• No results found

Promemoria Effektivare förfarande och utökad kontroll vid verkställighet av fängelsestraff med fotboja

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Promemoria Effektivare förfarande och utökad kontroll vid verkställighet av fängelsestraff med fotboja"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Remiss 2020-11-13 Ju2020/04109 Justitiedepartementet Straffrättsenheten Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-20 27 34 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Herkulesgatan 17 E-post: ju.registrator@regeringskansliet.se

Promemoria Effektivare förfarande och utökad kontroll vid verkställighet av fängelsestraff med fotboja

Remissinstanser Arbetsförmedlingen Barnombudsmannen

Bris – Barnens rätt i samhället Brottsförebyggande rådet Brottsofferjouren Sverige Brottsoffermyndigheten Diskrimineringsombudsmannen Domstolsverket Fryshuset Förvaltningsrätten i Falun Förvaltningsrätten i Växjö Göteborgs tingsrätt Jämställdhetsmyndigheten Kammarrätten i Göteborg Kriminalvården

Kriminellas Revansch I Samhället – KRIS

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) Polismyndigheten

Riksdagens ombudsmän Socialstyrelsen

(2)

2 (2) Svea hovrätt Sveriges advokatsamfund Unizon Åklagarmyndigheten Övervakningsnämnden Kristianstad Övervakningsnämnden Östersund

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 15

februari 2021. Svaren bör lämnas i bearbetningsbar form (t.ex. Wordformat)

per e-post till ju.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till ju.L5@regeringskansliet.se. Ange diarienummer Ju2020/04109 och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.

Remissinstansens namn ska även anges i dokumentnamnet. Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats. I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i promemoria.

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En

myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att svaret ger besked om detta.

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter.

Promemorian kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad 2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.

Mattias Larsson Departementsråd

References

Related documents

lämplighetsbedömningen som görs enligt 2 § 1 stycket lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll, IÖVL, behöver förtydligas

Det framgår av promemorian att ett skäl för att inte låta den dömde få avtjäna straffet med fotboja kan vara att den denne kort tid efter en tidigare verkställighet har

Med hänsyn till vikten av att den dömde är införstådd med förutsättningarna och villig att avtjäna fängelsestraffet med fotboja anser jag därför att det, vid ett

Socialstyrelsens yttrande över promemorian Effektivare förfarande och utökad kontroll vid verkställighet av fängelsestraff med fotboja.. Justitiedepartementets

Detta yttrande har beslutats av hovrättspresidenten Anders Perklev efter föredragning av administrativa fiskalen Isabelle Waldenström.

Detta beslut har fattats av vice riksåklagaren Katarina Johansson Welin efter föredragning av kammaråklagaren Malin Eriksdotter. I

De åtgärder som syftar till att effektivisera förfarandet vid och till viss del öka förutsättningarna för verkställighet av fängelsestraff genom intensivövervakning med

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter. Promemorian kan dessutom laddas ned från Regeringskansliets