• No results found

Barndialogen är. Snarare än att tänka sig in i ett nytt agerande tror vi på att agera oss in i ett nytt tänkande

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Barndialogen är. Snarare än att tänka sig in i ett nytt agerande tror vi på att agera oss in i ett nytt tänkande"

Copied!
8
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Barndialogen är

ett forum för utvecklings- och förbättringsarbete i samverkan

mellan Landstinget i Jönköpings län, kommunerna i länet och en mängd samhällsaktörer.

Barndialogen vill på ett nytt sätt förbättra barns hälsa och förstärka barnperspektivet i enlighet med Barnkonventionen.

Snarare än att tänka sig in i ett nytt agerande tror vi på att agera oss in i ett

nytt tänkande

Linda Frank, Landstinget i Jönköpings län april 2014

Linda Frank, Landstinget i Jönköpings län april 2014

(2)

Jönköpings län för barn som anhöriga

• Socialstyrelsen utvecklingsregioner

• Nationellt kompetenscentrum anhöriga

• Projekttid 2012 – 2014 spridning

• Pågående utvecklingsarbete en förutsättning

• Samverkan och mångfald

Hälso- och sjukvårdens ansvar för information, råd och stöd till barn 2g§ HSL

...när förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med har

• en psyk. störning/funktionsnedsättning

• en allvarlig fysisk sjukdom/skada

• ett missbruk av alkohol/annat beroendeframkallande medel

Detsamma gäller om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med plötsligt dör.

(3)

Barn drabbas av föräldrars svårigheter

• Varje dag förlorar nio barn under 18 år en förälder

• Ca 600 barn förlorar ett syskon varje år.

• Varje år har ca 26 000 barn 17% minst en förälder som vårdats på sjukhus p g a missbruk el psyk.

sjukdom.

• Ca 1 000 barn föds med alkoholskador varje år

• Ca 12 - 28% av föräldrar till barn 10-18 år har minst en kronisk sjukdom

• Nästan 11% av 13-15 åringar upplevt våld i nära relationer

• 10 småbarnsföräldrar i Jönköping

Linda Frank 2014-04-07

Varför?

• Barn har rätt till information och stöd HSL2§g

• Oavsett ålder känner barnet på sig att något är fel.

• Att lämnas ensamt med sina tankar kan vara mer

skrämmande än att hantera än sanningen

• I första hand stödja föräldrarna att uppmärksamma barnets situation. Ett familjeperspektiv är positivt i vården av patienten

• Hur vi bemöter barnet gör skillnad idag och för framtiden

Linda Frank 2014-04-07

(4)

Se sambanden - familjeperspektiv

Barn och unga med symtom Föräldrar med allvarliga svårigheter

Oro, ängslan

Depression Ont i magen

Koncentrationssvårigheter Självskadebeteende Ätstörningar Missbruk

Utagerande Traumatisering Kriminalitet

etc

Cancer Missbruk/beroende MS/ALS Depression Suicid/försök

Demens

Våld Psykisk sjukdom Neuropsykiatriska svårigheter

Bilolycka etc

Linda Frank 2014-04-07

Vad vill vi åstadkomma?

• Att barn och unga själva upplever att de får den information,

råd eller stöd som de behöver

• Att kommuner och landsting har adekvat kompetens

• Fungerande rutiner och samverkan inom och mellan verksamheter

(5)

Hur gör vi? Samverkan och mångfald!

Organisation

• Styrdokument

• En stödjande ledning

• Styrgrupp och referensgrupp

• Barnombudsorganisation

• Barndialogen

Linda Frank 2014-04-07

Vi är många och alla har en roll…

Akutmottagningar, ambulansen, anhörigkonsulent, elevhälsan, barn och ungdomshälsan, barnombud, BUP, barn och

utbildningsförvaltning, bårhus, etiska råden, familjecentraler, folkhälsoplanerare, fritidsförvaltning, frivården, funktionshinder- omsorgen, Frälsningsarmén, Futurum, hjärtsjukvården, hörselhabilitering, IT, IVA, kuratorer, missbruksvården,

barnkliniken, landstingets ledning, länsbiblioteken, onkologen, ortopedkliniken, palliativ vård, patientinformation,

patientstödjare, primärvården, Qulturum, rehab- medicinska kliniken regionförbundet, Rädda Barnen,

räddningstjänsten, sjukhusbibliotek, sjukhuskyrkan, Svenska kyrkan, sjukvårdsledning, socialtjänsten, spädbarns

verksamhet, Teateri, vuxenpsykiatrin, Vuxenhabilitering…

Linda Frank 2014-04-07

(6)

Viktiga frågor att ställa…

• Finns minderåriga barn till patienten?

• Tillgodoses barnens behov av trygghet?

• Har barnet någon som den ger förtroende och kan lita på?

• Är barnets fysiska behov och möjlighet att behålla vardagen i tillvaron tillgodosedda?

• Får barnet information om förälderns tillstånd och möjlighet att uttrycka sina egna tankar för att bearbeta och förhålla sig till situationen?

Linda Frank 2014-04-07

På gång i Jönköpings län - delprojekt

• Hälsohögskolan

• Landstinget

• Kommunerna

• Kuratorer i länet

• Regionförbundet

• Räddningstjänsten

• Svenska kyrkan, Vårsol

• Teateri

• Lärande seminarium

• RCC

(7)

Och mer….

• Metodutveckling (Familjeformulär, lekterapin, Min Bok,)

• Behovsanpassad information och utbildning

• Nationellt Nka - webbbaserad film till personal

• Anhörigkonsulenter

• IKEA

• Barn med föräldrar i fängelse

• FK

• Akutsjukvård

1177.se

• Hemsjukvård?

Linda Frank 2014-04-07

Linda Frank, Landstinget i Jönköpings län april 2014

(8)

• Praktiskt omsätta den kunskap vi redan har

• Fortsatt utveckling genom forskning och förbättringsarbeten

• Nationell sammanhållning för fortsatt spridning

• Våga vara medmänniska!

Inspirera och agera

Vad behövs ytterligare för att stärka för barns rättigheter…

Linda Frank, Landstinget i Jönköpings län april 2014

References

Related documents

Dock anser Chalmers att det inte bara är uppfyllandet av målet för elcertifikatsystemet som ska beaktas vid ett stopp utan även balansen mellan tillgång och efterfrågan av

Till följd av en miss i hanteringen uppmärksammades igår att Havs- och vattenmyndigheten inte inkommit med något remissvar på Promemorian Elcertifikat stoppregel och

Dessutom har utbyggnaden av förnybar elproduktion fortgått vilket leder till att det är än mer sannolikt än tidigare att målet om totalt 46,4 TWh förnybar elproduktion till

Själva kunskapskraven låter hon inte eleverna arbeta med, utan har istället något som hon kallar för ”förväntat resultat” för varje uppgift där hon har brutit ner

Betydelsen av att alla känner sig som självklara medlemmar i teamet framkom samt att det finns en gemensam vårdfilosofi i vårdteamet är också viktigt för vårdteamets

vårdpersonalen ges verktyg till att främja detta. Vi anser att patientens upplevelse är det som ska vara vägledande i utformandet av omvårdnaden. Det blir på så vis

Kvinnor som hade sett sitt barn mådde betydligt sämre i tredje trimestern än de som inte såg sitt döda barn, och detta kunde för vissa kvinnor hålla i sig i upp till ett år efter

Jag kommer bland annat utgå från filosofiska tankar (Aristoteles, Bornemark, Schwarz och Cederberg), organisationsteori (Covey, Katz, Ain Dack och Bringselius), och aktuell