• No results found

Beslutslogg Nämnden för primärvård och folktandvård 2016/2017

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Beslutslogg Nämnden för primärvård och folktandvård 2016/2017"

Copied!
4
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Paragraf NPvFtv Datum Beslutsformulering Paragraf LF/LS

Uppföljnings-datum

Uppföljnings-organ Ansvarig Utför ärende Datum

§ 39 Strukturlönesatsning samt behandlingsplan. Ärendenummer 2016/00385

2016-03-21 att i enlighet med gällande regelverk ge landstingsdirektören i uppdrag att utreda och se över möjligheterna att eliminera konkurrensnegativa regler inom hälsovalsuppdraget och landstingets budgetrutin

Nämnden för primärvård och folktandvård Landstingsdirektör Peter Lilja § 48 Budgetplanering folktandvården.

2016-04-13 Tandvårdsförvaltningen får i uppdrag att tillsammans med

primärvårdsförvaltningen komma med en skrivelse till nämndens möte den 4 maj 2016 om behovet av en publicist som stödjer förvaltningarna med marknadsföring 2016-05-04 Ärendet kommer upp 2017-03-01 Nämnden för primärvård och folktandvård Förvaltningschef Håkan Bergevi, förvaltningschef RosMarie Nilsson § 85 Telefoniutredning, primärvården

2016-06-15 Nämnden uppdrar åt primärvårdsförvaltningen att återkomma till mötet med nämnden den 24 augusti 2016 med förslag på hur det fortsatta arbetet kan organiseras. 2017-03-01 delredovisning 2017-04-26 redovisning Nämnden för primärvård och folktandvård Förvaltningschef RosMarie Nilsson § 99 Öppettid av jourcentral i västra Blekinge till klockan 23.00.

Ärendenummer 2016/00479

2016-06-15 Nämnden för primärvård och folktandvård beslutar att uppdra åt förvaltningschefen för primärvården att i samverkan med

landstingsdirektören och i enlighet med det som föredragits för nämnden vid detta sammanträde, fortsätta diskussionerna om finansie-ringslösningar för nämndens tidigare inriktningsbeslut om längre öppettid på jourcentralen i Karlshamn till klockan 23.00 samtliga veckodagar, samt att i samverkan med

2017-02-02 Nämnden för primärvård och folktandvård Förvaltningschef RosMarie Nilsson § 101 Planeringsdirektiv 2017. Ärendenummer 2016/00726

2016-06-15 Nämnden för primärvård och folktandvård beslutar att uppdra åt förvaltningscheferna för primärvården och folktandvården att till mötet i septemberta fram förslag till verksamhetsplan med budget 2017

2016-09-30 Nämnden för primärvård och folktandvård

Förvaltningschef RosMarie Nilsson och Håkan Bergevi Folktandvårdsförvalt-ningen redovisat för nämnden 2016-12-14 Primärvårdsförvaltninge n 2017-02-02 § 139 Verksamhetsplan och budget 2017, primärvården. Ärendnummer 2016/01195

2016-09-30 Nämnden för primärvård och folktandvård beslutar att ge förvaltningschefen för primärvårdsförvaltningen i uppdrag att utarbeta handlingsplan för att nå måluppfyllelse. Nämnden för primärvård och folktandvård Förvaltningschef RosMarie Nilsson Redovisat för nämnden 2017-02-02

Beslutslogg Nämnden för primärvård och folktandvård

2016/2017

Rev 2017-02-09

(2)

Paragraf NPvFtv Datum Beslutsformulering Paragraf LF/LS

Uppföljnings-datum

Uppföljnings-organ Ansvarig Utför ärende Datum

Beslutslogg Nämnden för primärvård och folktandvård

2016/2017

Rev 2017-02-09

§ 17 Öppettid av jourcentral i västra Blekinge till klockan 23.00.

Ärendenummer 2017/00121

2017-02-02 Nämnden för primärvård och folktandvård beslutar att att uppdra åt förvaltningschefen att till nämndens sammanträde den 1 mars 2017 återkomma med förslag på hur bokningsbara tider på jourcentralen i Karlshamn kan nyttjas på ett flexiblare sätt för att öka tillgängligheten, att att uppdra åt förvaltningschefen att återkommande på nämndens sammanträden redogöra för besöksstatistik vid jourcentralen i Karlshamn, att att uppdra åt förvaltningschefen att återkommande på nämndens

sammanträden redogöra för besöksstatistik och drop-in-verksamheten på vårdcentralerna Samariten respektive Brunnsgården i Karlshamn, att ge förvaltningschefen i uppdrag att skapa en åtgärdsplan som ska rapporteras till nämnden för att minska stressen hos personalen, att överlämna ovanstående avstämning enligt uppdrag

2017-03-01 Nämnden för primärvård och folktandvård Förvaltningschef RosMarie Nilsson § 18 Uppskov redovisning av telefoniutredning till den 11 oktober 2017, primärvården. Ärendenummer 2016/00790

2017-02-02 Nämnden för primärvård och folktandvård beslutar att att uppdra åt förvaltningschefen att till nämndens möte den 1 mars 2017 återkomma med en rapport om det pågående arbetet för en förbättrad telefontill-gänglighet, att uppdra åt förvaltningschefen att till nämndens möte den 27 april 2017 återkomma med en redogörelse för hur en förbättrad telefontillgänglighet ska organiseras 2017-03-01 2017-04-27 Nämnden för primärvård och folktandvård Förvaltningschef RosMarie Nilsson

Sida 2

(3)

Paragraf NPvFtv Datum Beslutsformulering Paragraf LF/LS

Uppföljnings-datum

Uppföljnings-organ Ansvarig Utför ärende Datum

Beslutslogg Nämnden för primärvård och folktandvård

2016/2017

Rev 2017-02-09

§ 19 Igångsättningsbeslut utbildningsvårdcentr al. Ärendenummer 2017/00113

2017-02-02 Nämnden för primärvård och folktandvård beslutar att att uppdra åt förvaltningschefen för primärvården att inrätta en utbildningsenhet i projektform under tre år med start 2017 med utgångspunkt enligt presenterad utredning (20160429) där budget är motsvarande 7 miljoner kronor på årsbasis för 2017 enligt ”Landstingsplan 2017-2019 och budget 2017 med ekonomisk plan 2018-2019, att att uppdra åt förvaltingschefen att återkomma med en första rapport om hur arbetet fortskrider till nämndens möte den 1 mars 2017, att uppdra åt förvaltningschefen för primärvården att inrätta en utbildningsenhet i pro-jektform under tre år med start 2017

2017-03-01 Nämnden för primärvård och folktandvård Förvaltningschef RosMarie Nilsson § 20 Delegationsbeslut

2017-02-02 Nämnden för primärvård och folktandvård beslutar att

primärvårdsförvaltningen får i uppdrag, för godkännande, att till mötet den 1 mars 2017 komplettera med löneuppgift för de arbetstagare där lön inte framgår i delegationslistan. 2017-03-01 Nämnden för primärvård och folktandvård Förvaltningschef RosMarie Nilsson § 23 Förvaltningschefen för primärvården får i uppdrag att till nästa sammanträde den 1 mars 2017 redovisa hur samtliga äldre/senior-mottagningar jobbat sedan start

Nämnden för primärvård och folktandvård beslutar att godkänna rubricerade uppdrag till förvaltningschefen för primärvården

2017-03-01 Nämnden för primärvård och folktandvård Förvaltningschef RosMarie Nilsson

Sida 3

(4)

Paragraf NPvFtv Datum Beslutsformulering Paragraf LF/LS

Uppföljnings-datum

Uppföljnings-organ Ansvarig Utför ärende Datum

Beslutslogg Nämnden för primärvård och folktandvård

2016/2017

Rev 2017-02-09

References

Related documents

Tjänstemän: RosMarie Nilsson, förvaltningschef primärvården Håkan Bergevi, förvaltningschef folktandvården Martina Leinvall, sekreterare kanslienheten.2. Val av justerare och

primärvårdsförvaltningen komma med en skrivelse till nämndens möte den 4 maj 2016 om behovet av en publicist som stödjer förvaltningarna med marknadsföring 2016-05-04

Överenskommelse mellan Landstinget Blekinge och kommunerna i Blekinge om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård,

Tjänstemän: RosMarie Nilsson, förvaltningschef primärvården Håkan Bergevi, förvaltningschef folktandvården Martina Leinvall, sekreterare... Val av justerare och tid

2018-02-21 Nämnden för primärvård och folktandvård beslutar att från den 1 november 2017 ersätta tidsbokning via Sjukvårdsrådgivningen 1177 på jourcentralen i Karlshamn med

Tjänstemän: RosMarie Nilsson, förvaltningschef primärvården Håkan Bergevi, förvaltningschef folktandvården Martina Leinvall, sekreterare... Val av justerare och tid

2017-10-11 Nämnden för primärvård och folktandvård beslutar att från den 1 november 2017 ersätta tidsbokning via Sjukvårdsrådgivningen 1177 på jourcentralen i Karlshamn med

Indikatorer och målvärden inom inriktningsmålet Medborgare och patienter har stort förtroende för Landstinget Blekinges verksamheter.. Indikator Ingångsvärde