Kerstin Rosell (S), ordförandeAndreas Engebrethsen (S), 1:e vice ordförandeRie Boulund (M), 2:e vice ordförandeShlomo Gavie (C)Miranda Bodiroza (S)Ulla Lindén (S)Gert Persson (M)Anette Ivarsson (C)Anita Andersson (KD)Lars-Gunnar Perlinger (M)Emma Lindkvis

Download (0)

Full text

(1)

Protokoll Socialnämnd

Sammanträdesdatum 2020-08-18

Sammanträdestid 13:00-13:10

Ledamöter Kerstin Rosell (S), ordförande

Andreas Engebrethsen (S), 1:e vice ordförande Rie Boulund (M), 2:e vice ordförande

Shlomo Gavie (C) Miranda Bodiroza (S) Ulla Lindén (S) Gert Persson (M) Anette Ivarsson (C) Anita Andersson (KD) Lars-Gunnar Perlinger (M) Emma Lindkvist (MP)

Tjänstgörande ersättare Margareta Stenström (M) för Jesper Koch (SD) Lotta Johansson (L) för Elisabet Karlsson (L)

Ersättare Monica Hansson (C) Veronica Svensson (V) Ann-Margret Kristensson (C)

Övriga närvarande Johan Klingborg, socialchef Lisa Lindskog, nämndsekreterare Jessica Eliasson, kommunikatör Daniel Johansson, bitr socialchef

Birgitta Lomander Johansson, verksamhetschef Karin Fahlman, verksamhetschef

Martina Lund, verksamhetchef

Paragrafer Justering

§142

Ordföranden och Rie Boulund.

Underskrifter Sekreterare ...

Lisa Lindskog

Ordförande ...

Kerstin Rosell

Justerare ...

Rie Boulund

1

(2)

Anslag/Bevis

Protokollet justerat 2020-08-18 och anslaget 2020-08-19. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutsinstans Socialnämnd

Sammanträdesdatum 2020-08-18 Datum då anslaget sätts upp 2020-08-19 Datum då anslaget tas ned 2020-09-10

Protokollet förvaras hos Socialförvaltningen

Underskrift ………

Lisa Lindskog

___________________________________________________________________________________________________

2

(3)

Innehållsförteckning

§ 142 Framställan till Tingsrätten i Göteborg gällande överflyttning av vårdnaden

3

(4)

Utdragsbestyrkande

1 (1) Falkenbergs kommun

Socialnämnd 2020-08-18

§ 142

Framställan till Tingsrätten i Göteborg gällande överflyttning av vårdnaden

Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

4

Figure

Updating...

References

Related subjects :