• No results found

Svar remiss: Ändringar i det tillfälliga förbudet mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Svar remiss: Ändringar i det tillfälliga förbudet mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

DELEGERINGSBESLUT 10/2020

Datum Dnr Sida

2020-08-25 KS 227/2020 1 (2)

Kommunstyrelsens ordförande har fattat beslut för kommunstyrelsens räkning då svarstiden är för kort för att kommunstyrelsens avgörande ska kunna avvaktas.

Johan Andersson Ordförande Kommunstyrelsen

Svar remiss: Ändringar i det tillfälliga förbudet mot

att hålla allmänna sammankomster och offentliga

tillställningar

(Ju2020/02984/L4)

Beslut

Kommunstyrelsen antar förvaltningens förslag till remissyttrande som sitt eget. Ärendebeskrivning/Sammanfattning

Sollefteå kommun har inbjudits att vara remissinstans av promemorian ”Ändringar i det tillfälliga förbudet mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Kommunen mottog promemorian den 21 augusti och svar ska anhållas senast den 27 augusti.

Förvaltningens bedömning och yttrande

Sollefteå kommun ser positivt på regeringens intentioner att lätta upp restriktionerna för offentliga och allmänna sammankomster förutsatt att smittspridningen håller sig på en låg nivå. Det är viktigt att de ideella, fria skaparkrafterna och kulturnäringen får rimliga förutsättningar att verka då kulturen är en oerhört viktig kraft i samhället.

Däremot anser Sollefteå kommun att det nuvarande förslaget inte tar hänsyn till motionsidrottens eller naturturismens förutsättningar. Det kan inte anses föreligga en större risk för smittspridning att arrangera en orienteringstävling med ett hundratal deltagare än om samma antal personer skulle sitta ner vid en konsert. Eller att det skulle föreligga större smittrisk om 53 personer deltog i en vandring i en nationalpark än om de skulle gå på restaurang tillsammans.

Motionsidrottens arrangemang och naturturismen är oerhört viktiga för besöksnäringen. Utan att få samma möjligheter riskerar motionsidrotten och naturturismen att ta stor skada av fortsatt snedvridna restriktioner vilket i sin tur skulle skada besöksnäringen och

sysselsättningen i en stor del av Sverige.

Sollefteå kommun ber därför regeringen att utarbeta ett förslag där såväl motionsidrotten som naturturismen också kan undantas på samma villkor, att deltagarna kan hålla minst

(2)

DELEGERINGSBESLUT 10/2020

Datum Dnr Sida

2020-08-25 KS 227/2020 2 (2)

två meters avstånd och att det även i övrigt skapas förutsättningar för deltagarna att hålla ett sådant avstånd till varandra vid sammankomsten eller tillställningen.

Beslutsunderlag

Remiss från Regeringskansliet, Ju2020/02984/L4

References

Related documents

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 men färre en ett visst högre antal deltagare ska undantas från förbudet om var och en av deltagarna

Det är, enligt promemorian, arrangören som ska ansvara för att uppfylla avståndskraven exempelvis genom att anpassa antalet besökare till tillgänglig yta, markeringar på platsen

Helsingborgs stad välkomnar förslaget att medge undantag från det tillfälliga förbudet mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.. Helsingborgs

Förslaget skulle innebära ännu en ökad belastning för kommunerna och ökad risk för smittspridning i miljöer där kommunen redan idag ser en tydlig problematik. Det

Kommunen kan konstatera att förslaget innebär inga förbättringar för små teatersalonger genom att införa en ny avståndsgräns d v s två meter mellan varje person. Det är

perspektivet för Västra Götalandsregionen är att vi måste ta ansvar för att begränsa smittspridningen och vidhålla en restriktiv inställning till.. sammankomster och

Därutöver föreslås även att samma sammankomster och tillställningar ska kunna arrangeras för en sittande publik med fler än 50 deltagare ”men färre än ett visst högre

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har inga synpunkter till promemorians förslag.. I detta ärende har generaldirektör Lena