• No results found

o m St oc k h o l m S t a t i s t i k

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "o m St oc k h o l m S t a t i s t i k"

Copied!
12
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

The Capital of Scandinavia stockholm.se

o S m t a St t oc i k s h t o i l k m

Hyror Årsrapport 2021

Publicerad: 2021-12-10

(2)

FÖRORD

Denna årliga rapport redovisar hyror i Stockholms stad år 2021. I rapporten beskrivs också hyresutvecklingen i staden för perioden 2016–2021.

Uppgifterna om genomsnittliga årshyror och värdeår hämtas från Statistiska Centralbyråns (SCB) undersökning Hyror i bostadslägenheter (HiB). Under 2016 genomgick undersökningen en större förändring, vilket innebär att lägenhetsfördelningen blev sammanslagen för de minsta respektive de största lägenhetsstorlekarna, värdeåren ersattes till nybyggnadsår gällande sex perioder istället för de tidigare tio perioderna, i rapporten redovisas inte heller någon statistik för ägarkategorier.

Uppgifterna i HiB är grundade på specialbearbetningar av undersökningen för Stockholms stad. De siffror som redovisas i rapporten baseras på de 977 lägenheter i urvalet som återfinns i kommunen.

Undersökningen är en urvalsundersökning som bygger på ett sannolikhetsurval. De redovisade talen är således skattningar varför hänsyn måste tas till osäkerheten i dessa då slutsatser dras. Osäkerheten, som i denna rapport betecknas med ±, uttrycks med ett 95 procentigt konfidensintervall. Intervallet innehåller med 95 procents sannolikhet det riktiga hyresmedelvärdet för populationen. Dessa illustreras i figurerna.

Denna rapport är framtagen under oktober 2021. Mätperioden gällande hyrorna avser 2021, enkäten går ut till ägarna under april-maj och avslutas under augusti för att sedan publiceras under oktober samma år. Uppgifter gällande inkomststatistiken avser i sin tur 2019, eftersläpningen beror på grundmaterialet, som hämtas ur taxeringsuppgifter som Statistiska centralbyrån (SCB) får från Skatteverket.

De disponibla hushållsinkomster som ställts i relation till hyresutvecklingen i rapporten, hämtas från Statistiska Centralbyråns INKOPAK - en årlig inkomststatistik. Siffrorna gäller hushåll (18-år) med inkomst i Stockholms stad.

Denna rapport ingår i rapportserien ”Statistik om Stockholm” och är utarbetad av Sara Agemark, Sweco Sverige AB, på uppdrag av stadsledningskontoret, Stockholms stad.

Mer information om hyror i Stockholm finns på hemsidan:

http://statistik.stockholm.se/

1 (11)

(3)

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

SAMMANFATTNING ... 3

HYROR 2021 ... 4

Hyra efter lägenhetsstorlek ... 4

Hyra efter nybyggnadsår ... ... 5

Hyra efter område ... 5

Hyresutvecklingen 2016 till 2021 ... 9

2 (11)

(4)

SAMMANFATTNING

Den genomsnittliga årshyran per kvadratmeter i Stockholms stad år 2021 var 1 425 (± 16) kronor jämfört med föregående års mätning som var 1 393 (± 17) kronor.

Vilket innebär en ökning med 2,3 procent jämfört med föregående år. Ökningen är inte statistiskt säkerhetsställd men ökningen var statistiskt säkerhetsställd föregående år.

Hyresnivån är högre i Inre staden än i Söderort och Västerort. Den genomsnittliga årshyran per kvadratmeter är 1 594 (± 34) kronor i Inre staden, 1 355 (± 21) kronor i Söderort och för en hyreslägenhet i Västerort ligger den genomsnittliga årshyran per kvadratmeter på 1 303 (± 30) kronor. Vid en jämförelse av siffror mellan Söderort och Västerort går det inte konstatera en statistisk säkerhetsställd hyresnivåskillnad.

Högst hyror återfinns i små lägenheter i Inre staden. Den genomsnittliga hyresnivån för 1 rum ligger på 1 810 (± 78) kronor per kvadratmeter i Inre staden och för en hyreslägenhet i Söderort och Västerort ligger motsvarande nivåer på 1 703 (± 119) kronor respektive 1 576 (± 114) kronor.

I Västerort är den genomsnittliga hyran per kvadratmeter på samma nivå om byggnadsår är före 1960 eller efter 1961 medan i Inre staden är den genomsnittliga hyran betydligt högre om nybyggnadsåret är efter 1961 jämfört med om nybyggnadsåret är 1960 eller tidigare. Lägst årshyra återfinns i lägenheter med nybyggnadsår 1960 eller tidigare i Västerort med 1 303 kronor (± 42) per kvadratmeter.

3 (11)

(5)

HYROR 2021

År 2021 var den genomsnittliga årshyran i staden 1 425 kronor per kvadratmeter.

Skattningen bedöms som mycket säker eftersom felmarginalen för det 95-procentiga konfidensintervallet uppgår till enbart (±16) kronor. Jämfört med år 2020 har genomsnittshyran per kvadratmeter ökat med 2,3 procent1. Ökningen är inte statistiskt säkerhetsställd men var det året innan då motsvarande ökning var 3,0 procent.

Hyra efter lägenhetsstorlek

I figur 1 redovisas den genomsnittliga årshyran per kvadratmeter uppdelat på lägenhetsstorlek för Stockholms stad2. I figuren visas även osäkerheten i skattningarna med hjälp av 95-procentiga konfidensintervall.

Årshyran per kvadratmeter är generellt högre i små lägenhetsstorlekar. År 2021 varierade årsmedelhyran mellan 1 737 kronor per kvm för en lägenhet om ett rum och 1 312 kronor per kvm för en lägenhet om fyra rum eller större. Jämfört med 2020 är ingen förändring statistiskt säkerhetsställd, se nedan diagram.

Figur 1 Genomsnittlig årshyra per kvm efter lägenhetsstorlek 2020-20212

1 I lägenhetsbeståndet ingår de lägenheter som genomgått stora förändringar (t.ex. stambyte).

2 Lägenhetsstorleken redovisas efter antal rum oavsett kök/kokvrå/kokskåp.

4 (11) 1 656

1 412 1 340 1 307 1 393

1 737

1 442 1 377

1 312 1 425

0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600 1 800 2 000

1 rum 2 rum 3 rum 4+rum Samtliga

2020 2021

(6)

Hyra efter nybyggnadsår

I figur 2 nedan redovisas genomsnittshyran per kvadratmeter och år för hela staden uppdelat på nybyggnadsår3. Den genomsnittliga årshyran är som högst i lägenheter med färdigställande år 2011 och senare, för vilka den genomsnittliga årshyran uppgår till 2 065 kronor per kvm. För lägenheter som färdigställdes under perioden 1961–1980 är den genomsnittliga årshyran som lägst och uppgår till 1 218 kronor per kvm.

Figur 2 Genomsnittlig årshyra per kvm efter nybyggnadsår 2020-2021

Hyra efter område

I figur 3 visas en översikt över årshyra per lägenhet fördelat på Inre staden, Söderort och Västerort. I figuren redovisas också årshyran för de olika lägenhetsstorlekarna i respektive stadsområde. Det går att konstatera att hyrorna genomgående är högre i Inre staden jämfört med Yttre staden.

Vid en jämförelse mellan Inre staden och Yttre staden kan man med statistisk säkerhet säga att det finns en skillnad i hyresnivån för alla lägenhetsstorlekar med undantag för ett rum och kök, vilket illustreras genom att konfidensintervallen i nedan figur inte överlappar varandra.

3 För nybyggda hus är värdeåret detsamma som färdigställandeåret eller byggåret, dvs. det år då övervägande delen av byggnaden togs eller kunde tas i bruk. Efter större om- eller tillbyggnader fastställs ett nytt värdeår med beaktande av ombyggnadens omfattning. Detta görs av Skatteverket i samband med fastighetstaxering.

1 489

1 306

1 189

1 762

1 990

1 295 1 393

1 539

1 325

1 218 1 310

1 781

2 065

1 425

0 500 1000 1500 2000 2500

-1940 1941-1960 1961-1980 1981-2000 2001-2010 2011- Samtliga

2020 2021

5 (11)

(7)

Figur 3 Årshyra efter område och lägenhetsstorlek 2021

I figur 4 presenteras den genomsnittliga årshyran per kvadratmeter uppdelat på Inre staden, Söderort och Västerort. I figuren framgår också hur hyran varierar med lägenhetsstorlek i de olika områdena. Den genomsnittliga årshyran är högre i Inre staden för samtliga lägenhetsstorlekar än i Söderort och Västerort. Totalt sett är den genomsnittliga hyran 1 594 kronor jämfört med 1 355 kronor och jämfört med 1 303 kronor per kvm.

Vid en jämförelse av siffrorna mellan Söderort och Västerort går det inte att konstatera en statistiskt säkerställd hyresnivåskillnad.

Figur 4 Genomsnittlig årshyra per kvm efter område och lägenhetsstorlek 2021

1rum 2rum 3rum 4+rum Samtliga

Inre staden 65 848 96 321 129 520 171 491 105 266

Söderort 57 987 77 888 97 382 117 327 85 569

Västerort 55 544 75 665 94 184 121 088 85 129

0 25 000 50 000 75 000 100 000 125 000 150 000 175 000

Inre staden Söderort Västerort

1rum 2rum 3rum 4+rum Samtliga

Inre staden 1 810 1 616 1 583 1 439 1 594

Söderort 1 703 1 395 1 297 1 238 1 355

Västerort 1 576 1 345 1 252 1 217 1 303

0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600 1 800 2 000

Inre staden Söderort Västerort

6 (11)

(8)

I figur 5 nedan visas årsmedelhyran per kvadratmeter och år per område uppdelat på fastigheternas nybyggnadsår, 1960 eller tidigare respektive 1961 och senare.

I Stockholm föreligger en tydlig koppling mellan byggperiod och geografiskt område, eftersom de äldsta fastigheterna framför allt finns i Inre staden medan exempelvis fastigheterna som byggdes mellan 1950- och 1970-talet framför allt finns i Yttre staden.

Det står dock klart att hyrorna är högre i Inre staden än i Ytterstaden för båda kategorierna. Lägst årshyra återfinns i lägenheter med nybyggnadsår 1960 eller tidigare i Västerort med 1 303 kronor (± 42) per kvadratmeter. I Västerort ligger också den genomsnittliga hyran per kvadratmeter i samma nivå om det är byggt 1960 eller tidigare eller 1961 och senare. I Inre staden är den genomsnittliga hyran betydligt högre om nybyggnadsåret är från 1961 och framåt jämfört med om nybyggnadsåret är 1960 och eller tidigare vilket

också är statistiskt säkerhetställt.

Figur 5 Genomsnittlig årshyra per kvm efter område och nybyggnadsår 2021

I figur 6 nedan redovisas den genomsnittliga årshyran per kvadratmeter uppdelat på stadsdelsområden i staden. År 2021 varierade årshyran mellan 1 129 kronor per kvm och 1 610 kronor per kvm i jämförelse mellan lägsta och högsta hyresnivån. I tabell 1 visas även de 95-procentiga konfidensintervallen. Här kan man se en hyressänkning jämfört med 2020 för Östermalm och Skärholmen. Högst hyra återfanns på Södermalm och lägst i Spånga-Tensta.

<1960 1961> Alla byggår

Inre staden 1 561 1 663 1 594

Söderort 1 317 1 402 1 355

Västerort 1 303 1 304 1 303

0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600 1 800

Inre staden Söderort Västerort

7 (11)

(9)

Figur 6 Hyra i hyreslägenhet efter årshyra per kvm och stadsdelsområde för 2020-2021

Källa:SCB/Statistikdatabasen

Tabell 1. Genomsnittlig hyresnivå efter årshyra per kvm och stadsdelsområde för 2021

Källa:SCB/Statistikdatabasen

8 (11)

0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600 1 800

Spånga-Tensta Skärholmen Rinkeby-Kista Skarpnäck Hässelby-Vällingby Farsta TOTALT STOCKHOLM Enskede-Årsta-Vantör Hägersten-Älvsjö Bromma Östermalm Kungsholmen Norrmalm Södermalm

2021 2020

Stadsdelsområden Medelhyra i hyreslägenhet ± Felmarginal, Medelhyra

Rinkeby-Kista 1 208 63

Spånga-Tensta 1 129 61

Hässelby-Vällingby 1 293 47

Bromma 1 524 75

Kungsholmen 1 585 94

Norrmalm 1 589 103

Östermalm 1 567 111

Södermalm 1 610 53

Enskede-Årsta-Vantör 1 438 69

Skarpnäck 1 283 90

Farsta 1 295 49

Hägersten-Älvsjö 1 502 72

Skärholmen 1 193 64

TOTALT STOCKHOLM 1 425 16

(10)

Hyresutvecklingen 2016 till 2021

I figur 7 nedan visas förändringen av den genomsnittliga årshyran per kvadratmeter5 för olika lägenhetsstorlekar från 2016 (basår för indexet) till och med 2021. Under denna pe- riod har den genomsnittliga hyresnivån ökat med 14 procent i staden som helhet. Mest har hyran ökat för lägenheter med tre rum, där ökningen uppgått till 17 procent under samma period, följt av fyra rum med kök som ökat med 14 procent. Rumsstorlekarna som redovisas är 1 rum till 4 rum och kök.

Figur 7 Förändring av den genomsnittliga kvadratmeterhyran 2016– 2021 efter antal rum.

Index 2016 = 100.

I figur 8 nedan jämförs utvecklingen av den totala genomsnittliga årshyran per kvadratmeter6 under perioden 2016–2021 med konsumentprisindex (KPI) - totalt och för boende7 - samt med utvecklingen av disponibel inkomst8 för hushåll i Stockholms stad.

Under perioden har den genomsnittliga årshyran per kvadratmeter för samtliga lägenheter ökat med 14 procent. Att jämföra med KPI totalt och KPI för boende som ökade med 6 respektive 9 procent under perioden fram till 2020. De senaste uppgifterna som finns redovisade avseende disponibel inkomst är från 20198, i Figur 8 nedan syns en ökning med 2 procent av den disponibel inkomsten för hushåll jämfört med 2016.

5Underlaget baseras på ny månadshyra per kvm som är uppräknad till årsnivå. Skillnaden mot den riktiga årshyran anses inte vara av större betydelse.

6Underlaget baseras på ny månadshyra per kvm som är uppräknad till årsnivå. Skillnaden mot den riktiga årshyran anses inte vara av större betydelse.

7Konsumentprisindex (KPI) för boende: Det är den del av KPI som berör bostadskostnader.

8Disponibel inkomst: Den summa som återstår för konsumtion och sparande sedan man från förvärvs- och kapitalinkomst dragit ifrån slutliga skatter och lagt till skattefria ersättningar och bidrag (t.ex. ekonomiskt bistånd, bostadsbidrag, barnbidrag etc.).

9 (11) 100

105 110 115 120 125 130 135

-16 -17 -18 -19 -20 -21

Totalt 1rk 2rk 3rk 4rk

(11)

Figur 8 Förändring av genomsnittlig årshyra per kvm, disponibel

hushållsinkomst samt konsumentprisindex totalt och för boende 2016 – 2021. Index 2016 = 100.

10 (11) 90

95 100 105 110 115

-16 -17 -18 -19 -20 -21

Genomsnittlig årshyra per kvm Disponibel inkomst för hushåll Konsumentprisindex, totalt Konsumentprisindex, boende

(12)

Tabell 2. Årshyra/avgift kronor per kvadratmeter i nybyggnation

I nedan tabell redovisas genomsnittlig årshyra/avgift i kronor per kvadratmeter och rumsstorlek. Av tabellen framgår det att det är betydligt lägre hyror i kooperativa företag i jämförelse med allmännyttiga och enskilda företag. I jämförelse syns också en minskad nivå för samtliga lägenhetsstorlekar för enskilda företag mellan 2019 och 2020.

11 (11)

1 1 2 3 4 5 6+

rkv rk rk rk rk rk rk

Årshyra/avgift, kronor per m2

Allmännyttiga företag

2016 1 976 2 047 1 815 1 738 1 632

2017 2 418 2 262 2 137 1 868

2018 2 508 2 463 2 000 1 858 1 773 1 710

2019 2 650 2 476 2 288 2 053 1 978 1 760

2020 - 3 026 2 299 1 998 1 872 1 823 1 465

Kooperativa företag

2016 757 718 679 664 639 784

2017 747 695 662 600 522

2018 724 721 682 691 634 600

2019 752 722 650 618 551

2020 783 745 697 663 657

Enskilda företag

2016 2 545 2 323 1 979 1 987 1 697

2017 2 342 2 134 1 907 1 879 1 649

2018 2 681 2 318 2 116 2 080 2 002

2019 2 660 2 698 2 326 2 151 2 395

2020 2 373 2 373 2 156 1 931 2 095

Lägenhetsstorlek

Anm. I denna redovisning ingår ej lägenheter i service- och kollektivhus och/eller lägenheter om 2 rkv.

Källa: SCB, Hyror i nybyggnation/Sweco

Senast uppdaterad: 2021-12-08

Årshyra/årsavgift vid färdigställandet för bostäder i flerbostadshus byggda 2016-2020 efter byggnadsföretagare och lägenhetsstorlek

References

Related documents

Remiss från Skolinspektionen – yttrande över ansökan från Magelungen utveckling AB om rätt till bidrag och statlig tillsyn för en fristående gymnasieskola i Gävle

Anders Jansson (M) tackar för en bra statusrapport, men efterfrågar en ny status- rapport vid Omvårdnadsnämndens sammanträde i december 2015. Rolf Hammar, ekonomichef, tar till

Att utse Tord Wallén (S) som representant från Omvårdnadsnämnden till ledamot i kommunens

Enligt reglemente för Omvårdnadsnämnden skall avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutats av nämnden undertecknas av ordföranden eller vid för- fall för denne av

Bakgrunden var dels Omvårdnad Gävles behov av ytterligare gruppbostäder och gruppboenden dels behovet av anpass- ning till gällande LOU-lagstiftning samt ett ökat intresse från

Omvårdnadsnämndens stipendium för studenter inom Högskolan i Gävle – beslut

att i ett för allt fördela 60 000 kr ur föreningsbidragets överskjutande pott till Stiftelsen De handikappades hus för att rädda en akut ekonomisk kris så att löpande

Handlingsplan Miljöstrategiskt program – Åtgärder för 2015 med en utblick mot 2016 och 2017, behandlas som ett informationsärende vid dagens sammanträde och ett beslutsärende den