• No results found

Remissyttrande: Agenda 2030-

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Remissyttrande: Agenda 2030-"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

ARBETSFÖRMEDLINGEN

0

JSWEDISH PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE

Sida 1 (2)

Datum 2019-06-25

Diarienummer

Dnr Af-2019/0027 4400

Avsändarens referens

M2019/00661/S

GERINGSKANSLIET REGISTRATR

INK

.

109 -06- 26

DN

Regeringskansliet Miljödepartementet Gunilla Blomquist 103 33 Stockholm

Remissyttrande: Agenda 2030-

delegationens slutbetänkande "Världens utmaningar - världens möjligheter", SOU 2019:13

Sammanfattning

Arbetsförmedlingen ställer sig bakom Agenda 2030-delegationens slutbetänkande och anser att delegationen har levererat ett mycket gediget arbete och att förslagen i slutbetänkandet är genomförbara.

Arbetsförmedlingen ingår i nätverket GD-Forum och stödjer det

gemensamma remissyttrande som lämnas från nätverket. GD-Forum vill se en tydligare formalisering och reglering av myndigheternas

agendaarbete.

I Arbetsförmedlingens fall skullet ex regleringsbrevet kunna kompletteras med skrivningar kring Agenda 2030 som rör

arbetsmarknadsfrågor, sysselsättning, jämlikhet och tillgänglighet.

Arbetsförmedlingen vill också lyfta fram vikten av att tillsättandet av kommitten, som ska följa upp, utvärdera och lämna förslag till åtgärder för Agenda 2030-arbetet, sker utan fördröjning och får tillräckliga resurser.

Arbetsförmedlingen 113 99 Stockholm

Besöksadress Hälsingegatan 38

Telefon vxl 0771-60 00 00 Fax 01-048 601 00

E-post

registrator@arbetsformedlingen.se

(2)

:'.\. ARBETSFÖRMEDLINGEN

0

JSWEDISH PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE

Sida 2 (2)

Datum

2019-06-25

Diarienummer

DnrAf-201x/0027 4400

På Arbetsförmedlingens vägnar

Mikael Sjöberg generaldirektör

Mai Terras hållbar hetsstrateg

Beslut i ärendet har fattats av generaldirektör Mikael Sjöberg. Ärendet har föredragits av hållbarhetsstrateg Mai Terras och projektledare Britt Åkerman, Förvaltningsavdelningen. I den slutliga handläggningen av ärendet har direktören för Förvaltningsavdelningen Anders Persson samt stabschef Förvaltningsavdelningen Viktoria Byback deltagit.

References

Related documents

Länsstyrelsen bedömer att Agenda 2030-delegationens slutbetänkande lämnar en väl genomarbetad analys och många viktiga förslag i arbetet med att genomföra Agenda 2030 och verka

RISE delar delegationens bedömning att regeringen i kommande forskningsproposition bör prioritera utmaningsdriven forskning och innovation inom områden som bidrar till en

GD-Forum anser att regeringen bör möjliggöra för alla myndigheter att verka utanför Sveriges gränser för att bidra till det globala genomförandet av Agenda 2030. Att

SMHI bedömer att regeringen i kommande propositioner bör prioritera utmaningsdriven forskning och innovation inom områden som bidrar till en omställning till hållbar utveckling

Därför är det av vikt att ett övergripande och långsiktigt mål att verka för hållbar utveckling och Agenda 2030 läggs fram som kan samla alla aktörer i samhället.. För

Jordbruksverket ställer sig positivt till förslaget om att regeringen bör tillsätta en kommitté för att ta fram underlag i form av uppföljning, utvärdering och förslag.. Detta

Det är viktigt att arbetet med Agenda 2030 får bättre redskap för genomförande, för att uppnå önskade resultat till 2030.. SGU vill också framhålla att det ar viktigt

Transportstyrelsen ser hellre att regeringen ger myndigheterna ansvar att verka för en miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling i re- spektive myndighets