Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

KALLELSE/ÄRENDELISTA

Datum

2020-10-22

Leif Sternfeldt, ordförande

Instans

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Tid Torsdag den 22 oktober kl 08:30

Plats Kommunhuset, Öresten Behandlas

cirka kl. Ärenden Föredragande

08:30 1. Sammanträdets öppnande och upprop Ordförande Leif Sternfeldt

2. Val av justerare -”-

3. Anmälan och prövning av jäv -”-

4. Fastställande av dagordning -”-

5. Uppföljning av nämndens föregående protokoll -”-

08:35 6. Nämndplan 2021-2022 (I)

Förvaltningschef Mari Sandell Molander Verksamhetschefer Marie Tell

Sara Dahlin Kvalitetsutvecklare Camilla Tibblin 09:30 Paus

09:45 Nämndplan 2021-2022 forts. -”-

11.00-

12.00 7. Ny skola i Skene (I) Enhetschef

Malin Ankarstrand

Figure

Updating...

References

Related subjects :