– vem gör vad? Verksamhetsförlagd utbildning i Lidingö stad VFU

Download (0)

Full text

(1)

VFU

Verksamhetsförlagd utbildning i Lidingö stad

– vem gör vad?

(2)

Kontaktlista

Lednings- och utvecklingsgruppen (LUG) för VFU i Lidingö stad Ordförande

Åke Sköld ake.skold@lidingo.se 08-731 65 04

Central samordnare

Karin Wigert karin.wigert@lidingo.se 08-731 35 41

Ansvarsfördelning

Studentens ansvar

• meddela central samordnare eventuella önskemål om byte av VFU-plats i god tid innan terminsstart

• informera handledaren vid teminsstart om aktuella kurser, kursplaner och studiehandledningar

• regelbundet ta del av e-post till studentbrevlåda

• planera den verksamhetsförlagda utbildningen tillsammans med handledaren

• anmäla sjukdom eller andra förändringar till handledaren

• vara införstådd med att VFU bedrivs som heltidsstudier

• genomföra och återkoppla överenskomna VFU-uppgifter

• utvärdera VFU tillsammans med handledaren

• delta i konferenser, samtal och övrigt som ingår i en lärares arbetsuppgifter

• i ökande utsträckning ta eget ansvar för olika delar av en lärares uppgifter

Mottagande handledares ansvar

• ta del av aktuella kursplaner och studiehandledningar

• planera VFU tillsammans med studenten, introducera studenten i verksamheten och berätta om verksamheten under terminenen, som till exempel temadagar

• vägleda studenten, föreslå kontakter med olika verksamheter i kommunen som anknyter till studierna

• fungera som en bas för studentens undersökningar, undervisningsövningar och ledarutveckling

• genom reflektion och samtal hjälpa studenten att bearbeta sina erfarenheter av det pedagogiska arbetet

•låta studenten delta i och, i ökande utsträckning, själv ansvara för en lärares arbetsuppgifter

• kontakta VFU-samordnare om det uppstår tveksamheter om en students insats

• ge den återkoppling som de olika lärosätena kräver

 delta i trepartssamtal

 se till att studenterna undertecknar Lidingö stads överenskommelse, sekretessförbindelser och lämnar utdrag ur belastningsregistret (förvara vidimerad kopia hos förskolechef/ rektor. Se bilagor)

(3)

Samordnares ansvar

• fördela studenterna till enheterna utifrån deras inriktningar/specialiseringar via VFU-portalen

• tillsammans med övriga samordnare ansvara för byten av VFU-platser inom partnerområdet för att ge studenten möjlighet att genomföra VFU inom en lärarexamens alla skolformer

• fungera som kontaktperson för studenterna under VFU

• informera rektorer och handledare om regler kring sekretess och utdrag ur belastningsregistret

• ha en aktuell förteckning över studenternas VFU-placering via portalen och kontakta lärosätena vid problem

• hålla sig uppdaterad kring VFU-frågor via lärosätenas hemsidor och andra kanaler

• hålla förskolechefer, rektorer och personal uppdaterade kring VFU-frågor

• rapportera underlag för utbetalning av VFU-ersättning via portalen i maj/december

• vid behov delta i konferenser om lärarutbildning

• vid behov delta i samordnarmöten och andra möten

• hålla sig informerad om vilka lärare som gått handledarutbildning/matrisutbildning Enhetschef/rektor/förskolechefs ansvar

• motivera personalen att delta i VFU-verksamhet när nya studenter tas emot

• VFU-verksamheten ska ingå vid schemaläggning och verksamhetsplanering

• avsätta tid för samordnare utifrån stadens ersättningsnivåer

• planera och möjliggöra en kvalitativ VFU-period tillsammans med samordnare

• informera VFU-studenterna om verksamheten och om skolledaruppdraget

• informera VFU-studenter om läraruppdraget i stort och om anställningsbarhet

• ansvara för och förvara en kopia av studenternas utdrag ur belastningsregistret

• hålla sig uppdaterad om förändringar inom lärarutbildningen

• vidarebefordra information till berörda parter LUG:s (lednings- och utvecklingsgruppen) ansvar)

• Lidingö stads riktlinjer för VFU

• skapa intresse för utveckling av VFU i partnerområdet

• ge studenterna inblick i partnerområdets olika verksamheter

• Ordföranden ansvarar för budget och ersättningsnivåer Central samordnares ansvar

• kontakter med universitetet och samverkande högskolor

• tillsammans med samordnare fördela studenterna

• lämna ut underlag för VFU-ersättning till skolor och förskolor

• samordna arbetet med studenter från samverkande högskolor

• hålla sig uppdaterad med förändringar i lärarutbildningen och hålla kontakt med lärosätena

• i samråd med LUG:s ordförande skicka ut kallelse till LUG-möten och föra minnesanteckningar som vidarebefordras till LUG: s medlemmar

• kalla till samordnarmöten och föra minnesanteckningar som vidarebefordras till samordnarna

• följa upp och utvärdera uppdraget som samordnare

• tillsammans med samordnarna följa upp och utvärdera VFU kopplat till kvalitetsrapporten

• på uppdrag av LUG:s ordförande inventera lärares och samordnares kompetensutvecklingsbehov

• samordna arbetet med lärosätena

(4)

Överenskommelse mellan student och Lidingö partnerområde ht/vt 20..…

(ett ex. till studenten och ett ex. till rektor )

Namn:………

Adress:………..

Telefon:……….

E-postadress:………..

Lärarutbildning:……….

Studentens ansvar under VFU inom Lidingö partnerområde

• meddela central samordnare eventuella önskemål om byte av VFU-plats i god tid innan terminsstart

• informera handledaren vid teminsstart om aktuella kurser, kursplaner och studiehandledningar

• regelbundet ta del av e-post till studentbrevlådal

• regelbundet läsa kommunens VFU-information via kommunens hemsida

• planera den verksamhetsförlagda utbildningen tillsammans med handledaren

• anmäla sjukdom eller andra förändringar till handledaren

• införstådd med att VFU bedrivs som heltidsstudier

• genomföra och återkoppla överenskomna VFU-uppgifter

• utvärdera VFU tillsammans med handledaren

• delta i konferenser, samtal och övrigt som ingår i en lärares arbetsuppgifter

• i ökande utsträckning ta eget ansvar för olika delar av en lärares uppgifter

Ovanstående har student och VFU-samordnare överenskommit

Ort/Datum

Student Handledare

Har mottagit underskriven sekretessförbindelse

Har mottagit utdrag ur belastningsregistret

Figure

Updating...

References

Related subjects :