KTS-M270_06 SESTAVA_VRETENA 1 2 3 501.5 1:2 1AB23CDEFABCDEF4567812345678

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1 A

B

2 3

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

501.5

12

1:2

Zmena Datum Index Podpisy

Meritko Pozn. Navrhl

Kreslil ROZPORKA

SESTAVA_VRETENA

Nazev

KTS-M270_06

Prezkousel

C. seznamu Technolog

C. sestavy - Normaliz. Cis. vykresu

list 1 listu1

Stary vykr. Schvalil -

Novy vykr. Datum 21-05-2015

ODK. VYKRES MATERIAL POZNAMKA JED.

OZNACENI POLOTOVAR CIS. ZASOBNIKU MN.

1 KTS-M270_06_01 19 312.4 - ks.

VRETENO_STOPKA - 1

2 SC1/2.2.3.1-2.3 ks.

VRETENO__JEHLICE 1

3 SC1/2.2.3.1-3.4 - - ks.

VRETENO_CEP - - 1

1 3 2

Figure

Updating...

References

Related subjects :