• No results found

kärlväxt angivet som närvaro i antal rutor av de tio provrutorna

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "kärlväxt angivet som närvaro i antal rutor av de tio provrutorna"

Copied!
4
0
0

Full text

(1)

BILAGA 2 Förekomst av resp. kärlväxt angivet som närvaro i antal rutor av de tio provrutorna. Dvs i stråk 1.1 förekommer björnbär i sex av de tio rutorna.

sv/vetensk namn stråknr 1.1 1.2 1.3 5.1 5.2 5.3 7.1 7.2 7.3 13.1 13.2 13.3 14.1 19.1 19.2 19.3 30.1 30.2 30.3 38.1 38.2 38.3 38.4 39.1 39.2 39.3

asp Populus tremula

axveronika Veronica spicata bergrör Calamagrostis epigejos

bergsyra Rumex acetosella

björk Betula sp 1 1

björnbär, skogs- Rubus nessensis 6 2 1 1 1 1 1 1

blodrot Potentilla erecta 1 3 1 1 1 2 2 1

blåbär Vaccinium myrtillus 2 2 3 3 1 1 1

blåklocka, liten Campanula rotundifolia 1

blåsstarr Carex vesicaria

blåtåtel Molinia caerulea 3 5 5 5 7 7 5 5 2 3 1 1 6 7 4

brakved Frangula alnus 2 1 1

brunven Agrostis canina 6 4 3 1 2 2 2 1 1

brunört Prunella vulgaris 1

brännässla Urtica dioica

ek Quercus sp 1 1 1

ekorrbär Maianthemum bifolium 1 2

en Juniperus communis 2 1

fackelblomster Lythrum salicaria 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1

flockfibbla Hieracium umbellatum 2 2 3 1 1 2

frossört Scutellaria galericulata 3 2 2 1 3 1

fårsvingel Festuca ovina 2 1 1

gran Picea abies 1 1 3 3 1 1 1

granspira Pedicularis sylvatica 1

grenrör Calamagrostis canescens 1 3 1 1 7 1 5 1 2

gullris Solidago virgaurea 1 1 1

gulsporre Linaria vulgaris

gåsört Potentilla anserina

gökblomster Lychnis flos-cuculi gökärt Lathyrus linifolius hagfibbla Hieracium sect. Vulgata

hallon Rubus idaeus 3 6 4 2 2 1 1 2 3 4 3 3

harstarr Carex ovalis

harsyra Oxalis acetosella 7 6

hirsstarr Carex panicea 1 2 2 1 1 1

hundkäx Anthriscus sylvestris

hundstarr Carex nigra

hästsvans Hippuris vulgaris

hönsarv Cerastium fontanum

(2)

sv/vetensk namn stråknr 1.1 1.2 1.3 5.1 5.2 5.3 7.1 7.2 7.3 13.1 13.2 13.3 14.1 19.1 19.2 19.3 30.1 30.2 30.3 38.1 38.2 38.3 38.4 39.1 39.2 39.3

höstfibbla Leontodon autumnalis 4 1

jättegröe Glyceria maxima

jungfrulin Polygala vulgaris 1

bredkaveldun Typha latifolia

klibbal Alnus glutinosa 1 1 3 1 1 1

klockljung Erica tetralix 1 5

knapptåg Juncus conglomeratus 1 2

knippfryle Luzula campestris 1

knutarv Sagina nodosa

knägräs Danthonia decumbens 1 1

knölsyska Stachus palustris 1 1

korsört Senecio sp

kruståtel Deschampsia flexuosa 7 6 1 1 2 5 2 4 6 5 3 4 5 2 2 3 3 2

krypven Agrostis stolonifera

krypvide Salix repens

kråkbär Empetrum nigrum 2 1 1

kråkklöver Comarum palustre 1

kråkvicker Vicia cracca

käringtand Lotus corniculatus 1 1

kärleksört Hylotelephium telephium ssp maximum kärrdunört Epilobium palustre

kärrgröe Poa trivialis 1 2

kärrsilja Peucedanum palustre 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1

kärrstjärnblomma Silene palustris

kärrtistel Cirsium palustre 2 1 1 1 1 1

kärrviol Viola palustris 2

lingon Vaccinium vitis-idaea 4 5 6 2 6 7 8 3 3 2 2 1

ljung Calluna vulgaris 1 2 2 7 6 4 4 3 1 2 1 4 3 1 4

luddtåtel Holcus lanatus

maskros Taraxacum sp 1 1

mjölkört Epilobium angustifolium 2

oxel Sorbus intermedia

pors Myrica gale 4 2 2 4 4 5 2 1 1

renfana Tanacetum vulgare 1

revsmörblomma Ranunculus repens

ros Rosa sp 1

rosenpilört Persicaria minor

rödsvingel Festuca rubra

rödven Agrostis capillaris 2 2 1 1 1 3 2

rölleka Achillea millefolia

(3)

sv/vetensk namn stråknr 1.1 1.2 1.3 5.1 5.2 5.3 7.1 7.2 7.3 13.1 13.2 13.3 14.1 19.1 19.2 19.3 30.1 30.2 30.3 38.1 38.2 38.3 38.4 39.1 39.2 39.3

rönn Sorbus aucuparia 1 2 1 1

rörflen Phalaris arundinacea 5 3 2 3 1 2 2 3 1 1 3 1 1 4 1

sengröe Poa palustris 1 2 1 1

sjöfräken Equisetum fluviatile

skogssallat Mycelis muralis 2 2

skogsstjärna Trientalis europaea 1 1 1

spikblad Hydrocotyle vulgaris 2 1

sprängört Cicuta virosa

stensöta Polypodium vulgare

stinknäva Geranium robertianum 3

stjärnstarr Carex echinata

sileshår Drosera sp 1 2

strandklo Lycopus europaeus 3 1 1

strandveronika Veronica longifolia

sumpmåra Galium uliginosum

svalört Ranunculus ficaria

svärdslilja Iris pseudacorus 1 1 1 1

tall Pinus sylvestris 1 1 1 2 3 2 1 2 2 2 2 3 2 4 1

timotej Phleum pratense

topplösa Lysimachia thyrsiflora 1 1 1

tuvtåtel Deschampsia cespitosa 3 5 5

vanlig pilört Persicaria lapathifolia

vass Phragmites australis 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1

vasstarr Carex acuta 2 2 1 4 3 1 7 1 2 4 1 1 1 3 1

vattenbläddra Utricularia vulgaris

vattenmåra Galium palustre 1 2 1 1 1 2 1 1 1

vattenpilört Persicaria amphibia

veketåg Juncus effusus 1

viden Salix sp 3 2 1 1 5

videört/strandlysing Lysimachia vulgaris 2 4 3 2 2 1 9 1 1 1 1 2 2 1

vitgröe Poa annua

vitklöver Trifolium repens

vitmåra Galium album

vårbrodd Anthoxanthum odoratum 3 1

vårfryle Luzula pilosa 1

åkermynta Mentha arvensis 1 1 1 1

åkerpilört Persicaria maculosa älggräs Filipendula vulgaris ängsbräsma Cardamine pratensis ängsfryle Luzula multiflora

(4)

sv/vetensk namn stråknr 1.1 1.2 1.3 5.1 5.2 5.3 7.1 7.2 7.3 13.1 13.2 13.3 14.1 19.1 19.2 19.3 30.1 30.2 30.3 38.1 38.2 38.3 38.4 39.1 39.2 39.3 ängsfräken Equisetum pratense

ängsgröe Poa pratensis

ängskovall Melampyrum pratense 2 2 2 6 5 5 1 2 2 1

ängssvingel Festuca pratensis 1

ängsvädd Succisa pratensis 1

ärenpris Veronica officinalis 1 1 2 2

äkta förgätmigej Myosotis scorpioides

References

Related documents

SPECIALISTUTBILDNING FÖR SJUKSKÖTERSKOR VÅRTERMINEN 2022 HELFART Grå rutor = klinisk utbildning.. IntensivT1

● där det finns en mötesplats för unga, men där alla ska känna sig välkomna. ● där det finns evenemangsrum för konserter, klubb, jazzkvällar och liknande med möjlighet

 Bäst effekt: djup somatisk eller visceral smärta av

Det övergripande syftet med projektet var att öka vårdpersonalens förståelse för munhälsans betydelse för patienter med cancerdiagnos och att medverka till en

Artikeln presenterar ett pågå- ende forskningsprojekt kring ämnet, illustrerar problematiken genom in- tervjuer med människor som drabbats och identifierar områden

Det vill säga att om tesen ”Jag blir till i förhållande till Duet” och allt verkligt liv utspelar sig i relationen mellan Jag-Du, och inte genom en mångårig relation till Detet,

Svara i både bråkform och decimalform. Fem rutor av tio

Genom att studera tabellerna 5-7 kan man finna ur ett, tidseffektivt perspektiv, att inlagring i AutoStore är mer effektivt än pallställage om kvantiteten per pall är mindre eller

Nivå 2, anläggningstyp, delar in anläggningarna i de tre större kategorierna idrottshall (inomhusanläggning) och idrottsplats (utomhusanläggning), fritidsgård, samt fyra

Utveckling av konsulenttjänster från 2009 och framåt.. Uppdelningen kalenderår/brutet började

utformat Operativ inriktning 2,0 GTG.. • Nr

Vi ville inte utgå från att användandet av AAS var något negativt för våra intervjupersoner och trodde också att fler AAS-användare skulle vilja delta i studien om vi

förhållanden än dagens. Upprepade gånger påpekar Rampley det orimliga i att intresset för konst idag skulle kunna förklaras av att den har överlevnadsvärde för arten

Exempel på sådana styrmedel kan vara CO 2 - krav på bilar, differentierade fordonsskatter, selektivt stöd till vissa bilar (”supermiljöbils- premie”),

Under det moderna samhällets framväxt har frågan kring närvaro länge tagits för given inom

I fjärde stycket tas en upplysning in om att det i avtalet mellan EU och Förenade kungariket och i lagen (2021:000) med kompletterande bestämmelser till avtalet

Confentaneum eft quod confentte cum eo quam arguit* Eftque abfoluce & modo quodam: ab(o~. lute n+ conlentirc eft eflentiaiem

multi nempe dixerunt, fpatium eile extenfum reale, a corporibus diverfum, uniforme, indivifibile, penetra-. bile, nullius vel aåionis vel paflionis

Detta förde dock med sig vissa problem då exempelvis talet 606 skrevs ut på samma sätt som 66 eftersom det inte för- rän långt senare fanns ett tecken för nollan (Ifrah,

Alla mina informanter har upplevt att de inte alltid varit en del i gemenskapen och att de ibland glömts bort när det kommer till att föra vidare information som även berör

Detta blir kanske en motsättning i ett arbete som handlar om hälsosamma sätt att förhålla sig till sitt arbete men att bli medveten är första steget till förändring så jag

Studeranden bör även beakta att studiehelheter och kurser kan kräva särskilda förkunskaper eller att kursutbudet kan variera från år till år (och kan således inte räkna med

Ökning för axlar och ärmhål: Fortsätt sticka i mönster, gör ökn i var sida mot ärmhålet så här: 1 kantm, 1 ökn, sticka mönster fram till sista m, 1vriden ökn, 1 kantm..