Název bakalářské práce:

Download (0)

Full text

(1)

TECH

NlclG

UNMERZITA V LlBERcl

Ekonomická

fakulta l

POSUDEK OPONENTA BAKALARSKE PRACE

Jméno studenta:

Tomáš Vondra

Název bakalářské práce:

Možnosti a využití online marketingolrych přístupů

Jméno vedoucího bakalářské prácel

Jméno oponenta bakalářské práce:

PhDr. Mgr. Anna Sálová

Oponent; - název firmyl

Content Wizards s.r.o.

- pracovni zařazení:

Jednatel a Content Marketing strategist

kontakt:

anna.salova@contentwizards.e,

Slovní

hodnocení a

připomínky

k bakatářské

práciv

rozsahu minimálně deseti řádků uved'te, prosím, na druhou

§řanu

posudku.

Ouázky

k

obhajobě bakalářské práce:

Jaký by podle vás byl

ideálníonline

marketingorný mix pro Apartmány PŮlměsíc?

Jaké další krátkodobé a dlouhodobé marketingové postupy byste využil kromě SEO a PPC?

Výborně Velmi dobře

Dobře Neprospěl

I. Hodnocení zpracování tématu studentem:

solnění cíle práce

x

volba metod a ieiich aplikace při zpracování tématu

x

Hloubka provedené anal,fuy

x

II. Hodnocení struktury

a

obsahu práce:

přehlednost a loqická stavba (struktura) práce

x

Aktuálnost a vhodnost použitých pramenů

x

Sch o pnost stu denta zpracovat zísl<ané pod kl ady

x

přiměřenost a srozumitelnost závěrů práce

x

Formulování vlastních názorů studenta

x

III. Hodnocení formy a stvlu prácel

Formální úprava oráce (te}t, tabullor. qrafu)

x

stvlistická úroveň práce

x

práce s českou líteraturou včetně odkazů a citací

x

práce se zahraniční literaturou včetně odkazů a citací

x

práci doporučuj i - nýtffiiv

k

obhajobě.

(*nehodící se škrtněte)

Bakalářskou práci navrhuji klasifikovat stupněm:

velmi dobře

TEcfiťlGKÁ UNlvERzlTAvLlBERcl I studentská 14o2l21461 17 Liberec1 l Ekonomickáfakulta I Voroněžská 1329113|46002Libeíec2

tel.: +420 485 352 388 | jmeno,pňjreni@tul.a IW.ef .tut.czI lČ:467 47 885 | DlČ: Cz 467 47 885

(2)

t

f

TEcHNlcKÁ

UN MERZ|TA V LtBERcl

Ekonomická

fakulta l

Datuml 25. 5. 2oL7

Práce podává základní přehled o internetovém marketingu s důrazem na SEO a PPC. Dále se na

konkrétním příkladu věnuje jen PPC, což je škoda, protože srovnání konvezních schopností

SEo

a

ppC

by

dle mého názoru bylo mnohem zajímavější- ovšem je jasné, že bychom museli zkoumat mnohem delší Časové období. Autor práce nás provedl krok za krokem nastavením reklamních sestav na platformě Sklik a Google Adwords a jejich optimalizací, jenom již nehovoří o počtu konverz í získaných za tento 1Odenní trial.

Moje výtky směřují k něktelým pojmům, jejichž výklad bych značně zjednodušen a nezasazen do souvislostí, ke SWOT analýze, která nebyla naplněna těmi nejrelevantnějšími argumenty, a ke stylistické úpravě práce, která by sizasloužila větší péči.

,,Ú,*W

Podpis oponenta bakaIářské práce

TEcHÍ{rcxÁ 0NMÉRZ|TA v LlBERcl l studentská 14o2t2 | &1 ,,7 Liberec 1 l Ekonomická fakulta l Voronéžská 1329/13 l 460 02 Libeíec 2 +420 485 352 388 | jreno,pi!reni@tul ď |W.eí.tulcz I lČ: 467 47 885 | DlČ_ Cz 467 47 885

Figure

Updating...

References

Related subjects :