• No results found

Strandskyddet Motion 2019/20:2639 av Ann-Sofie Alm (M) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Strandskyddet Motion 2019/20:2639 av Ann-Sofie Alm (M) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

Enskild motion M1361

Motion till riksdagen

2019/20:2639

av Ann-Sofie Alm (M)

Strandskyddet

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att strandskyddet behöver reformeras för att främja bostadsbyggande i hela Sverige och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Strandskyddet behöver reformeras. Idag upplever kommunerna strandskyddets regler som oförutsägbara, strandskyddets tolkningar är olika sett över landet och uppfattningen om att strandskyddet hindrar bostadsbyggandet och utvecklingen går inte att ta miste på. Ett borttagande av det generella strandskyddet är ett första steg framåt i arbetet för fler bo-städer och tillväxt i hela Sverige. Strandskyddet har ett gott syfte och att helt ta bort det vore enligt många att svika kommande generationer, men utformning och oliklydande tolkningar av nuvarande strandskydd ger upphov till berättigad och omfattande kritik. Sverige lider av akut bostadsbrist, i stora kommuner liksom i små kommuner, och sam-tidigt hämmas markägare att använda sin mark och bygga i attraktiva lägen, kommuner hindras att tillåta markägare att exploatera lönsamma vattennära områden.

Munkedals kommun har en areal på 667,69 km² varav land är 634,02 km² Vatten-arealen uppgår till 33,67 km² uppdelat på otaliga små sjöar och vattendrag med fantas-tiskt laxfiske samt en kustlinje mot Gullmarn, Guds hav, Sveriges enda tröskelfjord och även nationens första marina skyddsområde. Folkmängden uppgår till 10 467 människor som bor uppdelat på 16,51 km² per invånare. Det finns onekligen plats för utveckling i denna dramatiskt natursköna kommun, Sveriges närmaste nöjescentrum, men bygglov på bygglov stoppas pga. strandskyddet. Därmed minskar också allmänhetens tillgång till dessa vackra sjöar och vattendrag, mellan hav och fjäll, eftersom byggnation även möj-liggör bättre och lättare tillgänglighet.

Bristen på bostäder går att lösa i Sveriges byggnadsvilliga kommuner. Utvecklingen på den innovativa och tillväxtvänliga landsbygden går att få igång. Men det kräver flera rejäla och verkningsfulla insatser. Strandskyddet bör därför reformeras i grunden.

(2)

2

Sverige bör uppnå en mer balanserad och flexibel lagstiftning som skyddar stränder och natur där det är som viktigast, samtidigt som de generella restriktionerna tas bort.

Kommunerna ska vara ytterst ansvariga för att fatta beslut om strandskydd. Strand-skydd om 50 meter respektive utvidgat strandStrand-skydd om 100 meter ska endast gälla för av kommunerna utpekade sjöar och vattendrag och detta utvidgade strandskydd ska endast komma i fråga då det behövs för att skydda speciella naturvärden och säkerställa strandskyddets syften.

References

Related documents

41 LANDFILL MINING: Space Saving, Material Recovery and Energy Use William Hogland University College of Kalmar, Lund University Marcia Marques Gomes Lund University Rio

The key elements of the NHWMS involve: the upgrading of the suitable former Russian military site to function as a storage facility for hazardous waste; the purchase

Detta undantag bör utökas till att även omfatta separat insamlat material som inte går att återvinna, tex plast från bygg- och rivningsavfall som innehåller för mycket sand

• Avloppsslam omfattas inte inom begreppet kommunalt avfall utan det föreslås istället att det bör regleras i miljöbalken (15 kap 20 9) att... kommunen har ansvar för

Polismyndigheten bedömer att den av Transportstyrelsen föreslagna modellen med utlämnande på medium för automatiserad behandling, vilket kommer att förutsätta

Sjöfartsverket behöver utifrån sitt ansvar för statlig flygräddningstjänst ha direktåtkomst till uppgifterna i dagens luftfartygsregister (LFR) såväl som tillkommande

I nuläget får den försäkrade endast ersättning för sjuklön de dagar då man är uppsatt för arbete, andra dagar räknas man som arbetslös och ska prövas mot hela

Som framgår av promemorian kommer Sverige ha svårt att klara sitt åtagande för ammoniak till år 2020 i takdirektivet.. Eftersom ammoniumkarbonat i dag knappt

Benämningen ”ammonium carbonate fertilisers” visar att det rör sig om gödselmedel som baseras på ammoniumkarbonat snarare än gödselmedel som naturligt innehåller

Tillgång till god och nära vård är en angelägen fråga för personer med funktionsnedsättning och personer med kronisk sjukdom som inte sällan på grund av komplexa och

Myndigheten för vård- och omsorganalys avstyrker förslaget att regleringen av individuell plan i HSL och socialtjänstlagen (SoL) ska harmonieras med regleringen i lagen om

Inled- ningsvis bör påpekas att den här typen av konsekvenser framför allt har relevans för uppdragets andra del, då utredningen ska analysera vilka ytterligare statliga

att delta i rehabiliteringen på grund av sjukdom genom att lämna in ett läkarintyg till Försäkringskassan för att han eller hon ska få behålla rehabiliteringsersättningen

Frågan rymmer förvisso en rad rättsliga aspekter, men den är huvudsakligen av etisk och politisk karaktär, och involverar bland annat rätten till liv och tillblivelsens

Utredningen föreslår att samtycke från make inte längre ska kunna läggas till grund för faderskap efter givarinsemination i egen regi eller vid en utländsk klinik som inte

Hovrätten noterar i detta sammanhang att ett införande av vägransgrunden inte bedöms ha någon inverkan på antalet surrogatarrangemang i utlandet (se s. 645) och att antalet fall

högskoleprovet kan användandet av förfalskade utbildningsdokument i UHR:s antagningsverksamhet leda till att någon får en plats på en högre utbildning som denne inte är

Umeå universitet bifaller utredningens förslag om tillägg i högskoleförordningen för att tydliggöra hanteringen av beslut om återkallande av antagning till följd av att

[r]

Kent Ivan Andersson (M): Bifall till Magnus Webergs yrkande. Beslutet

ESV konstaterar att ett enklare och mer överskådligt premiepensionssystem där staten tar ett större ansvar är bra för såväl den allmänna förståelsen för.. pensionssystemet

Utredningen ska också ta fram ett förslag till regelverk för ett upphandlat fondtorg för premiepensionen samt en lag som reglerar en ny myndighet som ska ha till uppgift

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge all blåljuspersonal tjänstemannastatus och tillkännager detta för regeringen.. Riksdagen ställer sig bakom det