Skattereduktion för boende i vissa glest befolkade områden Fi 2020/00307

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1(1)

2020-04-03

Finansdepartementet Karin Pilsäter

Postnr Ort 070-382 65 55 Land karin.pilsater@tco.se TCO 114 94 Stockholm Org nr: 802003-5252 Besöksadress Linnégatan 14 Stockholm Leveransadress: Linnégatan 12 114 47 Stockholm Tel: 08 – 782 91 00 www.tco.se info@tco.se

Skattereduktion för boende i vissa glest

befolkade områden

Fi 2020/00307

TCO har beretts tillfälle att yttra oss över promemorian

Skattereduktion för boende i vissa glest befolkade områden. I denna föreslås att personer bosatta i vissa kommuner ges en

skattereduktion på 1 675 kronor per år. TCO avstyrker förslaget.

I promemorian anges att det kan finnas lägesnackdelar med att bo vissa områden. Dessa kan vara högre kommunalskatt, längre avstånd, låg befolkningstäthet och sämre tillgång till service. Det finns dock inte något samband mellan aktuell kommunalskattesats och den föreslagna skattereduktionen. Inte heller utgör en

skattereduktion på 140 kronor per månad något alternativ när tillgång till välfärdstjänster eller kommunikationer är sämre. Istället blir bara inkomstskatterna än mer oöverskådliga och svårförståeliga. Det offentligfinansiella skattebortfallet på 1.35 miljarder skulle sannolikt kunna göra betydligt större nytta för dem som har nackdelar av exempelvis långa avstånd till vårdcentralen eller låg tillgänglighet till fast läkare på densamma genom utvidgade

möjligheter till färdtjänst eller riktade satsningar på primärvården. TCO anser att istället för denna typ av symboliska skattesänkningar, som i praktiken bara ytterligare krånglar till systemet, bör regeringen prioritera att sätta igång arbetet med en bred skattereform.

Therese Svanström Karin Pilsäter

Figure

Updating...

References

Related subjects :