KF20180327UT_§ 34

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Kommunfullmäktige

Utdrag ur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sid

2018-03-27

§ 34 Dnr KS-2018-62 Dpl 913

Svar på motion från Martin Wahlsten (SD) och Peter Brandt (SD) om att av- skaffa förturen för nyanlända i den kommunala bostadskön

Martin Wahlsten (SD) och Peter Brandt (SD) yrkar i motion daterad 2018-01-30 att kommunen upphör med att ge nyanlända förtur till Östhammarshems lägen- heter.

Kommunfullmäktiges beslut

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

_____

Svar på motionen från Margareta Widén Berggren (S) och Jacob Spangenberg (C), daterat 2018-03-05 föreligger.

Arbetsutskottets förslag 2018-03-06

Motionen avslås i sin helhet med hänvisning till föreliggande svar på motionen, daterat 2018-03-05.

_____

Kommunstyrelsens förslag 2018-03-13

Motionen avslås i sin helhet med hänvisning till föreliggande svar på motionen, daterat 2018-03-05.

_____

Kommunfullmäktiges beslut

Motionen avslås i sin helhet med hänvisning till föreliggande svar på mot- ionen, daterat 2018-03-05. (Bilaga 12).

_____

Delges

Martin Wahlsten (SD) Peter Brandt (SD) Webbredaktionen

Figure

Updating...

References

Related subjects :