• No results found

Promemorian Ändringar i upphandlingsförordningen och förordningen om kollektivtrafik med anledning av regleringen om upphandlingsstatistik (Fi 2020/00495/OU)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Promemorian Ändringar i upphandlingsförordningen och förordningen om kollektivtrafik med anledning av regleringen om upphandlingsstatistik (Fi 2020/00495/OU) "

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

YTTRANDE 2020-04-16

Till Finansdepartementet

fi.remissvar@regeringskansliet.se

Promemorian Ändringar i upphandlingsförordningen och förordningen om kollektivtrafik med anledning av regleringen om upphandlingsstatistik (Fi 2020/00495/OU)

Yttrande

Östersunds kommun lämnar följande yttrande över rubricerat förslag till författningsändring.

Östersunds kommun tillstyrker promemorians förslag i huvudsak. Skälen för Östersunds kommuns inställning är i korthet följande.

Östersunds kommun anser att de ändringar i upphandlingsförordningen som föreslås i

promemorian till övervägande del är väl avvägda för att uppnå syftet med den nya regleringen avseende nationell statistik på upphandlingsområdet. Dock kan, enligt kommunens mening, de krav som uppställs ifråga om annonser om anbudsinfordran (avsnitt 3.1 i promemorian) – att ange om det i upphandlingen ställts villkor som avser miljö- och sociala hänsyn samt innovation – innebära komplexa skrivningar som utgör såväl obligatoriska krav som utvärderingskriterier och avtalsvillkor vilka enligt Östersunds kommun inte utan visst merarbete kan anges i sammanfattande form. För det fall författningsförslaget inte ska uppfattas på så sätt, utan att avsikten är att den upphandlande myndigheten genom att enbart ange ”Ja” eller ”Nej” i annonserna anger förekomsten av sådana villkor, har Östersunds kommun inga synpunkter utan tillstyrker förslaget.

Vad gäller promemorians förslag om innehållet i efterannonser är detta enligt kommunens

uppfattning ett i huvudsak väl avvägt förslag. Östersunds kommun efterfrågar dock viss

vägledning av lagstiftaren vad gäller att bedöma huruvida en leverantör eller anbudsgivare är

ett stort, litet eller medelstort företag. Vidare anser Östersunds kommun att angivande av

anbudsgivare bör göras valfritt, med hänsyn till att det kan bli fråga om ett tidskrävande

(2)

arbete att vid ett stort antal anbudsgivare ange samtliga dessa, i vart fall om uppgifterna måste föras in manuellt och inte kan ske per automatik eller i annan förenklad form.

Östersunds kommun vill avslutningsvis framhålla, som en del i en konsekvensanalys av förslaget, att en positiv effekt torde bli att information om genomförda upphandlingar blir mer lättillgänglig för intresserade medborgare, genom att relevant information finns samlad i en gemensam databas.

---

Detta yttrande har beslutats av Kommunstyrelsen i Östersunds kommun.

References

Related documents

Enligt Försörjningsdirektivet är det visserligen obligatoriskt att ange kontraktsvärdet i efterannonser för upphandlingar på det direktivstyrda området, men det är möjligt

Beträffande de konkreta förslagen som föreslås ställer sig Nacka kommun frågande till ändamålet bakom förslaget i avsnitt 3.2 – Innehållet i efterannonser, att

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.. Christian Pousette

registrator@statskontoret.se www.statskontoret.se DATUM 2020-04-27 ERT DATUM 2020-02-10 DIARIENR 2020/31-4 ER BETECKNING Fi2020/00495/OU Regeringskansliet

Om nu inte tanken är att det enbart ska anges Ja eller Nej för att sådana krav ställs, då anses förslaget rimligt i sin helhet. 3.2 Innehållet

Svensk Kollektivtrafik bedömer att de föreslagna ändringarna i upphandlingsförordningen och förordningen om kollektivtrafik inte kommer att ha några negativa effekter för

Svenskt Näringsliv, som fått rubricerade promemoria på remiss, har inga invändningar mot föreslagna ändringar i upphandlingsförordningen och förordningen om kollektivtrafik.

Mot bakgrund av det stora behovet av förenklingar anser SKR att det är mycket förvånande att regeringen i denna promemoria föreslår ytterligare administrativa bördor för