PROTOKOLL Sida 1 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum

16  Download (0)

Full text

(1)

Anslag

Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag.

Beslutsinstans: Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 2014-03-17

Anslaget sätts upp: 2014-03-21 Anslaget tas ned: 2014-04-14 Förvaringsplats för protokollet: Tekniska kontoret

Underskrift Utdragsbestyrkande

Ingela Carlsson

Plats och tid

Företagshuset, tekniska kontoret Våneviksrummet, 2014-03-17 kl. 08:00-15:00, ajournering kl. 09:15-09:45

Beslutande

Yvonne Bergvall (S), ordförande Thommy Brännström (S)

Eva Hardebrant (S)

Ingmar Hjalmarsson (V), 2:e vice ordförande Lena Rosenqvist (V)

Stefan Pettersson (M), 1:e vice ordförande Anders Danielsson (M)

Jan-Eric Lindberg (FP) Håkan Englund (KD)

Icke tjänstgörande ersättare

Catrin Alfredsson (S), Alf Holmberg (S), Svetlana Andelova (V), Chahanna Olsson (M), Sam Ekman (M), Magnus Larsson (C)

Övriga deltagare

Teknisk chef Torsten Nilsson, ekonom Ing-Mari Olsson Lindquist § 29, arbetsledare Åsa Karlsson

§ 30, avdelningschef Richard Bergquist § 36 samt nämndsekreterare Ingela Carlsson Paragrafer

§§ 28-38

Underskrifter

Yvonne Bergvall Ingmar Hjalmarsson

Ordförande Justerare

Ingela Carlsson Sekreterare

(2)

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning Sida

§ 28 Fastställande av dagordning 3

§ 29 Budgetuppföljning per februari 2014 4

§ 30 Presentation av ny medarbetare på Miljöhuset renhållningen 5

§ 31 Komplettering policy arrendeavtal båtklubbar 6

§ 32 Utredning framtida biltvätt på tekniska kontoret 7

§ 33 Yttrande över medborgarförslag nr 2/14 - Förslag till att initiera elbilspool 9

§ 34 Yttrande över motion nr 2/14 - All frukt och grönt som kommunen köper in till barn som målgrupp (0-19 år) är ekologiskt producerat

11

§ 35 Basutbud lekutrustning för skolor och förskolor 13

§ 36 Fastighetsvisning 14

§ 37 Anmälningsärenden 15

§ 38 Anmälan av delegationsbeslut 16

(3)

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande

§ 28

Fastställande av dagordning

Tekniska nämndens beslut

1. Dagordningen fastställs.

(4)

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande

§ 29 Dnr TN 2013/000004-1

Budgetuppföljning per februari 2014

Tekniska nämndens beslut

1. Informationen om budgetuppföljning per februari 2014 godkänns.

Ärendet

Årets första budgetuppföljning är till stor del en avstämning av budget, kapitalkostnader, överföringar osv. Det som redan nu kan konstateras är att kostnaderna för vinterväghållningen är betydligt lägre än de senaste åren och att vintern även temperaturmässigt varit mild.

Flytten av verksamheten från Hyvelgatan till Södra Fabriksgatan är nästan slutförd.

EU-projektet ITEST håller på att avslutas.

När det gäller helårsprognosen kan vi redan nu se att investeringsvolymen på den

avgiftsfinansierade sidan inte kommer att nå upp till den budgeterade då tillståndsprocesserna för de tre stora projekten Vattentäkt Oskarshamn, renovering Ernemar avloppsreningsverk (ARV) och renovering Figeholms ARV är försenade.

Vidare anmäls en förändring gällande budget för renoveringen av Ernemar ARV. Vid en fördjupad projektering konstateras att ventilationen och elinstallationerna måste bytas ut helt vilket innebär en merkostnad på 13 mnkr 2015-2016.

Under året ska även en noggrannare uppföljning av sjuktalen ske. Målet för hela kommunen är högst 5%. Sjuktalet har minskat från 7,6% januari 2012 till 6,6% januari 2014 för hela tekniska kontoret. Samtliga avdelningschefer har kontroll på och följer upp sjuktalen varje månad. I vissa fall är det kända diagnoser.

Ärendets behandling

På tekniska nämndens arbetsutskott beslutades att ärendet om budgetuppföljning per februari hänskjuts direkt till tekniska nämndens sammanträde 2014-03-17.

Dagens Sammanträde

På dagens sammanträde föredrar ekonom Ing-Mari Olsson Lindquist ärendet.

Ordföranden föreslår att nämnden godkänner informationen om budgetuppföljning per februari 2014 och finner att nämnden bifaller detta.

Beslutsunderlag

- Tekniska nämndens arbetsutskott 2014-02-27, § 39 Budgetuppföljning per februari 2014 - Verksamhetsberättelse – månadsuppföljning per 28 februari 2014, driftbudgetuppföljning och

investeringsuppföljning med årsprognos

(5)

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande

§ 30 Dnr TN 2013/000018-5

Presentation av ny medarbetare på Miljöhuset, renhållningen

Tekniska nämndens beslut

1. Informationen om Miljöhuset Återbruk noteras som delgiven.

Dagens sammanträde

På dagens sammanträde hälsar ordföranden arbetsledare Åsa Karlsson välkommen till tekniska kontoret. Åsa började som arbetsledare på Miljöhuset Återbruk, renhållningen den 19 december 2013 som Bertil Bredhammars efterträdare. Åsa presenterar sig själv och berättar om sitt ursprung, utbildning och tidigare anställningar.

Vidare informerar Åsa om Miljöhuset Återbruk. Flödet, hur föremål kommer/lämnas till verkstaden och vidare till försäljning i butiken. Det är en arbets- och sysselsättningsplats för ca 20 personer, samtliga med stöd från Arbetsförmedlingen.

Ordföranden föreslår att information noteras som delgiven och finner att nämnden bifaller.

Beslutsunderlag

- Miljöhuset... en liten presentation daterad 2014-03-17

(6)

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande

§ 31 Dnr TN 2014/000019-3

Komplettering policy arrendeavtal båtklubbar

Tekniska nämndens beslut

1. Framtaget förslag om Policy arrendeavtal för båtklubbar godkänns.

Ärendet

På tekniska nämndens sammanträde 2014-02-17, § 14 fick tekniska kontoret i uppdrag att komplettera Policy arrendeavtal för båtklubbar med de villkor som kan förekomma vid planerade större investeringar, för 10 respektive 20 år eller vid särskilda skäl. Ärendet återkommer till tekniska nämndens arbetsutskott 2014-02-27.

Ärendets behandling

På tekniska nämndens arbetsutskott beslutades att ärendet om komplettering policy arrendeavtal båtklubbar hänskjuts direkt till tekniska nämndens sammanträde 2014-03-17.

Dagens Sammanträde

Till dagens sammanträde är det framtaget ett förslag om Policy arrendeavtal för båtklubbar med tidigare beslutade kompletteringar.

Ordföranden ställer proposition på framtaget förslag för Policy arrendeavtal för båtklubbar och finner att nämnden bifaller detta.

Beslutsunderlag

- Tekniska nämndens arbetsutskott 2014-02-03, § 22 Policy arrendeavtal båtklubbar - Tekniska nämndens 2014-02-17, § 14 Policy arrendeavtal båtklubbar

- Tekniska nämndens arbetsutskott 2014-02-27, § 40 Komplettering policy arrendeavtal båtklubbar - Policy arrendeavtal båtklubbar reviderad

(7)

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande

§ 32 Dnr TN 2014/000013-2

Utredning framtida biltvätt på tekniska kontoret

Tekniska nämndens beslut

1. Informationen om utredning framtida biltvätt på tekniska kontoret noteras som delgiven.

Ärendet

Gatuavdelningen har varit på besök hos räddningstjänsten och tittat på deras tvätthall.

Båda avdelningarna ställer sig positiva till att titta närmare på ett samarbete angående räddningstjänstens tvätthall.

EB-logestik håller på att iordningsställa en spolhall på Ratten 2 som är tänkt att tekniska kontoret ska kunna spola av maskiner och personbilar.

Till största del kommer den spolhallen att täcka in tekniska kontorets behov, men ibland kan det bli aktuellt att nyttja räddningstjänstens tvätthall.

Bakgrund

Tekniska kontoret har fått i uppdrag av tekniska nämndens arbetsutskott 2013-05-06, § 67 att titta på eventuella möjligheter till samarbete med räddningstjänsten angående biltvätt av kommunens bilar.

Ärendets behandling

Tekniska kontoret föreslår att man fortsätter diskussionen med räddningstjänsten om ett fördjupat samarbete för att täcka in behov som kan komma när vår egen spolhall är otillräcklig.

Arbetsutskottet föreslår enligt föreliggande förslag, att man fortsätter diskussionen med

räddningstjänsten om ett fördjupat samarbete för att täcka in behov som kan komma när vår egen spolhall är otillräcklig.

Dagens Sammanträde

Ordföranden föreslår att informationen om utredning för framtida biltvätt på tekniska kontoret noteras som delgiven och finner att nämnden bifaller detta.

Beslutsunderlag

- Tekniska nämndens arbetsutskott 2013-05-06, § 67 Framtida biltvätt på tekniska kontoret - Tjänsteutlåtande/utredning från avdelningschef Utredning framtida biltvätt på tekniska kontoret - Tekniska nämndens arbetsutskott 2014-02-27, § 41

(8)

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande

§ 32 fortsättning

Beslutsunderlag

- Tekniska nämndens arbetsutskott 2013-05-06, § 67 Framtida biltvätt tekniska kontoret

- Tjänsteutlåtande/utredning från avdelningschef Utredning framtida biltvätt på tekniska kontoret - Tekniska nämndens arbetsutskott 2014-02-27, § 41 Utredning framtida biltvätt på tekniska

kontoret

(9)

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande

§ 33 Dnr TN 2014/000012-2

Yttrande över medborgarförslag nr 2/14 - Förslag till att initiera elbilspool

Tekniska nämndens beslutsförslag till kommunstyrelsen

1. Medborgarförslag nr 2/14 - förslag till att initiera elbilspool avslås.

2. Kommunens ansvar och ambition är att utöka den egna bilpoolen med gasbilar och elbilar för eget bruk.

Ärendet

Ett medborgarförslag har inkommit från Lena Eckerberg att Oskarshamns kommun ska initiera en elbilspool i kommunen både för internt och externt bruk.

Yttrande

Under 2014 ska tekniska kontoret starta upp en fordonsavdelning. Detta arbete kommer göras successivt under 2014 och vara i full gång under 2015. I fordonsavdelningens uppdrag ingår leasing och administration av kommunens tjänstebilar (150-200 st) och en bilpool för uthyrning internt på 11 bilar.

När det är aktuellt med byte av bilar så kommer fordonsavdelningen fokusera på att använda gasbilar eller elbilar i stället för bensin eller dieseldrivna fordon. En elbil är inköpt (Renault Kangoo) och kommer att leveras under våren till gatuavdelningen. Den kommer att användas som

anläggningsbil och det kommer att göras en utvärdering av bilen efter ca ett år.

Under uppbyggnadsfasen av den nya fordonsavdelningen ser vi ingen möjlighet att administrera och sköta en elbilspool som avser extern uthyrning.

En möjlighet kan vara att en extern aktör eller Oskarshamns energi skulle kunna vara intresserad av att driva och sköta en elbilspool för extern uthyrning.

Ärendets behandling

Tekniska kontoret föreslår att medborgarförslag nr 2/14 förslag till att initiera elbilspool avslås.

Arbetsutskottet föreslår enligt föreliggande förslag, medborgarförslag nr 2/14 förslag till att initiera elbilspool avslås.

Dagens Sammanträde

På dagens sammanträde diskuteras även kommunens ansvar och ambition att utöka den egna bilpoolen med gasbilar och elbilar för eget bruk.

Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag, medborgarförslag nr 2/14 förslag till att initiera elbilspool avslås och med tillägget, kommunens ansvar och ambition är att utöka den egna bilpoolen med gasbilar och elbilar för eget bruk, och finner att nämnden bifaller.

(10)

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande

§ 33 fortsättning

Beslutsunderlag

- Medborgarförslag nr 2/14 förslag till att initiera elbilspool i Oskarshamns kommun

- Tjänsteutlåtande/utredning från avdelningschef Yttrande över medborgarförslag nr 2/14 förslag till att initiera elbilspool

- Tekniska nämndens arbetsutskott 2014-02-27, 4§ 2 Yttrande över medborgarförslag nr 2/14 förslag till att initiera elbilspool

Skickas till

För åtgärd:

Kommunstyrelsen

(11)

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande

§ 34 Dnr TN 2014/000011-2

Yttrande över motion nr 2/14 - All frukt och grönt som kommunen köper in till barn som målgrupp (0-19 år) är ekologiskt producerat

Tekniska nämndens beslutsförslag till kommunstyrelsen

1. Nämnden ställer sig positiv till motion nr 2/14 som får beaktas i kommande budgetar och vid nästa upphandling.

Ärendet

Inkommen motion nr 2/14 från Miljöpartiet i Oskarshamn Elisabeth Wanneby yrkar att all frukt och grönt som köps in till kommunen med barn som målgrupp (0-19 år) är ekologiskt producerat.

Av livsmedelsverkets stickprov av frukt och grönt är det allt fler som innehåller mer bekämpningsmedelsrester än tillåtet. 2006 var det drygt 5% av proverna som låg över

gränsvärdena. 2010 var det 8%. Totalt hittar Livsmedelsverket bekämpningsmedel i ungefär 7 av 10 prover. I vissa fall finns över 20 gifter i samma frukt.

Margareta Littorin, överläkare och forskare vid Avdelningen för arbets- och miljömedicin, säger att de hittar medel i de flesta frukt och grönt.

Vad det betyder för hälsan att ha låga halter i kroppen kan inte forskarna eller myndigheterna säga, men oron är att det ska påverka nervsystemet eller vara hormonstörande. Flera forskare som studerar bekämpningsmedel i kroppen menar att små barn bör äta ekologisk frukt och grönt för att undvika bekämpningsmedel.

Livsmedelsverket anser att gränsvärdena är tillräckliga, men forskarna menar att den så kallad

”cocktailen” av kemikalier i barns vardag är mycket lite belyst och beforskad och att gränsvärdena kan vara för högt satta.

Bakgrund

Oskarshamns kommun och fem andra kommuner har i dag avtal med ”Martin och Servera” (M&S) som är den upphandlade leverantören av bl.a. frukt och grönt. Alla grönsaker och all frukt finns inte i ekologisk variant i avtalet. Upphandlade ekologiska frukt och grönt är majs, tomater, vitkål, morötter, apelsiner, röda äpplen, päron och hallon.

Summan av ekologiska inköp 2013 uppgår till 700 000 kronor (10,4%). Här i ingår frukt, grönt, kaffe, mjölk osv. Oskarshamns kommun har möjlighet köpa ytterligare ekologisk frukt och grönt enligt gällande avtal med M&S. Vid fullt utnyttjande av avtalet blir kostnaden för detta 1 500 tkr, dvs en ytterligare kostnad om 800 tkr. I nuläget finns inte budget för utökade kostnader för detta.

I kostpolicyn som är antagen och uppdaterad i februari 2013 står det att kostverksamheten bör i större utsträckning använda ekologiska livsmedel, men vid val av livsmedel är det viktigt att även hålla sig inom upphandlingens ramar.

Det går alltså inte att köpa 100% ekologisk frukt och grönt enligt gällande avtal med M&S. Avtalet med M&S löper till 2014-09-14 med möjlighet till förlängning ett plus ett år. Eftersom det är

ytterligare fem kommuner med i upphandlingen bör alla kommuner vara överens om att avtalet ska utökas med fler ekologiska produkter, annars kan kostnaden bli mycket högre.

(12)

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande

§ 34 fortsättning

Tekniska kontoret bedömer att kostnaden för inköp av ekologiska varor inklusive 100% ekologisk frukt och grönt kommer att uppnå till 2 200 tkr, dvs 1 500 tkr mer än tilläggskostnaden för ekologiska varor under 2013.

Inom nuvarande avtal går det att köpa ytterligare frukt och grönt upp till 68% av totala inköp av frukt och grönt.

Ärendets behandling

På tekniska nämndens arbetsutskott beslutades att ärendet yttrande över motion nr 2/14 hänskjuts direkt till tekniska nämndens sammanträde 2014-03-17.

Dagens sammanträde

Yvonne Bergvall (S), Thommy Brännström (S) och Eva Hardebrandt (S) yrkar att nämnden ställer sig positiv till motionen som får beaktas i kommande budgetar och vid nästa upphandling.

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden bifaller detta.

Beslutsunderlag

- Motion nr 2/14 all frukt och grönt som kommunen köper in till barn som målgrupp är ekologiskt producerat

- Tjänsteutlåtande/utredning från avdelningschef Yttrande över motion nr 2/14 – All frukt och grönt som kommunen köper in till barn som målgrupp (0-19 år) är ekologiskt producerat

- Tekniska nämndens arbetsutskott 2014-02-27, § 43 yttrande över motion nr 2 14 all frukt och grönt

Skickas till

För åtgärd:

Kommunstyrelsen

(13)

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande

§ 35 Dnr TN 2014/000021-2

Basutbud lekutrustning för skolor och förskolor

Tekniska nämndens beslut

1. Ärendet om förslag för basutbud lekutrustningar för skolor och förskolor hänskjuts till tekniska nämndens sammanträde 2014-04-14.

Ärendet

I framtaget förslag är lekutrustningarna anpassade för fyra olika åldersgrupper, i intervallet 0-13 år.

Där framgår även antalet redskap per åldersgrupp.

Om verksamheten vill utöka antalet eller byta ut något redskap så bekostas detta av verksamheten.

Vid utökning gäller att avsedd yta klarar gällande myndighetskrav avseende säkerhet på och tillgänglighet till lekplatser.

Bakgrund

På tekniska nämndens arbetsutskott 2011-09-30, § 107 fick tekniska kontoret i uppdrag att ta fram ett basutbud gällande lekutrustningar för skolor och förskolor. Basutbudet ska gälla vid upphandling av nybyggnation, ombyggnad eller renoveringar.

Ärendets behandling

Tekniska kontoret föreslår att nämnden godkänner det framtagna förslaget för basutbud lekutrustningar för skolor och förskolor.

På arbetsutskottets sammanträde beslutas att hänskjuta ärendet direkt till tekniska nämndens sammanträde 2014-03-17.

Dagens Sammanträde

Ordföranden informerar att på presidiemötet med bildningsnämnden överlämnades förslaget för synpunkter. Ärendet hänskjuts till tekniska nämndens sammanträde i april.

Beslutsunderlag

- Tekniska nämndens arbetsutskott 2011-09-30, § 107 Basutbud lekutrustning för skolor och förskolor

- Tjänsteutlåtande/utredning från projektingenjör Basutbud lekutrustning för skolor och förskolor - Förslag basutbud lekutrustningar för skolor och förskolor 2013-12-09

- Tekniska nämndens arbetsutskott 2014-02-27, § 44 Basutbud lekutrustning för skolor och förskolor

(14)

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande

§ 36 Dnr TN 2014/000004-7

Fastighetsvisning

Ärendet

Bakgrund

På tekniska nämndens arbetsutskott 2013-09-30, § 128 fick tekniska kontoret i uppdrag att undersöka vilka fastigheter som är möjliga att sälja eller eventuellt riva av fastighetsbeståndet i Oskarshamns kommun.

På tekniska nämndens sammanträde 2014-02-17, § 18 fick tekniska kontoret i uppdrag att begära rivningslov för fastigheterna Virsjödal missionshus, Andersbo bostadshus, Dammgatan bostadshus och Sociala huset.

Vidare gav tekniska nämnden beslutsförslag till kommunstyrelsen att sälja byggnaden Äppelbo förskola och Misterhults kommunalhus.

Dagens sammanträde

På dagens sammanträde visar avdelningschef Richard Bergquist objekt enligt följande ordning:

Andersbo bostadshus, Virsjödal missionshus, Släthultskassan, Ador 3, Högskulla gård, Misterhults kommunalhus, Äppelbo förskola, Sociala huset, Dammgatan bostadshus och Påskallaviks förskola.

Beslutsunderlag

- Tekniska nämndens arbetsutskott 2013-09-30, § 128 Fastighetsbestånd Oskarshamns kommun - Tekniska nämndens arbetsutskott 2013-11-04, § 158 Komplettering till utredningsuppdrag om

fastighetsbestånd

- Avyttringar fastigheter 2012-2013, 2014-01-21

- Tjänsteutlåtande/utredning från avdelningschef Utredningsuppdrag fastighetsbestånd - Tekniska nämndens arbetsutskott 2014-02-03, § 28 Utredningsuppdrag fastighetsbestånd - Tekniska nämnden 2014-02-17, § 18 Utredningsuppdrag fastighetsbestånd

(15)

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande

§ 37

Anmälningsärenden

Dnr TN 2014/000005 Postlista 2014-02-08--2014-03-06

(16)

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande

§ 38

Anmälan av delegationsbeslut

Dnr TN 2013/000003 Delegationsbeslut till tekniska nämnden 2014-03-17 Dnr TN 2013/000003 Förteckning över beslut i trafikärenden

2014-01-28--2014-02-18

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :