Delårsrapport för perioden januari september 2012 Guideline Technology AB (publ)

13  Download (0)

Full text

(1)

Pressmeddelande Stockholm, 19 november 2012

Delårsrapport för perioden januari – september 2012 Guideline Technology AB (publ)

Informationen är sådan som Guideline Technology AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Informationen lämnades för offentliggörande den 19 november 2012 kl 08:15.

Tredje kvartalet (juli - september 2012)

 Nettoomsättningen för det tredje kvartalet uppgick till 25,5 (22,7) MSEK (17,7 (19,0) MSEK exklusive ABEM)

 Resultatet efter skatt för det tredje kvartalet uppgick till 3,8 (-15,2) MSEK (0,6 (-14,5) MSEK exklusive ABEM)

 Resultatet per aktie för det tredje kvartalet uppgick till 0,05 (-0,22) kr

Resultatkommentar samt väsentliga händelser för tredje kvartalet

 Nettoomsättningen ökade tredje kvartalet med 13% jämfört med motsvarande period föregående år. Ökningen hänförs till omsättningen från förvärvade ABEM. (Oaktat tillskottet från ABEM minskade nettoomsättningen med 7%, framför allt beroende av försvagade valutakursrelationer i MALÅ).

 Resultatet efter skatt för det tredje kvartalet i de underliggande kärnverksamheterna var 5,0 MSEK medan moderbolaget påverkade resultatet negativt med -1,2 MSEK.

 SPC har mottagit förnyelse av mjukvarulicenser från Atlas Copco Secoroc samt sålt hårdvara för ett flertal EDGE system.

Första nio månaderna (januari - september 2012)

 Nettoomsättningen för de första nio månaderna uppgick till 82,7 (58,4) MSEK (57,5 (54,7) MSEK exklusive ABEM)

 Resultatet efter skatt för de första nio månaderna uppgick till 7,3 (-16,6) MSEK (3,7 (-15,9) MSEK exklusive ABEM)

 Resultatet per aktie för de första nio månaderna uppgick till 0,10 (-0,26) kr

Resultatkommentar samt väsentliga händelser för de första nio månaderna

 Nettoomsättningen ökade de första nio månaderna med 42% jämfört med motsvarande period föregående år. Ökningen hänförs till stabil orderingång i

(2)

dotterbolaget MALÅ samt omsättningen från ABEM. (Oaktat tillskottet från ABEM ökade nettoomsättningen med 5%)

 Resultatet efter skatt för de första nio månaderna har förbättrats med 6,9 MSEK jämfört med samma period föregående år (exklusive nedskrivningen på -17,0 MSEK under tredje kvartalet 2011). Resultatförbättringen hänförs till minskade overhead kostnader, positiva synergieffekter genom samverkan mellan MALÅ och ABEM samt förbättrade marginaler.

 SPC har fått samtliga mjukvarulicenser som såldes under 2011 förnyade under 2012.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 Niclas Ingemarsson har avgått som VD, Jonas Moberg har utsetts till tf VD och Kjell Husby träder temporärt in som arbetande styrelseordförande

 Samriskbolaget SPC har återbetalat lån till ägarna Guideline AB och New Street Capital LLP om sammanlagt 1,3 MSEK

 Styrelsen har beslutat att reservera 3,8 MSEK i kvartal fyra 2012, som en konsekvens av att VD avgått

(3)

Guidelinekoncernen i korthet

Guideline Technology AB (publ) verkar inom geoteknologi med tre verksamhetsområden. Dotterbolaget MALÅ Geoscience är verksamt inom området markradar. Dotterbolaget ABEM Instrument är verksamt inom områdena resistivitet och seismisk visualisering. Samriskbolaget SPC Technology som är verksamt inom området borroptimering, ägs till 50.1% av Guideline. Guidelines aktie är noterad på NGM Equity.

Verksamhetens utveckling

Guidelinekoncernen ser en stabilare intäktsutveckling beroende på att det finns fler intäktsgenererande kärnverksamheter än tidigare. Det leder till en jämnare intäktskurva för kvartal till kvartal medan koncernens olika delar alltjämt har ojämna försäljningscykler.

Under tredje kvartalet 2012 ökade nettoomsättningen med 13% jämfört med motsvarande period föregående år. För de första nio månaderna ökade nettoomsättningen med 42% jämfört med motsvarande period föregående år. Ökad nettoomsättning är för årets första nio månader beroende på tillskottet från ABEM samt stabil orderingång i MALÅ. Orderingången i dotterbolaget ABEM har varit god under periodens senare del.

Under tredje kvartalet har samriskbolaget SPC mottagit förnyelse av mjukvarulicenser för EDGE systemet från Atlas Copco Secoroc. Förnyelsen är en bekräftelse på att samarbetet mellan SPC och Atlas Copco Secoroc utvecklas positivt och enligt plan. I tillägg till mjukvarulicenser har SPC även sålt ett flertal EDGE system. Bolaget utvärderar nu de kommersiella möjligheterna för EDGE systemet inom gruvindustrin, till viss del för att minska beroendet av naturgasindustrin, som alltjämt pressas av låga gaspriser. Som en del av den satsningen bjöds SPC in, av Atlas Copco, att medverka vid MINEXPO mässan i Las Vegas i september, där EDGE presenterades för gruvindustrin. SPC kommer fortsätta sitt samarbete med Atlas Copco Secoroc för att utveckla och marknadsföra EDGE-teknologin för borroptimering.

Tidigare under 2012 tillsköt Guideline och New Street Capital LLC ytterligare 350 kSEK vardera (totalt 700 kSEK) i form av ett lån till samriskbolaget SPC.

Guidelines styrelse har sedan tidigare under 2012 beslutat att fokusera på de befintliga verksamheterna inom MALÅ, ABEM och samriskbolaget SPC. Som ett första led har ett omfattande omstruktureringsarbete påbörjats för att minska koncernens overheadkostnader och realisera synergier mellan dotterbolagen. MALÅ och ABEM har starka varumärken baserade på världsledande teknik inom markradar respektive geofysiska instrument. Lönsamheten i befintlig verksamhet ska förbättras genom att tillvarata samordningsvinster inom administration, produktion, inköp och marknadsföring. Parallellt med detta genomför bolaget ett strategiarbete för att identifiera globala tillväxtområden inom de marknader där vi idag är verksamma.

Nettoomsättning och resultat

Under tredje kvartalet 2012 uppgick koncernens nettoomsättning till 25,5 (22,7) MSEK och resultat efter skatt till 3,8 (-15,2) MSEK. Resultatet efter skatt för det tredje kvartalet i de underliggande kärnverksamheterna var 5,0 MSEK medan moderbolaget påverkade resultatet negativt med -1,2 MSEK.

Under räkenskapsårets första nio månader 2012 uppgick koncernens nettoomsättning till 82,7 (58,4) MSEK och resultatet efter skatt uppgick till 7,3 (-16,6) MSEK.

Nettoomsättningen i koncernen har, under de första nio månaderna, genererats till 65% av MALÅ, 30%

ABEM och 5% via Guidelines ägarandel på 50,1% i samriskbolaget SPC.

Nettoomsättningen under räkenskapsårets första nio månader har ökat med 24,4 MSEK i jämförelse med motsvarande period föregående år. Detta beroende framförallt på stabil orderingång i MALÅ samt tillskottet från ABEM.

Koncernens fakturering sker till stor del i EUR och USD. Under tredje kvartalet 2012 påverkade valutakursförändringar nettoomsättningen med -1,6 MSEK jämfört med samma period föregående år och under årets första nio månader med -0,8 MSEK i jämförelse med motsvarande period föregående år.

Omsättningen i MALÅ och ABEM har historiskt uppvisat ett säsongsvarierande mönster med ett starkare fjärde kvartal. Även om fortsatta säsongsvariationer förekommer, har effekterna under senare år minskat och

(4)

variationer mellan kvartalen påverkas även i hög grad av det allmänna konjunkturläget, valutakursförändringar samt enskilda större affärer.

Finansiell ställning och kassaflöde

Koncernens egna kapital uppgick per den 30 september 2012 till 113,0 (113,1) MSEK vilket motsvarar en soliditet på 76 (76) %. Räntebärande skulder uppgick till 11,2 (13,4) MSEK.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för tredje kvartalet till 9,2 (5,5) MSEK och för de första nio månaderna till 12,8 (8,0) MSEK. Det totala kassaflödet för tredje kvartalet uppgick till 5,9 (6,0) MSEK och för de första nio månaderna till 3,0 (5,5) MSEK.

Såväl kassaflöde från den löpande verksamheten som totalt kassaflöde är positivt för tredje kvartalet 2012 samt för de första nio månaderna.

Under de första nio månaderna 2012 har det skett en ökning i rörelsekapital i form av lagerminskning och minskade kundfordringar samtidigt som det skett minskning genom betalning av skulder. Sammantaget påverkar förändringar av rörelsekapital kassaflödet positivt under niomånadersperioden 2012 med 1,2 MSEK jämfört med 4,6 MSEK motsvarande period föregående år.

Likvida medel var vid periodens slut 23,2 MSEK jämfört med 20,4 MSEK vid räkenskapsårets början. Under det första nio månaderna ökade således likvida medel med 2,8 MSEK. Outnyttjad checkkredit var vid rapportperiodens utgång 10,8 (13,5) MSEK.

Investeringar

Periodens investeringar uppgick till 6,2 (4,0) MSEK och omfattas i huvudsak av investeringar i utveckling av nya produkter i kärnverksamheterna.

Finansiering

Under de första nio månaderna 2012 (februari) har lån från Guideline AB och New Street Capital LLP om sammanlagt 0,7 MSEK tillförts samriskbolaget SPC.

Under de första nio månaderna 2012 (januari) amorterade koncernen ett lån om 3 MSEK samt tog upp ett nytt lån om 3 MSEK med förbättrade villkor.

Optionsprogram

Det finns vid rapportperiodens utgång inga utestående optionsprogram.

Antal utestående aktier

Antalet aktier uppgår vid periodens utgång till 75 051 792. Antalet aktier per den 31 december 2011 uppgick till 75 051 792.

-0,30 -0,20 -0,10 0,00 0,10 0,20 Kr

9 må n 2008 9 må n 2009 9 må n 2010 9 må n 2011 9 må n 2012 Vinst per aktie

(5)

Personal

I koncernen finns 62 (46) anställda. Fördelningen av personalen är enligt följande: 10 personer är verksamma inom administration och förvaltning (VD för moderbolag samt dotterbolag inkluderade), 12 personer är verksamma inom försäljning och marknadsföring, 16 personer är verksamma inom utveckling och 24 personer är verksamma inom produktion, service och support. Övrig personal är anlitad på konsultbasis.

Transaktioner med närstående

Under de första nio månaderna 2012 har följande transaktioner med närstående gjorts inom Guideline- koncernen:

Styrelseordförande Kjell Husby har utfört tjänster, utöver styrelsearvodet, till ett sammanlagt värde av 214 kSEK.

Överenskommelse om tjänster med närstående sker på marknadsmässiga villkor.

Moderbolaget

Verksamheten i Guideline Technology AB (publ) utgörs av koncernledningsfunktionen. Under tredje kvartalet redovisas intäkter om 1,2 (1,0) MSEK och för de första nio månaderna 3,6 (2,5) MSEK. Dessa består i sin helhet av fakturering av koncerngemensamma kostnader till dotterbolag. Resultat efter skatt för tredje kvartalet uppgår till -1,2 (-1,0) MSEK och för de första nio månaderna till -49,8 (-3,8) MSEK.

Antalet anställda i moderbolaget är 3 (1) inklusive tidigare VD Peter Hjort.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Niclas Ingemarsson avgick som VD för Guideline Technology den 30 oktober2012. Han kvarstår formellt som anställd i bolaget till den 31 oktober 2013. Bolagets nuvarande vVD, Jonas Moberg, har utsetts till tf VD. Styrelseordförande Kjell Husby träder in som arbetande styrelseordförande för att, under en

övergångsperiod, avlasta ledningen.

Som en konsekvens av att bolagets VD avgått har styrelsen, efter rapportperiodens utgång, beslutat att reservera 3,8 MSEK i kvartal fyra 2012.

Efter rapportperiodens utgång har samriskbolaget SPC återbetalat de lån bolaget tagit från ägarna Guideline AB och New Street Capital LLP om sammanlagt 1,3 MSEK.

Framtida utveckling

Dotterbolaget MALÅ har haft en god försäljningsutveckling under årets första nio månaderna på en marknad präglad av osäkerhet. Under resten av året förväntas osäkerheten bestå då Kinas tillväxt avtar, infrastruktursatsningar omprioriteras och eurozonen hämmas alltmer av finanspolitiska och sociala problem.

Även om MALÅ med sin starka marknadsposition och sitt breda produktsortiment bedöms stå väl rustat inför denna utmaning så bedöms utsikterna under resten av 2012 som mer osäkra än tidigare.

Dotterbolaget ABEM har haft en stark försäljningsutveckling de två senaste verksamhetsåren. Framförallt har detta skett genom tillkomsten av större projekt med längre ledtider. Under tredje kvartalet har orderingången i ABEM varit god, men det råder fortsatt osäkerhet om försäljningsutvecklingen för resten av 2012.

Samriskbolaget SPC marknadsför produkten EDGE via Atlas Copco Secorocs globala säljorganisation vilket medger närhet till slutkund samtidigt som det innebär svårigheter för SPC att direkt påverka försäljningstakten. Gensvaret från befintliga kunder är bra både i Nordamerika och Sverige och vidareutvecklingen av EDGE fortsätter enligt plan. Samarbetet mellan SPC och Atlas Copco Secoroc regleras av ett ömsesidigt sekretessavtal, vilket begränsar möjligheterna till en detaljerad informationsgivning.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och enligt RFR 1, kompletterande redovisningsregler för koncerner. Moderbolaget tillämpar ÅRL och RFR 2.

(6)

Redovisningsprinciper som tillämpas för koncernen och moderbolaget överensstämmer, om ej annat anges nedan, med de redovisningsprinciper som användes vid upprättandet av den senaste årsredovisningen.

Nya eller reviderade IFRS standarder eller IFRIC tolkningar som trätt i kraft sedan 1 januari 2012 har inte haft någon effekt på koncernens resultat- eller balansräkningar.

Risker

Guideline anser att världsekonomins utveckling är svårbedömd och att utsikterna för marknadernas utveckling vad gäller avsättning för dotterbolagen MALÅ och ABEMs produkter och tjänster är ovissa, men försiktigt optimistiska. Nedåtgående trender för EUR och USD har en dämpande effekt på Guidelines omsättning. Samriskbolaget SPC är beroende av ett utbrett användande av sänkborrhammare vid borrning efter naturgas. Ett sjunkande gaspris medför en ökad risk att borrbolagen ställer in delar av sina planerade borrprogram. Atlas Copco Secoroc säljer idag SPCs EDGE system exklusivt. Detta medför en ökad risk för SPC att nå uppsatta försäljningsmål. De olika risker som finns rörande koncernens verksamhet diskuteras mer utförligt i årsredovisningen för 2011 som finns att hämta på Bolagets hemsida.

Kommande rapporttillfällen

Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2012 lämnas den 18 februari 2013.

Årsredovisningen 2012 hålls tillgänglig på bolagets hemsida den 29 april 2013.

Delårsrapport för perioden januari-mars 2013 lämnas den 20 maj 2013.

Årsstämma hålls den 29 maj 2013 enligt separat kallelse

Delårsrapport för perioden januari-juni 2013 lämnas den 19 augusti 2013.

Delårsrapport för perioden januari-september 2013 lämnas den 18 november 2013.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Stockholm, den 19 november 2012

Kjell Husby Olle Grinder

Styrelsens ordförande Ledamot

Jonas Moberg Peter Lindgren

tfVD/Ledamot Ledamot

För ytterligare information kontakta:

Jonas Moberg, tfVD, Guideline Technology AB (publ) Telefon: 08-557 613 00

E-post: info@guidelinetechnology.com www.guidelinetechnology.com

(7)

Granskningsrapport

Inledning

Vi har utfört en översiktlig granskning av rapporten för Guideline Technology AB (publ) för perioden januari till september 2012. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna finansiella delårsinformation i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna finansiella delårsinformation grundad på vår översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning (SÖG) 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder.

En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De

granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Slutsats

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen.

Stockholm den 19 november 2012 PricewaterhouseCoopers AB Claes Thimfors

Auktoriserad revisor

(8)

Koncernresultaträkning

3 mån 3 mån 9 mån 9 mån 12 mån

Resultaträkningar 2012-07-01 2011-07-01 2012-01-01 2011-01-01 2011-01-01

(Belopp i kSEK) 2012-09-30 2011-09-30 2012-09-30 2011-09-30 2011-12-31

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 25 549 22 689 82 738 58 353 86 663

Övriga rörelseintäkter 371 457 1 708 1 414 2 441

Sum m a intäkter 25 920 23 146 84 446 59 767 89 104

Rörelsens kostnader

Förändring i lager av färdiga produkter och

produkter i arbete -1 527 43 -2 755 404 278

Råmaterial och förbrukningsmaterial -8 587 -8 569 -28 360 -20 109 -30 430

Övriga externa kostnader3) -1 234 -3 862 -10 074 -13 581 -23 339

Personalkostnader -9 373 -8 079 -31 558 -23 402 -35 066

Av- och nedskrivningar materiella och immateriella

anläggningstillgångar 2) -1 113 -17 925 -3 352 -19 247 -23 624

Övriga rörelsekostnader 0 331 0 230 0

Sum m a kostnader -21 834 -38 061 -76 098 -75 705 -112 180

Rörelseresultat 4 086 -14 915 8 348 -15 938 -23 076

Resultat från finansiella investeringar

Resultat från andelar i koncernföretag1) 0 0 0 0 376

Finansiella intäkter 23 2 388 9 91

Finansiella kostnader -157 -231 -670 -614 -950

Resultat efter finansiella poster 3 952 -15 144 8 067 -16 543 -23 559

Dispositioner 0 0 0 0 845

Skatt -157 -95 -749 -102 -356

PERIODENS RESULTAT 3 795 -15 239 7 318 -16 645 -23 069

Hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare 3 795 -15 234 7 318 -16 318 -23 069

Innehav utan bestämmande inflytande 0 -5 0 -327 0

PERIODENS RESULTAT 3 795 -15 239 7 318 -16 645 -23 069

Resultat per aktie före utspädning, SEK1) 0,05 -0,22 0,10 -0,26 -0,35

Genomsnittligt antal aktier före utspädning, st 75 051 792 70 362 314 75 051 792 64 048 176 66 799 080 RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

Periodens resultat 3 795 -15 239 7 318 -16 645 -23 069

Periodens övriga totalresultat

Omräkningsdifferenser - 469 - 172 3

Övrigt totalresultat netto efter skatt 0 469 0 172 3

Periodens totalresultat 3 795 -14 770 7 318 -16 473 -23 067

Hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare 3 795 -14 726 7 318 -16 159 -23 067

Innehav utan bestämmande inflytande 0 -44 0 -314 -

PERIODENS TOTALRESULTAT 3 795 -14 770 7 318 -16 473 -23 067

1 ) Hänfö rligt till mo derbo lagets aktieägare.

2) Häri ingår nedskrivningr av värdet på tillgångar i Guideline A B o ch Datawell Energy Services A B , under helåret 2011 med 20,3 M SEK.

3) Häri ingår o mstruktureringsko stnad under kvartal fyra 2011 med 4,2 M SEK.

(9)

Koncernbalansräkningar

Förändringar i eget kapital för koncernen

Balansräkningar

(Belopp i kSEK) 2012-09-30 2011-09-30 2011-12-31

Tillgångar

Goodw ill 62 417 62 417 62 417

Övriga Immateriella anläggningsillgångar 16 868 15 510 13 230

Materiella anläggningstillgångar 9 677 10 762 10 465

Uppskjutna skattefordringar 147 732 888

Varulager mm 18 656 20 645 22 523

Kortfristiga fordringar 18 061 16 629 20 140

Kassa och Bank 23 238 22 467 20 371

Sum m a tillgångar 149 064 149 162 150 034

Eget kapital och skulder

Eget kapital 112 989 113 136 105 983

Avsättningar 2 051 222 4 150

Långfristiga skulder - räntebärande1) 7 076 8 956 8 536

Långfristiga skulder - ej räntebärande 3 300 3 300 3 300

Kortfristiga skulder - räntebärande1) 4 080 4 414 6 225

Kortfristiga skulder, ej räntebärande 19 567 19 134 21 839

Sum m a eget kapital och skulder 149 064 149 162 150 034

1 ) Inga väsentliga fö rändringar har skett under perio den avseende ställda säkerheter o ch ansvarsfö rbindelser.

3 mån 3 mån 9 mån 9 mån 12 mån

Förändring av eget kapital 2012-07-01 2011-07-01 2012-01-01 2011-01-01 2011-01-01 (Belopp i kSEK) 2012-09-30 2011-09-30 2012-09-30 2011-09-30 2011-12-31

Ingående balans 109 660 105 256 105 983 107 023 107 023

Nyemissioner 1) - 22 650 - 24 150 24 150

Tillskott samägt bolag - 0 - -1 500 -1 500

Tillskott innehavare utan bestämmande inflytande - 0 - -65 -

Omräkningsdifferenser -466 - -312 - -

Upplösning periodiseringsfond - - - - -623

Periodens totalresultat 3 795 -14 770 7 318 -16 473 -23 067

Utgående balans 112 989 113 136 112 989 113 136 105 983

Varav hänförligt till innehavare utan

bestämmande inflytande 0 -239 0 -239 0

1 ) A ktiekursen vid fö rvärvstillfället var 1,61 SEK o ch antal emitterade aktier var 14.068.434 st ger emissio nsbelo pp 22.650 kSEK.

(10)

Kassaflödesanalys för koncernen

Segmentsrapportering

Koncernen Koncernen Koncernen Koncernen Koncernen

3 mån 3 mån 9 mån 9 mån 12 mån

Kassaflödesanalyser 2012-07-01 2011-07-01 2012-01-01 2011-01-01 2011-01-01 (Belopp i kSEK) 2012-09-30 2011-09-30 2012-09-30 2011-09-30 2011-12-31 Kassaflödet från den löpande verksamheten före

förändringar av rörelsekapital 5 341 2 457 11 532 3 406 667

Kassaflödet från förändringar av rörelsekapital 3 859 3 073 1 224 4 574 5 558 Kassaflödet från den löpande verksam heten 9 200 5 530 12 756 7 980 6 224 Kassaflödet från investeringsverksamheten -2 813 -2 105 -6 182 -4 027 -5 768 Kassaflödet från finansieringsverksamheten -521 2 581 -3 606 1 532 2 923

Periodens kassaflöde 5 866 6 006 2 968 5 485 3 379

Likvida medel vid periodens början 17 530 16 347 20 371 16 947 16 947

Kursdifferens i likvida medel -158 114 -101 35 45

Likvida medel vid periodens slut 23 238 22 467 23 238 22 467 20 371

Förändring i periodens kassaflöde 5 866 6 006 2 968 5 485 3 379

Koncernen Koncernen Koncernen Koncernen Koncernen

3 mån 3 mån 9 mån 9 mån 12 mån

2012-07-01 2011-07-01 2012-01-01 2011-01-01 2011-01-01 Intäkter (kSEK) 1, 4) 2012-09-30 2011-09-30 2012-09-30 2011-09-30 2011-12-31

Mikroseismik - 469 - 1 141 1 317

Markradar 16 554 17 704 54 845 51 911 71 732

Resistivitet och Seismik 8 033 3 602 25 554 3 602 12 184

Borrsystem 1 217 1 370 3 746 3 112 3 871

Ofördelat 115 - 301 - -

Koncernen 25 920 23 145 84 446 59 766 89 104

3 mån 3 mån 9 mån 9 mån 12 mån

2012-07-01 2011-07-01 2012-01-01 2011-01-01 2011-01-01 Lönsam hetsm ått (kSEK) 2, 4) 2012-09-30 2011-09-30 2012-09-30 2011-09-30 2011-12-31 EBITDA för:

Mikroseismik3) - -224 - -2 389 -2 678

Markradar 2 388 4 452 10 768 9 877 9 546

Resistivitet och Seismik 3 766 -423 5 571 -423 -2 522

Borrsystem 297 231 419 31 168

Sum m a EBITDA för

rapporterbara segm ent 6 451 4 036 16 758 7 096 4 514

Ofördelade koncernomkostn. -1 252 -1 025 -5 058 -3 786 -3 966

Nedskrivningar - -17 020 - -17 020 -20 319

Avskrivningar -1 113 -906 -3 352 -2 228 -3 304

Finansnetto -134 -229 -282 -605 -482

Koncernens resultat

före skatt 3 952 -15 144 8 067 -16 543 -23 559

Tillgångar (kSEK) 4) 2012-09-30 2011-09-30 2011-12-31

Mikroseismik3) 0 3 081 -

Markradar 107 727 104 325 108 327

Resistivitet och Seismik 32 800 31 327 34 476

Borrsystem 7 074 5 046 4 188

Ofördelat 1 463 5 383 3 043

Koncernens tillgångar 149 064 149 162 150 034

(11)

Nyckeltal för koncernen

3 mån 3 mån 9 mån 9 mån 12 mån

2012-07-01 2011-07-01 2012-01-01 2011-01-01 2011-01-01 Kassaflöde (kSEK) 4) 2012-09-30 2011-09-30 2012-09-30 2011-09-30 2011-12-31

Mikroseismik3) - -457 - -1 926 -1 569

Markradar 2 331 5 450 4 253 7 530 5 447

Resistivitet och Seismik -442 -925 -3 087 -925 987

Borrsystem 4 253 457 2 831 3 973 2 920

Ofördelat -277 1 482 -1 029 -3 167 -4 407

Koncernens kassaflöde 5 866 6 006 2 968 5 485 3 379

1 ) Någo n fö rsäljning mellan segmenten har ej skett under perio den.

3) Segment M ikro seismik har upphö rt per 2011-12-31.

2) Segmenten M arkradar o ch Resistivitet o ch Seismik har belastats med o mstruktureringsko stnader o m vardera 2,1 M SEK under fjärde kvartalet 2011.

4) Segment Resistivitet o ch Seismik tillko m 2011-08-16.

Koncernen Koncernen Koncernen Koncernen Koncernen

3 mån 3 mån 9 mån 9 mån 12 mån

2012-07-01 2011-07-01 2012-01-01 2011-01-01 2011-01-01 2012-09-30 2011-09-30 2012-09-30 2011-09-30 2011-12-31 Marginaler

Summa rörelsens intäkter, kSEK 25 920 23 146 84 446 59 767 89 104

Rörelsemarginal % 15,8% -64,4% 9,9% -26,7% -25,9%

Vinstmarginal % 15,2% -65,4% 9,6% -27,7% -26,4%

Räntabilitet

Avkastning på operativt kapital % 0,9% -3,6% 1,9% -3,7% -5,5%

Avkastning på sysselsatt kapital % 0,8% -3,0% 1,7% -3,1% -4,7%

Avkastning på Eget Kapital % 0,9% -3,5% 1,7% -3,7% -5,4%

Kapitalstruktur

Operativt kapital, kSEK 106 259 107 561 106 259 107 561 107 825

Sysselsatt kapital, kSEK 129 497 130 028 129 497 130 028 128 196

Eget Kapital, kSEK 112 989 113 136 112 989 113 136 105 983

Balansomslutning, kSEK 149 064 149 162 149 064 149 162 150 034

Räntebärande skuld, kSEK 11 156 13 370 11 156 13 370 14 762

Skuldsättningsgrad, ggr 0,10 0,12 0,10 0,12 0,14

Räntetäckningsgrad, ggr 26,12 neg 13,04 neg neg

Soliditet, % 75,8% 75,8% 75,8% 75,8% 70,6%

Investeringar

Nettoinvesteringar i immateriella tillgångar, kSEK 2 538 1 762 5 884 3 048 2 739

Nettoinvesteringar i materiella tillgångar, kSEK 275 81 298 672 3 029

Medarbetare

Antal anställda vid periodens slut, st 62 46 62 46 59

Data per aktie

Antal aktier vid periodens slut, st 75 051 792 75 051 792 75 051 792 75 051 792 75 051 792 Antal utestående aktier efter utspädning, st 75 051 792 75 456 792 75 051 792 75 456 792 75 051 792 Genomsnittligt antal aktier, st 75 051 792 70 362 314 75 051 792 64 048 176 66 799 080

Resultat per aktie, kr 0,05 -0,22 0,10 -0,26 -0,35

Eget kapital per aktie, kr1) 1,51 1,50 1,51 1,50 1,41

Eget kapital per aktie efter utspädning, kr1) 1,51 1,50 1,51 1,50 1,41

Kurs per aktie, kr 0,77 1,35 0,77 1,35 0,97

Aktiernas kvotvärde/ nominellt värde, kr 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

Totalt aktiekapital, kr 7 505 179 7 505 179 7 505 179 7 505 179 7 505 179 1 ) Hänfö rligt till mo derbo lagets aktieägare

(12)

Moderbolagets resultaträkning

Moderbolagets balansräkning

3 mån 3 mån 9 mån 9 mån 12 mån

2012-07-01 2011-07-01 2012-01-01 2011-01-01 2011-01-01

(Belopp i kSEK) 2012-09-30 2011-09-30 2012-09-30 2011-09-30 2011-12-31

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 1 189 1 030 3 563 2 479 4 398

Övriga rörelseintäkter - - - - -

Sum m a intäkter 1 189 1 030 3 563 2 479 4 398

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader -763 -1 347 -2 482 -4 092 -5 448

Personalkostnader -1 659 -707 -5 974 -2 173 -2 916

Avskrivningar -4 - -13 0 -4

Sum m a kostnader -2 426 -2 054 -8 468 -6 265 -8 369

Rörelseresultat -1 237 -1 025 -4 905 -3 786 -3 971

Resultat från finansiella investeringar

Resultat från andelar i koncernföretag 0 - -44 883 0 -703

Finansiella intäkter 0 - 9 0 22

Finansiella kostnader 0 0 -21 -2 -88

Resultat efter finansiella poster -1 236 -1 025 -49 800 -3 788 -4 739

Skatt - - - 0 1 443

PERIODENS RESULTAT 1) -1 236 -1 025 -49 800 -3 788 -3 296

1 ) Fö r redo visade rappo rtperio der ö verensstämmer mo derbo lagets resultat efter skatt med to talresultatet varfö r någo n separat rappo rt ö ver to talresultatet ej presenteras.

(Belopp i kSEK) 2012-09-30 2011-09-30 2011-12-31

Tillgångar

Materiella anläggningstillgångar 69 - 82

Aktier i dotterbolag 109 691 117 691 145 691

Uppskjutna skattefordringar 1 055 1 055 1 055

Kortfristiga fordringar 6 059 38 311 15 966

Kassa och Bank 115 2 321 1 080

Sum m a tillgångar 116 989 159 378 163 874

Eget kapital och skulder

Eget kapital 109 379 154 643 159 179

Avsättningar - - -

Långfristiga skulder - räntebärande1) - - -

Långfristiga skulder 3 300 3 300 3 300

Kortfristiga skulder - räntebärande1) - - -

Kortfristiga skulder 4 310 1 434 1 395

Sum m a eget kapital och skulder 116 989 159 378 163 874

1 ) Inga väsentliga fö rändringar har skett under perio den avseende ställda säkerheter o ch ansvarsfö rbindelser.

(13)

Definitioner nyckeltal för koncernen

Marginaler Eget kapital, kSEK

Rörelsemarginal, % Eget kapital vid periodens slut.

Rörelseresultat i procent av totala intäkter.

Räntebärande skuld, kSEK

Vinstmarginal, % Räntebärande skuld vid periodens slut.

Resultat efter finansnetto i procent av totala intäkter.

Soliditet, %

Räntabilitet Eget kapital inkl. minoritet i procent av balansomslutningen.

Avkastning på operativt kapital, %

Rörelseresultat i procent av genomsnittligt operativt kapital.

Genomsnittligt operativt kapital beräknas som ingående plus

utgående operativt kapital dividerat med två. Investeringar

Nettoinvesteringar i immateriella anläggningstillg. kSEK Avkastning på sysselsatt kapital, %

Periodens investeringar i immateriella anläggningstillgångar minskat med periodens försäljningar och utrangeringar.

Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital. Genomsnittligt sysselsatt kapital har beräknats som ingående plus utgående sysselsatt kapital dividerat med två.

Medarbetare

Avkastning på eget kapital, % Antal anställda, st

Nettoresultat i procent av genomsnittligt eget kapital.

Genomsnittligt eget kapital beräknas som ingående plus utgående eget kapital dividerat med två.

Antal anställda beräknad utifrån arbetad heltid vid periodens slut.

Kapitalstruktur Data per aktie

Operativt kapital, kSEK Antal aktier, st

Balansomslutningen minskad med icke räntebärande skulder,

avsättningar, likvida medel och finansiella tillgångar. Antal utestående aktier vid periodens slut.

Sysselsatt kapital, kSEK Genomsnittligt antal aktier, st

Balansomslutningen minskat med icke räntebärande skulder

och avsättningar. Genomsnittligt antal aktier under perioden.

Andel riskbärande kapital Resultat per aktie, SEK

Redovisat eget kapital plus latent skatteskuld dividerat med balansomslutningen

Resultat efter skatt, dividerat med genomsnittligt antal aktier för perioden.

Räntetäckningsgrad Eget kapital per aktie, SEK

Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader dividerat med finansiella kostnader.

Eget kapital vid periodens slut dividerat med antal aktier vid periodens slut.

Skuldsättningsgrad P/E-tal, ggr

Räntebärande skulder i förhållande till eget kapital Aktiekurs per 31/12 dividerat med resultat per aktie.

Figure

Updating...

References

Related subjects :