• No results found

Du kan komma långt på bananskal

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Du kan komma långt på bananskal"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Avfall Sverige, Avfall Sverige AB, Prostgatan 2, 211 25 Malmö, Telefon 040-35 66 00, Fax 040-35 66 26 E-post info@avfallsverige.se, Hemsida www.avfallsverige.se, Bankgiro 985-9877, Organisationsnummer 556260-8553

Pressmeddelande

8 oktober 2008

Du kan komma långt på bananskal

Med matrester i tanken kan vi spara 327 000 ton CO

2

På 1 000 bananskal kan man komma hela 96 km. Om vi producerade biogas av allt matavfall som är möjligt att samla in, skulle det kunna ersätta nästan 67 miljoner liter bensin. Det räcker till att hålla igång drygt 55 000 bilar under ett år och skulle kunna minska utsläppen av koldioxid med 327 000 ton.

Biogas är det renaste drivmedel vi idag har tillgång till. Genom att byta en bensindriven bil mot en biogasbil minskar klimatpåverkan med 90 %.

Idag är det 133 kommuner som har infört separat insamling av matavfall. Ytterligare 90 har planer på att införa det. Redan idag produceras biogas från avfall som räcker till årsför- brukningen för 12 000 bilar. Hushållens ansträngningar att sortera ut matavfall har alltså gett resultat.

Utöver biogas ger rötning också ett högvärdigt biogödsel, som kan ersätta konstgödsel inom jordbruket. Det sparar både naturresurser och energi, det också. Genom att röta vårt matavfall får vi alltså dubbelt igen!

Genom att röta matavfall istället för att deponera det skonas miljön också. Den metangas som bildas i deponier har nämligen 20 gånger större påverkan på klimatet än koldioxid.

Avfallet finns där. Det är en resurs, som vi måste utnyttja på bästa sätt!

För mer information om energi ur avfall, kontakta:

VD Weine Wiqvist, 0708-93 15 99, weine.wiqvist@avfallsverige.se

Informationschef Anna-Carin Gripwall, 070-662 61 28, acg@avfallsverige.se Expert biologisk behandling, Hanna Hellström, 070-736 82 49,

hanna.hellstrom@avfallsverige.se

Fakta

2006 fanns det 223 anläggningar för biogasproduktion i Sverige. De 14

samrötningsanläggningarna behandlade främst källsorterat matavfall, avfall från

livsmedelsindustrin och gödsel. I övrigt fanns det 138 anläggningar som rötade slam från avloppsreningsverk, 60 fanns på deponier, 3 rötade industriavlopp och 8 var

gårdsanläggningar. Beroende på vilket material som rötas kan den biogödsel som produceras i vissa fall användas som gödning inom jordbruk. Biogödseln kan certifieras, vilket garanterar att den uppfyller högt ställda krav på bland annat smittskydd och metallinnehåll.

Avfall Sverige är en branschorganisation inom avfallshantering och återvinning, med ca 400 medlemmar, främst kommuner, kommunbolag men också privata företag. Vi representerar därmed 99 procent av Sve- riges befolkning.

Vi är Sveriges största miljörörelse. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att svensk avfallshanter- ing fungerar. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vi är 12 000 personer som arbetar tillsammans med Sveriges hushåll och företag och gör ett av Sveriges viktigaste jobb!

References

Related documents

Målet var att införskaffa fem renässans-stycken för gitarr i liknande svårighetsgrad som jag sedan under fem tillfällen á 30 minuter som jag skulle studera

– Fler fördelar som rapporten pekar på och stärker biogasen som drivmedel till fordon är att vi inte använder jordbruksmark för livsmedelsproduktion vid tillverkningen av biogas.

– Det är inte svårt, det är inte dyrt och det är ett byggande för framtiden, menar Eva Myrin.. Är det en konflikt mellan att vi behöver matavfallet som råvara till biogasen och

Om vi ökade insamlingen och 70 procent av allt matavfall i Sverige samlades in och rötades, skulle det kunna er- sätta nästan 67 miljoner liter bensin - årsförbrukningen 1 för

Våra forskningsfrågor anser vi är av stort intresse, då inblick i bootstrapping som verktyg och företeelse kan vara nyttigt både för oss som snart har slutfört vår utbildning,

Kemister sorterar grundämnen och kemiska föreningar utifrån egenskaper som till exempel massa, densitet, smältpunkt och löslighet.. Material Olika vardagsföremål,

Den ena modellen ska vara enkel och vara till stöd vid val av insamlingssystem, den andra modellen ska utformas för att ge en överblick för respektive systems kostnader och

Det var även totalt tre stycken som uppgav att de inte har möjlighet till det där de bor (i studentlägenhet och asylboende), och lika många som svarade att de inte vet hur