• No results found

Åtgärder mot skarv vid våra kuster och sjöar Motion 2019/20:1750 av Per Lodenius m.fl. (C) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Åtgärder mot skarv vid våra kuster och sjöar Motion 2019/20:1750 av Per Lodenius m.fl. (C) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Enskild motion C

Motion till riksdagen

2019/20:1750

av Per Lodenius m.fl. (C)

Åtgärder mot skarv vid våra kuster och

sjöar

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vidta adekvata och direkta beslut och åtgärder för att komma till rätta med de problem skarven utgör och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Antalet skarvar längs den svenska kusten har ökat lavinartat och beräknas idag vara runt 200 000. Samtidigt är andelen skarvar som skjuts få. 2017 beviljade länsstyrelserna om-kring 70 skyddsjaktsbeslut och det gällde tillsammans ungefär 7 000 skarvar. Bara om-kring Gotland uppges skarven äta ungefär 4 000 ton fisk om året. En klart större mängd än vad det gotländska trålfisket tar upp när det gäller strömming. Ju mer skarven fortsätter att breda ut sig, så blir också inverkan på fiskenäringen än större. Forskning från SLU har också visat att 85 procent av de yrkesverksamma insjöfiskarna har rapporterat in skarvskador.

Ett särskilt problem med skarven är att den särskilt belastar de kustnära fiskebestånden och därmed ytterligare försvårar för det hållbara yrkesfisket vid östersjökusterna och där-med ytterligare försvårar de lokala näringsutövarnas konkurrenskraft gentemot det stor-skaliga och ohållbara pelagiska fisket. Det småstor-skaliga och kustnära fisket är i dag en krympande näring som kämpar hårt för sin överlevnad. För levande skärgårdsmiljöer och ett livligare bestånd av bland annat abborre, gös och sill, anser flera experter att skarv-beståndet behöver reduceras till ungefär en tredjedel av dagens nivå.

Skarven fortsätter att breda ut sig och äter upp mängder av fisk, vilket driver bort andra naturligt förekommande sjöfåglar. Skarven riskerar rubba hela ekosystemet, på-verkar yrkesfisket och påpå-verkar möjligheten att bo och verka i skärgårdsområden. Öar där skarven bosätter sig dör, och träd, vegetation och omkringliggande vatten förstörs. Det finns tydliga bevis på vilken allvarlig skada skarvkolonier gör.

(2)

2

EU har i viss mån lättat på reglerna för skyddsjakt, men i grunden är dessa ändringar bara kosmetiska. Länsstyrelser, domstolar och enskilda personer och fastighetsägare avsätter relativt mycket resurser och tid för skyddsjaktsansökningar. Samtidigt så förblir grundproblemet fortfarande olöst. De nationella tolkningarna av EU:s art- och habitat-direktiv är stelbenta och tar inte vara på de möjliga undantag från EU-reglerna som finns.

Per Lodenius (C)

References

Related documents

Tillvä xtverket bedö mer det söm pösitivt ätt det sä kerstä lls ätt brittiskä medbörgäre söm bör öch ärbetär i Sverige pä ett enkelt sä tt kän fä förtsätt

Boverkets rapport 2015:15 nya krav på laddinfrastruktur för laddfordon Yttrande från bygglovsavdelningen daterad 25 september 2019. Tjänsteskrivelse daterad 1

• Vi föreslår att varje parkeringsplats på en parkering med fler än 5 parkeringsplatser ska förbereddas för laddinfrastruktur vid ombyggnad eller nybyggnad, samt att minst 20 %

Diskrimineringsombudsmannen Domstolsverket Fryshuset Förvaltningsrätten i Härnösand Förvaltningsrätten i Uppsala Göta hovrätt Kammarrätten i Jönköping Kammarrätten

Om remissen är begränsad till en viss del av promemorian, anges detta inom parentes efter remissinstansens namn i remisslistan. En sådan begränsning hindrar givetvis inte

Det föreslås att det högsta sammanlagda avdraget från arbetsgivaravgifterna för samtliga personer som arbetar med forskning eller utveckling hos den avgiftsskyldige

Nedsatta socialavgifter bedöms snarare påverka löneutvecklingen för dem som arbetar med forskning och utveckling än arbetsgivares incitament att utöka antalet anställda

Med hänvisning till ESV:s tidigare yttrande 1 över delbetänkandet Skatteincitament för forskning och utveckling (SOU 2012:66) lämnar ESV följande kommentarer.. I yttrandet