas permittebat, in filio expreffa fuifle &

nituifledicat. Quae ha&enusdidafunt

confirmari poiTentmagnorum quorun- dam virorum confenfu , fed jam tem- pus eft, ut adverfam fententiam p2U-

ciffimisexarainemus.

CAPUT d) Lib,/.Mneldosv.jßZ.

(25)

17

Caput Tertium

Argumenta aäverjariorum refeüensl

§m I,

NOftram huc

defehdimus,-gumenta>

usque

pronuncrationc

fententiam

mcthodiinftituti*

ar¬

ra¬

tio , ut adverfariorum quoquc

mentem explicemus, argumentaquo>

quibus nituntur, folvamus poftularcvi¬

detur, Quaenamfiteorumopinio ?

quinque Vavaftbris propofitionibus fatis fuperque patetj clariftime tarnen in-,

tertiaproponitur,quamhocmodocon- Cepit: Fit admoåum probabile} Chrifium

tntercives acmunitipesfuosapotißimum corporis Uu.de, &forma qualitunqueglo*

rta non exceUutsfe, nequeeximium autme¬

inerabilequiequam prater cateros bab'uiffe.' En confeflionemingenuam! Nunc tc*

la quibus hanc defendere Sc prppugQjK*

fc fatagant, videamus.(

5- II.

Objiciunt ex Efaiae LIII. V. & 42

Noneßßecieseinequedecor, vidimuseum ffnon(ratadjpeftttty &deßdtrafimuseum\

\ d'ß*%

(26)

is

defpeßum & mviffmum hontlnum; vlrunu,

dolorum&oxpertuminfirmitatemf &qua'

fiabfcoHditui vulttu ab eo, defpectus, nec

repntavimus eum. Sed fpe fua , quam»

de Achillea hujus argumenti vi aacon- vellendam noftram fententiam conce-

perantfacile dejicientur, fi confide-

raverinttotumhunciocum non de na-

tiva, fedadventitia Chrifti formaloqui>

quod adeo clarum &perfpicuym eftj ut

omnesveteresacrecentioresinterpre-

tes in id confentiant. Quid ? Quod

S. S. quoties illud Efaiac de Chriftova- ticinium in Novo Tcftamento adducit toties ad defignandas ejus paffionesad-

hibet, ut Matth. VIII. 17. 1. Petri II. ,

24. i.Cor. V. 21. & alibi. < Cumita- que pulchritudinem Chrifti » non qua ab hoftibus externis injuriis, vulneri- bus & flagellis foedatam, fed in fe fua-

quenaturalis adventitiispnecifis, con- fideratamdefendimus, nihiladnosde- bellandos hoc argumentum proderit,

§. nr.

Annon tarnen, inquiunt, negligen¬

tia? accufandi rideantur Evangeiiftae » qui cum mcmientaneum Chrifti trans-

ßgurati fplendorem tam accurate de-

ferif

(27)

Y fcripfiflfent, eonftantemtarnen ejusper

omnes vitac gradus pulchritudinerTL.

prorfus reticuerunt? Seddiverfaeftra¬

tio. Ciarificatio illa Taböriticafuito-

pusextraordinarium, ideoqueEvange-

liftis tanta cura recenfendum; caetera

autem ordinaria fi itanotanda fuiffent, profedlo & accufarcntur, quod ea o- mnia, qua: inträprivatos, utita dice-

re liceat, parietes toto XXXannorum fpatio, priusquam minifterium ingre-

dcretur , pari modo filuerint* Non pertincbat fcilicet ad Salvatoris offici¬

um illuftrandum quacunque orisfigura

eflfet. Optime JanasHuardus in Scrut.

Ing. cap. XVII. pag. 54g. Bvangeliß*

in eo eccupatinon fuerunt, utconflitutio-

nemcorporis Chrißi<> Rcdemtoristtoßri>re- ferre voluerwr v quoniam adeumJcopum

querntpftpropoßtumfibi habcbant, prorfus

nthilidfacitbat,

§. IV.

AdPatrum» fententiae noftrae adver-

fantium, Tertulliani videlicct, Orige-

nis^ Jrcnaei > & Clementis Alcxan- drini tcftimonia quod tandem confu- giantj tanquam cauflae fuse parum ft-

B i dentes

/

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :