Regellättnader på värdepappersmarknaden och några frågor om referensvärden

Download (0)

Full text

(1)

LAGRÅDET

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2021-07-01

Närvarande: F.d. justitierådet Eskil Nord samt justitieråden Inga-Lill Askersjö och Petter Asp

Regellättnader på värdepappersmarknaden och några frågor om referensvärden

Enligt en lagrådsremiss den 17 juni 2021 har regeringen (Finansdepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till

1. lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, 2. lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, 3. lag om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder, 4. lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

5. lag om ändring i lagen (2018:2024) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om referensvärden, 6. lag om ändring i lagen (2019:414) med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning,

(2)

2

7. lag om ändring i lagen (2019:414) med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning,

8. lag om ändring i lagen (2019:1215) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om värdepapperisering.

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av departements- sekreteraren Carl Sehlin.

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran.

Figure

Updating...

References

Related subjects :