Intäkterna uppgick till tkr ( tkr), en ökning med 367%.

12  Download (0)

Full text

(1)

Bokslutskommuniké 2016

Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året.

Stark avslutning på året

Fjärde kvartalet

• Intäkterna uppgick till 35 204 tkr (3 155 tkr), en ökning med 1016%.

• Justerat rörelseresultat före avskrivningar (justerad EBITDA) exklusive engångsposter hänförliga till förvärvet av HLM uppgick till 19 754 tkr (-929 tkr). Engångskostnader hänförliga till HLM-förvärvet uppgick till 2 403 tkr.

• Rörelseresultat uppgick till 17 113 tkr (-1 205 tkr).

Helåret 2016

• Intäkterna uppgick till 48 937 tkr (10 480 tkr), en ökning med 367%.

• Justerat rörelseresultat före avskrivningar (justerad EBITDA) exklusive engångsposter hänförliga till förvärvet av HLM uppgick till 18 114 tkr (-4 214 tkr).

• Rörelseresultat uppgick till 15 047 tkr (-4 844 tkr).

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

• Net Gaming slutförde förvärvet av Highlight Media den 14 oktober 2016. HLM:s verksamhet har konsoliderats in i Net Gaming den 14 oktober 2016.

• Investeringsbolaget Varenne har investerat i Net Gaming.

• VD Marcus Teilman har tecknat sig för 1 miljon optioner med rätt att teckna 1 miljon aktier i Net Gaming.

• Den extra bolagsstämman 14 november 2016 beslutade om konvertibellån.

• Jonas Bertilsson, investeringschef på Varenne, valdes till ny styrelseledamot vid den extra bolagsstämman den 14 november.

• Net Gaming noterade sin obligation på First North Bond Market i december 2016.

Belopp i tkr Q4 2016 Q4 2015 Helår 2016 Helår 2015

Intäkter 35 204 3 155 48 937 10 480

Justerad EBITDA 19 754 -929 18 114 -4 214

Just. EBITDA-marginal 56% -29% 37% -40%

Rörelseresultat (EBIT) 17 113 -1 205 15 047 -4 844

Rörelsemarginal 49% -38% 31% -46%

Resultat före skatt 10 009 -1 302 7 056 -5 031

(2)

VD har ordet

”Stark avslutning på året skapar goda förutsättningar inför framtiden”

Net Gamings affärsidé är att investera i snabbväxande iGaming-bolag, främst inom lead generation. Därför är jag mycket glad över att vi slutförde förvärvet av Highlight Media, vilket har gett oss ett mycket positivt bidrag till koncernen.

Det är också med glädje som jag kan presentera en stark avslutning på 2016.

Under det fjärde kvartalet ökade vi intäkterna med 1016% till 35,2 mkr och justerad EBITDA exklusive kostnader i samband med förvärvet av HLM landade på 19,8 mkr (-0,9 mkr). Engångskostnader i samband med förvärvet av Highlight Media uppgick till 2,4 mkr. Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet landade på 17,1 mkr. För helåret ökade vi våra intäkter med 367% till 48,9 mkr och rörelseresultatet ökade till 15,0 mkr. HLM:s verksamhet och kassaflöde har konsoliderats in i Net Gaming från den 14 oktober 2016.

Det är mycket glädjande att vi fortsätter att växa stadigt och snabbare än marknaden i stort.

Highlight grundades redan 2003 och har ett egenutvecklat Business Intelligence-system, som kommer att utvecklas ytterligare för att optimera den kunskap och lärdom vi kan dra av den enorma mängd data vi sitter på inom hela koncernen.

Vi har bra verksamheter i grunden och har en stark marknadsposition inom lead generation inom iGaming, i en välskött miljö, där vi vill ta en marknadsledande position globalt. Den trafik vi levererar ut till våra kunder (operatörerna) är högkvalitativ med ett högt värde per lead och vi arbetar varje dag systematiskt och metodiskt för att fortsätta med den utvecklingen. Det är en viktig framgångsfaktor för att generera fortsatt god organisk tillväxt.

Highlight Media genererade 133,1 mkr i intäkter för helåret 2016 med en EBITDA om 88,6 mkr.

Vår tillväxt skall genereras genom geografisk expansion, produktexpansion, via förvärv samt på befintliga marknader. Vi ser goda möjligheter till att driva tillväxt inom

samtliga av dessa fyra områden. Under 2017 kommer vi exempelvis att lansera ett par nya produkter och initiativ för att fortsätta ta marknadsandelar.

Jag ser fram emot att fortsätta växa med god lönsamhet och 2017 blir utan tvekan ett mycket spännande år för Net Gaming!

Marcus Teilman, VD och koncernchef

(3)

Koncernens rapport över totalresultatet

2016-10-01 2015-10-01 2016-01-01 2015-01-01

Belopp i tkr 2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31

Intäkter affiliateverksamhet 31 078 – 31 078 –

Intäkter spelverksamhet (NGR) 4 126 3 155 17 859 10 480

Summa intäkter 35 204 3 155 48 937 10 480

Driftskostnader i spelverksamheten -1 496 -1 261 -6 286 -3 922

Aktiverat arbete för egen räkning 78 157 324 533

Marknadsföringskostnader -3 212 -1 479 -11 104 -6 247

Övriga externa kostnader -6 874 -738 -8 865 -2 620

Personalkostnader -6 316 -683 -7 925 -2 358

Övriga rörelseintäkter -33 – 630 –

Övriga rörelsekostnader – -80 – -80

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 17 351 -929 15 711 -4 214

Av- och nedskrivningar -238 -276 -664 -630

Rörelseresultat (EBIT) 17 113 -1 205 15 047 -4 844

Ränteintäkter och liknande poster 840 1 840 1

Räntekostnader och liknande poster -9 416 -98 -10 303 -188

Övriga finansiella poster 1 472 – 1 472 –

Finansnetto -7 104 -97 -7 991 -187

Resultat före skatt 10 009 -1 302 7 056 -5 031

Skatt -5 275 – -5 275 –

Årets resultat 4 734 -1 302 1 781 -5 031

Resultat per aktie (kronor) 0,08 -0,02 0,03 -0,09

Resultat per aktie efter utspädning (kronor) 0,05 0,02

Övrigt totalresultat, intäkter och kostnader redovisade direkt i eget kapital

Valutakursdifferenser vid omräkning av -311 -175 -941 -382

utländska verksamheter

Övrigt totalresultat för året -311 -175 -941 -382

Summa totalresultat för perioden 4 423 -1 477 840 -5 413

Totalresultat per aktie (kronor) 0,08 -0,03 0,01 -0,09

Totalresultat per aktie efter utspädning (kronor) 0,05 0,01

I dotterbolagen i HLM-gruppen finns skattemässiga underskottsavdrag från tidigare år. När underskottsavdrag nu utnyttjats behöver vi inte betala skatt, samtidigt som vi därmed minskat vår uppskjutna skattefordran.

Skattekostnaden i resultaträkningen motsvarar den skattekostnad som vi skulle ha haft på periodens resultat om vi inte hade haft möjligheten att utnyttja dessa underskottsavdrag.

(4)

Koncernens rapport över finansiell ställning

Belopp i tkr

2016-12-31 2015-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 761 27

Immateriella anläggningstillgångar 372 693 5 687

Övriga långfristiga fordringar 6 911 –

Uppskjutna skattefordringar 30 492 –

Summa anläggningstillgångar 410 857 5 714

Omsättningstillgångar

Kundfordringar 12 676 180

Övriga omsättningstillgångar 8 622 1 026

Kassa och bank 59 046 2 453

Summa omsättningstillgångar 80 344 3 659

SUMMA TILLGÅNGAR 491 201 9 373

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital -112 -952

Avsättningar

Övriga avsättningar 52 725 –

Långfristiga skulder

Övriga långfristiga skulder 340 000 –

340 000 –

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 1 477 732

Skulder till moderbolag 3 243 2 235

Skatteskulder 191 –

Övriga korta icke räntebärande skulder 93 677 7 358

98 588 10 325

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 491 201 9 373

(5)

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser - Koncern

Belopp i tkr

2016-12-31 2015-12-31

Ställda säkerheter 443 868 Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga

Koncernens rapport över förändringar i eget kapital

Övrigt Balanserat

Aktie- tillskjutet Omräknings- resultat Summa

kapital kapital reserv inkl årets eget kapital

Ingående eget kapital 2015-01-01 14 957 28 559 -1 539 -37 516 4 461

Årets totalresultat – – -382 -5 031 -5 413

Utgående eget kapital 2015-12-31 14 957 28 559 -1 921 -42 547 -952

Ingående eget kapital 2016-01-01 14 957 28 559 -1 921 -42 547 -952

Periodens totalresultat – – -630 -2 953 -3 583

Utgående eget kapital 2016-09-30 14 957 28 559 -2 551 -45 500 -4 535

Ingående eget kapital 2016-10-01 14 957 28 559 -2 551 -45 500 -4 535

Periodens totalresultat – – -311 4 734 4 423

Utgående eget kapital 2016-12-31

14 957 28 559 -2 862 -40 766 -112

Koncernens rapport över kassaflöden

2016-10-01 2015-10-01 2016-01-01 2015-01-01 Belopp i tkr

2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31

Kassaflöde från den löpande verksamheten 38 405 -813 19 836 1 597

Kassaflöde från investeringsverksamheten -204 118 -147 -204 388 -554

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 191 927 – 225 927 –

Periodens kassaflöde 26 214 -960 41 375 1 043

Likvida medel vid periodens början 17 343 2 856 2 453 998

Övertagna likvida medel vid förvärv 14 966 – 14 966 –

Omräkningsdifferens konsolidering dotterbolag 523 557 252 412

Likvida medel vid periodens slut 59 046 2 453 59 046 2 453

(6)

Nyckeltal Koncernen

2016-10-01 2015-10-01 2016-01-01 2015-01-01

2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31

Rörelsemarginal 48,61% neg 30,75% neg

Soliditet

0% -10% 0% -10%

Räntabilitet på eget kapital neg neg neg neg

Eget kapital per aktie, kronor 0,00 -0,02 0,00 -0,02

Antal aktier vid periodens ingång 57 525 000 57 525 000 57 525 000 57 525 000 Antal registrerade aktier vid periodens utgång 57 525 000 57 525 000 57 525 000 57 525 000 Genomsnittligt antal aktier under perioden 57 525 000 57 525 000 57 525 000 57 525 000

Börskurs per aktie vid periodens utgång 4,72 12,10 4,72 12,10

Definitioner nyckeltal

Rörelsemarginal Rörelseresultat i procent av omsättningen Soliditet

Eget kapital i procent av balansomslutningen

Räntabilitet på eget kapital Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt eget kapital Genomsnittligt antal aktier Genomsnittligt antal registrerade aktier under räkenskapsåret Resultat per aktie, kronor Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt antal aktier Eget kapital per aktie, kronor Eget kapital dividerat med antal aktier vid räkenskapsårets utgång

(7)

Resultaträkning - moderföretaget

2016-10-01 2015-10-01 2016-01-01 2015-01-01 Belopp i tkr

2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31

Nettoomsättning 398 321 1 516 1 210

Övriga intäkter 1 145 – 1 145 –

Summa intäkter 1 543 321 2 661 1 210

RÖRELSENS KOSTNADER

Övriga externa kostnader -2 872 -231 -3 738 -1 081

Personalkostnader -69 -235 -655 -943

Övriga rörelsekostnader – -5 – -5

Rörelseresultat -1 398 -150 -1 732 -819

Resultat från finansiella poster

Resultat från andelar i koncernföretag 19 134 -419 19 073 -419

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 4 609 258 4 932 408 Räntekostnader och liknande resultatposter -9 415 -45 -10 303 -188

Resultat efter finansiella poster 12 930 -356 11 970 -1 018

Skatt på årets resultat – – – –

Årets resultat 12 930 -356 11 970 -1 018

(8)

Balansräkning - moderföretaget

Belopp i tkr 2016-12-31 2015-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 324 562 11

Långfristiga fordringar hos koncernföretag 116 286 12 574

Övriga långfristiga fordringar 6 911 –

Summa finansiella anläggningstillgångar 447 759 12 585

Summa anläggningstillgångar 447 759 12 585

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Fordringar hos koncernföretag 24 653 650

Övriga omsättningstillgångar 5 826 124

Kassa och bank 20 011 106

Summa omsättningstillgångar 50 490 880

SUMMA TILLGÅNGAR 498 249 13 465

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 22 176 10 206

Avsättningar

Övriga avsättningar 52 725 –

Långfristiga skulder

Övriga långfristiga skulder 340 000 –

392 725

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 441 261

Skulder till moderbolag 3 243 2 235

Övriga korta icke räntebärande skulder 79 664 763

83 348 3 259

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 498 249 13 465

(9)

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser - moderföretaget

Belopp i tkr

2016-12-31 2015-12-31

Ställda säkerheter 324 562 Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga

Sammanställning över förändringar i eget kapital - moderföretaget

Erhållet Fri fond för Balanserat Summa

Aktie- aktieägar

- verkligt resultat eget

kapital tillskott värde inkl årets kapital

Moderföretaget

Ingående eget kapital 2015-01-01 14 957 5 000 2 441 -11 173 11 225

Resultatdisposition på årsstämma – -5 000 -2 441 7 441 –

Årets resultat – – – -1 018 -1 018

Utgående eget kapital 2015-12-31 14 957 -4 751 10 206

Ingående eget kapital 2016-01-01 14 957 – – -4 751 10 206

Periodens resultat – – – -960 -960

Utgående eget kapital 2016-09-30 14 957 -5 711 9 246

Ingående eget kapital 2016-10-01 14 957 – – -5 711 9 246

Periodens resultat – – – 12 930 12 930

Utgående eget kapital 2016-12-31

14 957 7 219 22 176

Kassaflödesanalys i sammandrag - moderföretaget

2016-10-01 2015-10-01 2016-01-01 2015-01-01 Belopp i tkr 2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31

Kassaflöde från den löpande verksamheten 464 -707 -21 226 2 600

Kassaflöde från investeringsverksamheten -203 930 - -203 930 -

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 211 061 696 245 061 -2 805

Periodens kassaflöde 7 595 -11 19 905 -205

Likvida medel vid periodens början 12 416 117 106 311

Likvida medel vid periodens slut

20 011 106 20 011 106

(10)

Rapportering per segment

Ledningen har fastställt rörelsesegmenten med utgångspunkt från de rapporter som granskats av moderbolagets verkställande direktör och överlämnats till styrelsen. Dessa används för att fatta strategiska beslut.

Den främsta måttstocken för moderbolagets verkställande direktör och styrelse vid utvärdering av rörelsesegmentens verksamhet är bruttoresultatet, vilket definieras som nettot av erhållna spelinsatser och utbetalda spelvinster minskat med spelskatter och licensavgifter, kostnader för betalningstjänster för insättningar av spelinsatser och utbetalningar av vinster, kostnader för bonus till spelarna och ersättningar till samarbetspartners och affiliates.

Spelverksamheten består av PokerLoco Malta Limited med dess dotterbolag Loco Online

Entertainment N.V. Affiliateverksamheten består av HLM Malta Limited med dess dotterbolag Rock Intention Malta Limited, Chance Publications Malta Limited, Match Publications Malta Limited och Mortgage Loan Directory and Information LLC, Delaware, USA.

Moderbolaget Net Gaming Europe erhåller sina intäkter från konsulttjänster inom IT, marknadsföring och management. I segmentet övrigt enligt nedan ingår de vilande koncernföretagen Valdemo Trading Limited, Eurobet Operation Limited och Loco Marketing Sociedad Anonima samt elimineringar av koncerninterna transaktioner.

Belopp i TSEK Net

Gaming Spelverk- Affiliate-

2016 Europe samhet verksamhet Övrigt Summa

Intäkter 1 516 18 249 31 078 -1 906 48 937

Driftskostnader spelverksamhet – -6 286 – – -6 286

Aktiverat arbete för egen räkning

– 324 – – 324

EBITDA -1 732 -1 510 20 121 -1 168 15 711

Resultat före skatt 11 970 -2 526 16 738 -19 126 7 056

Resultat efter skatt 11 970 -2 526 11 463 -19 126 1 781

Tillgångar 498 249 9 171 450 819 2 958 241

varav koncerninterna tillgångar -466 646 -394 – - -467 040

Tillgångar exkl koncerninterna tillgångar 31 603 8 777 450 819 2 491 201

Skulder och avsättningar 476 074 23 357 133 212 2 193 634 836

varav koncerninterna skulder – -15 070 -126 263 -2 190 -143 523

Skulder exkl koncerninterna skulder 476 074 8 287 6 949 3 491 313

(11)

 

Net

Gaming Spelverk- Affiliate-

2015 Europe samhet verksamhet Övrigt Summa

Intäkter 1 210 10 480 – -1 210 10 480

Driftskostnader spelverksamhet – -3 922 – – -3 922

EBITDA -819 -3 223 – -172 -4 214

Resultat före skatt -1 018 -4 261 – 248 -5 031

Resultat efter skatt -1 018 -4 261 – 248 -5 031

Tillgångar 13 465 9 171 – 2 22 638

varav koncerninterna tillgångar -13 235 -30 – - -13 265

Tillgångar exkl koncerninterna tillgångar 230 9 141 – 2 9 373

Skulder 3 259 20 280 – 2 203 25 742

varav koncerninterna skulder – -13 224 – -2 193 -15 417

Skulder exkl koncerninterna skulder 3 259 7 056 – 10 10 325

Närståendetransaktioner

2016-10-01 2015-10-01 2016-01-01 2015-01-01

Moderbolaget 2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31

Försäljning av tjänster till dotterbolag 398 321 1 516 1 210

Ränteintäkter från dotterbolag 3 132 264 3 455 408

Räntekostnader från övriga närstående -124 -41 -1 009 -162

Fordringar från koncernföretag 143 404 15 689

Ack nedskrivningar fordringar från koncernföretag -2 465 -2 465

Bokfört värde fordringar på dotterföretag 140 939 13 224

Fordringar från övriga närstående - -

Skulder till övriga närstående -3 243 -2 235

(12)

Insynspersoner i Net Gaming Europe AB (publ.) per den 31 december 2016

Insynsperson Antal aktier

2016-12-31

Förändringar antal aktier sedan 2015-12-31

Antal optioner

Jonas Bertilsson 437 749 +437 749

Henrik Kvick 43 383 494 -3 666 666

Marcus Teilman 37 003 0 +1 000 000

Övriga insynspersoner som inte har något innehav registrerat: Richard Chindt, John Cremona, Jeffrey Cusens, Sirp De Wit, Tobias Fagerlund, Erik Gjerde, Philipp Janke, Michela Lattughi, Jonas Petersson, Anna Schelin och Jonas Söderqvist.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning kommer att lämnas för räkenskapsåret 2017. Net Gaming kommer under de närmaste åren prioritera förvärv, kapitalstruktur och likviditet.

Kommande finansiella rapporter

Årsstämma kommer att hållas i Stockholm den 30 maj 2017.

Årsredovisning 2016 publiceras under vecka 17 2017 Delårsrapport 1 2017: 18 maj 2017

Delårsrapport 2 2017: 24 augusti 2017 Delårsrapport 3 2017: 23 november 2017 Bokslutskommuniké 2017: 22 februari 2018

En intervju med VD Marcus Teilman kommer att publiceras på netgaming.se där han kommenterar denna bokslutskommuniké.

Redovisningsprinciper

Denna kvartalsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34 Delrapportering.

Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med internationella redovisningsstandarder, IFRS.

Denna delårsrapport har ej granskats av bolagets revisorer.

Stockholm den 23 februari 2017 Styrelsen

För närmare information, kontakta Marcus Teilman, VD och koncernchef, telefon +46 8 410 380 44 eller mobil +356 9936 7352

marcus.teilman@netgaming.se

Figure

Updating...

References

Related subjects :