• No results found

A-AB-B 1AB23CDEFABCDEF4567812345678

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "A-AB-B 1AB23CDEFABCDEF4567812345678"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1 A

B

2 3

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

14 f7

697 64

1.6 +0.2 0

54

64 54

1.6 +0.2 0

8

8

20

14 f7 13 .4 h1 1

13 .4 h1 1 12

104

97.8

5x97.8 (=489)

12 2 2

6xM6

54

54

17

Ra 3.2 Ra 3.2

Roz. -Polot. 15 - 700 42 5110 Presnost ISO 2768-mK

Tolerovani ISO 8015

c) Mater. 11 500 Tr. odp -

b) C. hm 1.390 Hr. hm.

1:1

a)

Zmena Datum Index Podpisy

Meritko Pozn. Navrhl

Kreslil Krasnicky

Nazev HRIDEL_OZUBENI 05_10_01_03

Prezkousel

C. seznamu Technolog

C. sestavy 05_10_01_00 Normaliz. Cis. vykresu

list 1 listu1

Stary vykr. Schvalil -

Novy vykr. Datum 26-05-2015

NEKOTOVANA SRAZENI 0,5x45°

POCET KUSU: 1

A-A B-B

1:5

References