• No results found

POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno studenta: Lukáš Varga Název bakalářské práce: Řízení nákladů výroby exteriérových plastových dílů v automobilovém průmyslu Cíl práce:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno studenta: Lukáš Varga Název bakalářské práce: Řízení nákladů výroby exteriérových plastových dílů v automobilovém průmyslu Cíl práce:"

Copied!
2
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI | Studentská 1402/2 | 461 17 Liberec 1 | Ekonomická fakulta | Voroněžská 1329/13 | 460 02 Liberec 2 tel.: +420 485 352 388 | jmeno.prijmeni@tul.cz | www.ef.tul.cz | IČ: 467 47 885 | DIČ: CZ 467 47 885

POSUD EK VEDOUC ÍHO B AK ALÁŘSK É PRÁ CE

Jméno studenta: Lukáš Varga

Název bakalářské práce: Řízení nákladů výroby exteriérových plastových dílů v automobilovém průmyslu

Cíl práce: … analýza nákladů výroby exteriérových plastových dílů v automobilovém průmyslu, konkrétně sestav předních a zadních nárazníků; seskupit jednotlivé činnosti do hlavních nákladových skupin dle jednotlivých výrobních podprocesů, porovnat poměrné zastoupení těchto skupin s běžným průmyslovým standardem a identifikovat pravděpodobné příčiny případných odchylek. Práce má dále za cíl navrhnout a zdůvodnit možnosti plošné redukce nákladů, včetně důsledků jejich zavedení.

Jméno vedoucího bakalářské práce: Ing. Eva Štichhauerová, Ph.D.

Výborně Velmi dobře

Dobře Neprospěl

I. Hodnocení zpracování tématu diplomantem:

Splnění cíle práce 1

Volba metod a jejich aplikace při zpracování tématu 1

Hloubka provedené analýzy 1

II. Hodnocení struktury a obsahu práce:

Přehlednost a logická stavba (struktura) práce 1 Aktuálnost a vhodnost použitých pramenů 1 Schopnost diplomanta zpracovat získané podklady 1 Přiměřenost a srozumitelnost závěrů práce 1 Formulování vlastních názorů diplomantem 1 III. Hodnocení formy a stylu práce:

Formální úprava práce (text, tabulky, grafy) 1

Stylistická úroveň práce 1

Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací 1 Práce se zahraniční literaturou včetně odkazů a citací 1

Posouzení výsledku kontroly plagiátorství v IS STAG Posouzeno bez výhrad X Posouzeno s výhradami

Otázky k obhajobě bakalářské práce:

1. Vysvětlete na příkladu Vámi analyzovaného procesu výrok Petera Druckera: „Efficiency is doing things right; effectiveness is doing the right things.” (Český překlad: „Efektivnost je dělání věcí správně a účelnost je dělání správných věcí.“)

2. Jaký má podle Vás vztah teorie efektivity toku/zdrojů podle Modiga (2015), kterou představujete na s. 28, a výše uvedená definice Petera Druckera?

Práci doporučuji k obhajobě.

Bakalářskou práci navrhuji klasifikovat stupněm: VÝBORNĚ

Datum: 14. 6. 2020

………

Podpis vedoucího bakalářské práce

(2)

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI | Studentská 1402/2 | 461 17 Liberec 1 | Ekonomická fakulta | Voroněžská 1329/13 | 460 02 Liberec 2 tel.: +420 485 352 388 | jmeno.prijmeni@tul.cz | www.ef.tul.cz | IČ: 467 47 885 | DIČ: CZ 467 47 885

Bakalářská práce se věnuje rozboru nákladů na výrobu vstřikovaných plastových dílů v automobilovém průmyslu. Formulovaný cíl práce, potažmo zásady pro vypracování, považuji za ambiciózní, odpovídající až zadání diplomové práce.

Bakalářská práce se logicky člení na dvě části, rešeršní a aplikační. Rešeršní část se věnuje tématu nástupu automobilové výroby a důvody rostoucího využití plastových dílů, vysvětluje pojem plýtvání z hlediska lean managementu a stručně teoreticky seznamuje s problematikou struktury a alokace nákladů výroby nárazníků. Bakalantovu úroveň práce se zdroji a schopnost zpracovat získané podklady a aplikovat je prakticky v případové studii považuji za vysoce nadprůměrnou.

V rešeršní části, ale i v případové studii, bylo využito 38 zdrojů citací, z toho byly 3 české a 20 cizojazyčných odborných knih či článků s ISBN/ISSN. Dále bylo využito 15 českých a zahraničních internetových odborných zdrojů, včetně aktuálních statistik v dokumentech Evropské unie. Vydání většiny zdrojů je max. 10 let nazpět. Na zdroje je v práci odpovídajícím způsobem odkazováno a teorie je s případovou studií následně velmi zdařile propojována. U žádného zdroje není poznamenáno, že by byl dostupný také z databáze ProQuest.

V případové studii bakalant nejprve popsal proces výroby sestav nárazníků ve společnosti a následně vyčíslil náklady na jednotlivé podprocesy. Provedená nákladová analýza je velmi detailní a nechybí ani vzájemná komparace z hlediska nákladové výhodnosti a efektivnosti. V návaznosti na výstupy analýzy student uvedl student možná teoretická řešení směřující do oblasti redukce nákladů, která také podrobně ekonomicky vyhodnotil. Za pozornost stojí i zahrnutí kumulativního efektu neúspěšnosti procesů do propočtů. Bakalant ve vysoké míře prokázal schopnost formulovat vlastní názory.

Po formální stránce je práce obecně v pořádku, byť v seznamu citací lze narazit na drobné chyby ve formátování a struktuře bibliografických záznamů, které jsem považovala za vyřešené, neboť na ně bylo konkrétně upozorněno v rámci poslední zpětné vazby. Je otázkou, zda byla do systému STAG nahrána aktuální verze práce. Práce obsahuje 12 obrázků a 14 tabulek, jejichž zpracování je přehledné a obsah relevantní.

Student pracoval samostatně a pravidelně zasílal dílčí statě kvůli zpětné vazbě. Cíl bakalářské práce byl dosažen v souladu se zásadami zadání.

Práci navrhuji klasifikovat stupněm VÝBORNĚ.

References

Related documents

Závěrem práce se autor přináší návrhy na vylepŠení současného stavu systémů ve vozech Škoda Auto a.s. s přihlédnutím na výhody, nevýhody jednotlivých

Cíl práce: Bakalářská práce je zaměřena na možnosti využití mobilních technologií v automobilech včetně porovnání projekčních technologií.. Vyjádření minimálně v

Výtky by bylo možné uvést k podobě dotazníku, kdy některé z otázek mohou respondenta navést na určitou odpověď, protože správná odpověď není v možných odpovědích

V závěru studentka uvádí shrnutí toho, co v průběhu tvorby bakalářské práce zjistila, ale některé závěry jsou dosti obecné a bylo by nezbytné prostudovat

Cíl práce: Cílem práce bylo provést deskripci legislativního rámce aktivit sportovců, analyzovat daňové aspekty sportovních činností, zkoumat zdanění

Dále provést analýzu nabízených úvěrových bankovních produktů u zvolených bank a vybrat vhodný úvěrový produkt k profinancování investice v analyzovaném podniku.

II.. Finální stav předložené bakalářské práce odpovídá zadanému cíli. Ke zpracování tématu byly využity přiměřené metody v dostačující míře. Bakalářská práce

Vymezit pojem odpovědné a udržitelné podnikání a provést hodnocení systému řízení v oblasti odpovědného a udržitelného podnikání ve společnosti Chateau Mcely

Proč však pan Tomáš Hokr ve své práci stejné vývojové trendy (stejná čísla) ilustruje vždy na dvou grafech (na jednom je časová osa horizontální, na

Teoretické východisko bakalářské práce tvoří první dvě kapitoly, kde se bakalantka věnuje jednak problematice bydlení obecně, jednak f inančním produktům využitelným

Studentka si pro zpracování bakalářské práce zvolila velice zajímavé téma optimalizace osobních nákladů firmy, v práci přehledně a logicky mapuje

Druhou část práce tvoří analýza společnosti ČEZ, její budování značky a charakteristika její aktuální podoby v současnosti.. Práce je přehledná, má 56stran

V praktické části bylo v rámci práce provedeno dotazníkové šetření, které hodnotilo různé aspekty firemní kultury ve vazbě na vliv mateřské španělské

Práce nejprve popisuje stručnou historii automobilového průmyslu a jeho dnešní stav, následně standardní výrobní proces sestav předních a zadních nárazníků

Cílem práce bylo provést analýzu současného stavu v oblasti disponování kancelářským papírem a tiskárnami ve firmě a dle výsledku analýzy následně

Jakou formu komunikace byste zvolil pro Vámi navrhované nabídky sportovních zájezdů.. Liší se vaše nabídka zájezdů oproti již

V anotaci student formuloval cíl práce takto: „Cílem bakalářské práce je zmapování současného stavu montáže ToolMaster, vymezení požadovaného cílového

V rešeršní části práce autorka zmapovala teoretická východiska v oblasti řízení informačních toků, od definování základních pojmů, představení nástroje diagram

II. 47: „V případě stanovení kratšího oběhového kolečka se snižují náklady na pořízení vratných obalových jednotek, avšak může zde nastat hrozba nedostatku obalů a

Zároveň je zarážející tvrzení na straně 43, kdy se v práci uvádí, že dvě vzdálené hodnoty nejsou odlehlé, ale přesto pak jsou z výpočtu koeficientu korelace

Cíl práce: Cílem práce bylo provést deskripci daňové soustavy ČR, zkoumat význam daní z příjmů pro veřejné rozpočty ČR, analyzovat právní úpravy daně z

Také pravidelně docházela na konzultace do vybrané společnosti, která ji poskytla dostatečné množství informací ke zpracování bakalářské práce. Cíl

Vyjádření minimá|ně v rozsahu 1o k baka|ářské práci z hlediska jejích cílů' využití metod řešení a návrhů opatření včetně formální úpravy, práce s literaturou