Plats och tid Kommunhuset i Älmhult, sammanträdesrum Möckeln, kl

20  Download (0)

Full text

(1)

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

Plats och tid

Kommunhuset i Älmhult, sammanträdesrum Möckeln, 2017-05-24 kl. 08.30- 10.37

Paragrafer 63-76

Utses att justera Ulla-Britt Andreasson (V)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset i Älmhult kl.11.00, 2017-06-01

Underskrifter

Sekreterare ____________________________________

Amanda Svensson

Ordförande ____________________________________

Lars Ingvert (S)

Justerande ____________________________________

Ulla-Britt Andreasson (V)

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Sammanträdesdatum

Socialnämnden 2017-05-24

Anslaget sätts upp Anslaget tas ner

2017-06-02 2017-06-26

Förvaringsplats för protokollet Underskrift________________

Socialförvaltningens arkiv

(2)

Justerandes signaturer

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande

Närvarolista

Beslutande

Lars Ingvert (S), ordförande

Ann Johansson (S), förste vice ordförande Vidar Lundbäck (C), andre vice ordförande

Britta Croona (S) tjänstgörande ersättare för Silvia Lobos (S) Mattias Lindqvist (S)

Ulla-Britt Andreasson (V) Tobias Herz (C)

Viktor Emilsson (M) Börje Tranvik (SD) Gun-Britt Cedergren (KD)

Tjänstemän

Monica Ehnberg, socialchef

Amanda Svensson, nämndssekreterare

Jenny Smedberg, områdeschef individ och familj

Liil Nilsson, områdeschef omsorgen om personer med funktionsnedsättning Ingrid Göransson, myndighetschef

Gun Bylund, områdeschef äldreomsorg

Åsa Svensson, medicinskt ansvarig sjuksköterska Ulf Jansson, ekonom

Gunilla Johansson, utvecklingsstrateg, § 63-66 Perarne Petersson, alkoholhandläggare, § 63-68

(3)

Justerandes signaturer

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande

Innehåll

§ 63 Fastställande av föredragningslistan ... 4

§ 64 Redovisning av delegeringsbeslut ... 5

§ 65 Månadsrapport efter april ... 6

§ 66 Höjning av maxtaxa 2017 ... 7

§ 67 Begäran om yttrande om ”Granskning av budgetprocessen – revisionsrapport” ... 8

§ 68 Yttrande i ärende angående laglighetsprövning enligt kommunallagen; mål nr 1475-17 ... 9

§ 69 Uppföljning av kringtiden i hemtjänsten ... 12

§ 70 Samverkan kring ökad trygghet i och omkring stationsbyggnaden ... 14

§ 71 Ansökan om föreningsbidrag, Kvinnojouren Märta ... 15

§ 72 Kvalitetsberättelse 2016 ... 16

§ 73 Information om Nattfastamätning ... 17

§ 74 Information om Hemgångsteam ... 18

§ 75 Information om Språkpraktik ... 19

§ 76 Övrigt ... 20

(4)

Justerandes signaturer

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 63 Fastställande av föredragningslistan

Socialnämndens beslut

‒ Ärendet ”Hemställan om utökat anslag 2017” flyttas upp i föredragningslistan och direktjusteras.

Därefter godkänner socialnämnden föredragningslistan.

(5)

Justerandes signaturer

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 64 Redovisning av delegeringsbeslut

Socialnämndens beslut

 Socialnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut redovisat på socialnämndens sammanträde 2017-05-24.

Sammanfattning

Socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt i vissa ärenden till ordföranden och tjänstemän enligt den delegeringsordning som socialnämnden har antagit.

Beslut som fattas av delegat ska redovisas på socialnämndens närmast efterföljande möte.

Beslutsunderlag

Delegerad tjänsteman Period/Delegeringsnummer Förvaltningschef, områdeschef ÄO,

områdeschef IFO, områdeschef OF

---

Familjepedagog, socialsekreterare, flyktinghandläggare, enhetschefer, områdeschef IFO

Delegerade beslut för perioden 2017-03-01-2017-04-30

LSS-handläggare, enhetschefer, (SoL) Delegerade beslut för perioden 2017-03-01-2017-04-30 LSS-handläggare, enhetschef (LSS) Delegerade beslut för perioden

2017-03-01-2017-04-30 Biståndshandläggare (SoL) Delegerade beslut för perioden

2017-03-01-2017-04-30 Biståndshandläggare (Färdtjänstlagen) Delegerade beslut för perioden

2017-03-01-2017-04-30 Alkoholhandläggare Delegerade beslut för perioden

2017-03-01-2017-04-30

Utredningssekreterare, assistenter inom IFO/OF och socialförvaltningens stab

---

(6)

Justerandes signaturer

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 65 Månadsrapport efter april

Diarienummer 2017/29, 042

Socialnämndens beslut

‒ Socialnämnden godkänner månadsrapporten.

Sammanfattning

Prognosen för helåret 2017 visar ett underskott på 7 271 tkr.

Prognostiserat underskott är fördelat enligt nedan:

Nämnd -24

Gemensamma kostnader -30

Individ- och familjeomsorgen -4 002

Äldreomsorgen -3 684

Omsorgen om personer med funktionsnedsättning

469

Ej fördelad budget 0

Totalt -7 271

Beslutsunderlag

 Månadsrapport efter april Beslutet skickas till Ekonomienheten

(7)

Justerandes signaturer

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 66 Höjning av maxtaxa 2017

Diarienummer 2014/61, 042

Socialnämndens beslut

‒ Socialnämnden beslutar att höja maxtaxan enligt Hälso- och sjukvårdslagen och Socialtjänstlagen till 0,5392 gånger basbeloppet 44 800 delat med tolv som 2017 blir 2 013 kr per månad att gälla från 2017-06-01.

Sammanfattning

Riksdagen antog den 1 februari 2017 förslaget till ny Hälso- och sjukvårdslag att gälla från 2017-04-01.

Utdrag från nya Hälso- och sjukvårdslagen angående Högkostnadsskydd för avgifter till kommuner:

8 § För den enskilde får avgifter för följande poster tillsammans per månad uppgå till högst en tolftedel av 0,5392 prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§

socialförsäkringsbalken:

1. vård enligt 12 kap. 1 eller 2 § eller 14 kap. 1 §, 2. förbrukningsartiklar enligt 12 kap. 6 §,

3. långtidssjukvård som en kommun har betalningsansvar för enligt 2 § lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss Hälso- och sjukvård, och

4. hemtjänst och dagverksamhet enligt 8 kap. 5 § Socialtjänstlagen (2001:453).

Från 2017-04-01 har hälso- och sjukvårdslagen samma lydelse som Socialtjänstlagen gällande högkostnadsskydd.

Förvaltningen följer lagen enligt beslut taget i kommunfullmäktige 2002-06-24 att utta hemtjänstavgift upp till den lagstadgade maxtaxan.

Beslutsunderlag

 Socialnämndens utskott § 112, 2017-05-10

 Tjänsteskrivelse 2017-04-25 Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

(8)

Justerandes signaturer

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 67 Begäran om yttrande om ”Granskning av budgetprocessen – revisionsrapport”

Diarienummer 2017/48, 700

Socialnämndens beslut

‒ Socialnämnden antar ekonomichefens yttrande som sitt eget.

Sammanfattning

Revisorerna har tillsammans med biträde från KPMG granskat budgetprocessen och begär in yttrande från kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och

socialnämnden. På möte den 12 april 2017 har rapporten blivit genomgången av KPMG och yttrande ska vara inlämnat senast den 14 juni 2017.

Beslutsunderlag

 Socialnämndens utskott § 114, 2017-05-10

 Tjänsteskrivelse 2017-05-08

 Tjänsteskrivelse 2017-05-05

 Tjänsteskrivelse 2017-04-27

 Revisionsberättelse 2017-04-12

Beslutet skickas till Revisorer

KPMG

Kommunstyrelsen

(9)

Justerandes signaturer

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 68 Yttrande i ärende angående

laglighetsprövning enligt kommunallagen; mål nr 1475-17

Diarienummer 2017/33.739

Socialnämndens beslut

‒ Socialnämnden yrkar i sitt yttrande till Förvaltningsrätten, med hänvisning till socialförvaltningens förslag 2017-05-03, att överklagandet ska avslås.

Sammanfattning

Förvaltningsrätten i Växjö har förelagt socialnämnden att lämna yttrande med anledning av laglighetsprövning enligt kommunallagen.

Socialnämnden beslutade 2017-03-22, § 31, bland annat att omvandla Pehr Hörbergsgården till trygghetsboende, att flytta in hemtjänstens lokaler i bygg- naden, att tillhandahålla gemensamhetslokal för aktivering samt tjänst som ombesörjer detta. Nämnden beslutade vidare att om detta ej är möjligt ge förvaltningen i uppdrag att avsluta PH-gården.

Socialnämndens beslut har överklagats bland annat med hänvisning till att beslutet sägs stå i strid med kommunallagen.

Beslutsunderlag

 Socialnämndens utskott § 115, 2017-05-10

 Socialförvaltningens förslag till yttrande 2017-05-03

Ärendet ajourneras kl. 9.20

Ärendet upptas igen kl. 9.35

Förslag under mötet

Vidar Lundbäck (C) yrkar avslag på förvaltningens förslag till beslut och i sitt yttrande yrkar han att överklagan bifalls med följande motivering:

I enlighet med kommunallagen 3 kap 9 § och det förtydligande som gjorts i

(10)

Justerandes signaturer

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande

”Styrsystem för Älmhults kommun” sid 16 samt med hänsyn tagen till formuleringen i ”Översiktsplan, Älmhults kommun” sid 34 bör denna typ av ärenden beslutas i kommunfullmäktige.

Kommunallagen 3 kap 9 §:”Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen …”

Styrsystem för Älmhults kommun (Rev. KF 2015-09-28) sid 16:

”Förändringar i kommunens verksamhet och serviceåtagande.

Respektive nämnd ansvarar för löpande anpassning och förändring av sin verksamhet. Förändring av kommunens verksamhet eller serviceåtagande som är av principiell betydelse eller annars av större vikt utifrån ett

medborgarperspektiv beslutas av kommunfullmäktige. Exempel på sådant som ska beslutas av kommunfullmäktige är förändring av kommunens serviceutbud i en hel ort – t.ex. nedläggning eller nyetablering av skola eller förskola i en av kommunens tätorter.”

Översiktsplan, Älmhults kommun (KF 2016-09-26, § 124) sid 34:

”Boende för äldre

Särskilt boende (med tillgång till stöd utifrån individuella behov) finns idag i Almgården och Nicklagården i Älmhult samt i Diö, Göteryd, Virestad.

 Älmhult, Diö, Virestad och Göteryd ses som huvudsakliga centra för äldreomsorg på lång sikt. Det finns dock inga planer på att lägga ner några befintliga äldreboenden.”

Beslutsgång

Ordförande i socialnämnden ställer Socialnämndens utskotts förslag till beslut mot Vidar Lundbäcks (C) förslag till beslut.

Ordförande finner att nämnden bifaller Socialnämndens utskotts förslag.

Vidar Lundbäck (C) begär votering.

Socialnämnden godkänner följande beslutsgång:

Ja-röst med handuppräckning för bifall för Socialnämndens utskotts förslag till beslut Nej-röst med handuppräckning för bifall till Vidar Lundbäck (C) förslag till beslut

(11)

Justerandes signaturer

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande

Omröstningsresultat

Med 7 ja-röster mot 3 nej-röst beslutar nämnden att anta Socialnämndens utskotts förslag till beslut.

Ja-röst Nej-röst

Lars Ingvert (S) Vidar Lundbäck (C)

Ann Johansson (S) Tobias Herz (C)

Britta Croona (S) Börje Tranvik (SD)

Mattias Lindqvist (S) Ulla-Britt Andreasson (V) Viktor Emilsson (M) Gun-Britt Cedergren (KD)

Beslut och handlingar skickas till

Förvaltningsrätten i Växjö, Box 42, 351 03 Växjö

(12)

Justerandes signaturer

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 69 Uppföljning av kringtiden i hemtjänsten

Diarienummer 2014/110, 739

Socialnämndens beslut

‒ Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att presentera en uppföljning av kringtiden i hemtjänsten utifrån TES på sammanträdet i oktober.

‒ Socialnämnden förväntar sig att verksamheterna använder sig av befintliga planeringssystem.

Sammanfattning

I samband med information om ny resursfördelningsmodell för

socialförvaltningen gav socialnämnden i uppdrag till förvaltningen att följa upp och redovisa hur utfallet har varit gällande den kringtid som presenterades i resursfördelningsmodellen.

Beslutsunderlag

 Socialnämndens utskott § 118, 2017-05-10

 Socialnämnden, 2016-10-19 § 137

 Socialnämnden, 2016-10-19 § 136

Förslag under mötet

Lars Ingvert (S) lägger förslag till beslut enligt följande:

‒ Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att presentera en uppföljning av kringtiden i hemtjänsten utifrån TES på sammanträdet i oktober.

‒ Socialnämnden förväntar sig att verksamheterna använder sig av befintliga planeringssystem.

Beslutsgång

Ordförande i socialnämnden ställer nämnden frågan utifall man ämnar besluta enligt följande:

‒ Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att presentera en uppföljning av kringtiden i hemtjänsten utifrån TES på sammanträdet i oktober.

(13)

Justerandes signaturer

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande

‒ Socialnämnden förväntar sig att verksamheterna använder sig av befintliga planeringssystem.

Ordförande finner att nämnden ämnar besluta enligt detta förslag.

Utskottets förslag till beslut

‒ Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att presentera en uppföljning av kringtiden i hemtjänsten utifrån TES.

Beslutet skickas till Områdeschefer

(14)

Justerandes signaturer

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 70 Samverkan kring ökad trygghet i och omkring stationsbyggnaden

Diarienummer 2017/57, 701

Socialnämndens beslut

‒ Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att i samverkan med andra nämnda aktörer arbeta för att öka tryggheten i och omkring

stationsbyggnaden.

Sammanfattning

Kommunens fysiska plangrupp hade möte 2017-04-11 och man diskuterade då bland annat att tryggheten i och omkring stationsbyggnaden behöver hanteras.

Gruppen skriver att ett antal aktörer kan vara aktuella som samverkansparter i arbetet med att skap en tryggare plats kring stationen. Socialförvaltningen nämns som en av dessa aktörer.

Beslutsunderlag

 Socialnämndens utskott § 120, 2017-05-10

 Minnesanteckningar, fysiska plangruppen 2017-04-11

(15)

Justerandes signaturer

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 71 Ansökan om föreningsbidrag, Kvinnojouren Märta

Diarienummer 2016/4, 700

Socialnämndens beslut

 Socialnämnden beslutar bifalla kvinnojourens ansökan om föreningsbidrag på 110 000 kr.

Sammanfattning

Kvinnojouren Märta ansöker om bidrag för verksamheten år 2017 med 110 000 kr i en korrekt ansökan.

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse 2017-04-27

 Inkommen ansökan om föreningsbidrag 2017-03-30

 Riktlinjer för föreningsbidrag till verksamheter inom socialnämndens område 2016-03-30

Beslutet skickas till Kvinnojouren Märta Ekonom

(16)

Justerandes signaturer

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 72 Kvalitetsberättelse 2016

Diarienummer

Socialnämndens beslut

‒ Socialnämnden tar del av informationen och lägger dem till handlingarna.

Sammanfattning

Socialförvaltningen ska enligt ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete göra en årlig kvalitetsberättelse. 2016 blir den första kvalitetsberättelsen som presenteras för socialnämnden.

Beslutsunderlag

 ”Kvalitetsberättelse för 2016”, 2017-04-25

(17)

Justerandes signaturer

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 73 Information om Nattfastamätning

‒ Medicinskt ansvarig sjuksköterska Åsa Svensson presenterar

Nattfastamätning 2016 och 2017 via PowerPoint för socialnämnden.

‒ Under året 2016 hade Älmhults kommun 80% av brukare med en nattfasta över 11 timmar.

Under året 2017 hittills har Älmhults kommun 60% av brukare med en nattfasta över 11 timmar.

(18)

Justerandes signaturer

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 74 Information om Hemgångsteam

‒ Områdeschef Gun Bylund och myndighetschef Ingrid Göransson presenterar varför projektet startas och tanken med hur teamet ska jobba.

(19)

Justerandes signaturer

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 75 Information om Språkpraktik

‒ Områdeschef Jenny Smedberg informerar om uppdrag från

kommunfullmäktige där kommunikationen har brustit inom kommunen. Det arbetas därför nu med en samverkan för att hitta praktikplatser för de som har önskat sig praktikplats.

(20)

Justerandes signaturer

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 76 Övrigt

‒ Socialchefen Monica Ehnberg informerar om vattenbristen som kommunen är orolig över. Det har börjat förberedas för krishantering om det skulle bli av sådan vikt i sommar.

‒ Revisorernas förfrågan om intervjudagar för socialnämndens presidie och förvaltningschef tas upp. Dagarna som är föreslagna passar ej för begärda deltagare. Förslag lämnas på den 20 november någon gång mellan 8-12.

Figure

Updating...

References

Related subjects :