K U N G Ö R E L S E Landstinget Blekinge sammanträder till landstingsfullmäktige den 9 februari 2015 kl. 09:00

Download (0)

Full text

(1)

K U N G Ö R E L S E

Landstinget Blekinge sammanträder till landstingsfullmäktige den 9 februari 2015 kl. 09:00 – 12:00 i landstingssalen, Wämö Center, Karlskrona.

För mötet har upprättats föredragningslista enligt följande: 1. Mötets öppnande.

2. Anmälda förhinder. 3. Upprop.

4. Val av justerare/röstsammanräknare samt bestämmande av tid och plats för justering.

5. Förslag till justering av avtal gällande medicinsk service i ”uppdragningsbeskrivning och regelbok för Hälsoval Blekinge 2015”.

6. Angående omfördelning av budgetmedel. 7. Inkallelseordning.

8. Framtagande av ny personalpolicy för Landstinget Blekinge. 9. Plan för krisledningsnämnden i Landstinget Blekinge 2014-2018. 10. Utvecklat samarbete i Sydsverige.

11. Svar på motion ang. barns hjälpinsatser.

12. Svar på motion ”ta tillvara utlandsutbildad personals medicinska och språkliga kunskaper inom vården”.

13. Svar på motion ang. cellprovtagning. 14. Interpellationer och frågor.

15. Avsägelser. 16. Valärenden.

(2)

17. Anmälan av valärenden från landstingsstyrelsen i december 2014. 18. Förteckning över skrivelser mm som anmäles för kännedom. Karlskrona den 26 januari 2015.

Jan Björkman

Landstingsfullmäktiges protokoll finns, efter justering, tillgängligt via Internet under adress http://www.ltblekinge.se/

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :