• No results found

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, FAKULTA UMĚNÍ A ARCHITEKTURY

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, FAKULTA UMĚNÍ A ARCHITEKTURY"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, FAKULTA UMĚNÍ A ARCHITEKTURY

Diplomová práce: Sluneční lázně a okolí přehrady, Jablonec nad Nisou

Posluchač: Bc. Elizabeth Brázdilová

Akademický rok: 2019/2020

Vedoucí diplomové práce: doc. Ing. arch. Jiří Buček

OPONENTNÍ POSUDEK

Vypracoval: prof. Ing. arch. Zdeněk Jiran Memento...

Pro Jablonec nad Nisou je existence přehradní nádrže urbanisticky jedinečným fenoménem, umožňujícím jeho obyvatelům uprostřed rostlé městské struktury zažít přítomnost rozsáhlého vodního pivku přírodního charakteru, spojeného s rekreací a volnočasovými aktivitami v průběhu celého roku. V létě koupán veslování, windsurfing i rybolov, v zimě bruslení i lyžování.

Původně zamýšlený„švýcarský“charakter rekreační vodní plochy uprostřed noblesní vilové čtvrti je narušen necitlivou a měřítkově nepřiměřenou zástavbou okolních industriálních provozů a nekoncepční panelovou bytovou zástavbou přímo na březích přehrady. Reprezentují změnu společenských priorit v průběhu 50.- 90. let 20. stol., po vyhnání původních obyvatel města...

• .novostavbou na místě původních Slunečních lázní hledáme zároveň současný obraz společnosti...

Úvod

Krátká, výstižná analytická část diplomního projektu Elizabeth Brázdilové v jejím úvodu obsahuje historický rozbor místa, prezentuje širší urbanistické souvislosti a vztahy k regionu i městu, dopravní vazby, napojení. Analýzy jsou názorně doplněné o příklady podobných zahraničních realizací. Analýzy dokládají postup v uvažování o zamýšleném charakteru návrhu, hledání vhodného měřítka stavby, kontextu a vazeb v prostorové hierarchii poloostrova Tajwan na východním břehu mšenské přehrady.

Stavbu nových Slunečních lázní, s doplňkovými objekty k uspokojení dalších volnočasových aktivit, navrhuje posluchačka formou rozptýlené kompozice tvořené zjednoduchých hranolů přízemních dřevěných pavilonů různých proporcí, obsahujících vždy jedinou funkční náplň. Pavilony jsou dle potřeb vzájemně slučované a doplňované dle potřeby o stínící desky volně stojících plochých střech. Čtyři objekty v místě dnešních slunečních lázní vymezují hlavní požadovaný objekt Slunečních lázní hospodářské zázemí se šatnami, WC, sprchami, letní restaurací, objektem záchranářů i společenským prostorem, částečně krytým plovoucí střechou s vyhlídkovou terasou, návazným podiem apod.

(2)

Klady návrhu

Dobře zvolený program veřejného rekreačního zařízení navrženého z jednoduchých, dřevem

obložených stavebních objemů tvořících v hlavním objemu zároveň polokryté vzdušné vnitřní atrium s možným společenským využitím.

Jednotný architektonický výraz pavilonů působí nenásilně, tvarově i materiálově střízlivě, je uměřený, vhodně evokuje sezónní a rekreační charakter stavby.

Zvolený koncept uspořádaný z jednotlivých funkčních pavilonů v ortogonální kompozici umožňuje budoucí variabilní doplňování, stavbu lze realizovat montáží z prefabrikovaných dřevěných panelů obsahujících vnitřní izolaci.

Diskutovatelné části dispozic

- Příliš úzká ulička před vchody na toalety

- Před výdejem orientovaným do rohu atria se budou tvořit fronty, malý prostor pro komunikační průchodkumulace pohybu návštěvníků v tmavém koutu atria

- WC mužidoporučuji umístit dvě záchodové mísy

- Střechu nad atriem by bylo vhodné doplnit pergolou čí otvorem se stromem...

- Projekt nezohledňuje v technickém řešení dlouhodobě udržitelný ekologický rozvoj a žádoucí ekonomii budoucích provozních nákladů i spotřeby energií (nízkopotenciální, příp. solární zdroje energie, spolu s možnou recyklací a využitím jímaných dešt‘ových vod pro rozvod užitkové vody apod. mikroklima prostředí lze zlepšit např. doplněním extenzivní zeleně na střešních terasách apod...

Zpracování návrhu

Formálně je práce úplná, obsahuje všechny požadované přílohy stanovené pro diplomní projekt.

Vzhledem ke zvolenému měřítku prezentace jednotlivých pavilonů na formátu A3 je práce zároveň velmi obsáhlá. Pro celkovou přehlednost návrhu mi chybí celková axonometrie či prostorové zobrazení navrhované kompozice.

Hodnocení:

Vzhledem k racionalitě návrhu, i vzhledem k naznačeným kvalitám výtvarného a prostorového řešení,

umožňujícího budoucí variabilitu provozu, navrhuji hodnocení diplomní práce - velmi dobře-C -

V Praze dne 7. 2. 2020 Zdeněk Jiran

References

Related documents

Předmětem diplomové práce byl architektonický návrh rekonstrukce stávajícího areálu “Muzea Boženy Němcové” v České Skalici, které je nejstarší českým literárním

navržená hmota galerie je poměrně nízká, zcela nevyužitá je možnost zpřístupnit veřejnosti další úroveň městského prostoru – střechu galerie pro pobytovou terasu

Vrátím-li se zpět k netradičnímu zobrazování mapy, jako tomu bylo u výše zmíněné Katie Lewis, jsou to mapy, ve většině případů, neopakovatelné, které již není

Vodorovné konstrukce jsou tvořeny železobetonovými deskami, které jsou obousměrně pnuté a v některých místech vykonzolované.. Stropní desky jsou pro daný

Tereza Čermáková Technická Univerzita v Liberci Fakulta umění a architektury vedoucí

Technická Univerzita v Liberci Fakulta umění a architektury vedoucí práce: Ing.. Radek

Splňuje práce požadavky na udělení odpovídajícího akademického titulu4. DP splňuje požadavky na udělení

Na tuto práci jsem navázal volnými experimenty s emulzí a snažil se vytvořit médium, ze kterého by mohl být obraz jednoduše odstraněn a snadno přenesen na