Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

16  Download (0)

Full text

(1)

Sista dag för köp 25 april 2014

Marknadsföringsmaterial december 2014

Ett tryggt sparande med

möjlighet till hög avkastning

Kapitalskyddade placeringar nr 80

för privatpersoner och företag Sista dag för köp

23 januari 2015

(2)

Vad är en kapitalskyddad placering?

En kapitalskyddad placering är ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning. Varje månad ger vi ut nya kapitalskyddade placeringar som är baserade på Nordeas aktuella marknadssyn. Placeringarna kan vara kopplade till aktiemarknaden, valutamarknaden eller någon annan finansiell marknad. De kapitalskyddade placeringarna erbjuds normalt som två alternativ, Trygg och Chans.

För vem passar kapitalskyddade placeringar?

Kapitalskyddade placeringar passar privatpersoner och företag som vill spara tryggt till låg risk och samtidigt ha möjlighet till hög avkastning.

Måste jag behålla placeringarna hela löptiden?

Alla våra kapitalskyddade placeringar har en bestämd löptid, vilken oftast är mellan två och sex år. Men du binder inte dina pengar. De kapitalskyddade placeringarna är börsnoterade och det gör att du under normala marknads- förhållanden kan sälja dem när du vill under löptiden, på samma sätt som du handlar aktier. Det är viktigt att veta att kapitalskyddet endast gäller på återbetalningsdagen.

Finns det några risker?

Att spara i Nordeas kapitalskyddade placeringar är tryggt och sparformen har låg risk. De placeringar som kallas för Trygg har lägre risk än de som heter Chans, men Chans har större möjlighet till högre avkastning. På sidan 12 kan du läsa mer om riskerna med Kapitalskyddade placeringar nr 80.

Vanliga frågor och svar om våra kapitalskyddade placeringar

2

November månad avvek kraftigt från oktober, som var mycket turbulent. Likväl blev det ännu en stark månad för både aktier och statsobligationer. Krediter var i stort sett oförändrade.

För en korg med globala aktier har man under 2014 i genomsnitt fått nästan 25 procent i avkastning, samtidigt som obligationer avkastat mellan 5 och 10 procent. Kort sagt, ännu ett starkt år för de flesta placeringar.

Snart är det ett nytt år, och med det följer både nya utmaningar och nya möjligheter. Vi tror att utvecklingen kommer att skilja sig mer åt mellan tillgångsslagen nästa år än vad de gjort i år. Årets stora överraskning var att räntorna fortsatte att sjunka, tvärtemot vad marknaden som helhet trodde. Blickar vi framåt rent ekonomiskt och dessutom väger in dagens ränte- nivåer ser möjligheterna till avkastning små ut för obligationer. Inom räntor gäller det att flytta sig ut på riskskalan och övervikta krediter. Men även där får man dämpa förväntningarna.

Kort sagt tycker vi att räntor med låg risk inte är attraktiva i dagsläget.

För tillgångsslaget aktier är förutsättningarna betydligt bättre. Den globala ekonomin är visserligen inte jättestark, men återhämtningen fortsätter och i absoluta tal ligger tillväxten runt snittet för de senaste 20 åren. Det ger i sin tur goda förutsättningar för bolagen att fortsätta öka sina vinster. För 2014 kommer vinsttillväxten att hamna runt 5-6 procent och vi tror på ett liknande utfall nästa år. Stödet från centralbankerna är ytterligare en faktor som talar för riskfyllda tillgångar, som aktier, och så länge stimulanserna fortsätter kommer räntorna att vara nedtryckta.

Michael Livijn

Strateg, Nordea Sverige

”Stödet från centralbankerna är ytterligare en faktor

som talar för riskfyllda tillgångar, som aktier ...”

(3)

3

Korta fakta

Placeringsalternativ just nu

Sid 6

Sid 8

Aktieobligation Europeiska bolag

Nyhetsflödet kring Europa har varit blandat under hösten, med stort fokus på tillväxt- och inflationssiffror.

Åsikterna kring regionen varierar, men undertonen är negativ. Vi ser dock möjligheter. I sak handlar det om hur bolagen man investerar i utvecklas, och där tycker inte vi alls att det ser så negativt ut som man kanske får uppfattningen om.

Aktieobligation Europeiska bolag är kopplad till utvecklingen i en likaviktad aktiekorg med tio europeiska börsnoterade bolag.

Aktieobligation Globala bolag

Den globala återhämtningen efter finanskrisen fortsätter. Tillväxtmässigt har vi ännu inte gått in i en renodlad expansionsfas, utan vi bedömer att tillväxten kommer att hamna runt tre procent per år ett par år framöver.

Det är klart lägre än de siffror vi såg innan nämnda finanskris, men ändå tillräckligt för att ge goda förutsätt- ningar för en fortsatt vinsttillväxt i bolagen.

Aktieobligation Globala bolag är kopplad till utvecklingen i en likaviktad aktiekorg med tolv börsnoterade bolag.

Kapitalskyddad placering Pris per post Du får minst tillbaka Preliminär Löptid (nominellt belopp) 1 deltagandegrad2

Aktieobligation Europeiska bolag Chans102 10 200 kr 10 000 kr 55 % 6 år

Aktieobligation Europeiska bolag Chans110 11 000 kr 10 000 kr 150 % 6 år

Aktieobligation Globala bolag Chans102 10 200 kr 10 000 kr 60 % 6 år

Aktieobligation Globala bolag Chans110 11 000 kr 10 000 kr 170 % 6 år

1 Förutsätter att Nordea har tillräcklig betalningsförmåga på återbetalningsdagen.

2 Deltagandegraderna fastställs senast den 2 februari 2015.

(4)

Kapitalskyddade placeringar – du tjänar på uppgång och är trygg vid nedgång

Så här fungerar kapitalskyddade placeringar Kapitalskyddade placeringar består av två delar, en obliga- tionsdel och en del som är kopplad till utvecklingen på en marknad, i aktieobligationens fall aktiemarknaden.

Obligationen står för tryggheten. Aktiedelen i sin tur gör att du kan få avkastning när börsen stiger. Kombinationen av de två delarna gör att du kan tjäna pengar, samtidigt som ditt kapital är skyddat.

Alla våra aktieobligationer har en bestämd löptid, vilken oftast är mellan två och sex år. Aktieobligationen säljs i sin enklaste form för 10 000 kronor per post (per styck).

Detta belopp, som vi kallar nominellt belopp, får du tillbaka även om börsen skulle falla. Det nominella beloppet är alltså skyddat.

När du köper en kapitalskyddad placering betalar du ett courtage på normalt 2 procent på priset.

Så här beräknas avkastningen

Låt oss anta att du köpt en aktieobligation för nominellt 10 000 kronor. När löptiden är slut beräknas hur mycket pengar du får tillbaka.

Om aktiemarknaden har fallit får du ändå tillbaka hela ditt nominella belopp, 10 000 kronor per post.

Om aktiemarknaden har stigit får du tillbaka mer än 10 000 kronor per post. Hur mycket mer du får, din avkastning, beror

dels på hur mycket marknaden har stigit under löptiden, dels på hur stor aktieobligationens så kallade deltagandegrad är.

En deltagandegrad på 100 procent innebär att du får till- godoräkna dig hela uppgången på marknaden. Är delta- gandegraden lägre än 100 procent får du mindre än den faktiska uppgången och är deltagandegraden högre än 100 procent får du mer än den faktiska uppgången.

Vi erbjuder flera olika kapitalskyddade placeringar Våra andra kapitalskyddade placeringar, till exempel valuta- obligationer och råvaruobligationer, fungerar på samma sätt som aktieobligationer, men är kopplade till valuta- respektive råvarumarknaden istället för aktiemarknaden.

Du kan enkelt handla under löptiden

En vanlig fråga kring kapitalskyddade placeringar är om de måste behållas hela löptiden. Så är det inte. De har en bestämd löptid, men du kan under normala marknadsför- hållanden sälja när du vill. Väljer du att sälja före löptidens slut betalar du courtage. Det är viktigt att veta att kapital- skyddet endast gäller på återbetalningsdagen. Under löp- tiden kan värdet vara lägre än det nominella beloppet.

Risker

Det finns risker som är förknippade med köp av kapital- skyddade placeringar. På sidan 12 kan du läsa om dessa.

I Sverige har vi en lång tradition av att äga aktier, både direkt och via fonder. Faktum är att Sverige har högst andel aktieägare i världen. Att spara i aktier har över tid gett en bra avkastning, men risken är hög och när aktiemarknaden faller förlorar du pengar.

I tider när börsen faller har vi nog alla tänkt tanken att vi gärna hade sparat pengar i en placering som ökar i värde när börsen stiger, men som inte minskar i värde när börsen faller. Eller att risken åtminstone var begränsad.

Den önskade sparformen ovan är ingen omöjlighet, den finns faktiskt redan. Aktieobligationen, som den kallas, är vår vanligaste kapitalskyddade placering. Med våra aktieobligationer kan du tjäna pengar på en uppgång och samtidigt vara trygg vid nedgång.

4

(5)

Du kan välja mellan Trygg och Chans

Räkneexempel Trygg

Anta att du köper 10 aktieobligationer för 10 000 kronor styck, det vill säga för totalt 100 000 kronor plus courtage.

Låt oss vidare anta att deltagandegraden fastställs till 70 procent och att aktiemarknaden stiger med 40 procent.

Då beräknas din avkastning så här:

100 000 kr × 70 % × 40 % = 28 000 kr

Det du får tillbaka, ditt återbetalda belopp, blir alltså:

100 000 kr + 28 000 kr = 128 000 kr

Skulle marknaden däremot falla under perioden, får du ändå tillbaka ditt nominella belopp, det vill säga 100 000 kronor.

Vill du vara Trygg …

Trygg passar dig som inte vill riskera några av de pengar du placerar. Trygg kostar 10 000 kronor för en post på nominellt 10 000 kronor. När du köper en kapitalskyddad placering Trygg har du alltså möjlighet att tjäna pengar, samtidigt som du vet att du får tillbaka ditt placerade belopp om marknaden faller.

Räkneexempel Chans

Anta att du köper 10 aktieobligationer för 11 000 kronor styck, det vill säga för totalt 110 000 kronor plus courtage.

Det nominella beloppet är då 100 000 kronor och över- kursen är 10 000 kronor. Låt oss vidare anta att deltagan- degraden fastställs till 160 procent och att aktiemarknaden stiger med 40 procent. Då beräknas din avkastning så här:

100 000 kr × 160 % × 40 % = 64 000 kr Det du får tillbaka, återbetalt belopp, blir alltså:

100 000 kr + 64 000 kr = 164 000 kr

Skulle marknaden däremot falla under perioden, får du ändå tillbaka ditt nominella belopp, det vill säga 100 000 kronor.

… eller vill du ta en Chans

Chans passar dig som är villig att betala lite extra, en så kallad överkurs. Överkursen gör att du får en högre deltagandegrad och har då möjlighet att tjäna ännu mer pengar. Vanligtvis är överkursen mellan 2–10 procent (200 –1 000 kr) per post på nominellt 10 000 kronor.

Om marknaden faller förlorar du överkursen.

Obligation Marknadsdel Arrangörs- arvode

Nominellt belopp Möjlig avkastning

Startdag

10 000 kr Återbetalningsdag minst 10 000 kr

Överkurs

Obligation Marknadsdel Arrangörs- arvode

Startdag 11 000 kr

Möjlig avkastning

Nominellt belopp

Återbetalningsdag minst 10 000 kr

7 5

(6)

Nyhetsflödet kring Europa har varit blandat under hösten, med stort fokus på tillväxt- och inflations- siffror. Åsikterna kring regionen varierar, men undertonen är negativ. Vi ser dock möjligheter.

I sak handlar det om hur bolagen man investerar i utvecklas, och där tycker inte vi alls att det ser så negativt ut som man kanske får uppfattningen om.

Relativt USA, som Europa ofta jämförs med, är makrout- vecklingen klart svagare, men faktum är att Europa tillväxt- mässigt släpat efter USA under en lång tid. Det var länge sedan Europa var en tillväxtregion och potentiellt kanske tillväxten ligger mellan 1 och 2 procent.

Bland allt det negativa noterar vi ändå en del ljustecken på den ekonomiska fronten. Bankernas utlåning, både till före- tag och hushåll, är visserligen fortfarande negativ men rikt-

ningen har varit klart uppåt under 2014. Bankerna börjar återhämta sig och då de flesta bankerna klarade de nyligen genomförda stresstesterna kan sektorn återigen fokusera på sin kärnverksamhet. Detta leder till ökad kreditgivning, en central komponent för högre tillväxt. Vidare ligger inköps- chefindex på en sådan nivå att det indikerar att ekonomin expanderar, samtidigt som en svagare euro ger stöd åt den så viktiga exportsektorn, framför allt i Tyskland.

De europeiska bolagens vinster för tredje kvartalet be- kräftade att det finns potential för fortsatt ökade vinster.

Vinsttillväxten var faktiskt 16 procent i årstakt och det tredje kvartalet var det bästa på över 3 år. Vi räknar med att den svagare euron kommer att få ett än större genom- slag under fjärde kvartalets rapporter. Förutom makro- ekonomin och bolagsvinster är det stor uppmärksamhet på hur den europeiska centralbanken, ECB, kommer att agera. Många, Nordea inkluderat, räknar med att kvantita- tiva lättnader kommer att genomföras under 2015, vilket kan ge en ytterligare skjuts åt riskfyllda tillgångar, och då främst aktier. Värderingsmässigt handlas Europa kring sin

”normala” rabatt relativt andra utvecklade marknader och vår syn är att värderingen för europeiska aktier varken är billig eller dyr.

Marknadsutsikter

+ Den europeiska aktiemarknaden har ett starkt stöd från den europeiska centralbanken

+ De europeiska bolagen har en potentiellt hög vinsttillväxt

– Makroekonomin i Europa är sämre än i övriga västvärlden.

Aktieobligation Europeiska bolag passar dig som ...

... tror på en uppgång på den europeiska aktiemarknaden de kommande sex åren. Nordea bedömer att det finns goda möjligheter att de europeiska bolagen går en ljus framtid till mötes, då tillväxten i världen tar fart och bolagsvinsterna ökar.

Aktieobligation Europeiska bolag är en trygg placering som erbjuds i två alternativ, Chans102 och Chans110. Förutom aktiekorgens utveckling påverkas även en positiv avkastning av valutakursförändringen mellan den svenska kronan och euron. På nästa sida kan du läsa mer om alternativen i Aktieobligation Europeiska bolag.

Aktieobligation Europeiska bolag Chans102 och Aktieobligation Europeiska bolag Chans110

Den europeiska aktiemarknaden har bra förutsättningar att stiga framöver

6 Aktieobligation Europeiska bolag

(7)

1 Med hänsyn tagen till genomsnittsberäkning (se sidan 10 under rubriken Slutkurser och genomsnittsberäkning).

2 Baserat på preliminär deltagandegrad och att förhållandet mellan den svenska kronan och euron varit oförändrat under löptiden.

3 Avkastningen är beräknad efter avdrag för courtage.

4 Återbetalt belopp om euron försvagas med 10 procent mot den svenska kronan.

5 Återbetalt belopp om euron förstärks med 10 procent mot den svenska kronan.

Chans

102

Så här kan det bli

Aktiekorgens Återbetalt Avkastning 3 Avkastning Återbetalt belopp Återbetalt belopp utveckling 1 belopp 2 per år 3 om försvagning 10 % 4 om förstärkning 10 % 5

80 % 14 400 kr 38,4 % 5,6 % 13 960 kr 14 840 kr

60 % 13 300 kr 27,8 % 4,2 % 12 970 kr 13 630 kr

40 % 12 200 kr 17,3 % 2,7 % 11 980 kr 12 420 kr

20 % 11 100 kr 6,7 % 1,1 % 10 990 kr 11 210 kr

0 % 10 000 kr -3,9 % -0,7 % 10 000 kr 10 000 kr

-20 % 10 000 kr -3,9 % -0,7 % 10 000 kr 10 000 kr

Fakta

Pris per styck 10 200 kr

Minst tillbaka (nominellt belopp) 10 000 kr Preliminär deltagandegrad 55 %

Löptid 6 år

Courtage 2 %

Börskod NBF ET80 A778A

Chans

110

Så här kan det bli

Aktiekorgens Återbetalt Avkastning 3 Avkastning Återbetalt belopp Återbetalt belopp utveckling 1 belopp 2 per år 3 om försvagning 10 % 4 om förstärkning 10 % 5

80 % 22 000 kr 96,1 % 11,9 % 20 800 kr 23 200 kr

60 % 19 000 kr 69,3 % 9,2 % 18 100 kr 19 900 kr

40 % 16 000 kr 42,6 % 6,1 % 15 400 kr 16 600 kr

20 % 13 000 kr 15,9 % 2,5 % 12 700 kr 13 300 kr

0 % 10 000 kr -10,9 % -1,9 % 10 000 kr 10 000 kr

-20 % 10 000 kr -10,9 % -1,9 % 10 000 kr 10 000 kr

Fakta

Pris per styck 11 000 kr

Minst tillbaka (nominellt belopp) 10 000 kr Preliminär deltagandegrad 150 %

Löptid 6 år

Courtage 2 %

Börskod NBF EC80 A778B

Aktieobligation Europeiska bolag är kopplad till ut- vecklingen i en likaviktad korg med tio börsnoterade bo- lag: Allianz, Centrica, GlaxoSmithKline, HSBC Holdings, Koninklijke Ahold, Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft, Novartis, Roche, Royal Dutch Shell och Syngenta. För information om de underliggande bola- gen, se Slutliga Villkor.

Om aktiekorgen exempelvis stiger med 40 procent får du preliminärt 12 200 kronor per aktieobligation om du valt Chans102 och 16 000 kronor per aktieobligation om du valt Chans110. Förutom utvecklingen i aktiekorgen påverkas avkastningen även av valutakursförändringen mellan den svenska kronan och euron. Se tabellerna

nedan och sidan 11 under rubriken Valuta. * Källa: Bloomberg.

Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling.

Aktiekorgens utveckling de fem senaste åren*

Aktieobligation Europeiska bolag

7 Aktieobligation Europeiska bolag

2010/12 2011/12 2012/12 2013/12 2014/12 80

100 120 140

(8)

8

Aktieobligation Globala bolag passar dig som ...

... tror på en bred uppgång på den globala aktiemarknaden de kommande sex åren. Nordea bedömer att det finns goda möjligheter att världens aktiemarknader kommer att stiga framöver, då bolagen drar nytta av den globala tillväxtökningen.

Aktieobligation Globala bolag är en trygg placering som erbjuds i två alternativ, Chans102 och Chans110. Förutom aktie- korgens utveckling påverkas även en positiv avkastning av valutakursförändringen mellan den svenska kronan och den amerikanska dollarn. På nästa sida kan du läsa mer om alternativen i Aktieobligation Globala bolag.

Aktieobligation Globala bolag Chans102 och Aktieobligation Globala bolag Chans110

Ökad tillväxt ger goda förutsättningar för stigande bolagsvinster

Aktieobligation Globala bolag

Den globala återhämtningen efter finanskrisen fort- sätter. Tillväxtmässigt har vi ännu inte gått in i en renodlad expansionsfas, utan vi bedömer att till- växten kommer att hamna runt tre procent per år ett par år framöver. Det är klart lägre än de siffror vi såg innan nämnda finanskris, men ändå tillräckligt för att ge goda förutsättningar för en fortsatt vinst- tillväxt i bolagen.

Tillväxttakten är ojämn i världen. USA är den region som har taktpinnen, medan Europa och Japan släpar efter något.

Det är dock inte så att de drar ned, utan bidraget är positivt.

Tillväxtländerna ser ut att stabiliseras efter en period med bromsande tillväxt, men på en nivå som ligger klart över den i väst. Tillväxt i all ära, men det som driver marknaden uppåt är trots allt bolagsvinsterna, och där finns det stöd för fortsatta börsuppgångar globalt. Årets vinsttillväxt hamnar på runt 5-6 procent och vi bedömer att vi kommer att få se en liknande siffra nästa år.

Värderingsmässigt finns det mindre stöd för fortsatta upp- gångar. Vad som är intressant är att den p/e-expansion (uppvärdering) som drivit marknaden de senaste åren har avstannat i år. Uppgången har till stora delar varit en funk- tion av just stigande vinster. Detta är något vi tror kommer att vara fallet även framöver. Ytterligare stöd för globala ak- tier kommer från det faktum att de flesta räntor är låga, att stora kontanta medel letar avkastning samt att centralban- kerna förväntas fortsätta driva en expansiv penningpolitik.

Kort sagt, vårt grundscenario är att riskfyllda tillgångar, som aktier, fortsatt har de bästa förutsättningarna rent avkastningsmässigt.

Marknadsutsikter

+ Tillväxten i världen tickar på

+ Vinsterna i de ingående bolagen förväntas stiga i takt med att tillväxten i världen ökar

– Oroligheterna i Ukraina och i mellanöstern kan störa den ekonomiska tillväxten.

(9)

9

1 Med hänsyn tagen till genomsnittsberäkning (se sidan 10 under rubriken Slutkurser och genomsnittsberäkning) samt antagandet att alla aktier haft samma utveckling.

2 Som ett resultat av att de fyra aktier som utvecklas bäst får en fastställd uppgång på 40 procent per aktie.

3 Baserat på preliminär deltagandegrad och att förhållandet mellan den svenska kronan och den amerikanska dollarn varit oförändrat under löptiden.

4 Avkastningen är beräknad efter avdrag för courtage.

5 Återbetalt belopp om den amerikanska dollarn försvagas med 10 procent mot den svenska kronan.

6 Återbetalt belopp om den amerikanska dollarn förstärks med 10 procent mot den svenska kronan.

Chans

102

Så här kan det bli

Aktiekorgens Korgens beräknade Återbetalt Avkastning Återbetalt belopp Återbetalt belopp utveckling 1 utveckling 2 belopp 3 per år 4 om försvagning 10 % 5 om förstärkning 10 % 6

80 % 66,7 % 14 000 kr 5,1 % 13 600 kr 14 400 kr

60 % 53,3 % 13 200 kr 4,1 % 12 880 kr 13 520 kr

40 % 40,0 % 12 400 kr 3,0 % 12 160 kr 12 640 kr

20 % 26,7 % 11 600 kr 1,8 % 11 440 kr 11 760 kr

0 % 13,3 % 10 800 kr 0,6 % 10 720 kr 10 880 kr

-20 % 0,0 % 10 000 kr -0,7 % 10 000 kr 10 000 kr

Fakta

Pris per styck 10 200 kr

Minst tillbaka (nominellt belopp) 10 000 kr Preliminär deltagandegrad 60 %

Löptid 6 år

Courtage 2 %

Börskod NBF GT80 A779A

Chans

110

Så här kan det bli

Aktiekorgens Korgens beräknade Återbetalt Avkastning Återbetalt belopp Återbetalt belopp utveckling 1 utveckling 2 belopp 3 per år 4 om försvagning 10 % 5 om förstärkning 10 % 6

80 % 66,7 % 21 333 kr 11,4 % 20 200 kr 22 467 kr

60 % 53,3 % 19 067 kr 9,3 % 18 160 kr 19 973 kr

40 % 40,0 % 16 800 kr 7,0 % 16 120 kr 17 480 kr

20 % 26,7 % 14 533 kr 4,4 % 14 080 kr 14 987 kr

0 % 13,3 % 12 267 kr 1,5 % 12 040 kr 12 493 kr

-20 % 0,0 % 10 000 kr -1,9 % 10 000 kr 10 000 kr

Fakta

Pris per styck 11 000 kr

Minst tillbaka (nominellt belopp) 10 000 kr Preliminär deltagandegrad 170 %

Löptid 6 år

Courtage 2 %

Börskod NBF GC80 A779B

Aktieobligation Globala bolag är kopplad till utveck- lingen i en likaviktad korg med tolv börsnoterade bolag:

Commonwealth Bank of Australia, General Electric, Johnson & Johnson, Kellogg, Kraft Foods, Procter &

Gamble, SwissRe, TeliaSonera, Telstra, Wal-Mart, West- pac Banking och Zurich Insurance Group.

Vid beräkning av korgens utveckling fastställs uppgången för de fyra aktier som utvecklats bäst till 40 procent för varje sådan aktie, oavsett om dessa fyra aktier stigit eller fallit. Om korgens faktiska utveckling är negativ får du minst tillbaka nominellt belopp på återbetalningsdagen.

Förutom utvecklingen i aktiekorgen påverkas avkast- ningen även av valutakursförändringen mellan den sven- ska kronan och den amerikanska dollarn. Se tabellerna

nedan och sidan 11 under rubriken Valuta. * Källa: Bloomberg.

Kraft Foods ingår i grafen sedan den 17 september 2012. Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling.

Aktiekorgens utveckling de fem senaste åren*

Aktieobligation Globala bolag

Aktieobligation Globala bolag

2010/12 2011/12 2012/12 2013/12 2014/12 80

100 120 140 160

(10)

10

Emittent och fullständiga villkor

Nordea Bank Finland Abp (Nordea) är emittent. Information om emittenten finns i Grundprospektet för Nordeas EMTN-program för strukturerade placeringar och i Nordea Bank Finland Abp:s årsredovisning som finns på nordea.com. Grundprospektet för Nordeas EMTN-program har godkänts av den irländska central- banken. Information om Nordeakoncernen finns i Nordea Bank AB:s årsredovisning som du hittar på nordea.com.

Kapitalskyddade placeringar nr 80 ges ut under ovan nämnda EMTN-program. En av de viktigaste delarna av programmet vad gäller villkoren för placeringen utgörs av Allmänna Villkor, som återfinns i Grundprospektet. De fullständiga villkoren till de kapitalskyddade placeringarna i denna broschyr, som du förut- sätts ta del av innan du köper Kapitalskyddade placeringar nr 80, återfinns i Grundprospektet, inklusive Allmänna Villkor, och Slut- liga Villkor som, bland annat, anger metoden för beräkningen av avkastning eller ränta. Både Grundprospekt och Slutliga Villkor finns tillgängliga på nordea.se.

Courtage

När du köper Kapitalskyddade placeringar nr 80 betalar du cour- tage. Courtaget är 2 procent på priset. Du betalar inga löpande förvaltningsavgifter eller avgifter i samband med återbetalning.

Underliggande tillgång Aktieobligation Europeiska bolag

Aktiekorg med följande aktier: Allianz, Centrica, GlaxoSmithKline, HSBC Holdings, Koninklijke Ahold, Muenchener Rueckversi- cherungs-Gesellschaft, Novartis, Roche, Royal Dutch Shell och Syngenta.

Aktieobligation Globala bolag

Aktiekorg med följande aktier: Commonwealth Bank of Australia, General Electric, Johnson & Johnson, Kellogg, Kraft Foods, Proc- ter & Gamble, SwissRe, TeliaSonera, Telstra, Wal-Mart, Westpac Banking och Zurich Insurance Groups.

För mer information om aktierna, se Slutliga Villkor.

Likviddag

Kapitalskyddade placeringar nr 80 ska betalas den 2 februari 2015.

Startkurser

Startkurser fastställs senast den 2 februari 2015.

Värdet under löptiden – andrahandsmarknad

Kapitalskyddade placeringar nr 80 avses noteras på NASDAQ Stockholms obligationslista den 4 februari 2015.

Du kan följa värdet på Kapitalskyddade placeringar nr 80 på nordea.se. Börsnoteringen gör det enkelt för dig att sälja under löptiden. Väljer du att sälja före löptidens slut betalar du courtage, precis som när du handlar aktier. Det är viktigt att veta att kapital- skyddet endast gäller på återbetalningsdagen. Under löptiden kan värdet vara lägre än det nominella beloppet.

Slutkurser och genomsnittsberäkning Slutkurser fastställs enligt följande:

Slutkurs för Aktieobligation Europeiska bolag Chans102 och Aktieobligation Europeiska bolag Chans110: Aktiekorgens ge- nomsnittliga värde från och med den 19 januari 2020 till och med den 19 januari 2021, med en avläsning den 19:e varje månad.

Slutkurs för Aktieobligation Globala bolag Chans102 och Aktie- obligation Globala bolag Chans110: Aktiekorgens genomsnitt- liga värde från och med den 19 januari 2020 till och med den 19 januari 2021, med en avläsning den 19:e varje månad. Obser- vera att vid beräkning av slutkurs fastställs uppgången för de fyra aktier som utvecklats bäst till 40 procent för varje sådan aktie.

Genomsnittsberäkningen ger ett skydd mot kursfall mot slutet av löptiden. Samtidigt innebär den att en uppgång i marknaden under genomsnittsperioden inte får fullt genomslag.

Korgens utveckling i Aktieobligation Globala bolag Vid beräkning av korgens utveckling i Aktieobligation Globala bolag fastställs uppgången för de fyra aktier som utvecklats bäst till 40 procent för varje sådan aktie, oavsett deras faktiska utveckling.

Återbetalningsdag

Återbetalningsdag är följande dag:

Aktieobligation Europeiska bolag Chans102 och Aktieobligation Europeiska bolag Chans110 den 2 februari 2021.

Aktieobligation Globala bolag Chans102 och Aktieobligation Globala bolag Chans110 den 2 februari 2021.

Deltagandegrad

Avkastningen bestäms av utvecklingen på den eller de mark- nader som värdeutvecklingen är kopplad till, av den så kallade deltagandegraden och i förekommande fall av valutakursför- ändringen mellan den svenska kronan och den amerikanska dollarn respektive euron. Deltagandegraden talar om hur stor del av uppgången i marknaden du får. Om deltagandegraden är högre än 100 procent får du mer än den faktiska uppgången.

Och tvärtom, om deltagandegraden är lägre än 100 procent får du mindre än den faktiska uppgången. Deltagandegraderna i denna broschyr är preliminära. Deltagandegraderna fastställs senast den 2 februari 2015. Nivåerna avgörs bland annat av hur svenska och internationella räntor samt den förväntade framtida kursrörligheten (volatiliteten) på marknaderna förändras fram till den 2 februari 2015.

Viktigt att veta

Underliggande aktier*

Genomsnittlig utveckling:

17,1 %

Utfall 1

Aktie 1 62 % 40 %

Aktie 2 47 % 40 %

Aktie 3 38 % 40 %

Aktie 4

Aktie 5 23 % 23 %

Aktie 6 17 % 17 %

Aktie 7 14 % 14 %

Aktie 8 11 % 11 %

Aktie 9 4 % 4 %

Aktie 10 -3 % -3 %

* Rangordnade efter utveckling Genomsnittlig

utveckling:

7,9 %

Utfall 2

13 % 40 %

0 % 40 %

-2 % 40 %

36 % 40 % -2 % 40 %

-3 % -3 %

-6 % -6 %

-6 % -6 %

-8 % -8 %

-8 % -8 %

-10 % -10 %

Aktie 11 -7 % -7 %

Aktie 12 -14 % -14 %

-12 % -12 %

-12 % -12 %

(11)

11 Beräknad maximal totalkostnad för Aktieobligation Europeiska

bolag Chans110, vid ett placerat belopp på 11 000 kronor:

Courtage: 2 % = 220 kr (tillkommer utöver placerat belopp) Maximalt arrangörsarvode: 1,2 % x 6 år = 792 kr

(inkluderat i placerat belopp).

Maximal totalkostnad: 1 012 kr

Beräknad maximal totalkostnad för Aktieobligation Globala bolag Chans102, vid ett placerat belopp på 10 200 kronor:

Courtage: 2 % = 204 kr (tillkommer utöver placerat belopp) Maximalt arrangörsarvode: 1,2 % x 6 år = 734:40 kr (inkluderat i placerat belopp).

Maximal totalkostnad: 938:40 kr

Beräknad maximal totalkostnad för Aktieobligation Globala bolag Chans110, vid ett placerat belopp på 11 000 kronor:

Courtage: 2 % = 220 kr (tillkommer utöver placerat belopp) Maximalt arrangörsarvode: 1,2 % x 6 år = 792 kr

(inkluderat i placerat belopp).

Maximal totalkostnad: 1 012 kr

Placeringarna i Kapitalskyddade placeringar nr 80 kan marknads- föras eller förmedlas av en extern part. För denna marknads- föring eller förmedling erlägger Nordea en engångsersättning till den externa parten, beräknat på nominellt belopp. Engångs- ersättningen ingår i det ovan nämnda arrangörsarvodet.

Branschkod och ordlista

Nordea stödjer och uppfyller Svenska Fondhandlareföreningens branschkod för strukturerade placeringar. I syfte att öka jämför- barheten mellan olika strukturerade placeringar har Svenska Fondhandlareföreningen tagit fram en ordlista som finns på www.strukturerade.se.

Valuta

I Aktieobligation Europeiska bolag Chans102 och Aktieobligation Europeiska bolag Chans110 påverkas tilläggsbeloppet av valuta- kursförändringen mellan den svenska kronan och euron. I Aktie- obligation Globala bolag Chans102 och Aktieobligation Globala bolag Chans110 påverkas tilläggsbeloppet av valutakursföränd- ringen mellan den svenska kronan och den amerikanska dollarn.

En förstärkning av euron respektive dollarn ger ett högre tilläggs- belopp och en försvagning av euron respektive dollarn ger ett lägre tilläggsbelopp. Observera att det nominella beloppet inte påverkas av valutakursförändringar.

Tilldelning och villkor för emissionens genomförande Avräkningsnota beräknas sändas ut den 27 januari 2015.

Nordea äger rätt att fastställa ett tidigare datum än den 23 januari 2015 då anmälan ska vara Nordea tillhanda.

Nordea kommer att ställa in alternativ där deltagandegraden inte kan fastställas till minst:

45 procent för Aktieobligation Europeiska bolag Chans102 135 procent för Aktieobligation Europeiska bolag Chans110 50 procent för Aktieobligation Globala bolag Chans102 155 procent för Aktieobligation Globala bolag Chans110. Nordea äger rätt att till och med likviddagen ersätta den under- liggande tillgången med en motsvarande tillgång.

Nordea äger rätt att ställa in ett alternativ i vilket det tecknade beloppet är mindre än 20 000 000 kronor.

Nordea äger också rätt att ställa in Kapitalskyddade placeringar nr 80 om ekonomiska eller politiska händelser inträffar som enligt Nordeas bedömning kan äventyra emissionen. För ytter- ligare information, se Slutliga Villkor.

Om emissionen ställs in efter att betalning genomförts betalar Nordea tillbaka beloppet till det konto som angetts.

Beskattning

Aktieobligationerna beskattas som delägarrätter, det vill säga på samma sätt som aktier.

Detta är endast allmän information. Om du vill ha rådgivning eller veta mer om vilka skatteregler som gäller rekommenderar vi att du kontaktar en skatterådgivare eller revisor.

Totalkostnad

På likviddagen den 2 februari 2015 fastställs villkoren för de kapitalskyddade placeringarna och likvid inklusive courtage betalas. Därefter tillkommer inga löpande förvaltningsavgifter eller avgifter vid återbetalning.

I den kapitalskyddade placeringens pris ingår ett arrangörsarvode som uppgår till maximalt 1,2 procent per löptidsår. Arrangörs- arvodet, som tas ut som en engångskostnad på likviddagen, ska bland annat täcka kostnader för riskhantering, produktion, distri- bution, börsnotering och eventuella licenser.

Beräknad maximal totalkostnad för Aktieobligation Europeiska bolag Chans102, vid ett placerat belopp på 10 200 kronor:

Courtage: 2 % = 204 kr (tillkommer utöver placerat belopp) Maximalt arrangörsarvode: 1,2 % x 6 år = 734:40 kr (inkluderat i placerat belopp).

Maximal totalkostnad: 938:40 kr

(12)

12

Alla placeringar är förenade med risker. Här har vi sammanfattat de viktigaste riskerna med kapitalskyddade placeringar. Mer information finns i avsnittet Riskfaktorer i Grundprospektet för Nordeas EMTN-program. Du kan hämta Grundprospektet på närmaste Nordeakontor eller på nordea.se.

Kreditrisk

Vid köp av Nordeas kapitalskyddade placeringar tar du en kredit- risk på Nordea Bank Finland Abp. Återbetalning av nominellt belopp och eventuell avkastning förutsätter att Nordea klarar av att uppfylla dessa åtaganden på återbetalningsdagen. Ett sätt att bedöma om Nordea är kreditvärdigt är att titta på Nordeas kreditvärdighetsbetyg som är AA- enligt Standard & Poor’s och Aa3 enligt Moody’s. Mer information finns på moodys.com och standardandpoors.com.

Marknadsrisk och risk vid förtida försäljning

Under löptiden påverkas värdet på en kapitalskyddad placering av flera faktorer, bland annat marknadens utveckling, återstående löptid, förväntad framtida volatilitet, marknadsräntor och eventuella aktieutdelningar. Kapitalskyddet gäller endast på återbetalnings- dagen. Om du väljer att sälja den kapitalskyddade placeringen före återbetalningsdagen och marknadsvärdet då understiger det du betalade för den kapitalskyddade placeringen gör du en förlust. Vid försäljning under löptiden betalar du courtage.

Likviditetsrisk

Under normala marknadsförhållanden erbjuder Nordea en köpkurs för den som vill sälja i förtid. Köpkursen beror dels på de faktorer som nämnts under stycket Marknadsrisk ovan, dels på värdeut- vecklingsstrukturen. Under vissa marknadsförhållanden kan det dock vara svårt eller omöjligt att sälja en kapitalskyddad placering under löptiden (man säger då att den är illikvid).

Deltagandegrad

Den kapitalskyddade placeringens värde bestäms av marknadens utveckling, placeringens struktur och den så kallade deltagande- graden.

Deltagandegraden bestämmer hur stor del av utvecklingen som du får ta del av. Det innebär att om deltagandegraden är lägre än 100 procent får du mindre än den faktiska utvecklingen.

Deltagandegraden fastställs av Nordea och avgörs bland annat av den kapitalskyddade placeringens löptid, rörligheten (vola- tiliteten) på den underliggande marknaden, ränteläget och för- väntade utdelningar.

Överkurs

Våra kapitalskyddade placeringar erbjuds ofta i två olika risknivåer, Trygg och Chans. Trygg erbjuds till nominellt belopp och för Chans betalar du lite mer än det nominella beloppet, en så kallad över- kurs. Eftersom kapitalskyddet endast gäller det nominella beloppet riskerar du att förlora överkursen om du väljer Chans.

Alternativkostnadsrisk

Om marknadsutvecklingen är ogynnsam får du tillbaka det nomi- nella beloppet på återbetalningsdagen. Det innebär att du då går miste om den ränta som du skulle ha fått om du istället hade valt en räntebärande placering.

Valutarisk

Samtliga alternativ i Kapitalskyddade placeringar nr 80 är kapital- skyddade i svenska kronor. Det innebär att det nominella beloppet inte påverkas av någon eventuell valutakursförändring.

Dock påverkas tilläggsbeloppet i Aktieobligation Europeiska bolag Chans102 och Aktieobligation Europeiska bolag Chans110 av

valutakursförändringen mellan den svenska kronan och euron.

I Aktieobligation Globala bolag Chans102 och Aktieobligation Globala bolag Chans110 påverkas tilläggsbeloppet av valutakurs- förändringen mellan den svenska kronan och den amerikanska dollarn. En förstärkning av euron respektive dollarn ger ett högre tilläggsbelopp och en försvagning av euron respektive dollarn ger ett lägre tilläggsbelopp.

Marknadsavbrott och särskilda händelser

Om marknadsavbrott eller andra särskilda händelser inträffar kan Nordea behöva göra vissa ändringar i beräkningen eller byta ut den underliggande tillgången mot en annan. Nordea får göra sådana ändringar i villkoren som Nordea bedömer nödvändiga i samband med de särskilda händelser som anges i Grundprospek- tet. Med marknadsavbrott och andra särskilda händelser menas bland annat att:

• Handeln med tillgången avbryts eller att det inte finns någon officiell kurs att tillgå.

• Tillgången avnoteras, bolaget sätts i konkurs eller likvidation, genomför en aktiesplit, nyemission, återköp eller liknande.

• Det sker en lagändring eller att Nordea får ökade riskhante- ringskostnader.

Om Nordea bedömer att det inte är ett rimligt alternativ att göra en ändring eller byta ut den underliggande tillgången får Nordea göra en förtida beräkning av avkastningen. I dessa fall får du marknadsmässig ränta på kapitalbeloppet under återstående löptid. Kapitalbeloppet kan då vara såväl högre som lägre än det nominella beloppet.

Kapitalskyddade placeringar är komplexa

Såväl Nordea som andra aktörer ger ut kapitalskyddade place- ringar. Olika kapitalskyddade placeringar kan vara kopplade till samma marknad, men vara konstruerade på olika sätt. Därför är jämförbarheten mellan olika kapitalskyddade placeringar ofta begränsad. Innan du köper en kapitalskyddad placering bör du sätta dig in i hur den fungerar. I avsnittet Lån – Villkor och Struk- turer i Grundprospektet beskrivs hur avkastningen och räntan bestäms, liksom andra viktiga funktioner, för olika kapitalskydd- ade placeringar. För att få en helhetsbild av Kapitalskyddade pla- ceringar nr 80 bör du läsa Grundprospektet och Slutliga Villkor.

Övrigt

Den här broschyren är tänkt att ge allmän information om Kapital- skyddade placeringar nr 80 och är inte avsedd som placeringsråd, då informationen inte är anpassad till den enskildes specifika placeringsmål, ekonomiska situation eller personliga behov. Du måste själv bedöma om en placering i dessa kapitalskyddade placeringar är lämplig utifrån din egen ekonomiska situation. Det är viktigt att du kan värdera fördelarna och nackdelarna med placeringen och att du har tagit del av den information som finns i Grundprospektet och i Slutliga Villkor. För rådgivning i det en- skilda fallet rekommenderar vi att du vänder dig till din personliga bankman eller annan privatekonomisk rådgivare.

Broschyren innehåller vissa uttalanden om framtiden. Vi vill under- stryka att vår uppfattning av den framtida marknadsutvecklingen var aktuell när broschyren skrevs och ska inte uppfattas som en garanti för framtida utveckling. Bedömningen kan komma att änd- ras till följd av faktiska händelser som inträffar efter publicerings- dagen eller av andra skäl.

Observera att kapitalskyddade placeringar inte omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Risker

(13)

7 13

Anteckningar

(14)

14

(15)

7 15

(16)

Nordea är ansluten till Strukturerade Placeringar I Sverige (SPIS) och har därmed åtagit sig att följa Svenska Fondhandlareföreningens branschkod för vissa strukturerade placeringsprodukter. Den anger riktlinjer för innehållet

i marknadsföringsmaterialet, se vidare på www.strukturerade.se.

Aktieobligation Europeiska bolag Löptid: 6 år

Preliminär deltagandegrad: Chans

102

55 % och Chans

110

150 % Aktieobligation Globala bolag

Löptid: 6 år

Preliminär deltagandegrad: Chans

102

60 % och Chans

110

170 %

Du kan köpa på flera olika sätt

Du kan köpa Kapitalskyddade placeringar nr 80 via Internetbanken, på något av våra bank- kontor eller via Telefonbanken. Sista dag för köp är den 23 januari 2015 och betalning sker den 2 februari 2015.

Via Internetbanken

Har du Nordeas Internetbank loggar du in på www.nordea.se och köper under:

Spara och placera Handla och placera Aktuella placeringar Teckna På våra bankkontor

Besök något av våra Nordeakontor och lämna in din anmälan.

Via Telefonbanken

Ring 0771-22 44 88. Du behöver både din personliga kod och en svarskod för att kunna köpa.

Har du frågor är du välkommen in till ett av våra kontor. Du kan också mejla din fråga till kapitalskydd@nordea.se eller ringa oss på 08-614 90 70.

Ett tryggt sparande med

möjlighet till hög avkastning

Kapitalskyddade placeringar nr 80

för privatpersoner och företag

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :