Fritidshemmets mål och resultat : att planera och utvärdera PDF LÄSA ladda ner

Download (0)

Full text

(1)

LADDA NER

LÄSA

Fritidshemmets mål och resultat : att planera och utvärdera PDF LÄSA ladda ner

Beskrivning

Författare: Ann S Pihlgren.

Fritidshemmets förtydligade läroplansuppdrag innebär att verksamheten måste utveckla

strukturerade och målstyrda arbetsformer för planering, utvärdering och kvalitetsuppföljning.

Fritidshemmets mål och resultat beskriver hur fritidshemmets personal och ledning kan ta sig an detta nya didaktiska uppdrag.

Boken innehåller följande delar:

Målstyrning av fritidshemmet - vad innebär det?

Planera och utvärdera fritidshemmets lärande - hur gör man för att utveckla fritidspedagogiken? Vilka fällor riskerar man att falla i?

Resultatbedömning - hur vet man att eleverna har lärt sig det som avsågs?

Lärande och didaktik i fritidshemmet - vad är det som ska planeras och utvärderas?

Samplanering med grundskolans personal - hur gör man det effektivt?

Fritidshemmets kvalitetsredovisning - vad bör den innehålla och hur tas den fram?

(2)

Utvecklingssamtalet - hur kan fritidshemmet bidra vid elevens utvecklingssamtal?

Varje kapitel avslutas med rekommendationer till fördjupande läsning inom det område som kapitlet har behandlat samt diskussionsfrågor som kan användas vid utbildning eller arbetslagsarbete.

Boken vänder sig till fritidslärarstudenter, redan yrkesverksam personal vid fritidshem samt skolledare med ansvar för fritidshem.

(3)

Annan Information

Syftet med Arbetsplanen är att den ska vara en konkretisering av Lpfö 98/10 och att den beskriver hur pedagogerna arbetar för att sträva mot läroplanens mål. Den ska vara ett stöd och arbetsredskap för förskolechefen, pedagogerna och arbetslagen. Arbetsplanen ska vara ett verktyg för planering, uppföljning, utvärdering,.

Fritidshemmets mål och resultat - - att planera och utvärdera (Heftet) av forfatter Ann S Pihlgren. Fagbøker. Pris kr 349. Pris: 265 kr. häftad, 2017. Skickas inom 1‑3 vardagar. Köp boken Fritidshemmets mål och resultat : att planera och utvärdera av Ann S. Pihlgren (ISBN Fritidshemmets mål och resultat beskriver hur.

Fritidshemmets mål och resultat : att planera och utvärdera. Ann S Pihlgren. Häftad.

Studentlitteratur AB, 2017-01-11. ISBN: 9789144111179. ISBN-10: 9144111177. Priser för 1 ex. Ändra Antal.

måluppfyllelse gällande Fritidshemmet 2016-2017. Bakgrund . vägen mot förbättrade resultat ska vara ett fokus i denna arbetsplan. Dessa . Mål 2016/17. • Alla elever känner att de har kamrater på fritids. Målet mäts med hjälp av skolans fritidsenkät 1gång/termin och

kontinuerliga utvärderingar av personalen. Målet är.

1. Systematisk verksamhetsplanering. Verksamhetsplan för. Högåsskolan. Förskoleklass- grundskolan –. Fritidshemmet. 2015/2016 . Uppföljning, utvärdering och tillika analys av prioriterade områden utifrån verksamhetsplanen .. säga en fördjupad analys för att förstå och kunna förklara resultat i förhållande till målen i.

avdelningarna och på medarbetarnas gemensamma planeringstid (2 tim/vecka). Dessutom finns tid för utvärdering och planering under totalt 5 dagar per läsår då fritidshemmet har stängt för barnverksamheten. Medarbetarna går bland annat igenom de måldokument som finns, verksamhetsberättelsen för det gångna.

30 aug 2017 . Utvärdering av prioriterat mål, fritids 16/17 . Utvärdering och analys: Tyvärr stannade detta mål upp då den person som skulle driva arbetet slutade på .. fritidshemmet ta vid. På Normlösa skola och fritidshem är den ”röda tråden” mycket svag. Skola och

fritidshem har betraktats som två olika ”öar”. För att.

(4)

Fritidshemmet och skolan : det gemensamma uppdraget 1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 338 s. : ISBN: 9789144100937. Se bibliotekets söktjänst. Läsanvisning: s.171-198.

Pihlgren Ann S. Fritidshemmets mål och resultat : att planera och utvärdera. Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : 2017 : 182 sidor :

Skogsborgsskolan är belägen i centrala Katrineholm med närhet till sportanläggningar,

kulturhuset. Ängeln och friluftsområden. Verksamheten omfattar förskoleklass – åk 6 samt ett fritidshem med avdelningarna Skogen, Täppan, Kojan och Galaxen. Till Skogsborg hör även den kommungemensamma 1-6 gruppen Galaxen.

Fritidshemmets förtydligade läroplansuppdrag innebär att verksamheten måste utveckla

strukturerade och målstyrda arbetsformer för planering, utvärdering och kvalitetsuppföljning.

Fritidshemmets mål och resultat beskriver hur fritidshemmets person.

Problemlösning – kritiskt tänkande, abstrakt och konkret tänkande, problemlösningsförmåga, dynamiskt tänkande, förmåga att sätta mål och planera. Lärande – lära att lära, lust .

Fritidshemmets syfte. Utveckling och lärande. Meningsfull fritid. Behov, intressen, erfarenheter – utmaningar! Situationsstyrt, upplevelsebaserat.

Centrala innehållet - fritidshemmets uppdrag. • Planera och organisera verksamheten.

DAGENS MÅL. Att göra pedagogiska planeringar utifrån LGR 11. MÅL PÅ SIKT – INFÖR . Skola och fritids mot samma mål. ▫ Att lära våra barn för livet och .. om varför man gör vad – kan planera, utvärdera och utforma undervisningen.

8 feb 2017 . fokus på mål och innehåll för fritidshemmets verksamhet. Med . Arbetet innebär att kontinuerligt och systematiskt planera, utveckla . Planering och genomförande avslöjar ett ökande individualistiskt perspektiv även i fritidshemmet. Däremot när lärare dokumenterar och utvärderar rekonstrueras en.

Pedagogisk planering för fritidshemmet. Rubrik: kommunikation och kommunikationsstöd.

Ansvar: All personal ansvarar. Period: Hela tiden. Varför Vilken koppling är det till

övergripande mål med förankring i LGR11 och/eller andra . vardagen. Konkreta mål Vilka resultat vill vi se hos barnen? Vad ska de ha för möjlighet.

resultat mellan olika skolor samt mellan flickor och pojkar. Fastställda mål för fler tillfällen under skoltiden bör öka tydligheten i systemet och vara ett stöd för lärarna i deras planering av arbetet. Det skapar dessutom bättre förutsättningar för att följa upp och utvärdera

måluppfyllelsen såväl på individnivå som för skolan,.

Behov av gemensam planeringstid för personalen på Fårö förskola för pedagogiska

diskussioner . Dock kan vi bli bättre på att informera om fritidshemmets mål och verksamhet ex. genom månadsbrev och . Resultat: Personalen skriver i sin utvärdering av verksamhetsåret att det varit ett socialt bra år med trevliga och.

Utveckling och lärande utvärderas i denna kvalitetsredovisning trots att målen i området.

Kunskapsutveckling inte uttalat gäller för fritidshemmen. Resultat och måluppfyllelse.

Redovisa genom att ge er bild av elevernas utveckling och lärande. Frågor som stöd vid redovisningen: ○ Hur stimulerar fritidshemmet elevernas.

23 aug 2017 . Mål. • Resultat på frågan ”Får pojkar och fickor samma möjligheter i skolan” i Tjörns Kommuns likabehandlingsenkät ska öka. (Resultat HT 16 135 ja, 11 nej, 52 vet ej) ..

Mål. Vi ska utveckla vårt arbete med att öka elevernas delaktighet, inflytande och ansvar bla genom att eleverna får planera och utvärdera.

Ny planering. Identifiering av behov. STYRDOKUMENTENS KRAV.

HUVUDMANNANIVÅ. Huvudmannen ska systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Det . MÅL/RESULTAT TIDSPLAN EKONOMI INSATSER UPPFÖLJNING DELRESULTAT UTVÄRDERING ANALYS BESLUT EV.

UPPFÖLJNING OCH ANALYS som ansvariga politiker respektive förvaltning kan använda i

(5)

uppföljning och utvärdering. Det systematiska kvalitetsarbetet och rektors .. läroplanens mål.

Därigenom blir det synligt vilket resultat det formella och det informella lärandet får. Arbetet mot målen behöver regelbundet följas upp i.

Fritidshemmets mål och resultat. att planera och utvärdera. av Ann S. Pihlgren (Bok) 2017, Svenska, För vuxna. Ämne: Sverige, Fritidshem, Kvalitetsarbete, Didaktik,.

Programmet laktos tifo en konferensanläggning i Karlstad bröllopstradition sudokuplaner kvalheatet. Fritidshemmets mål och resultat : att planera och utvärdera. av Ann S Pihlgren.

Häftad, Svenska, 2017-01-11,. ISBN 9789144111179. (1 röst). Fritidshemmets gymnastiserande Pris: 265 kr. häftad, 2017. Skickas inom 1‑3.

17 jan 2012 . "Fritidshemmets verksamhet bygger på tanken att barns sociala situation

påverkar barns utveckling som sker i grupp. . Utvärdering. Här beskrivs vilka resultat vi vill se och hur utvärderingen ska ske. Skriv endast under rubrikerna nedan. Utvärdering kommer att ske fortlöpande i arbetslaget genom samtal.

Tåget Kök och städ Skogsbackens förskola Förskolechef Prästängen Aringsås förskola Kök och städ Blommagårds förskola Avd. Arbetet sker i form av kollegialt lärande utifrån lokala mål och behov. Inför övergångar ska de berörda skolformerna och fritidshemmet utbyta kunskaper, erfarenheter och information om.

Sammanfattning av förra läsåret. Resultat och måluppfyllelse - områden att utveckla . kvalitet och inflytande samt elevers utveckling mot målen medför att fritidshemmet blir ett

betydelsefullt komplement till . Man kan utöka bamens delaktighet vid planering och utvärdering av verksamheten. - Likabehandiingsplanen saknar.

visningen som helhet leder mot de nationella målen. Läraren ska även kunna använda

planeringen för att utvärdera elevernas kunskaper och den egna undervisningen samt för att kommu- nicera med elever, föräldrar, rektorn och andra lärare. Tydliggöra vad

undervisningen ska inriktas mot. Undervisningen kan planeras.

Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen . få eleverna att utvecklas gentemot

fritidshemmens mål. Så som normer och värden, . Arbetet är anpassat till de olika delarna planera, genomföra, analysera, utvärdera och redovisa resultat.

måluppfyllelse inom fritidshemmets valda . dessa mål och förutsättningar till utvärdering av vår verksamhet. . Berätta i hembrev och affisch så att föräldrarna kan ta del av barnens medverkan i planering av verksamheten. Resultat: Under hösten tittade vi som personal igenom Friends-materialet och genomförde de.

planering av verksamheten. I stadsdelen finns ett väl . organisera aktiviteter och grupper med koppling till fritidshemmens mål och uppdrag. . Resultat. Beskriv resultatet av vidtagna åtgärder för den påtalade bristen utifrån den utvärdering som gjorts (bifoga ev.

resultatsammanställningar eller motsvarande). Arbetet med.

Titel: Fritidshemmets mål och verksamhet; En studie om hur målinriktat personalen på ett fritidshem arbetar. Författare: Emmelie ... läxläsning, får bättre resultat i skolan. I denna artikel har vi sett .. Får personalen tid för att planera, reflektera och utvärdera verksamheten blir chansen att de når målen ännu större. Genom att.

Fr i t i ds he m m e t s m å l oc h r e s ul t a t : a t t pl a ne r a oc h ut vä r de r a e bok t or r e nt l a dda ne r l ä s a Fr i t i ds he m m e t s m å l oc h r e s ul t a t : a t t pl a ne r a oc h ut vä r de r a pdf Fr i t i ds he m m e t s m å l oc h r e s ul t a t : a t t pl a ne r a oc h ut vä r de r a e pub l a dda ne r f r i Fr i t i ds he m m e t s m å l oc h r e s ul t a t : a t t pl a ne r a oc h ut vä r de r a pdf uppkoppl a d Fr i t i ds he m m e t s m å l oc h r e s ul t a t : a t t pl a ne r a oc h ut vä r de r a e pub f r i l a dda ne r Fr i t i ds he m m e t s m å l oc h r e s ul t a t : a t t pl a ne r a oc h ut vä r de r a e pub l a dda ne r l ä s a Fr i t i ds he m m e t s m å l oc h r e s ul t a t : a t t pl a ne r a oc h ut vä r de r a uppkoppl a d pdf Fr i t i ds he m m e t s m å l oc h r e s ul t a t : a t t pl a ne r a oc h ut vä r de r a e bok l a dda ne r Fr i t i ds he m m e t s m å l oc h r e s ul t a t : a t t pl a ne r a oc h ut vä r de r a t or r e nt Fr i t i ds he m m e t s m å l oc h r e s ul t a t : a t t pl a ne r a oc h ut vä r de r a bok l ä s a uppkoppl a d f r i l ä s a Fr i t i ds he m m e t s m å l oc h r e s ul t a t : a t t pl a ne r a oc h ut vä r de r a uppkoppl a d f r i pdf Fr i t i ds he m m e t s m å l oc h r e s ul t a t : a t t pl a ne r a oc h ut vä r de r a e pub vk Fr i t i ds he m m e t s m å l oc h r e s ul t a t : a t t pl a ne r a oc h ut vä r de r a l ä s a Fr i t i ds he m m e t s m å l oc h r e s ul t a t : a t t pl a ne r a oc h ut vä r de r a pdf f r i l a dda ne r Fr i t i ds he m m e t s m å l oc h r e s ul t a t : a t t pl a ne r a oc h ut vä r de r a l a dda ne r Fr i t i ds he m m e t s m å l oc h r e s ul t a t : a t t pl a ne r a oc h ut vä r de r a l ä s a uppkoppl a d f r i Fr i t i ds he m m e t s m å l oc h r e s ul t a t : a t t pl a ne r a oc h ut vä r de r a l a dda ne r bok Fr i t i ds he m m e t s m å l oc h r e s ul t a t : a t t pl a ne r a oc h ut vä r de r a l a dda ne r pdf Fr i t i ds he m m e t s m å l oc h r e s ul t a t : a t t pl a ne r a oc h ut vä r de r a pdf Fr i t i ds he m m e t s m å l oc h r e s ul t a t : a t t pl a ne r a oc h ut vä r de r a e bok f r i l a dda ne r Fr i t i ds he m m e t s m å l oc h r e s ul t a t : a t t pl a ne r a oc h ut vä r de r a t or r e nt l a dda ne r Fr i t i ds he m m e t s m å l oc h r e s ul t a t : a t t pl a ne r a oc h ut vä r de r a e pub Fr i t i ds he m m e t s m å l oc h r e s ul t a t : a t t pl a ne r a oc h ut vä r de r a e bok f r i l a dda ne r pdf Fr i t i ds he m m e t s m å l oc h r e s ul t a t : a t t pl a ne r a oc h ut vä r de r a pdf l a dda ne r f r i Fr i t i ds he m m e t s m å l oc h r e s ul t a t : a t t pl a ne r a oc h ut vä r de r a pdf l ä s a uppkoppl a d Fr i t i ds he m m e t s m å l oc h r e s ul t a t : a t t pl a ne r a oc h ut vä r de r a l ä s a uppkoppl a d Fr i t i ds he m m e t s m å l oc h r e s ul t a t : a t t pl a ne r a oc h ut vä r de r a e bok m obi Fr i t i ds he m m e t s m å l oc h r e s ul t a t : a t t pl a ne r a oc h ut vä r de r a f r i pdf Fr i t i ds he m m e t s m å l oc h r e s ul t a t : a t t pl a ne r a oc h ut vä r de r a l a dda ne r m obi Fr i t i ds he m m e t s m å l oc h r e s ul t a t : a t t pl a ne r a oc h ut vä r de r a e bok pdf

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :