• No results found

Yttrande över promemorian Fler obehöriga lärare och förskollärare ska kunna nå en behörighetsgivande examen genom VAL (U2019/03260/UH)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Yttrande över promemorian Fler obehöriga lärare och förskollärare ska kunna nå en behörighetsgivande examen genom VAL (U2019/03260/UH)"

Copied!
4
0
0

Full text

(1)

2020-01-07 (Dnr LED 2019/590.) 1 (av 1) Malmö universitet, Rektor Missiv Postadress Malmö universitet 205 06 Malmö Besöksadress

Nordenskiöldsgatan 1 Telefon +4640-665 70 00 E-post rektor@mau.se Webb www.mau.se

Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

Yttrande över promemorian Fler obehöriga lärare och

förskollärare ska kunna nå en behörighetsgivande

examen genom VAL (U2019/03260/UH)

__________________________________________________________________

Bakgrund

Malmö universitet har erbjudits möjlighet att lämna synpunkter på

promemorian Fler obehöriga lärare och förskollärare ska kunna nå en

behörighetsgivande examen genom VAL (U2019/03260/UH). Malmö

universitet lämnar yttrande på promemorian enligt bilaga 1.

Beslut

Godkännande av yttrandet har fattats av undertecknad rektor efter

föredragning av dekan Anders Linde Laursen, vid Fakulteten lärande och

samhälle. Vid beredningen av yttrandet har utbildningschef Anders Olsson

samt utbildningsledare Pähr Hansson medverkat.

Kerstin Tham

Rektor

Anders Linde-Laursen

Dekan

Fakulteten för lärande och samhälle

Kopia

(2)

2020-01-07 (Dnr LED 2019/590.) 1 (av 3) Malmö universitet, Rektor Yttrande Postadress Malmö universitet 205 06 Malmö Besöksadress

Nordenskiöldsgatan 1 Telefon +4640-665 70 00 E-post rektor@mau.se Webb www.mau.se

Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

Yttrande över promemorian Fler obehöriga lärare och

förskollärare ska kunna nå en behörighetsgivande

examen genom VAL (U2019/03260/UH)

__________________________________________________________________

Sammanfattning

Förslagen i promemorian gäller förändringar i förordning 2011:689 med syfte att öka andelen lärare och förskollärare med behörighetsgivande examen genom att erbjuda yrkesverksamma, obehöriga lärare och förskollärare studier inom VAL. Malmö universitet välkomnar promemorians intentioner vilka får ses mot bakgrund av den omfattande brist på behöriga lärare och förskollärare som råder i skola och förskola. Det är ytterst angeläget, inte minst ur ett samhällsperspektiv att

möjliggöra för fler obehöriga lärare inom skola och förskola att nå examen via VAL. I sammanhanget är det viktigt att förslagna förordningsförändringar presenteras och verkställs så att utbildningens kvalitet vidmakthålls.

Malmö universitet stödjer förslaget att en anställning som förskollärare ska inte vara ett krav för utbildning inom VAL utan ersätts med ett krav på att den sökande ska medverka i undervisningen på en förskola. (3.1)

Malmö universitet stödjer förslaget att kravet på att en sökandes yrkeserfarenhet ska härröra från tiden före den 1 juli 2015 för att få gå den kortare utbildningen tas bort samt att minst tre av de åtta åren med yrkeserfarenhet ska vara

sammanhängande. Malmö universitet ser dock inget skäl till att det ställs krav på att sökanden ska ha åtta års yrkeserfarenhet senast ett år innan VAL-utbildningen påbörjas. (3.2)

Malmö universitet stödjer förslaget att kravet på att ha varit anställd som lärare eller förskollärare den 1 december 2013 för att få gå den kortare utbildningen tas bort. Malmö universitet ser dock inget skäl till att det ställs krav på att sökanden ska ha varit anställd som lärare eller inom ramen för en anställning medverkat i

undervisningen på en förskola senast ett år innan utbildningen påbörjas. (3.3) Malmö universitet stödjer de föreslagna förändringarna ger möjlighet till prövning av tidigare studier och erfarenhet genom särskilt prov i samband med antagning. (3.4)

(3)

2018-01-30 (Dnr. ) 2 (av 3) Malmö universitet stödjer förslaget att personer som är verksamma inom

undervisning i förskolan får utökade möjligheter till studier inom VAL. Malmö universitet anser dock att den övre gränsen för studiernas omfattning bör uppgå till 120 hp istället för de förslagna 90 hp för obehöriga lärare i förskolan samt att utbildningen får pågå under högst 4 år istället för 3 år som föreslås. (3.5)

Slutligen instämmer Malmö universitet i att förordningen bör justeras språkligt och redaktionellt för att bli tydligare (3.6)

Kommentarer till förslagets delar

Förslag på förändrade krav på anställningsform från anställd som lärare till verksam som lärare (3.1)

Erfarenheterna från VAL ger vid handen att såväl obehöriga lärare som

förskollärare anställs på annan befattning än vad de i praktiken är verksamma som. Skolhuvudman kan inte visstids- eller tillsvidareanställa någon på befattningen lärare eller förskollärare som inte är legitimerad. En konsekvens av detta är att sökandes dokument i form av anställningsintyg och tjänstgöringsintyg inte är samstämmiga och visar på skilda anställningsformer trots att de avser en och samma anställning. Till skillnad från ett anställningsintyg med en generell tjänstetitel så visar det av rektor skrivna tjänstgöringsintyget mer korrekt vad personen i fråga är verksam som. Malmö universitet stödjer förslaget om

förändrade krav på anställningsform från anställd som lärare till verksam som lärare i betydelsen att sökande aktivt medverkar i undervisningen som verksam lärare eller förskollärare.

Förslag på förändrad tidsgräns gällande komprimerad utbildning för studerande med dokumenterat lång yrkeserfarenhet inom relevant verksamhetsområde (3.2 och 3.3)

Malmö universitet stödjer förslaget om att kraven i den så kallade åttaårsregeln förändras i de delar som rör att en sökande ska ha åtta års yrkeserfarenhet där minst tre av de åtta åren ska vara sammanhängande. Åtta års relevant yrkeserfarenhet antas ge goda kunskaper och erfarenheter av yrket och yrkesutövningen. Att tre år ska vara sammanhängande ökar sannolikheten att den sökande tillägnat sig goda kunskaper om yrket i högre utsträckning och säkerställer de sökandes kvaliteter och därmed även möjligheterna att nå en examen inom VAL. Sökande har då haft möjlighet att följa såväl verksamhet som elev- och barngrupper över tid och kunnat följa individers utveckling och lärande. Sammanhängande tid av

yrkesverksamheten ger också utrymme för egenreflektion av hur man utvecklats i yrket. Malmö universitet ser dock inget skäl till att den sökande ska ha varit anställd som lärare, eller inom en anställning medverkat i undervisningen på en förskola, senast ett år innan utbildningens start då detta riskerar försena

utbildningsstarten med ytterligare ett år. I sammanhanget borde det vara mer logiskt att sökande innehar en relevant anställning senast den dag utbildningen startar. Vidare ser Malmö universitet ingen anledning att fördröja utbildningsstarten med kravet att yrkesverksamheten utöver de åtta åren ska härröra från ytterligare ett år

(4)

2018-01-30 (Dnr. ) 3 (av 3) före den dag som utbildningen startar. En strukturerad process bör kunna hantera

antagningsarbetet av sökande som befinner sig i arbete inom tidsgränsen åtta år. Förslag till prövning av tidigare studier och erfarenhet genom kompletterande prov i samband med antagning (3.4)

Malmö universitet instämmer med den i promemorian föreslagna möjligheten att vid antagning få göra prövningar i form av kompletterande prov eller andra uppgifter. Prövningarna syftar till att ge sökande ökade möjligheter att visa tillräckliga kunskaper för att nå examen inom den föreslagna poängramen. Utan möjlighet till prövning av studier och erfarenhet genom kompletterande prov riskerar konsekvensen bli att färre kan antas till studier inom VAL.

Förslag att den övre gränsen för studiernas omfattning uppgår till maximalt 90 hp för obehöriga lärare i förskolan (3.5)

Malmö universitet ställer sig positiv till den föreslagna möjligheten till studier med utökat poängutrymme för obehöriga förskollärare inom VAL. Förslaget i

promemorian om att ge möjlighet till 90 hp studier för obehöriga i förskolan bygger på att omfattningen bedöms rimlig i förhållande till den reguljära utbildningens omfattning om 210 hp och att det redan i dag finns reguljära

förskollärarutbildningar där den sökande ges möjlighet att förkorta sin utbildning genom validering av sin reella kompetens. Malmö universitet delar inte

remisspromemorians bedömning och ser det som önskvärt att poängomfattningen för studier i VAL utökas från 90 hp till 120 hp. Malmö universitet anser att en utökning skulle medge att fler studenter skulle kunna antas. Att en

rimlighetsbedömning baserad på den reguljära utbildningens omfattning skulle utgöra en norm motsägs av att en ämneslärarexamen via VAL och KPU kan uppnås på grundnivå efter att studenten har fullgjort kursfordringar om 180 hp, 210 hp och 225 hp. Detta innebär att den som når en ämneslärarexamen inom VAL kan studera mer än hälften av examenspoängen inom VAL. Om en ökning av studietiden för obehöriga i förskolan tillåts, bör den vara fyra år inom VAL i konsekvens med den maximala tiden som lärare tillåts studera inom VAL.

References

Related documents

Remissinstanser Borlänge kommun Botkyrka kommun Eskilstuna kommun Falu kommun Friskolornas riksförbund Göteborgs stad Göteborgs universitet Hudiksvalls kommun

Dessutom önskar Falu kommun framföra betydelsen av ekonomiska och organisatoriska förutsättningar för att obehöriga förskollärare och lärare väljer att studera inom VAL för

Friskolornas riksförbund avstyrker alltså förslagen i remisspromemorian och föreslår i stället att kraven på tid för anställning inom skolväsendet förkortas ytterligare samt att

Söktrycket har varit stort för denna utbildning under hösten 2019 och Göteborgs Stad skulle därför gärna se att VAL även öppnades upp för denna målgrupp för att täcka det

Göteborgs universitet har anmodats att lämna yttrande över promemoria ”Fler obehöriga lärare och förskollärare ska kunna nå en behörighetsgivande examen genom

Yttrande över promemoria ”Fler obehöriga lärare och förskollärare ska kunna nå en behörighetsgivande examen genom VAL”.. Förslag

Huvudsakliga förändringar avser utökade möjligheter för pedagogisk personal i förskolan att nå förskollärarexamen, förändring av tidsgräns för att kunna antas mot en

förskollärare tas bort och ersätts med en skrivelse som innebär att såväl obehöriga förskollärare som barnskötare kan vara behöriga till vidareutbildning inom VAL,

Bildningsförvaltningen i Katrineholms kommun har läst igenom promemorian och har inga andra synpunkter än att det är ett bra förslag. Hälsningar Helene Björkqvist

Det behöver således även göras riktade insatser med syfte att se till att det blir fler formellt utbildade barnskötare inom förskolan. Med

För att förändringarna i VAL ska ha en positiv effekt för projektets möjligheter att erbjuda kompletterande utbildning till lärar- eller förskollärarexamen tror vi

Utbildningsdepartementet ger förslag på nya kompletterande vägar till läraryrket där obehöriga lärare och pedagogisk personal inom förskolan kan få nytta av eventuellt

Vår kommentar: Bra att bestämmelsen anpassas till dags dato så att fler får möjligheten att gå utbildningen genom VAL.. 3.3 Kravet på att ha varit anställd som lärare

Det bör dock noteras att den föreslagna formuleringen i 17 § punkt 1 förordning om ändring i förordningen (2011:689) om vissa behörighetsgivande examina för le- gitimation

Regeringen och lärosätena skulle sedan föra en dialog om hur lärosätena kan bidra till att nå målen och hur mycket resurser som skulle behöva tillföras för olika uppdrag..

Det finns många yrkesverksamma i förskolan som har tillräckliga förkunskaper för att uppnå examensmålen inom ramen för VAL men på grund av legitimationskravet är det idag få

Man tar bort krav på att ha varit anställd med titeln ”förskollärare” för att bli behörig att antas till VAL-

Vi vill samtidigt påtala behovet av en permanent möjlighet till kompetensutveckling för behöriga lärare exempelvis vad avser att vidga sin behörighet.. Therese Svanström

Skälet till detta är att utbildningen för förskollärare inom VAL idag endast tillåter 30 hp till skillnad från lärare där utbildningen får omfatta 120 hp. VAL-lärosätena

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Karin Röding efter föredragning av processledare Gunilla Hammarström i närvaro av avdelningschef Susanne Wadsborn Taube.

UKÄ har svårt att se några goda skäl till varför sökande inte i stället ska uppfylla behörighetskravet om anställning senast den dag som utbildningen påbörjas, alternativt

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av remissen kring promemoria Fler obehöriga lärare och förskollärare att kunna nå en behörighetsgivande examen genom VAL. Barn-