2 0 0 7 / 2 0 0 8

Full text

(1)

Årsredovisning

2007/2008

Årsredovisning 2007/2008

WeSC AB (publ) Midskogsgränd 5 115 43 Stockholm Sverige

Telefon: 08-46 50 50 00 www.wesc.com

VERO FORM: SCHYSST TRYCK: ÅTTA 45 FOTO: MATS HÖGBERG, RYAn SCHudE OCH VinCEnT SKOGlund

(2)
(3)

Innehållsförteckning

4 WeSC i korthet 6 Året i korthet 8 Historik

9 Viktiga händelser 10 Lite bättre på allt 12 Marknad

14 Varumärke och produkter

18 Marknadsföring och försäljning 22 Vårt ansvar

26 Organisation 28 Aktien

30 Bolagsstyrning

32 Förvaltnings berättelse

34 Räkenskaper

34 Resultaträkning – Koncernen 35 Balansräkning – Koncernen 36 Kassaflödesanalys – Koncernen 37 Resultaträkning – Moderbolaget

38 Balansräkning – Moderbolaget 39 Kassaflödesanalys – Moderbolaget 40 Tilläggsupplysningar

48 Revisionsberättelse

50 Styrelse, ledande befattnings- havare och revisorer

54 Definitioner

54 Årsstämma och kalendarium

(4)

WeSC i korthet

Affärsidé, mål och strategi

Affärsidé

WeSC:s affärsidé är att designa, marknadsföra och sälja kläder, accessoarer och andra relate- rade produkter inom segmentet streetfashion på den internationella marknaden under varumärket WeSC.

Vision

WeSC:s vision är att bli världens bästa varumärke inom segmentet streetfashion, där bolaget ska ta traditionell streetwear till nästa nivå genom att vara länken mellan traditionellt mode och streetwear.

Mål

Operativa mål

Att sprida ”Superlative Conspiracy” och WeSC över världen och därigenom göra världen lite roligare och mer kreativ samt att ge målgruppen ett medel att lättare kommunicera sina värderingar och tillhörig- het genom. Fortsatt hög tillväxt och god lönsamhet ska ge värdetillväxt för aktieägarna.

Finansiella mål

WeSC:s mål är att de närmaste åren växa med över 20 procent per år och att nå en rörelsemar- ginal (EBIT) på mellan 10-12 procent från och med verksamhetsåret 2008/2009.

Strategi

WeSC ska nå sina mål genom:

högre marknadspenetration på befintliga ∙

marknader

egen distributionsverksamhet ∙

fler konceptbutiker ∙

nya marknader ∙

nya produktgrupper ∙

expansion i USA.

WeSC – We are the Superlative Conspiracy

När WeSC grundades år 2000 bestod streetwear till största delen av t-shirts, kepsar och jeans.

Målgruppen var unga killar. Idag har streetwear utvecklats mot ökade inslag av mode samtidigt som traditionellt mode har ökade inslag av street.

Den utvecklingen är grunden till streetfashion, vilket WeSC var först med att lansera. Vår målgrupp består till lika delar killar och tjejer vilket särskiljer oss från våra konkurrenter.

WeSC:s största framgångsfaktor är vårt starka varumärke som baserar sig på trovärdighet och en stark företagskultur. Vi är – och ”lever” – vårt varumärke, vilket är en förutsättning för att lyckas bygga ett starkt varumärke – framförallt inom vårt segment. Det går inte att köpa vår målgrupp, du måste förtjäna din position. Det är en av anled- ningarna till att Adidas, Pepsi och Nokia valde att vända sig till oss när de ville nå vår målgrupp – intellektuella slackers.

En annan viktig framgångsfaktor är vår inno- vativa och effektiva marknadsföringsmetod, där vi kommunicerar via We-aktivister – informella varumärkesambassadörer som är starka och fram- gångsrika individer, hängivna deras sysselsättning och WeSC. We-aktivister utgörs av alltifrån artister, skejtare och snowboardåkare till fotografer, musiker och andra personer som är extremt bra på det de gör, kända som okända. We-aktivisterna delar en ”streetmentalitet” och varje aktivist fungerar som en individuell ambassadör för sin respektive subkultur.

Streetfashion – där street möter mode – är ett av de snabbast växande segmenten inom klädbranschen. WeSC:s vision är att bli världens ledande varumärke inom detta segment. Bolaget har hittills etablerat försäljning i 22 länder genom över 1 600 åter- försäljare samt 13 konceptbutiker. Omsättningen uppgick under 2007/2008 till över 200 MSEK vilket uppskattningsvis motsvarar mer än 500 MSEK i konsumentled.

Flerårsöversikt, koncernen

TSEK 2007/08 2006/07 2005/06 2004/05 2003/04

Nettoomsättning 214 374 167 024 130 679 109 604 64 304

Resultat efter finansiella poster 5 561 -8 871 -17 818 448 6 844

Rörelsemarginal 6% neg neg 1% 11%

Avkastning på eget kapital 12% neg neg neg 29%

Balansomslutning 89 742 72 296 77 250 49 008 31 371

Soliditet 38% 27% 38% 33% 56%

Medeltal anställda 51 52 45 31 18

Genomsnitt antal aktier under perioden 5 892 423 5 532 000 5 532 000 4 264 000 4 264 000 Genomsnitt antal aktier under perioden efter

full utspädning 6 155 086 5 532 000 5 532 000 4 264 000 4 264 000

Resultat per aktie före full utspädning, SEK 0,64 -1,87 -2,83 -0,25 1,19

Resultat per aktie efter full utspädning, SEK 0,61 -1,87 -2,83 -0,25 1,19

(5)

5 WeSC

(6)

Ökad försäljning – kraftig resultatförbättring – höjda försäljnings- och resultatprognoser

Nettoomsättningen uppgick till 214,4 MSEK ∙

(169,0), en ökning med 27 procent

Rörelseresultatet uppgick till 12,8 MSEK ∙

(–5,5)

Resultat efter skatt uppgick till 3,8 MSEK (–10,3), ∙

motsvarande 0,64 SEK (–1,87) per aktie Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas ∙

för räkenskapsåret 2007/2008

Väsentliga händelser under räkenskapsåret Frank Remme ny chefsdesigner

Samarbete med Pepsi lanseras i USA ∙

Extra bolagsstämma godkänner riktad kontant- ∙

emission som tillförde 10 MSEK

Framgångsrik lansering av den nya produkt- ∙

gruppen hörlurar

Året i korthet

Under räkenskapsåret 2007/2008 nådde WeSC en försäljning om 214 MSEK (169 MSEK), en tillväxt på 27 procent. Rörelseresultatet uppgick till 12,8 MSEK vilket var en förbätt- ring med nästan 19 MSEK mot föregående år. Året har innefattat ett antal strategiskt viktiga händelser, bland annat en nyemission och ägarspridning som tillförde WeSC 60 MSEK inför listningen på First North i maj 2008.

Rullande EBIT 12 månader

-16 -12 -8 -4 0 4 8 12 16

MSEK

Kv 4 07/08 Kv 3 07/08 Kv 2 07/08 Kv 1 07/08 Kv 4 06/07 Kv 3 06/07 Kv 2 06/07 Kv 1 06/07

Omsättningsfördelning per kanal 2007/2008

Detaljistverksamhet 9%

Grossistverksamhet 23%

Distributör 68%

Rullande försäljning 12 månader

0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250

MSEK

Kv 4 07/08 Kv 3 07/08 Kv 2 07/08 Kv 1 07/08 Kv 4 06/07 Kv 3 06/07 Kv 2 06/07 Kv 1 06/07

Omsättning och resultat

12 mån maj–april

(MSEK) 07/08 06/07

Nettoomsättning 214,4 169,0

Rörelseresultat 12,8 -5,5

Resultat före skatt 5,6 -8,9

Resultat per aktie, SEK 0,64 -1,87

Anders Hedén och Johan Hessius invalda som ∙

nya styrelseledamöter

Nyemission och ägarspridning inför listningen ∙

på First North tillför 60 MSEK före emissions- kostnader – handel med aktien inleddes den 19 maj 2008

WeSC genomför aktiesplit 2:1 ∙

Väsentliga händelser efter räkenskapsåret Håkan Jerner ny försäljningschef och Daniel ∙

Jontén ny marknadschef

Johan Larsson utsågs till vice VD i tillägg till ∙

den befintliga positionen som finanschef och operativchef

(7)

Från vänster: Alex Prager: Fiffe scarf, Miss Ellie leather jacket, Torun Chino, Lucy 100 woven top, Moxie knitted mittens Chad Robertson: Yasin scarf, knitted leather parkas, Icon beans small tee, slim jeans Darrel Mathes: Alessandro jeans, Rogge tee, Hakon knitted cardigan, Masa scarf, Bazil knitted mittens

7 WeSC

(8)

Historik

WeSC grundades år 2000 av Greger Hagelin, David Hedman, Pontus Karlsson, Ingemar Backman, Mattias Hallencreutz och Torbjörn Gunnahr – alla med en gemensam bakgrund inom skate- och snowboard.

Hur det började

Idén med WeSC var att göra streetfashion för en något mer mogen målgrupp, något som dåtidens streetwear inte kunde erbjuda. För att finansiera uppbyggnaden av det egna varumärket distribu- erade WeSC de första åren även amerikanska skate- och snowboardrelaterade varumärken på den svenska marknaden, men bara ett år efter starten stod WeSC:s egna produkter för hälften av omsättningen. 2003/2004 kom det stora ge- nombrottet i Sverige. Försäljningen ökade med 93 procent, från 33 MSEK till 64 MSEK, varav mer än 80 procent härstammade från Sverige. Rörel- seresultatet uppgick detta räkenskapsår till cirka 7 MSEK. I samband med det upphörde distributionen av andra varumärken i Sverige och fullt fokus lades istället på bolagets egna produkter. Samtidigt över- gick bolaget från att använda varumärket We till att använda WeSC och två nyemissioner på 5 MSEK respektive 4 MSEK genomfördes. Ny aktieägare blev Novax.

Det internationella genombrottet

Redan från början fanns ett internationellt fokus i bolaget varför WeSC valde att knyta till sig åtta internationella distributörer. 2004/2005 kom det internationella genombrottet. Omsättningen ökade med 70 procent, från 64 MSEK till 110 MSEK, och exporten var nu större än försäljningen i Sverige.

Rörelseresultatet uppgick detta räkenskapsår till cirka 1 MSEK. WeSC fick på kort tid många av de mest prestigefulla återförsäljarna inom street- fashion som återförsäljare av WeSC-produkter.

2004 etablerades det helägda dotterbolaget We Superlative Conspiracy Inc. och WeSC:s produkter började säljas i USA via en agent. En konceptbutik med bra läge i Los Angeles öppnades och 250 gäster bjöds in till invigningsfest och modevisning på The Standard Hotel. Året därpå intensifierades

USA-satsningen när WeSC tog över distribution och försäljning i egen regi. I samband med det genomfördes en riktad nyemission på 30 MSEK och Nove Capital blev ny aktieägare. Det amerikanska lagret lades ut på en tredje part och ett eget kontor etablerades i Los Angeles. Hösten 2006 flyttade bolagets verkställande direktör, Greger Hagelin, till USA för att kunna fokusera på den amerikanska verksamheten.

En effektiv plattform för framtida expansion

Den internationella expansionen krävde en större organisation. Under tre år, från räkenskapsåret 2003/2004 till 2005/2006, växte personalstyrkan från 9 till 45 personer. WeSC har idag 50 anställda.

Antalet återförsäljare i USA uppgår idag till cirka 140 och innevarande räkenskapsår beräknas USA vara en av WeSC:s största marknader. Fokus har legat på att skapa en effektiv plattform för framtida expansion. Som ett led i detta arbete har WeSC kompletterat ledningsgruppen med två erfarna chefer; Johan Larsson som närmast kom från Peak Performance tillträdde i april 2007 som fi- nanschef, och Frank Remme som närmast kom från H&M tillträdde som chefsdesigner i maj 2007.

En nyemission till Nove Capital tillförde WeSC 10 MSEK och ett finansieringsavtal om möjlighet till ytterligare framtida kapitaltillskott om cirka 10 MSEK ingicks.

Vidare har marknadschefen Daniel Jontén och försäljningschefen Håkan Jerner anställts. Sedan våren 2008 är WeSC:s aktie dessutom noterad på den svenska marknadsplatsen First North. Målet framöver är detsamma som vid starten för åtta år sedan; WeSC ska bli världens ledande varumärke inom streetfashion.

(9)

• WeSC grundas av Greger Hagelin, David Hedman, Pontus Karlsson, Ingemar Backman, Mattias Hallencreutz och Torbjörn Gunnahr

• Bolaget distribuerar amerikanska skateboard- och snowboardvarumärken i Sverige för att finansiera uppbyggnaden av det egna WeSC-varumärket

• Åtta internationella distributörer

• Över hälften av omsättningen kommer från WeSC-produkter

• Riktad nyemission tillför WeSC 5 MSEK – Novax blir ny aktieägare

• Vinner priset ”Best new sportswear brand of the year”

• Rickard Josephson tillträder som ny produktions- och designchef

• Distributionen av andra varumärken i Sverige upphör – fullt fokus på WeSC-produkter

• Bolaget övergår från We till WeSC som varumärke

• Nyemission tillför 4 MSEK

• Exportförsäljningen överstiger 50 procent av den totala omsättningen

• Egen konceptbutik i Los Angeles öppnas

• Det helägda dotterbolaget We Superlative Conspiracy Inc. startas och WeSC:s produkter börjar säljas i USA via agent

• Öppnar konceptbutik i Seoul

• Samarbete med Adidas Originals

• Sätter upp egen organisation i USA och tar över grossistverksamheten i USA i egen regi

• Riktad nyemission tillför WeSC 30 MSEK – Nove Capital blir ny aktieägare

• Konceptbutik i New York öppnas

• Öppnar konceptbutiker i Porto och München

• Lanserar en reseguide och gör en telefon med Nokia

• Greger Hagelin flyttar till USA

• Bolagets aktie handlas inofficiellt via Remium AB – aktiekurser publiceras på www.bequoted.com

• Konceptbutiker i Wien och Berlin öppnas

• Outsourcing av lager i USA

• Johan Larsson tillträder som ny finanschef

• Frank Remme tillträder som ny chefsdesigner

• Nya produktgruppen Hörlurar lanseras

• Konceptbutik i Paris invigs

• WeSC-samarbete med Pepsi lanseras i USA. Som en del i lanseringen anordnar WeSC den officiella efterfesten till MTV Music Awards i Las Vegas

• Nyemission till Nove Capital tillför WeSC totalt 10 MSEK

• Bolaget genomför ägarspridning och nyemission som tillför bolaget 60 MSEK och noteras på First North

2000/2001

2001/2002 2002/2003

2003/2004

2004/2005

2005/2006

2006/2007

2007/2008

V ik ti g a h ä n d el se r

9 WeSC

(10)

Lite bättre på allt

WeSC har sedan starten 2000 vuxit till ett företag med distribution i 22 länder och över 1 500 återförsäljare, en försäljning till konsument överstigande en halv miljard kronor och ökande lönsamhet efter några år av riktade investeringar på strategiska marknader.

Förklaringarna till WeSC:s starka utveckling är enligt bolagets ledning en kombination av en stark företagskultur och målmedvetenhet – och en tillväxtvänlig affärsmodell.

Med en stärkt organisation och ett vässat sortiment fortsätter WeSC i samma spår och satsar på att bli ännu lite bättre på att serva sina kunder – både nya och gamla. Bolaget vill dessutom växa en hel del sett till både storlek och lönsamhet.

Mycket talar för fortsatt framgång.

WeSC har kommit långt sedan starten år 2000 när grundarna under en biltur i Kalifornien bestämde sig för att bli världens bästa streetfashionföretag. Fö- retaget skulle designa, producera och sälja kläder och accessoarer i gränslandet mellan streetwear och mode till en målgrupp som man valde att kalla för intellectual slackers – vakna, smarta och kreativa människor som delade grundarnas livsstil och värderingar.

– Vi ville skapa ett varumärke som represente- rade värden vi själva kunde stå för; gemen- skap, att ha kul och våga göra det man vill i livet – en slags punkmentalitet kanske. Eller en kulturell kompis om man så vill, säger Gre- ger Hagelin, vd, koncernchef och en av WeSC:s grundare. Vi har kommit en bra bit på väg, och under det gångna året har vi genomfört en hel del som vi är stolta över att kunna dela med oss av. Vi har vässat kollektionen, trimmat organisationen på flera nyckelpositioner, bred- dat distributionen på våra olika marknader, fördjupat samarbetet med våra We-aktivister och framgångsrikt lanserat en helt ny produkt- grupp – Headphones.

Idag finns WeSC:s produkter i 22 länder runt om i världen och bolaget säljer för över 214 MSEK vilket uppskattningsvis motsvarar mer än 500 MSEK i konsumentled. Varumärket har en bra genomför- säljning i butikerna, vilket medför att order från befintliga återförsäljare växer samtidigt som det idag är lättare att inleda nya samarbeten.

– Vi har kommit till ett läge där varumärket är starkare än enskilda individer. Det står för sig självt. Det är klart att det även framöver kommer att vara viktigt att knyta till oss duktiga personer, men den stora ut- maningen kommer att vara att säkerställa vår företagskultur och själen i varumärket WeSC när vi fortsätter växa, säger Johan Larsson, finanschef och operativ chef.

Och det ser bra ut inför hösten 2008. Orderingången för den stora höstkollektionen (H1) ökade med 40 procent jämfört med motsvarande period året innan och den mindre höstkollektionen (H2) 2008 visar ännu bättre tillväxtsiffror.

Sedan några år tillbaka har bolaget medvetet satsat på utvalda, strategiska marknader där WeSC bedömer att det finns en stor potential för såväl varumärkespositionering som försäljning. Bolagets fortsatt starka utveckling talar sitt tydliga språk, med en orderingång för den andra höstkollektionen 2008 som ökade totalt med 158 procent jämfört

med 2007. USA upplevde den starkaste utveck- lingen med en ökning i förorder uppgående till 560 procent jämfört med föregående år.

Totalt uppgår förorder för de båda höstkollektio- nerna 2008 till 115 MSEK, vilket motsvarar en ökning med cirka 50 procent jämfört med föregående år.

– Vi har ett starkt fotfäste på våra marknader, ett balanserat sortiment och en lojal målgrupp.

Men ett starkt varumärke och en framskjuten marknadsposition räcker inte för att bibehålla en hög expansionstakt. En effektiv distribu- tionskedja är kritisk och där är vi stolta över att vi inte bara har många återförsäljare – det gäller också att få in produkterna hos rätt återförsäljare. Vi kan bland våra återförsälja- re på den viktiga USA-marknaden lista modebu- tikerna Fred Segal, jeansbutiken American Rag, större kedjor som Active och Urban Outfitters, samt varuhus som Nordstroms och Bloomingdales.

En bra plattform för ett varumärke som WeSC, säger Greger Hagelin.

Under året genomfördes en nyemission och WeSC noterades på First North. Samtidigt gjorde bolaget en rad nyrekryteringar till olika nyckelpositioner. Bo- laget anställde en finanschef, försäljningschef samt en marknadschef, alla med mångårig internationell erfarenhet från världsledande varumärken. Samar- betet med de informella varumärkesambassadö- rerna, de så kallade We-aktivisterna, fördjupades och WeSC rekryterade en av H&Ms chefsdesigners, Frank Remme, vars insatser nu börjar synas i en vassare kollektion.

– Vi är duktiga på att etablera varumärket, där våra informella varumärkesambassadö- rer – We-aktivisterna – är centrala i WeSC:s marknadsföring. We-aktivisterna är de personer som syns i bolagets kataloger och annonser, och som vi oftast gör våra events med. Vi tar även hjälp av dem i designarbetet med allt från ren inspiration till exempelvis grafik och egendesignade motiv på våra plagg. En metod som bygger starka relationer. Men det räcker inte med bra marknadsföring. Nyemis- sionen ger oss förutsättningar att genomföra en rad strategiska åtgärder i organisationen.

Nu är vi betydligt bättre rustade att fort- sätta utveckla vårt sortiment och serva våra marknader, säger David Hedman, vice VD och en av WeSC:s grundare.

Med bättre rutiner och en väl fungerande organi- sation är målet framöver att bredda distributionen ytterligare; sälja mer till befintliga återförsäljare och

(11)

samtidigt etablera relationer med nya aktörer. På vissa marknader där bolaget fått ett tydligt fotfäste kan distributionen övertas i egen regi, vilket genom- förs nu till hösten i Tyskland och Österrike. Dessutom eftersträvar WeSC en balans mellan fristående åter- försäljare, egna konceptbutiker och volymskapande kedjor och varuhus.

– Det är klart att vi vill finnas på fler ställen men vi är fortfarande kräsna gällande vilka vi samarbetar med, nästan mer nu än tidigare. Och det är fortfarande lika viktigt, om inte ännu viktigare, att fortsätta öppna egna konceptbutiker för att presentera och förankra varumärket parallellt med att det exponeras sida vid sida med andra märken i varuhusen, säger Johan Larsson.

Under året lanserade WeSC en helt ny produkt- grupp i form av designade hörlurar, som släpptes i nio olika utföranden och fick ett mycket positivt gensvar på marknaden. Redan under innevarande räkenskapsår räknar bolaget med att nå en bety- dande försäljning.

– Lanseringen av hörlurar var ett framgångs- rikt projekt. Vi kommer att fortsätta utveckla vårt erbjudande och komplettera med spännande produktgrupper som passar vårt varumärke och vår målgrupp – vid rätt tillfälle, säger David Hedman.

Segmentet för streetfashion spås en ljus framtid av undersökningsinstituten och risken för nedgång vid en eventuell lågkonjunktur anses vara lägre än för klädbranschen som helhet. Målet för WeSC är en tillväxt om 20 procent per år och en rörelsemargi- nal (EBIT) om 10-12 procent. För räkenskapsåret 2008/2009 är målet en omsättningstillväxt om 30 procent.

– Årets starka utveckling med ökad lönsamhet och en förstärkt organisation ger oss möjlig- het att fortsätta flytta fram positionen på våra olika marknader med målet att bli värl- dens starkaste varumärke inom streetfashion.

Inslagen väg gäller – vi ska fortsätta att bli bättre på allt, avslutar Greger Hagelin.

” Vi har kommit till ett läge där varumärket är starkare än enskilda individer. Det står för sig självt. Den stora utmaningen kommer att vara att säkerställa vår företagskultur och själen i varumärket WeSC när vi fortsätter växa”

Johan

” Årets starka utveckling med ökad lönsamhet och en förstärkt organisation ger oss möjlighet att fortsätta flytta fram positionen på våra olika marknader med målet att bli världens starkaste varumärke inom streetfashion.

Inslagen väg gäller”

Greger

” Lanseringen av hörlurar var ett framgångsrikt projekt. Vi kommer att fortsätta utveckla vårt erbjudande och komplettera med spännande produktgrupper som passar vårt varumärke och vår målgrupp – vid rätt tillfälle”

David

11 WeSC

(12)

WeSC:s marknadsposition och andra aktörer

WeSC är positionerat inom det övre mellanprisseg- mentet där starka varumärken och tydliga koncept har ökat i betydelse. WeSC har en relativt unik position inom streetfashion och strävar efter att aldrig använda pris som säljargument. Målgruppen för WeSC:s produkter är relativt ung och attraheras av bolagets design, historien kring WeSC samt varumärkets trovärdighet. Konsumenternas och butikernas krav på kollektioner med en attraktiv design, unika egenskaper och hög produktkvalitet utgör ett grundkrav som WeSC alltid eftersträvar.

Det viktigaste konkurrensmedlet vid sidan av de- sign och kvalitet är konsumenternas kännedom och upplevelse av varumärket. WeSC har idag ett starkt och alltmer känt varumärke. Dessutom riktar sig WeSC, till skillnad från den övergripande streetwear-marknaden, till både kvinnor och män.

Eftersom WeSC har en relativt unik identitet ses återförsäljarens övriga varumärken mer som kom- plement än som direkta konkurrenter.

Marknad

Streetfashion – där street möter mode – är ett av de snabbast växande segmenten inom klädbranschen. När WeSC grundades år 2000 bestod streetwear till största delen av t-shirts, kepsar och jeans och hade unga killar som målgrupp. Idag har streetwear utvecklats mot ökade inslag av mode samtidigt som traditionellt mode har ökade inslag av street. Den utvecklingen är grunden till streetfashion, vilket WeSC var först med att lansera.

WeSC:s konkurrenter skiljer sig något från mark- nad till marknad, men det finns ett antal globala varumärken som är återkommande på de flesta marknader däribland ett antal större bolag vars varumärken är förknippade med brädsporter såsom skateboard, snowboard och surfing. Exempel på dessa är Billabong, Burton, Quiksilver/Roxy, Rip Curl och Volcom. Bolagen är mycket starka i USA, men har på senare år också expanderat kraftigt i Europa och övriga världen.

Det finns även ett kluster av mindre bolag som är fokuserade på andra delar av streetkultu- ren såsom till exempel street art (grafitti) eller hip hop. Exempel på dessa varumärken är A Bathing Ape, Addict, Bench, Boxfresh, Carhartt, Ecko, Fenchurch, Freshjive, Stüssy, Lrg, Obey och Triple Five Soul.

WeSC konkurrerar också till viss del med ett antal större modemärken som Ben Sherman, Diesel, Energie, G-Star och Miss Sixty. Utöver dessa finns ett stort antal mindre modemärken som skiljer sig mycket från marknad till marknad. Här kan nämnas Acne, Cheap Monday, Fornarina, Juicy Couture, Nolita, Nudie samt True Religion.

Omsättningsfördelning per marknad 2007/2008

Italien 10%

Danmark 12%

Norge 9%

USA 14%

Sverige 18%

Grekland 5%

Storbritannien 5%

Spanien 4%

Övriga 14%

Frankrike 5%

Kanada 5%

Antal återförsäljare per land

Antal återförsäljare

Land höst 2007 vår 2008

Italien 225 255

Spanien 245 200

Kanada 134 149

USA 139 140

Danmark 109 133

Frankrike 112 120

Tyskland 81 99

Storbritannien 89 95

Sverige 83 84

Grekland 52 65

Norge 60 64

Australien 45 55

Benelux 34 45

Portugal 27 37

Finland 42 34

Schweiz 35 32

Nya Zeeland 19 23

Korea 7 10

Totalt 1538 1640

(13)

Ingemar Backman: Marc Jacket, Texas knitted hat

13 WeSC

(14)

Varumärket WeSC

WeSC:s varumärke utgör grunden för hela bolaget och aktörer inom WeSC:s nätverk såsom distributö- rer och återförsäljare – och hur de följer reglerna för hur varumärket ska presenteras – kontrolleras kon- tinuerligt. Bolaget kontrollerar dessutom att ingen otillåten användning av dess kännetecken sker, såsom piratkopiering eller andra varumärkesintrång.

WeSC arbetar kontinuerligt med varumärkesskydd i samtliga länder där WeSC idag har försäljning samt även ett flertal andra marknader där det antingen finns planer på att börja sälja eller där bolaget be- dömt att det finns störst risk för kopiering. WeSC har dessutom kontinuerlig bevakning av andras eventuella registreringar av WeSC.

Design

WeSC designar streetfashion. Det är streetwear med en högre modegrad, en korsbefruktning av streetwear och mode. Det kan vara ett typiskt streetwear-plagg som utförs i ett nytt material som vanligtvis används mer inom mode. Det kan också vara ett typiskt modeplagg som utförs med detaljer som är karakteristiska för streetwear. Designen beskrivs ofta som relativt enkel och stilren i jäm- förelse med mer vanligt streetwear. WeSC:s design kännetecknas av hög kvalitet och funktionalitet med genomtänkta detaljer. Korsbefruktande, lekfullt och färgglatt är ord som ofta används för att beskriva WeSC:s design.

WeSC tar även hjälp av We-aktivisterna i designarbetet. Det kan vara allt ifrån ren inspira- tion till exempelvis grafik som aktivisten skapat.

Eftersom de flesta av We-aktivisterna är förebilder inom street-kulturen ses det som WeSC designar ofta som trendskapande. Helt enkelt för att det We-aktivisterna förespråkar ofta blir trender som andra följer.

WeSC designar för den kultur bolaget befinner sig i. WeSC gör sina egna tolkningar av samtidens trender vilket lett till att WeSC ses som nyskapande.

WeSC var till exempel bland de första i sin genre att göra repetitiva mönster som placeras över hela plagget som till exempel en t-shirt eller en stickad tröja. WeSC:s mönster ser ofta på håll mer traditio- nella och exklusiva ut, men vid en närmare anblick kan man se att de är uppbyggda av till exempel popcorn, skateboardhjul, toapappersrullar, stekta ägg eller ölflaskor.

Varumärke och produkter

Begreppet ”We are the Superlative Conspiracy”, är svårt att göra rättvisa på svenska, men kan fritt översättas till ”Vi är den överlägsna sammansvärjningen”. Det är en ironisering av att WeSC:s nätverk skulle vara den ultimata konspirationen av männis- kor. Just vi-känslan, gemenskap och att uträtta något tillsammans, är en viktig del av bolagets filosofi. Därtill är kreativitet, punkmentalitet – och att göra saker på nya sätt, våga utmana etablissemanget och gå sin egen väg – viktiga hörnstenar i WeSC. Att ha kul är också en del av WeSC. Humor, ofta av ironisk karaktär, används mycket i till exempel marknadskommunikationen. Det är en motreaktion mot den del av modevärl- den som tar sig själva på stort allvar och som WeSC anser vara för tråkiga.

Produktutbud

WeSC:s sortiment är fördelat på två huvudkol- lektioner om året, höst- och vårkollektionen. Varje huvudkollektion innehåller cirka 300 produkter och varje produkt offereras i genomsnitt i tre färger. Kol- lektionen är ungefär till lika delar uppdelad på herr och dam. Produktutbudet styrs av en sortiments- plan som är en databas med bland annat utfall för försäljningen av föregående kollektion och fungerar som verktyg för att beräkna vilka produktområden som bör utökas eller minskas baserat på försälj- ningstrender, marginaler etc. Sortimentsplanen är även ett verktyg som hjälper WeSC att avgöra hur många färger bolaget ska offerera samt vilken prisnivå produkterna bör ha.

WeSC har ett relativt komplett produktsorti- ment som förutom indelningen i herr och dam även är indelat i produktkategorierna Collection, Denim, Graphics, Outerwear, Underwear, Swimwear, Ac- cessories, Bags och Headphones.

Utöver huvudkollektionerna gör WeSC även två mindre så kallade ”mellankollektioner” som kallas höst II respektive vår II. Mellankollektionerna är betydligt mindre och innehåller omkring 100 pro- dukter. I takt med att WeSC:s genomsnittsorder per återförsäljare på huvudkollektionerna ökar spelar mellankollektionerna en allt viktigare roll. Det med- för att återförsäljarna kan sprida inköpsvolymerna på fler inköps-/leveranstillfällen, vilket minskar deras risk och kapitalbindning. Mellankollektionerna är även ett sätt att tillfredställa nyhetsbehovet i buti- kerna. Många konsumenter besöker regelbundet sina favoritbutiker och varumärkena måste därför kontinuerligt leverera nyheter till butikerna för att hålla de mest initierade konsumenterna intres- serade.

Franz

Karolin

Kelvin

(15)

Från vänster: Chris Pastras: Alessandro jeans, Fredde cardigan, Stash icon tee, Zamora chain wallet (socks as glove), Masa scarf Steve Berra: Standard jeans, Lorenzo Jacket 15

WeSC

(16)

3

5

4

6

(17)

1 Andrew Hardingham:

snowboarder

2 Pase Rock: DJ, Jolina stripe as a scarf, Stoffe jacket, Kel- vin jeans, Jamie leather belt

3 Steve Berra: skateboarder, Standard jeans, Lorenzo jacket

4 Anine Bing: model and singer, Ziggie mens shirt, Mette cardigan

5 Amy Gunther: skateshop owner and actress, Fallon jacket, Allie dress

6 Giovanni Ribisi: actor, Hutch shirt, coat

7 Beth Riesgraf: actress, mindy jacket, Carly jeans, Moxie mittens, Masa scarf

8 Stash: graphic artist, innova- tor and influencer

9 Jason Lee: actor, skate- boarder, Hakon Cardigan, Standard jeans, Wilson shirt

10 Tigra: musician, Gullmaj jacket, tatum dress, Abi mittens

11 Peter Stormare: actor, SC tee 7

9

10

8

11

17 WeSC

(18)

Affärsmodell

En distributör köper varor av WeSC och ansvarar sedan själv för leverans och fakturering till åter- försäljare. I Sverige och i USA driver WeSC egen grossistverksamhet vilket innebär direktförsäljning till fristående återförsäljare. Distributörerna köper WeSC:s varor till ett lägre pris än återförsäljarna vilket innebär att WeSC:s bruttomarginaler är högre på de marknader där WeSC har egen grossistverk- samhet (Sverige, USA och från och med hösten 2008 även Tyskland och Österrike).

WeSC bedriver även egen detaljistverksamhet och äger idag fyra WeSC-butiker som säljer direkt till konsument. Detaljistverksamheten är den distri- butionskanal som ger de högsta bruttomarginalerna eftersom WeSC säljer direkt till konsument utan mellanled. WeSC har under ett år fyra så kallade in- försäljningsperioder – en period för varje kollektion.

WeSC har två huvudkollektioner (vår I) och (höst I) samt två mellankollektioner (vår II) och (höst II) och dessa säljs in cirka fyra till sex månader före leve- rans. Under dessa fyra införsäljningsperioder lägger återförsäljare och distributörer order på den aktuella kollektionen och mot dessa order produceras och levereras varorna. Distributörerna lägger vid varje ordertillfälle en samlad order för den geografiska

Marknadsföring och försäljning

WeSC:s affärsmodell bygger på tre distributionskanaler; distributörer, grossistverk- samhet och detaljistverksamhet. Huvuddelen av produktionen sker mot lagda förorder vilket minimerar risk och lageruppbyggnad, vilket i sin tur möjliggör en fortsatt snabb expansion.

Marknadsföringen bygger på så kallad ”guerilla marketing”, där WeSC med små resurser har lyckats sprida varumärket vidare och skapa efterfrågan hos de mest initierade inom streetkulturen internationellt.

Det centrala i WeSC:s marknadsföring är We-aktivisterna (Weactivist®). En We- aktivist är en informell ambassadör för WeSC och en del av ”Superlative Conspiracy”.

WeSC har aktivister i ett brett fält av områden, allt från skateboardåkare, snowboard- åkare, skådespelare, artister, DJ:s, klubbägare och konstnärer till kockar på världs- nivå. We-aktivisterna är de personer som syns i bolagets kataloger och annonser, och som bolaget oftast gör sina events med.

marknad (vanligen ett land) som distributören har rättigheter att sälja varorna inom.

Varje distributör har ett eget nätverk med återförsäljare som distributören säljer till. Dist- ributörerna köper visningskollektioner av WeSC som används vid införsäljningen till återförsäljarna.

När WeSC mottagit distributörernas order sum- meras dessa med de order som WeSC:s egna säljare mottagit i grossistverksamheten och med de order som WeSC lägger för sin egen detaljist- verksamhet. Bolaget beställer i huvudsak endast de volymer som motsvaras av orderstocken. För vissa nyckelprodukter lägger bolaget en bulkorder för att under leveranssäsongen ha möjlighet att maximera försäljningen (så kallad omgående för- säljning). Nyckelprodukterna består av produkter som WeSC av erfarenhet vet säljer bra. Därmed kan WeSC omgående under säsongen leverera mer av dessa produkter till återförsäljarna utan att behöva beställa mer från tillverkarna vilket skulle innebära lång leveranstid.

Om en återförsäljare märker att det går åt mer produkter än återförsäljaren har beställt på förorder sex månader tidigare, kan återförsäljaren komplettera genom att köpa av WeSC:s lager med nyckelprodukter. WeSC håller ett relativt litet lager för de produkter som WeSC avser sälja i den egna detaljistverksamheten samt för den mindre bulkor- der (cirka tio procent av total order) som bolaget lägger för att ha möjlighet till omgående försäljning under leveranssäsong.

Marknadsföring

WeSC blev tidigt kända för sin, mot målgruppen trovärdiga och kostnadseffektiva, ”guerilla marke- ting”. Med små resurser lyckades bolaget skapa efterfrågan hos de mest initierade inom streetkul- turen internationellt. Dessa har i sin tur hjälpt till att sprida varumärket vidare.

Det centrala i WeSC:s marknadsföring är We-aktivisterna (Weactivist®). En We-aktivist är en informell ambassadör för WeSC och en del av ”Superlative Conspiracy”. Samarbetet bygger på att bolaget aktiverar We-aktivisterna och We- aktivisterna aktiverar bolaget. Detta resulterar i intressant marknadsföring för båda parter och därav namnet aktivist. WeSC har aktivister i ett brett fält av områden, allt från skateboardåkare, snowboardåkare, skådespelare, artister, DJ:s, klubbägare och konstnärer till kockar på världsnivå.

WeSC:s olika distributionskanaler

Grossist- verksamhet

WeSC Återförsäljare

Konsument

Detaljist- verksamhet Distributör

(19)

We-aktivisterna är de personer som syns i bolagets kataloger och annonser, och som bolaget oftast gör sina events med. Aktivisterna delar med sig av sina idéer och kunskaper till WeSC.

We-aktivisterna kommer från en rad olika länder men eftersom USA har spelat en viktig roll i utvecklandet av streetkulturen, verkar många av de mest framstående We-aktivisterna där. Det som kännetecknar We-aktivisterna är att de är framgångsrika och erkända inom sin nisch, ibland kända och ibland okända för en bredare målgrupp.

De är entreprenörer och går sin egen väg men är samtidigt starka nog att kunna vara ödmjuka.

WeSC har en bred marknadsföringspalett och producerar bland annat kataloger, mark- nadsföringsmaterial för återförsäljare, annonser, webbsidor, reklamfilmer och diverse events som mässor, modevisningar, skateboardtävlingar och fester. Aktiviteterna hålls ihop av ett gemensamt tema varje säsong. Det mesta produceras i den egna organisationen och implementeras sedan på de olika marknaderna. Att skapa den rätta WeSC- känslan är viktigt, och eftersom kreativitet är en av hörnstenarna för WeSC är resultatet innovativa och relativt oväntade kampanjer. Målet är att målgrup-

pen ska uppleva marknadskommunikationen så intressant att kunderna förutom att gilla varumärket och köpa produkterna också berättar om det för sina kompisar. Produkterna, bolagets story och den kreativa marknadsföringen i kombination med akti- visternas spännande liv gör att bolaget får mycket positiv uppmärksamhet i media.

Bolaget samarbetar även med andra starka varumärken

2004 designade WeSC en begränsad kollektion innehållande ett mindre antal skor och kläder åt Adidas Originals. Produkterna som bar båda bolagens logotyper såldes i utvalda butiker världen över och fick stor uppmärksamhet.

2005 genomförde WeSC tillsammans med Fly- Nordic världens högsta modevisning. Ett speci- alchartrat flygplan fyllt med inbjuden press från hela världen samt WeSC:s viktigaste kunder och samarbetspartners flög Stockholm-Barcelona tur och retur. I luften bjöd WeSC på en mode- visning, och väl framme i Barcelona bjöds det

på en storslagen kräftskiva på stranden. Skor från WeSC:s sam- arbete med Adidas.

Bakifrån: Tobias Karlsson: Torben jacket, Rob snowboard pant, Elton beanie Stefan Karlsson: Cole snowboard jacket, Rob snowboard pant, Kazuki headphones, Tristan beanie Ingemar Backman: Marc Jacket, Rob snowboard pant, Texas knitted hat Andrew Hardingham: Jakobi jacket, Chao lee snowboard pant, Sverker beanie

19 WeSC

(20)

2006

∙ lanserades en unik specialdesignad mobiltelefon tillsammans med Nokia (Nokia 3250 WeSC Limited Edition). Eftersom WeSC denna säsong hade ett resetema i kampanjen, innehöll mobiltelefonen We-aktivisternas egen reseguide, samt flera låtar och videoklipp med We-aktivisterna. Mobiltelefonen levererades med ett ”travel kit” från WeSC.

2007 blev WeSC utvalt att delta i Pepsis ”Pre- mium Good Campaign” i USA. We-aktivisten och grafittilegenden Axis designade en limiterad Diet Pepsi-flaska som bar båda bolagens va- rumärken. Flaskan lanserades genom en stor fest i Las Vegas direkt efter MTV Video Music Awards där en mängd We-aktivister tillsam- mans med stora delar av världens musikelit var på plats.

Försäljningsstrategi

Högre marknadspenetration på befintliga marknader

WeSC finns idag på 22 marknader; Sverige, Dan- mark, Norge, Finland, Tyskland, Österrike, Frank- rike, Schweiz, Belgien, Storbritannien, Spanien, Grekland, Portugal, Italien, Kanada, USA, Austra- lien, Nya Zeeland, Japan, Sydkorea, Ryssland och Dubai. WeSC har 18 internationella distributörer som var och en representerar WeSC på sin mark- nad. I Sverige, USA, Tyskland och Österrike driver WeSC egen grossistverksamhet. WeSC tillämpar en selektiv distributionsstrategi som innebär att varje återförsäljare noggrant väljs utifrån hur väl den kan representera varumärket.

WeSC:s ambition är att bli ett framträdande varu- märke i de butiker där WeSC är representerat.

Eftersom WeSC är ett relativt ungt varumärke som har en god tillväxt på de flesta marknader förväntas expansion och tillväxt även i framtiden genereras både av fler återförsäljare per marknad och av högre genomsnittsorder per återförsäljare. WeSC arbetar främst med förorder, där produktionen sker på basis av vad återförsäljarna beställer inför varje säsong och endast till liten del av varor som lagerhålls för omgående försäljning. Affärsmodellen har medfört att återförsäljarna ”testar” märket med en mindre order första gången de beställer. Om genomför- säljningen är god lägger återförsäljarna en större order vid nästa ordertillfälle. WeSC har ett brett produktsortiment och i takt med att återförsäljarna ökar sina ordervolymer med fortsatt god genom- försäljning, tenderar även deras beställningar från WeSC att breddas.

Egen distributionsverksamhet

Idag har WeSC egen distributionsverksamhet på fyra marknader, Sverige, Tyskland, USA och Öst- errike. På övriga geografiska marknader arbetar WeSC med självständiga distributörer. Dessa köper WeSC:s varor och säljer i eget namn samt för egen räkning till återförsäljarna. I takt med att WeSC stärker sin marknadsposition avser bolaget att övergå till egen distributionsverksamhet på bolagets största och viktigaste marknader.

Egen distributionsverksamhet förväntas ge ökad kontroll över marknaden samt möjlighet till högre marginaler. Den egna distributionsverksam- heten kan antingen bestå av säljpersonal anställd av WeSC eller av agenter. Agenterna får provision från WeSC baserad på WeSC:s erhållna betalningar

Marknadsföring och försäljning

Telefon från WeSC:s samarbete med Nokia.

Flaska från WeSC:s samarbete med Pepsi.

Sara Meurle: Stripes by monkey tee, Tight jeans Cornelia Dahlgren: Rockabilly tee, Eve jeans Mika Edin: Kelvin jeans Ingemar Backman: Slim jeans

(21)

från återförsäljarna. Kostnaderna för agenterna är rörliga eftersom de är kopplade till försäljningsvoly- men medan kostnaden för distributionsverksamhet med egen säljpersonal är av mer fast karaktär. När försäljningsvolymen på en marknad når över en viss nivå förväntas det således bli mer lönsamt att driva distributionsverksamhet med egen säljpersonal än att arbeta med agenter. WeSC kan även välja att bearbeta vissa marknader både med agenter och med egen distributionsverksamhet.

Öppna fler konceptbutiker

WeSC har idag 13 konceptbutiker runt om i världen (Los Angeles, New York, Seoul, Paris, Lissabon, Porto, München, Berlin, Wien, Stockholm, Örebro, Falun och Östersund). Butikerna i Los Angeles, New York, Stockholm och Örebro ägs av WeSC, medan övriga drivs av återförsäljare eller distributörer. I de flesta fall drivs butiken av distributören i det aktuella landet.

Konceptbutikerna skapar varumärkeskänne- dom och är ett effektivt sätt att visa upp WeSC:s hela sortiment och kommunicera vad WeSC står för. När WeSC är relativt ny på en marknad satsar bolaget på att öppna en konceptbutik i landets huvudstad eller någon annan viktig storstad. I takt med att WeSC växer på marknaden och varumärket blir mer känt är strategin att öppna butiker även i andra städer på denna marknad. Butikerna i Örebro, Falun och Östersund är exempel på butiker som har öppnats tack vare WeSC:s höga varumärkeskänne- dom på den svenska marknad en. I framtiden avser WeSC att öppna fler konceptbutiker i storstäder på bolagets nyare marknader men även att öppna fler konceptbutiker i andra städer när bolaget har blivit etablerat på den aktuella marknaden.

Nya marknader

WeSC har för avsikt att inom de närmaste åren komplettera med det fåtal marknader i västra Europa där bolaget inte finns representerat idag.

Inom några år planerar WeSC även att hitta samar- betspartners i östra Europa och Sydamerika samt på fler marknader i Asien.

Säsongsvariationer

WeSC har, precis som branschen i övrigt, säsongs- variationer. Normalt sett är kvartal två och fyra försäljningsmässigt de starkaste medan kvartal ett och tre är de svagaste. WeSC har brutet rä- kenskapsår som löper från 1 maj till 30 april. Det betyder att kvartal 1 avslutas per 31 juli och kvartal 3 avslutas per 31 januari. Kring dessa datum sker en avsevärd del av de leveranser som hör till de stora höst- och vårkollektionerna vilket innebär att det finns en stor prognostiseringsosäkerhet för hur mycket av aktuell kollektion som kan faktureras under respektive kvartal. Eftersom det finns ett stort intresse från återförsäljare att få leveranserna av kollektionerna tidigare från WeSC beräknas en del av de beskrivna säsongsvariationerna komma att jämnas ut under de närmaste åren.

Callie

Darcy

Kojak

Oboe Tangerione

Tanya I vattnet: Stefan Karlsson: Naken

21 WeSC

(22)

WeSC:s uppförandekod

Uppförandekoden innefattar följande punkter:

1. Löner och förmåner

2. Arbetstid och reglering av övertid 3. Förbud mot barnarbete

4. Föreningsfrihet, rätt till facklig anslutning och kollektiv förhandling

5. Förbud mot tvångsarbete samt mot fysiskt eller psykiskt hot

6. Förbud mot diskriminering 7. Hälsa och säkerhet 8. Miljöhänsyn

9. Lagstiftning, lokal och internationell standard.

För att säkerställa att produktionen sker under goda arbets- och miljöförhållanden tillämpar WeSC sin uppförandekod som leverantörerna måste följa.

WeSC besöker varje leverantör regelbundet för att säkerställa att samtliga följer de krav som bolaget ställer på en leverantör avseende kvalitet samt arbets- och miljöförhållanden. Skulle det fram- komma att en leverantör inte följer WeSC:s uppfö- randekod kommer bolaget direkt påpeka detta för att leverantören ska kunna åtgärda bristerna. Om en leverantör brister vid upprepade tillfällen eller inte vill efterfölja WeSC:s krav, kommer bolaget att överväga att avsluta samarbetet. WeSC har hittills inte av detta skäl haft anledning att byta ut någon leverantör.

Nedan följer en översikt över WeSC:s sociala ansvarstagande i dagsläget:

WeSC är medlem i ”Textilimportörerna” och ∙

följer deras riktlinjer angående kemiskt innehåll i textilprodukter. Dessa riktlinjer uppfyller alla krav enligt EU-standard. Som en konsekvens av detta kan till exempel nämnas att de flesta färgnings- och trycktekniker som bolaget arbe- tar med är certifierade enligt ”Öko Tex standard 100” (mer information: http://www.oeko-tex.

com eller http://www.ifp.se). Målet är att all produktion ska ha minst denna standard.

Att producera denim är ofta förknippat med ∙

stor miljöpåverkan, i samband med tygtillverk- ning, tvätt och slutproduktion. WeSC:s denim- produktion är förlagd i Kina men utgår från japansk standard och ledning, vilket innebär hårdare regler, bättre ledning, ett slutet vatten- system med återvinning och ett mer ekologiskt färgningssätt (syntetisk indigo).

Vårt ansvar

WeSC är engagerat i frågor som rör socialt ansvarstagande. Det speglar bolagets varumärke och reflekterar bolagets agerande. Det är en självklarhet för WeSC att respektera andra människor, de mänskliga rättigheterna och att jobba för en hållbar utveckling. WeSC vill att de människor som tillverkar bolagets produkter ska få rätt betalning och ha en bra arbetsmiljö.

Som kompensation för WeSC:s transportut- ∙

släpp första halvåret 2008, har bolaget hittills köpt motsvarande 200 ton utsläppsrätter, vilket motsvarar 100 procent av de utsläpp som för- orsakats av flygtransporter av bolagets varor.

WeSC gör regelbundna besök till bolagets fa- ∙

briker. I de fall där det är nödvändigt använder sig WeSC av produktionsagenter för kvalitets- säkring.

WeSC har ambitionen att tillverka och mark- ∙

nadsföra mer organiska och ekologiska pro- dukter. Under hösten 2008 kommer ett litet ekologiskt sortiment i 100 procent organisk bomull.

WeSC verkar för att human hantering av djur, ∙

i de fall material av djur används i bolagets produkter. Därför undviker bolaget till exempel att använda merinoull och päls.

WeSC:s uppförandekod är uppförd i enlighet ∙

med Förenta Nationernas deklaration om de mänskliga rättigheterna och den internationella arbetsorganisationens kärnkonvention (ILO).

Miljöpolicy

Det är WeSC:s ambition att genom aktivt och långsiktigt hänsynstagande försöka göra bolagets belastning på miljön så liten som möjligt. Detta gäller både för de som arbetar på WeSC och för de som på något sätt bidrar i bolagets process.

För att få fullt genomslag med hänsyn tagen till miljöaspekter i varje process krävs att miljötänkan- det finns med hela vägen från styrelse och ledning och ut till bolagets samarbetspartners.

Detta är en stor utmaning för WeSC och ar- betet med en handlingsplan har påbörjats.

WeSC ska nå sitt mål genom att:

bolagets medarbetare får utbildning i och förstår ∙

innebörden av miljömedvetet beteende följa lagar och förordningar på miljöområdet ∙

sträva efter att välja det för miljön minst dåliga ∙

alternativet

fortlöpande utveckla miljöpolicyn ∙

(23)

Stash: graphic artist, innovator and influencer

23 WeSC

(24)
(25)
(26)

WeSC har idag sammanlagt 51 anställda varav 17 är kvinnor och 34 är män. Elva personer är anställda i We Superlative Conspiracy Inc. och övriga 40 personer är anställda i We International AB. I Koncernen arbetar sammanlagt fem perso- ner med design, sex personer med produktion, sex personer med logistik och lager (varav en i USA), sex personer med marknadsföring (varav en i USA), 16 personer med försäljning (varav sex i USA), nio personer med ekonomi, administra- tion och IT (varav två i USA) och tre personer är koncernchef, operativ chef respektive vice VD.

Organisation

WeSC:s legala struktur består av en koncern med tre bolag där WeSC AB (publ) är moderbolag. Dotterbolagen är We International AB med säte i Stockholm, Sverige och We Superlative Conspiracy Inc. med säte i Los Angeles, USA. Båda dotterbolagen är helägda. All verksamhet, förutom den som bedrivs i USA, bedrivs i We International AB. WeSC AB (publ) bedriver ingen verksamhet utan har endast moderbolagsfunktion.

All verksamhet i USA bedrivs i We Superlative Conspiracy Inc.

WeSC AB (publ) Stockholm, Sverige

VD/vVD/Operativ chef 3 personer

Ekonomi, administration och Logistik 12 personer

Design

5 personer Produktion

6 personer Marknadsföring

5 personer Försäljning

10 personer USA

10 personer We International AB

Stockholm, Sverige 100 %

We Superlative Conspiracy Inc.

Los Angeles, USA 100 %

(27)

Peter Stormare: Marc jacket, Standard jeans, Rogge tee (worn on head), SC tee

27 WeSC

(28)

Aktiekapital

WeSC:s aktiekapital uppgick per den 30 april 2008, före nyemissionen inför listningen på First North, till 538 460,95 SEK fördelat på 5 957 532 fullt inbetalda aktier med ett kvotvärde om cirka 0,09 SEK per aktie. Samtliga aktier är stamaktier. Enligt bolag- sordningen ska aktiekapitalet vara lägst 500 000 SEK och högst 2 000 000 SEK fördelat på lägst 5 532 000 aktier och högst 22 128 000 aktier. På årsstämman berättigar varje aktie till en röst och alla aktieägare kan rösta för det fulla antalet aktier som innehas utan några begränsningar i rösträtt.

Aktierna kan fritt överlåtas.

Ägarbild

Antalet aktieägare uppgick per den 30 april 2008 till 345 stycken. WeSC:s tio största aktieägare hade vid periodens utgång aktier motsvarande 79,4 procent av såväl röster som kapital i bolaget.

Huvudägare var Nove Capital Master Fund Ltd, Novax AB, Greger Hagelin och David Hedman (de två sistnämnda genom bolag).

Vårens nyemission och notering på First North

För att underlätta en fortsatt framgångsrik utveck- ling och expansion för WeSC beslutade bolagets styrelse våren 2008 att genomföra en ägarspridning av aktierna. I samband med det noterades WeSC på

Aktien

WeSC-aktien noterades på First North den 19 maj 2008.

First North. Ägarspridningen skedde genom en ny- emission av 1 428 572 aktier. Nyemissionen riktade sig till allmänheten i Sverige samt till institutionella investerare i Sverige och utlandet. Försäljningspri- set var 42 SEK per aktie. En handelspost utgjordes av 200 aktier och kostade därmed totalt 8 400 SEK. Det totala nyemissionsbeloppet uppgick till 60 MSEK. Antalet aktier ökade från 5 957 532 till 7 386 104 vilket medförde en utspädning om cirka 19 procent för befintliga aktieägare. Första dag för handel var den 19 maj 2008. Huvudaktieägarna som tillsammans representerade cirka 62 procent av aktier och röster i WeSC före erbjudandet, har för avsikt att långsiktigt kvarstå som ägare, varför de förband sig i samband med noteringen att inte avyttra av dem innehavda aktier i WeSC förrän tidigast tolv månader efter första handelsdagen.

Utdelning

Utdelning beslutas av bolagsstämma och utbetal- ningen ombesörjs av VPC AB. Rätt till utdelning tillfaller den som vid av bolagsstämman fastställd avstämningsdag var registrerad som aktieägare i den av VPC förda aktieboken. Om aktieägare inte kan nås genom VPC kvarstår aktieägarens fordran på WeSC avseende utdelningsbelopp och begränsas endast genom regler om preskription.

Vid preskription tillfaller utdelningsbeloppet WeSC.

Det föreligger inte några restriktioner för utdelning eller särskilda förfaranden för aktieägare bosatta utanför Sverige. Aktieägare har rätt till andel av överskott vid en eventuell likvidation i förhållande till

Ägarförhållanden

Per den 30 april 2008 Efter nyemission1 Antal aktier Andel av röster

och kapital Antal aktier Andel av röster och kapital

Nove Capital Master Fund Ltd 1 473 432 24,7% 1 473 432 19,9%

Novax AB 1 368 800 23,0% 1 368 800 18,5%

Greger Hagelin genom bolag 576 000 9,7% 576 000 7,8%

David Hedman genom bolag 300 000 5,0% 300 000 4,1%

Pontus Karlsson genom bolag 262 300 4,4% 262 300 3,6%

Trast Production 250 000 4,2% 250 000 3,4%

Mikael Lönn 200 000 3,4% 200 000 2,7%

Torbjörn Gunnahr 120 000 2,0% 120 000 1,6%

Mattias Hallencreutz genom bolag 114 200 1,9% 114 200 1,5%

Richard Lind 68 000 1,1% 68 000 0,9%

VCR Kapitalförvaltning AB 60 000 1,0% 60 000 0,8%

Övriga 1 164 800 19,6% 1 164 800 15,8%

Nya aktieägare 1 428 572 19,3%

Totalt 5 957 532 100,0% 7 386 104 100,0%

1) Efter erbjudandet i samband med ägarspridningen inför listningen på First North

(29)

det antal aktier som innehavaren äger. Aktieägare äger företräde vid nyteckning av aktier i förhållande till det antal aktier som innehavaren äger om inte annat beslutas av bolagsstämma.

Under de närmaste åren har WeSC inte för avsikt att lämna utdelning. Eventuell vinst ska, om den behövs i verksamheten, återföras för fortsatt expansion av bolaget. Avsikten är att styrelsen årligen ska pröva den fastslagna utdelningspoliti- ken. I övervägandet om framtida utdelning kommer styrelsen att beakta flera faktorer, bland annat bolagets verksamhet, rörelseresultat och finansiella ställning, aktuellt och förväntat likviditetsbehov, expansionsplaner och andra väsentliga faktorer.

Styrelsen anser att likviditet som ej behövs i verk- samheten eller för investeringar ska delas ut till bolagets aktieägare.

Optionsavtal

Vid extra bolagsstämma i WeSC i juni 2007 genom- fördes en riktad nyemission om 10 MSEK i bolaget vilken i sin helhet tecknades av Nove Capital Master Fund Ltd. Som del i denna finansiering ingicks även ett avtal (”Optionsavtalet”) mellan Nove Capital Master Fund Ltd och WeSC. Optionsavtalet innebär att WeSC har rätt att påkalla att Nove Capital Mas- ter Fund Ltd tecknar 425 532 aktier (efter omräkning med hänsyn till genomförd split av WeSC:s aktier) fram till och med den 31 december 2008 till en (omräknad) kurs om 23,50 kronor per aktie, eller sammanlagt 10 MSEK.

Vidare beslutade WeSC:s extra bolagsstämma även att emittera 333 332 teckningsoptioner (ef- ter omräkning med hänsyn till genomförd split av WeSC:s aktier) till Nove Capital Master Fund

Ltd, där en teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en ny aktie i WeSC fram till och med den 31 december 2008 till en kurs om (omräknat) 30 kronor per aktie, eller sammanlagt 10 MSEK.

Nove Capital Master Fund Ltd har överlåtit dessa teckningsoptioner till Nove Capital Management AB. Rätten för WeSC att kräva att Nove Capital Master Fund Ltd tecknar aktier i enlighet med sitt åtagande under optionsavtalet förutsätter att de samtidigt utställda teckningsoptionerna ej har utnyttjats. På motsvarande vis äger innehavare av teckningsoptionerna inte utnyttja dessa om på- kallande under optionsavtalet redan skett. Detta innebär att antingen kan WeSC påkalla att Nove Capital Master Fund Ltd tecknar aktier i WeSC för en sammanlagd teckningslikvid (vid fullt ut- nyttjade) om 10 MSEK, eller kan innehavarna av teckningsoptionerna påkalla teckning av nya aktier i WeSC för en sammanlagd emissionslikvid om 10 MSEK. Arrangemanget innebär således att endast en emission om 10 MSEK kan genomföras i WeSC på grund av det ovanstående. Utspädningen av ägandet i WeSC varierar dock beroende på om det är bolaget eller Nove Capital Master Fund Ltd som påkallar emissionen.

Nyckeltal

12 månader maj–apr

07/08

12 månader maj–apr 06/07

Soliditet, % 38,1 26,9

Kassalikviditet, % 116,9 101,6

Bruttovinst på produktförsäljning, % 43,0 42,4

Avkastning på eget kapital, % 11,8 neg

Avkastning på totalt kapital, % 6,7 neg

Antal aktier vid periodens slut 5 957 532 5 532 000

Genomsnittligt antal aktier under perioden 5 892 423 5 532 000 Genomsnittligt antal aktier under perioden efter full utspädning 6 155 086 5 532 000

Resultat per aktie före full utspädning, SEK 0,64 –1,87

Resultat per aktie efter full utspädning, SEK 0,61 –1,87

Eget kapital per aktie, SEK 5,75 3,53

Aktiedata

0 10 20 30 40 50 SEK

Aktien Omsatt antal aktier

Antal

08-05-19 08-09-05

0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 29

WeSC

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :