S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L

21  Download (0)

Full text

(1)

Sammanträdesdatum 2010-09-29 Sid 1 (21)

Plats Omvårdnad Gävle, Hamiltongatan 22

Tid 29 september 2010, Kl. 10.00 – 12.40, 13.40 – 15.50

Närvarande Se sidan 2

Justeringens plats och tid

Omvårdnad Gävle, Hamiltongatan 22

Paragrafer § 116 - 134

Sekreterare

Lena Wigg

Ordförande

Vivi-Anne Sundqvist (s)

Justerare

Anna Wretblad (c)

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har offentliggjorts genom anslag

Organ Omvårdnadsnämnd

Sammanträdes-

datum 2010-09-29

Anslag sätts upp 2010- Anslag tas ned 2010-

Förvaringsplats

för protokollet Hamiltongatan 22

Underskrift

Lena Wigg

(2)

Justerare Utdragsbestyrkande Ledamöter Vivi-Anne Sundqvist (s) Ordförande

Ingemar Björklund (s)

Kaisu Waern (s)

Mohammed Abusagr (s), §§ 116 – 120, 126 (t o m 11.35) Marianne Valdemarsson (s)

Per Almberg (mp)

Maj-Britt Åhrman (m)

Elvi Virdenäs (m), §§ 116 – 122, 124 – 126 (t o m 12.40)

Anna Wretblad (c)

Margot Lundborg (kd)

Birgitta Bergander (v) vice ordförande

Tjänstgörande ersättare

Wellington Ikuobase Owe Qvarnström Alexander Jonsson Camilla Männikkö

(s)

(s), §§ 121 - 125, 127 – 134 (fr o m 11.35) (s), §§ 123, 127 - 134 (fr o m 13.40) (m)

Ersättare Agneta Stjernström (v)

Övriga

Owe Qvarnström (s) §§ 116 – 120, 126 (t o m 11.35)

närvarande Tommy Staaf T f Förvaltningschef

Lena Isokivelä T f Uppdragschef

Anita Bjurström Personalchef

Kerstin Weivert Chef Förebyggande

Cina Kedvall Volontärsamordnare

Helena B Jansson Utredare

Britt Aspgren Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Monica Smedman Attendo Care

Mathias Laurentz Attendo Care

4 personer Studerande/från allmänheten

(3)

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 116

Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställes med följande ändring:

Ärende nr 21 ”Volontär Gävle”

Ordförande Vivi-Anne Sundqvist (s) kommer att föreslå att ärendet återremitte- ras då det behöver beredas ytterligare.

(4)

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 117

Anmälan av beredning

Inför sammanträdet den 29 september har beredning ägt rum 2010-09-15, kl. 08.15 – 11.35.

Närvarande var ordförande Vivi-Anne Sundqvist (s), Agneta Stjernström (v), Maj-Britt Åhrman (m) och Per Almberg (mp).

(5)

Justerare Utdragsbestyrkande Delges:

Lena Isokivelä

§ 118

Information från Attendo Care

Fr o m 1 februari 2011 övertar Attendo Care ansvaret som leverantör för följan- de gruppbostäder:

Stiftelsevägen, Allévägen 5 B, Allévägen 5 C, S Slottsgatan, N Skeppargatan och Åbyforsvägen.

Monica Smedman, biträdande regionchef och Mathias Laurentz, regional verk- samhetschef, från Attendo Care ger Omvårdnadsnämnden en information kring följande:

- Attendo som företag - vision och ledord

- arbetet med gruppbostäder

- arbetet med övertagande av verksamheter fr o m 1 februari 2011.

(6)

Justerare Utdragsbestyrkande Delges:

Ekonomi, klk

Tommy Staaf

Anita Bjurström

§ 119 Dnr 10ON115

Delårsrapport 2 år 2010 med årsprognos samt personalberättelse för Omvårdnadsnämnden

Delårsbokslut 2 med tillhörande personalberättelse, 2010 avser verksamheten som bedrivits perioden januari – augusti 2010. Den är upprättad enligt anvis- ningar från kommunledningskontoret.

Ackumulerat resultat för perioden januari – augusti uppgår till – 6,5 mnkr.

Årsprognosen som lämnas i delårsrapport 2 är – 15 mnkr.

Kravet på snabb handläggning har medfört att rapporterna lämnats till kommun- ledningskontoret innan de föredragits i nämnden.

Beslutsunderlag

Skrivelse daterad 2010-09-14, dnr 10ON115.

Beslut

Att godkänna delårsrapport 2 med tillhörande personalberättelse för Omvårdnadsnämnden år 2010.

(7)

Justerare Utdragsbestyrkande Delges:

Ekonomi, Klk

Tommy Staaf

Börje Snygg- Granström

§ 120 Dnr 10ON133

Verksamhetsplan 2011 för Omvårdnadsnämnden till Kommunplan 2011 med utblick 2012 - 2014

För arbetet med Kommunplanen 2011 har kommunledningskontoret begärt Om- vårdnadsnämndens förslag till mål och kommentarer för kommunens perspektiv.

Omvårdnadsnämnden har en månatlig uppföljning av verksamhetsplanen och internbudget, som består av följande delar

 Verksamhetsidé, vision, och värdegrund

 Omvårdnadsnämndens översiktliga mål

 Internbudget med styrkort och förbättringsprogram

 Uppföljningsplan.

Beslutsunderlag

Skrivelse daterad 2010-09-20, dnr 10ON133.

Beslut

Att anta förslag till översiktlig verksamhetsplan 2011 med utblick 2012-2014.

(8)

Justerare Utdragsbestyrkande Delges:

Helena B Jansson

Björn Strandell

Marita Olsson Narving

§ 121 Dnr 10ON187

Förändringar av hyresavtal

I samband med kommunaliseringen av verksamheten för personer med funk- tionsnedsättning löste man boendefrågan för flera kunder på lite olika sätt. Den- na kartläggning visar att hyresförhållanden inte alltid stämmer med gällande principer och lagstiftning.

Beslutsunderlag

Skrivelse daterad 2010-09-15, dnr 10ON187.

Beslut

att fr o m 2011 överlåta kontrakt på den lägenhet där Omvårdnad Gävle varit hyresvärd för kollektivboende i Valbo till Gavlegårdarna, samt

att fr o m 2011 klassificera om annex-lägenheterna som ligger utanför grupp- bostaden på Vallongatan till annan anpassad bostad och därmed anvisa dem efter LSS-beslut till den enskilde.

(9)

Justerare Utdragsbestyrkande Delges:

Helena B Jansson

§ 122 Dnr 09ON256

Fördelning av särskilt bidrag ur Föreningsbidraget vid extra ordinär situation hos stiftelsen ”De handikappa- des hus”

Omvårdnadsnämnden fördelar årligen ett kommunalt bidrag till stiftelsen ”De handikappades hus” till Tullbomsgårdens driftskostnader, enligt en överens- kommelse i donation från 1968. Under senare år har stiftelsen aktualiserat behov av rust av byggnaden och oklarheter råder om det kommunala ansvaret i frågan om underhållskostnader.

En vädjan om hjälp i en akut ekonomisk kris hos stiftelsen inkom till kommunen under sommaren. Pengar till årets drift saknas. Nu pågår en utredning i kommu- nen kring ansvar för fastighetsunderhåll på lång sikt.

I avvaktan på en långsiktig lösning uppkom förslaget att lösa den akuta krisen genom att Omvårdnadsnämnden använder de överskjutande medel som finns i potten för Föreningsbidrag 2010 och ser detta som en extraordinär situation.

Tommy Staaf, t f förvaltningschef, föreslår att att-satsen kompletteras enligt följande (kursiverat) :

att i ett för allt fördela 60 000 kr ur föreningsbidragets överskjutande pott till Stiftelsen De handikappades hus för att rädda en akut ekonomisk kris så att löpande driftskostnader kan betalas.

Beslutsunderlag

Skrivelse daterad 2010-09-16, dnr 09ON256, med komplettering enligt ovan.

Beslut

att i ett för allt fördela 60 000 kr ur föreningsbidragets överskjutande pott till Stiftelsen De handikappades hus för att rädda en akut ekonomisk kris så att löpande driftskostnader kan betalas.

(10)

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 123

Delegationsbeslut

Delegationsbeslut för perioden 100615 – 100928 redovisas skriftligen vid dagens sammanträde enligt följande:

Beslut enligt SoL 1448

Beslut enligt LSS 58

Perioden 100615 - 100926

Ny avgift pga beslut om tillägg till förbehållsbelopp 37

(11)

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 124

Kurser/konferenser

Tryggt boende för äldre, 20-21/10, Falun Konferensen är fullsatt.

Tanken var att utse Vivi-Anne Sundqvist (s), Owe Qvarnström (s), Marianne Valdemarsson (s) och Anneli Karmstrand (s) att delta i rubricerad konferens den 20-21 oktober i Falun.

En lönsam affär för alla, 22/9, Gävle Omvårdnadsnämnden beslutar

Att godkänna Per Almbergs (mp) deltagande i rubricerad konferens den 22 september i Gävle.

Framgångsrik egenregi, 22/9, Stockholm Omvårdnadsnämnden beslutar

Att godkänna Vivi-Anne Sundqvists (s) och Maj-Britt Åhrmans (m) deltagande i rubricerad konferens den 22 september i Stockholm.

Föreningarnas dag, 19/10, Gävle

Ordförande Vivi-Anne Sundqvist (s) informerar om föreningarnas dag, en dag för god psykisk hälsa i Gävle, den 19/10, kl 10.00 – 18.00. Plats: Musikhuset, Sjömanskyrkan i Gävle.

Anmälan sker efter eget intresse. Inget arvode utgår.

10-års jubileum för Anhörigstöd, Gävle

Den 28 september firade anhörigstöd 10-års jubileum med öppet hus.

Nationell anhörigdag, 6/10, Gävle

Anhörigstöd inbjuder till Nationell anhörigdag, den 6/10 kl 13.00 – 17.00.

Plats: Högskolan i Gävle, Valhall.

Anmälan sker efter eget intresse. Inget arvode utgår.

(12)

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 125

Aktuellt från förvaltningen

Tommy Staaf, t f förvaltningschef, informerar kring följande:

- Chefsdag i Gasklockorna 16/9 med temat balanserad styrning

- Framtidsforum 21/9 (ersätter tidigare boksluts- och budgetberedningar) - Förbättringsprogrammet – till nämnden i oktober

- Redovisning av projektet Kostnad Per Brukare (KPB) den 13/10 för bered- ningen samt tjänstemän.

- Byte av verksamhetssystemet Omfale till Treserva - Översyn av nytt affärssystem

- Förslag till politikerutbildning - Planeringsdag 14/10, heldag

- Tidningsartiklar – Lena Isokivelä kommenterar

- Nya gruppbostäder – Helena B Jansson ger en muntlig rapport - Rekryteringsarbetet – Vivi-Anne Sundqvist ger en muntlig rapport.

(13)

Justerare Utdragsbestyrkande Delges:

Tommy Staaf

§ 126 Dnr 10ON57

Ekonomisk rapport, januari - augusti 2010

Omvårdnad Gävle redovisar vid utgången av augusti månad ett resultat på – 6,5 mnkr. Ändrade redovisningsrutiner till följd av lönesystemsbytet medför att prognoskurvorna avviker kraftigt från varandra. Resultatjämförelse mellan åren blir därmed svårtolkad.

Antalet korttidsplatser på Bomhusgården uppgår nu till 20 st och 10 st ytterliga- re platser öppnas och bedöms bli belagda under första veckan i september.

Samtidigt kan vi konstatera att den tidigare kraftiga ökningen av hemtjänsttim- mar kulminerat.

Resultatet har belastats med 247 tkr i form av särskilda avgifter utdömda av Länsrätten.

Tidigare lämnad helårsprognos på – 15 mnkr kvarstår tills vidare.

Investeringarna uppgår till 3,0 mnkr. Av totalt disponibla 9,2 mnkr kommer ca 1 mnkr inte att förbrukas, till följd av förseningen av Furugårdsutbyggnaden. Vi- dare är det f n osäkert hur stora kostnader som kommer att disponeras vad be- träffar Tryggt kvarboende. Enligt vår nuvarande bedömning kommer totalt ca 6 mnkr att förbrukas av årets anslag.

(14)

Justerare Utdragsbestyrkande Delges:

Per-Anders Östlund

§ 127 Dnr 10ON49

Rapport om ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

Kommunen har skyldighet att till Socialstyrelsen och kommunens revisorer rappor- tera kvartalsvis, på individnivå, ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § so- cialtjänstlagen och 9 § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, som ej verkställts inom tre månader. I samband med rapporteringen till Socialstyrelsen och kommunens revisorer ska Kommunfullmäktige och Omvårdnadsnämnden er- hålla en statistikrapport angående dessa uppgifter.

Omvårdnadsnämnden tar del av rapport avseende kvartal 2, 2010

(15)

Justerare Utdragsbestyrkande Delges:

Lena Isokivelä

Anita Bjurström

§ 128

Överlämnande av verksamhet på Centrum och Andersberg

Kundinformationstillfällen

Lena Isokivelä, t f uppdragschef informerar att arbetat inför övertagandet har gått bra samt att det hållits ett antal kundinformationstillfällen.

Informationstillfällena har varit välbesökta och ingen oro inför övertagandet har kommit fram. Däremot har det kommit fram andra synpunkter om vad som är viktigt, t ex god kontinuitet.

Omställningsarbete

Anita Bjurström, personalchef informerar om verksamhetsövergången och hur personalen har valt beträffande att följa med eller stanna kvar:

Centrum Andersberg

48 personer gick över 26 personer gick över 28 personer stannade kvar 13 personer stannade kvar

Totalt innebär detta att 64,3 % har valt att gå över till ny utförare.

De personer som valt att stanna kvar kopplas till PFV som arbetar för att försöka hitta nya placeringar.

(16)

Justerare Utdragsbestyrkande Delges:

Helena B Jansson

§ 129

Anmälan av ordförandebeslut

Helena B Jansson, utredare, ger en muntlig information om ett

ordförandebeslut ”Tillsyn enligt 25 § lag om stöd och service till vissa funktionshindrade”.

(17)

Justerare Utdragsbestyrkande Delges:

Britt Aspgren

§ 130

Rutinen Lex Sarah samt begränsningsåtgärder

Britt Aspgren, medicinskt ansvarig sjuksköterska ger nämnden en information kring följande:

Lex Sarah

Informerar om ärendegången och den föreskrift som vi arbetar fram rutiner efter.

Ny föreskrift kommer fr o m 1/7 2011.

Begränsningsåtgärder

Den 15 juni 2010 upphörde socialstyrelsens föreskrift om skydds- och tvångsåtgärder.

Åtgärder såsom t ex larm, sänggrindar och bälten får inte användas i syfte att frihetsberöva en person men däremot som skydd eller hjälpmedel när den enskilde samtycker till åtgärden

Förvaltningen har gjort en inventering över hur det ser ut på alla särskilda boendeformer.

SKL driver frågan hårt och vill ha fler riktlinjer och en ny lagstiftning.

Ett underlag till en ny lag i form av en rapport skall vara klar i november 2010.

(18)

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 131

Anmälningsärenden

1. Protokoll från Samverkansgruppen 2010-06-14.

2. Samverkansavtal demensteam i Gästrikland.

3. Samråd Markheden 4:31 m fl, Furugården.

4. Synpunkter på Samråd 4:31 m fl, Furugården.

5. Minnesanteckningar Närvård Gävle, 2010-08-27.

6. Reglemente för Kommunala Pensionärsrådet.

7. Synpunkter på reglemente för Kommunala Pensionärsrådet.

8. Reglemente för Kommunala Handikapprådet.

9. Synpunkter på reglemente för Kommunala Handikapprådet.

10. Protokoll från sammanträde med Kommunala Pensionärsrådet, 2010-08-31.

11. Protokollsutdrag från sammanträde med Kommunstyrelsen, 2010-09-07

§ 123 Sammanträdesdagar 2011.

(19)

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 132

Övrigt

Rapporter från deltagande i konferenser

Maj-Britt Åhrman (m) ger nämnden en muntlig rapport från hennes och Vivi-Anne Sundqvists (s) deltagande i konferensen ”Framgångsrik egenregi”, 22/9, Stockholm.

Per Almberg (mp) ger nämnden en muntlig rapport från hans deltagande i kon- ferensen ”En lönsam affär för alla”, 22/9, Gävle.

(20)

Justerare Utdragsbestyrkande Delges:

Ann-Britt Nordahl

Kerstin Weivert

Cina Kedvall

§ 133 Dnr 10ON188

Volontär i Gävle

Kerstin Weivert, chef Förebyggande och Cina Kedvall, volontärsamordnare, redogör för rubricerat ärende.

Ordförande Vivi-Anne Sundqvist (s) anser att ärendet behöver beredas ytterliga- re, t ex genom att träffa företrädare från andra förvaltningar samt att undersöka möjligheten och i så fall kostnaden av en flytt till medborgarkontoret.

Ordförande Vivi-Anne Sundqvist (s) föreslår att ärendet återremitteras och tas upp på nytt vid nämndens sammanträde i januari 2011.

Beslutsunderlag

Skrivelse daterad 2010-08-30, dnr 10ON188.

Beslut

att återremittera ärendet till förvaltningen och återuppta det vid nämndens sammanträde i januari 2011.

(21)

Justerare Utdragsbestyrkande Delges:

Anita Bjurström

§ 134

Rapport kring Omvårdnad Gävles samverkan med Arbetsmarknadsenheten (AME)

Anita Bjurström, personalchef informerar kring följande:

Nyrekrytering av personal inom Gävle kommun Ca 850 medarbetare går i pension de närmaste fem åren.

Vägledningsarbeten

Som en aktivitet för att minska ungdomsarbetslösheten samt för att möta framti- da rekryteringsbehov kommer ca 60 ungdomar att anställas inom Gävle kom- mun.

Anställning av personer med funktionsnedsättning i Gävle kommun Ca 1,5 % av alla anställda i Gävle kommun skall utgöras av personer med funk- tionsnedsättning.

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :