• No results found

Remissyttrande över departementspromemorian Kompletterande bestämmelser till utträdesavtalet mellan Förenade kungariket och EU i fråga om med-borgarnas rättigheter (Ds 2020:5)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Remissyttrande över departementspromemorian Kompletterande bestämmelser till utträdesavtalet mellan Förenade kungariket och EU i fråga om med-borgarnas rättigheter (Ds 2020:5)"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

YTTRANDE 1 (1)

DATUM

2020-03-25 DIARIENR 2020/432

551 81 Jönköping • Besöksadress: Kyrkogatan 32 • Telefon: 036-15 53 00 • domstolsverket@dom.se • www.domstol.se Expeditionstid: Måndag-fredag kl. 8-12, 13-16 R2 B Justitiedepartementet Enheten för migrationsrätt ju.remissvar@regeringskansliet.se

Remissyttrande över departementspromemorian

Kompletterande bestämmelser till utträdesavtalet

mellan Förenade kungariket och EU i fråga om

med-borgarnas rättigheter (Ds 2020:5)

Ert dnr Ju2020/00608/L7

Domstolsverket har granskat promemorian mot bakgrund av den verksamhet som bedrivs av Sveriges Domstolar, dvs. utifrån hur förslagen kan tänkas på-verka verksamheten ekonomiskt, organisatoriskt och utbildningsmässigt.

Granskningen har även omfattat hur förslagen kan påverka verksamhetsstöd, ar-betsformer eller rättssäkerheten generellt.

Domstolsverket har, utifrån ovannämnda aspekter, inga synpunkter på de remit-terade förslag eller det material som presenteras i promemorian.

Detta yttrande har beslutats av chefsjuristen Charlotte Driving Föredragande har varit juristen Anna Wielgosz.

Charlotte Driving

Anna Wielgosz

References

Related documents

Det är viktigt för Chalmers att familjemedlemmar till studenter och sambor till brittiska medborgare omfattas av möjligheten att söka uppehållsstatus.. Vid ansökan om

Lagstiftningsärendet behöver dock kompletteras med en närmare redovisning av vilken behandling av personuppgifter som kommer följa av förslaget, vilken dataskyddsreglering

Även om det sannolikt handlar om ett begränsat antal personer framstår det därför som något inkonsekvent att det inte ställs något krav på den här gruppen att ansöka om

När kollegiet hanterar ärenden som aktualiseras genom SOLVIT, handlar det i vissa fall om problem som uppstått för EU-medborgare och deras familjemedlemmar i förhållande till

Regelrådet vidhåller tidigare bedömningar och finner att en utebliven beskrivning av om särskilda hänsyn behöver tas till små företag vid reglernas utformning med anledning

Riksdagens ombudsmän (JO) har beretts tillfälle att lämna synpunkter på promemorian Kompletterande bestämmelser till utträdesavtalet mellan Förenade kungariket och EU i fråga

På Skolverkets vägnar Joakim

Yttrande över promemorian Kompletterande bestämmelser till utträdesavtalet mellan Förenade kungariket och EU i fråga om medborgarnas rättigheter, Ds 2020:5.