• No results found

2021-02-26

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "2021-02-26 "

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1/1

Remissvar

Drottninggatan 89, Box 45316, 104 30 Stockholm | Tfn 08-690 43 00 | Org.nr/F-skattebevis 202100-5026, SE202100502601 (EU) | www.esv.se Datum

2021-02-26

ESV dnr

2020-01305

Handläggare

Mikael Marelius

Ert datum

2020-11-27

Er beteckning

N2020/02751

Näringsdepartementet Landsbygdsavdelningen Enheten för djur och livsmedel

Ekonomistyrningsverkets remissvar på promemorian En samlad djurhälsoreglering (SOU 2020:62)

ESV avstår från att lämna synpunkter på förslagen eller på materialet i övrigt.

I detta ärende har avdelningschef Peter Kvist beslutat. Expert Mikael Marelius har varit föredragande.

Datum: 2021-02-26

... ...

Beslutande Föredragande

Peter Kvist Mikael Marelius

Namnförtydligande Namnförtydligande

Denna handling har beslutats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

References

Related documents

Denna handling har beslutats digitalt och saknar

Smittskyddsläkarföreningen anser att det kan finnas behov av sådan reglering av serveringsställen, som för övriga verksamheter, när det epidemiologiska läget bedöms vara så

Denna handling har beslutats digitalt och saknar

Denna handling har godkänts digitalt och saknar

Denna handling har beslutats digitalt och saknar

Denna handling har beslutats digitalt och saknar

Denna handling har godkänts digitalt och saknar

Denna handling har godkänts digitalt och saknar